8 5 sơ đồ tổ chức TỔNG CÔNG TY

1 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:26

ĐẠI ĐẠI HỘI HỘI CỔ CỔ ĐÔNG ĐÔNG BAN BAN KIỂM KIỂM SOÁT SOÁT BAN BAN TỔNG TỔNG GIÁM GIÁM ĐỐC ĐỐC CÁC CÁC ĐƠN ĐƠN VỊ VỊ TRỰC TRỰC THUỘC THUỘC CHI CHI NHÁNH NHÁNH 11 CHI CHI NHÁNH NHÁNH 22 PHÒNG PHÒNG BAN BAN THAM THAM MƯU MƯU PHÒNG PHÒNG PHÁP PHÁP CHẾ CHẾ PHÒNG PHÒNG NHÂN NHÂN SỰ SỰ PHỊNG PHỊNG TÀI TÀI CHÍNH CHÍNH KẾ KẾ TỐN TỐN PHỊNG PHỊNG KẾ KẾ HOẠCH HOẠCH ĐẦU ĐẦU TƯ TƯ PHÒNG PHÒNG KD KD VÀ VÀ XÚC XÚC TIẾN TIẾN THƯƠNG THƯƠNG MẠI MẠI CÁC CÁC CÔNG CÔNG TY TY THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN CÁC CÁC CÔNG CÔNG TY TY LIÊN LIÊN KẾT KẾT CÁC CÁC ĐỐI ĐỐI TÁC TÁC CHIẾN CHIẾN LƯỢC LƯỢC CÔNG CÔNG TY TY 11 CÔNG CÔNG TY TY LIÊN LIÊN KẾT KẾT 11 ĐỐI ĐỐI TÁC TÁC CHIẾN CHIẾN LƯỢC LƯỢC A A CÔNG CÔNG TY TY 22 CÔNG CÔNG TY TY LIÊN LIÊN KẾT KẾT 22 ĐỐI ĐỐI TÁC TÁC CHIẾN CHIẾN LƯỢC LƯỢC B B CÔNG CÔNG TY TY 33 CÔNG CÔNG TY TY LIÊN LIÊN KẾT KẾT 33 ĐỐI ĐỐI TÁC TÁC CHIẾN CHIẾN LƯỢC LƯỢC C C
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 5 sơ đồ tổ chức TỔNG CÔNG TY , 8 5 sơ đồ tổ chức TỔNG CÔNG TY