10 bảng phân quyền cho toàn doanh nghiệp

2 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:22

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH-10 : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG PHÂN QUYỀN CHO CNV CÔNG TY Hướng dẫn: vị trí, xem xét quyền mặt số lượng, thời gian, chất lượng (nếu được) Sau lập thành bảng hồn chỉnh, chuyển vào bảng mơ tả cơng việc Vị trí áp dụng: Thời gian: Stt 1.1 Loại quyền Quyền nhân Được định tuyển dụng nhân 1.2 Được tham gia vấn ứng viên 1.3 Quyền đìêu động nhân 1.4 Quyền giao nhiệm vụ 1.5 Quyền cho nhân viên nghỉ việc 1.6 Quyền cho nhân viên nghỉ phép 1.7 Quyền cho nhân viên nghỉ việc riêng 1.8 Quyền định mức lương nhân viên 1.9 Quyền áp dụng biện pháp kỷ luật 1.10 Quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp Quyền phát ngôn 2.1 Đối với bên ngồi (báo chí…) 2.2 Đối với nội bên Quyền chuyên môn 3.1 Quyền ký hợp đồng, giao dịch 3.2 Quyền định thời gian giao hàng, nguyên vật liệu (với bên nội doanh nghiệp) 3.3 Phứơng thức toán với khách hàng 3.4 Quyền mức chất lượng, thay đổi chất lượng Phạm vi (mức độ) Lý do, giải thích LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Document name: 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Quyền áp dụng bao bì sản phẩm, thay đổi bao bì Quyền dừng việc thực hiện, tiếp tục thực Quyền áp dụng bịên pháp bảo đảm Quyền áp dụng tình khẩn cấp Quyền tài Quyền áp dụng giá, thay đổi giá Định mức VPP Định mức sử dụng điện thoại Cơng tác phí cho nhân viên Mua tài sản cố định, tài sản phục vụ công việc Mua nguyên vật liệu Ngân sách thực Code Version Dated Page : BMVH-10 : 5.0 : : Page of ... sử dụng điện thoại Công tác phí cho nhân viên Mua tài sản cố định, tài sản phục vụ công việc Mua nguyên vật liệu Ngân sách thực Code Version Dated Page : BMVH -10 : 5.0 : : Page of
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bảng phân quyền cho toàn doanh nghiệp , 10 bảng phân quyền cho toàn doanh nghiệp