tai lieu dao tao xay dung luong va danh gia hieu suat

71 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:18

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CƠNG VIỆC THEO MƠ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRÌNH BÀY: 18 - 19 & 20/11/2014 CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC MỤC TIÊU KHĨA HỌC  Khóa học giúp Anh/Chị: • • • • • • Mối liên hệ Chiến lược & chiến lược trả lương Phương pháp xây dựng HT đãi ngộ theo 3P Phương pháp định giá giá trị VTCV Phương pháp xây dựng HT đánh giá VTCV Phương pháp xây dựng HT Năng lực Kết nối vào hệ thống đãi ngộ 3P NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Tại cần Quản lý Hiệu Công việc? Những vấn đề QL Hiệu Công việc truyền thống? Thẻ điểm cân gì? Thiết kế Hệ thống QL HQCV theo Thẻ điểm cân bằng? Xây dựng số đo lường hiệu suất TẠI SAO CẦN QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC? Với người lãnh đạo – Việc quan trọng? HÃY NGHĨ VỀ NGƯỜI ĐÀN ƠNG NÀY… • Biết CHỌN việc để làm • Biết CHỌN người để dùng • Xây dựng VỐN tổ chức cần thiết • Ra định ĐÚNG ĐẮN & KỊP THỜI • Là chỗ dựa TIN CẬY người tổ chức Thế với người quản lý Việc quan trọng? Biết tổ chức cơng việc hợp lý Có khả hướng dẫn, gỡ rối! Biết công việc làm TỐT ĐẾN MỨC NÀO Biết nhân đóng góp BAO NHIÊU Biết cần tưởng thưởng NHƯ THẾ NÀO 10 NGUYÊN TẮC 5: CHI PHÍ THẤP Có cần thêm người, thêm quy trình, thêm thời gian để đo khơng Có tốn nhiều thời gian cơng cụ để xử lý khơng? Có cách bảo đảm mục tiêu mà chi phí thấp khơng? 57 NHỮNG LƯU Ý KHÁC • Tìm tiêu yếu (KPI/KRI) sớm tốt • Các loại thước đo (chỉ số) hiệu suất chia thành 03 loại: ➢ Càng lớn tốt ➢ Càng nhỏ tốt ➢ Đạt/không đạt 58 NHỮNG LƯU Ý KHÁC • Chỉ số đo lường thiết lập với quan tâm người đứng bên NGOÀI bên TRÊN vị trí cơng việc hay phòng ban/bộ phận ➢Đảm bảo tính độc lập, khách quan ➢Tránh việc tự chọn số an tồn, khơng có tính thúc đẩy phát triển để đạt mục tiêu chung • Chỉ tiêu giao cấp trên… ➢Nhưng cần đồng thuận cấp ➢Và có biện pháp hỗ trợ cần ➢Mỗi vị trí có khơng q số đo lường 59 BÀI TẬP NHĨM • Ban dự án: Hãy chuyển hoá mục tiêu đơn vị thành số đo định lượng hệ thống • Mỗi phòng ban: Hãy phân tích chọn lọc lại số đo hệ thống cho đơn vị phòng ban chức để bảo đảm tốt tiêu chí • Thời gian: 90’ 60 XÂY DỰNG MỤC TIÊU CƠNG VIỆC CẤP PHỊNG BAN 61 NGUỒN HÌNH THÀNH Từ BSC cấp phân bổ xuống a Mục tiêu công ty cấp trực thuộc phụ trách b Mục tiêu công ty tiêu chuẩn tất phòng ban c Mục tiêu cơng ty tổng mục tiêu phòng ban d Mục tiêu công ty tổng hợp phức mục tiêu phòng ban 2 Từ CTBP cấp phận phụ trách a Phụ trách trọn vẹn b Phụ trách phần Mặc định từ hoạt động chức phận 62 1d Mục tiêu Làm việc với để phân rã mục tiêu Chỉ tiêu 1a 1b 1c Làm việc với để thống tiêu 63 Mục tiêu Chỉ tiêu 64 Mục tiêu Chỉ tiêu xác định sở cân tiêu kế hoạch khác 65 XÂY DỰNG MỤC TIÊU CÔNG VIỆC CẤP CÁ NHÂN 66 CÁC NGUỒN HÌNH THÀNH • Từ mục tiêu (BSC) cấp 67 Từ mô tả công việc Mục tiêu hỉ tiêu xác định sở phân tích liệu lịch sử nhu cầu t 68 BÀI TẬP • Xây dựng KPI Vị trí Cơng việc phòng ban bạn phụ trách 69 TĨM TẮT Các số đo lường hiệu suất tảng chế để: – – – – Theo dõi, kiểm soát việc thực mục tiêu kế hoạch Xây dựng Định biên, Định mức, Chỉ tiêu Đãi ngộ Công Đào tạo Phát triển hiệu Chỉ số đo lường hiệu suất có loại: KPI, KRI PI Phải chọn lọc số tiêu biểu hợp lý với mục tiêu công việc Đặt vào tầng BSC để bảo đảm tính tồn diện 70 71 ... giá trị Hiệu cơng việc Giá trị đóng góp thực tế A B D C 14 VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG HT0 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HỆ THỐNG CHỨC DANH - MÔ TẢ CÔNG VIỆC HT1 HT2 Thiết lập Yếu tố Đánh giá Giá... xây dựng HT đánh giá VTCV Phương pháp xây dựng HT Năng lực Kết nối vào hệ thống đãi ngộ 3P NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Tại cần Quản lý Hiệu Cơng việc? Những vấn đề QL Hiệu Công việc truyền thống? Thẻ... tính! Thiếu kết nối mục tiêu chung Thế giới thế… Tin học hoá! … VÀ TRONG ĐÁNH GIÁ Dân chủ! Ngại va chạm cá nhân! Thiếu xác! Chính xác, chả để làm gì! Khơng kiểm sốt kết quả! Quá kiểm soát kết
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu dao tao xay dung luong va danh gia hieu suat , tai lieu dao tao xay dung luong va danh gia hieu suat , TẠI SAO CẦN QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC?

Mục lục

Xem thêm