17 checklist tham quan và đánh giá văn hóa doanh nghiệp

2 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:23

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH-17 : 5.0 : : Page of Document name: CHECKLIST THĂM QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ VHDN Muc đích sử dụng: đánh giá tiêu chuẩn VHDN Phương pháp: Khảo sát trực tiếp DN vấn ban lãnh đạo • • • • • • • • • • Kiến trúc doanh nghiệp: (thăm quan đánh giá trực tiếp) Mặt tiền làm việc doanh nghiệp trang trí? Phòng làm việc bảo vệ có ngăn nắp khơng? Có quy định tiếp khách không? Nơi giữ xe ngăn nắp gọn gang khơng? Quy định giữ xe có làm cho khách hàng n tâm xe cộ khơng? Cơng ty có phòng tiếp khách riêng hay khơng? Phòng tiếp khách có trang trí vật thể truyền thống cơng ty hay khơng? Phòng tiếp khách trang trí? Khoảng cách lối bàn làm việc Khoảng cách lối chung? • • • Sản phẩm: (phỏng vấn lãnh đạo DN) Sản phẩm cơng ty có đạt giải thưởng chất lượng? Mức chất lượng ổn định khách hàng đánh nào? Công ty có áp dụng giá trị gia tăng với khách hàng khơng? • • • Nơi làm việc, máy móc cơng nghệ: (xem trực tiếp nơi làm việc vấn lãnh đạo DN) Nơi để máy móc có ngăn nắp khơng? Máy móc cơng nghệ sử dụng năm? Mức so sánh với cơng nghệ nhất? • • • • Các nghi lễ: (phỏng vấn lãnh đạo DN theo checklist nghi lễ) Công ty thực loại nghi lễ nào? Mục đích nghi lễ gì? Cơng ty tổ chức nào? Vai trò nghi lễ với DN? • • • Giai thoại : Cơng ty có tun truyền giao thoại cho nhân viên khơng? Việc tun truyền nhằm mục đích gì? Chúng có thực thường xun, định kỳ khơng? • • • Biểu tượng: Cơng ty có biểu tượng logo khơng? Ý nghĩa chúng gì? Mối quan hệ chúng so với tầm nhìn, sứ mạng DN: Slogan: • Cơng ty có xây dựng slogan không? LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH-17 : 5.0 : : Page of Document name: • • Ý nghĩa chúng gì? Mối quan hệ chúng so với tầm nhìn, sứ mạng DN: Phòng cách giao tiếp: • Cơng ty có quy định phong cách giao tiếp khơng? • Cơng ty có tổ chức húân luỵện cho nhân viên phong cách giao tiếp không? • • • • Sứ mạng, tầm nhìn triết lý kinh doanh: Sứ mạng tầm nhìn cơng ty gì? Triết lý kinh doanh tương ứng gì? Cơng ty có lập thành văn thể chúng khơng? Cơng ty có tun truyền cho nhân viên định kỳ khơng? 10 Tri thức doanh nghiệp • Cơng ty có tủ sách loại hình tri thức khác phục vụ cho nhân viên khơng? • Cơng ty có chương trình quản lý thực tri thức khơng? • Cơng ty có sách để xây dựng tính cách chia nhân viên khơng? • Cơng ty có chương trình định hướng nghề nghiệp cho nhân viên khơng? 11 • • • Hệ thống văn nội bộ: Cơng ty có hệ thống văn nội không? Công ty áp dụng theo tiêu chuẩn nào, thời gian áp dụng? Công ty đánh giá mức độ hiệu việc thực tế hệ thống văn nội hành? 12 Phong cách lãnh đạo: • Lãnh đạo cơng ty quản lý theo phong cách nào? • Trình độ học vấn ban lãnh đạo cơng ty? 13 Sự phân chia quyền lực: • Cơng ty có phân chia quyền lực cho nhân viên khơng? • Việc phân chia có ghi thành quy định hay khơng? • Mức phân chia có chi tiết theo phụ lục phân chia quyền lực hay không? 14 Tính cách doanh nghiệp: • Cơng ty mong muốn nhân viên có tính cách cho DN? • Những mong muốn thơng báo tới nhân viên qua phương thức nào? Qua họp hay văn thức? • Ý nghĩa tính cách gì? (so sánh với tầm nhìn sứ mạng doanh nghiệp) • Thiết kế câu hỏi riêng cho nhân viên loại tính cách 15 Chuẩn mực đạo đức: • Cơng ty có quy định chuẩn mực đạo đức khơng? • Nếu có quy định văn nào? • Các chuẩn mực đạo đức gì? ... lý kinh doanh: Sứ mạng tầm nhìn cơng ty gì? Triết lý kinh doanh tương ứng gì? Cơng ty có lập thành văn thể chúng không? Công ty có tun truyền cho nhân viên định kỳ khơng? 10 Tri thức doanh nghiệp... COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH -17 : 5.0 : : Page of Document name: • • Ý nghĩa chúng gì? Mối quan hệ chúng so với tầm nhìn, sứ mạng DN: Phòng cách giao tiếp:... hay khơng? • Mức phân chia có chi tiết theo phụ lục phân chia quyền lực hay khơng? 14 Tính cách doanh nghiệp: • Cơng ty mong muốn nhân viên có tính cách cho DN? • Những mong muốn thông báo tới
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 checklist tham quan và đánh giá văn hóa doanh nghiệp , 17 checklist tham quan và đánh giá văn hóa doanh nghiệp

Từ khóa liên quan