15 câu hỏi về lý tưởng, niềm tin của nhân viên

3 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:23

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVH-15 : 5.0 : : Page of Document name: CÂU HỎI VÈ LÝ TƯỞNG – NIỀM TIN – SỰ THOẢ MÃN CỦA NHÂN VIÊN Kiến trúc doanh nghiệp: 1.1 1.2 1.3 1.4 Bạn có thấy thoải mái nơi làm việc bạn khơng? Nợi có giớng với phòng làm việc bạn nhà khơng? Bạn có tráng trí cho nơi làm việc bạn? Bạn có cung cấp đủ phương tiện làm việc tốt (VPP, Máy tính ) khơng? Có Có Có Có Khơng Khơng Khơng Khơng Về sản phẩm công ty: 2.1 Bạn cho sản phẩm công ty bạn Kém 2.2 Chất lượng sản phẩm cơng ty bạn Kém 2.3 Bạn có cho sản phẩm công ty bạn so với sản phẩm hàng đầu khác Kém nhiều Trung bình Trung bình Gần Tốt Rất tốt Tốt Rất tốt Tương Hơn đương hẳn Nghi lễ Xem danh mục nghi lễ vấn nhân viên 4.1 Cơng ty bạn có loại nghi lễ nào? 4.2 Bạn hiểu nghi lễ nào? Cỏn thiếu Không hiểu Đủ Cỏn thiếu Không hiểu Đủ K.miêu tả Không hiểu Miêu tả Hiểu Hiểu Giai thoại Xem danh mục giai thoại vấn nhân viên 5.1 Bạn cho biết, cơng ty bạn có câu chuyện mà công ty bạn hay nhắc đến không? 5.2 Bạn hiểu chúng nào? Hiểu Logo 6.1 Lo go cơng ty bạn nào? 6.2 Bạn có biết logo bạn có ý nghĩa khơng?? LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH-15 : 5.0 : : Page of Document name: Khẩu hiệu 7.1 Khẩu hiệu công ty bạn gì? 7.2 Bạn có biết có ý nghĩa khơng? Khơng biết Khơng hiểu Có biết Hiểu K.biêt K.hiểu Biết Hiểu Không Không Không Không Không Có Có Có Có Có Khơng Có Khơng Có Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Có Có Có Có Có Khơng Có Sứ mạng, tầm nhìn tổ chức Xem mơ tả sứ mạng tầm nhìn 9.1 Sứ mạng, tầm nhìn cơng ty bạn gì? 9.2 Bạn hiểu sứ mạng, tầm nhìn cơng ty bạn 10 Tri thức doanh nghiệp: 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Cơng ty bạn có tủ sách khơng Bạn có đọc sách cơng ty khơng Bạn có cơng ty huấn luyện quy định khơng? Bạn có huấn luyện vè cơng việc khơng? Cơng ty có chương trình định hướng nghề nghiệp cho bạn không? 11 Hệ thống văn nội bộ: 11.1 Bạn có bị phàn nàn truyền đạt thơng tin chiếu xác 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 cho người khác Bạn hiểu rõ quy định liên quan đến cơng việc đảm nhận ? Bạn có lập kế họach làm việc khơng? Bạn có phải lập báo cáo làm việc khơng? Bạn có mơ tả cơng việc khơng? Bạn có gặp khó khăn cơng việc khơng? Bạn có nhận giúp đỡ, hỗ trợ cơng việc khơng? Bạn có biết cách xếp hồ sơ không? 15 Lý tưởng: Lý tưởng bạn gi? 15.1………………………………………………………………………………………… 15.2………………………………………………………………………………………… 15.3………………………………………………………………………………………… (Ghi chú: Tổng kết số nhân viên có lý tưởng trùng với sứ mệnh, tầm nhìn cơng ty) 16 Về niềm tin: LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVH-15 : 5.0 : : Page of Document name: 16.1 Bạn cho tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược kinh doanh cơng ty 16.2 Bạn cho công ty kinh doanh thành công? Sai 16.3 Bạn cảm thấy tự hào cơng ty (bạn khoe với bạn bè, rât muốn giới thiệu với họ bạn làm đây?) 16.4 Bạn hòan tòan thỏa mãn tất chế độ công ty 16.5 Bạn muốn làm việc cho công ty suốt đời Sai Sai Sai Sai Chưa Chưa Chưa Chưa Chưa đúng đúng Rất Rất Rất Rất Rất 17 Chuẩn mực đạo đức: 17.1 Cơng bạn có hẵn quy định hay quy định chuẩn mực đạo đức không? 17.2 Nếu có, bạn có cơng ty giải thích rõ ràng hiểu khơng? Có Khơng Có Khơng ... khơng? Bạn có biết cách xếp hồ sơ không? 15 Lý tưởng: Lý tưởng bạn gi? 15. 1………………………………………………………………………………………… 15. 2………………………………………………………………………………………… 15. 3………………………………………………………………………………………… (Ghi... lý tưởng trùng với sứ mệnh, tầm nhìn cơng ty) 16 Về niềm tin: LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVH -15 : 5.0 : : Page of Document name: 16.1 Bạn cho tầm nhìn,...LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH -15 : 5.0 : : Page of Document name: Khẩu hiệu 7.1 Khẩu hiệu công ty bạn gì? 7.2 Bạn có biết có ý
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 câu hỏi về lý tưởng, niềm tin của nhân viên , 15 câu hỏi về lý tưởng, niềm tin của nhân viên

Từ khóa liên quan