Lớp có vú

9 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:18

Bài viết với các nội dung: đặc điểm giải phẫu của động vật có vú, phân loại lớp có vú, tiến hóa và phát triển lớp có vú, sự xuất hiện và tiến hóa loài người, hóa thạch có vú ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết. 836 BÁCH KHOA T H Ư Đ ỊA CHÁT Lớp Có vú (Mammalia) T ống D uy T hanh & T H òa P hư ơng K hoa Đ ịa chất, T rư n g Đ ại học K hoa học T ự n hiên (Đ H Q G H N ) Giới thiệu Tên gọi lớp Có vú m ột th u ậ t n g ữ th u ầ n Việt, q u en d ù n g tù lâu tro n g văn liệu b ằn g tiếng Việt, n h n g tro n g m ột số sách tên gọi lớp độ n g vật đ ợ c viết lớp Thú Có n h ữ n g điểu bâ't tiện nêu d ù n g chù th ú cho tên gọi lớp đ ộ n g v ật có vú ni n o n b ằn g sừa 1) Tên gọi T hú k h ô ng ú n g với đ ịn h d a n h khoa học quốc t ế - M am m alia (tử ch latin m am m a ~ vú, đ ầ u vú); 2) T rong tiếng Việt ch th ú đ ợ c d ù n g đ ê chi n h ữ n g vật bốn chân h o an g dà hay vật nuôi nhà, n h n g từ kép m an g từ tố thú đ ểu d ù n g đ ê chi n h ữ n g th ứ th u ộ c vể th ú vật n h - loài cầm th ú , th ú vật, th ú tính, th ú y, v v ; 3) T rong lớp Có vú có lồi N gư ời lồi linh trư n g khác, n h n g k h n g có th ế gọi n gư ời thú C ũ n g có ý kiến đ ề n g h ị d ù n g th u ậ t n g H ữ u n hũ, n h n g H u n h ủ (có sừa) trán h đ ợ c n h ợ c điểm th ứ v a nêu, n h n g H ữ u n h ũ m ột th u ậ t n g ữ H án Việt lại cũ n g k h ô n g ứ n g với M am m alia k h n g có u th ế th u ầ n Việt n h Có vú Do Bách khoa thu địa chất tên lớp M am m alia đ ợ c gọi lớp Có vú, ch th ú đư ợ c d ù n g nói cụ th ể v ể th ú m k h ô n g liên q u an với người L ớp C ó vú gồm n h ữ n g loài đ ộ n g v ật có tơ chức tiến hóa n h ấ t tro n g đ ộ n g vật có x n g sống Đặc điếm b ật lớp Có v ú 2) C ó th ân n h iệt cao ổn địn h , hệ th ần kinh p h t triển, đặc b iệt lớp vò xám n bộ, giác q u a n h o àn thiện; 2) Đẻ n o n nuôi b ằn g sữa d o n h ữ n g tu y ế n v ú ngự c tiết H iện lớp Có v ú g iữ địa vị th ố n g soái tro n g SỐ đ ộ n g v ật có xư ơng sống, c h ú n g chiếm lĩnh tất sin h cảnh có khả n ăn g sống Đê thích n ghi với mơi trư n g sống, câu trú c th ể lớp Có vú có dạng: 2) Đ ầu, m ình, đ u ô i p h â n biệt rõ ràn g - d ạn g chiếm đa số lồi tro n g lớp Có vú, chù yếu sống cạn, ví d ụ m èo, thò, trâu , bò, chó, hổ, v.v 2) D ạng có cánh, thích nghi với bay lư ợn tro n g m ôi trư n g k h ô n g khí, giừa ngón chi, giừ a chi có lớp da m àng đ ể bay lượn, ví dụ dơi, chồn bay, v.v 3) D ạng thích nghi với đời sống nước - có khả n ăn g bơi lội, thê có d n g thon dài, da trò nên tro n bóng, chi biến đối th n h vây, ví d ụ cá voi, cá heo, hái cấu, v.v H óa th ạch d n g n g u y ê n th u y cua lớp C ó vú đ ợ c p h t đ ẩ u tiên tro n g trầm tích tu ổ i T rias m u ộ n Do cạnh tra n h Bò sát, trư c h ết K h ủ n g long (D in o sau ria), n ê n tro n g su ố t lịch sử đ ịa ch ất h n 200 triệu n ăm n g u y ê n đại M esozoi lớp Có v ú k h n g có n h ữ n g b c tiến h ó a lớn T đ ầ u n g u y ê n đ ại K ainozoi - kỷ P aleogen lớp C ó v ú m ói p h t triến tiến hóa n h a n h c h ó n g đ ế chiếm vai trò th ố n g sối tro n g giới đ ộ n g v ật K ainozoi m đ in h cao loài N gư ời T rong nghiên cứu hố thạch lớp Có vú, câu tạo sọ, chi đ ợ c ý đ ầ u tiên, c h ú n g p h n ánh m ôi trư n g sống vật chù, đ ó cũ n g n h ữ n g p h ận thê đư ợ c bảo tổn dư i d n g hóa thạch n h iểu cà Đ ặc điểm giải phẫu động vật Có vú Lớp Có vú có n h iều đặc điếm tiến tro n g câu trú c thể, có th ân dài, đ ợ c n ân g cao chi, giữ a đ ầu m ình đ ó có cố rõ ràng, phía sau có đu i tách riêng m khơng liền khối với th ân m ình n h Bò sát Đ ộng vật Có vú có n h iểu tuyến da khác n h au , đặc biệt tu y ến sữa Đa s ố tro n g c h ú n g có lông m ao p h t triển từ lớp ngồi da, th ay lơng xảy theo chu kỳ, th n g năm m ột lẩn N hiều giố n g loài đ ợ c tran g bị sừ n g n h m óng, vt, vay sừ n g G iác q u an lớp Có vú hoàn thiện, đặc biệt c a q u an hệ th ần kinh tru n g n g não p h t triến có lớp vỏ xám tậ p tru n g n h iề u tế bào th ẩ n kinh - n eu ro n , tru n g tâm đ iểu khiến h o t đ ộ n g vật M ột đặc điếm quan trọng lớp Có vú ch úng có m áu nóng, có thân nhiệt ơn địn h nên sống ch ú n g bị p h ụ thuộc vào điều kiện khí h ậu h o n so với Bò sát Liên quan đ ến điểu cấu tạo hệ tuần h o àn rât h oàn thiện, tim gổm n găn - hai tâm that hai tâm nhĩ, có van n găn cách qua ngăn, m áu đỏ chứa nhiều oxy đ ể nuôi th ế k h n g lân lộn m áu thâm chứa nhiều carbonic n h Bò sát H óa th ạch xư ng, n h ấ t câu tạo sọ, ră n g chi d ê đ ợ c bảo tồn n h iể u hơ n p h ậ n khác, nên đ ợ c chủ ý tro n g n g h iê n u hóa th ạch đ ộ n g v ật C ó vú C h ú n g rằ't đ a d n g p h ứ c tạp, tùy th u ộ c vào cách số n g m ôi trư n g sống SỐ lư ợ n g x n g câu tạo n ên sọ h n so với Bò sát M ột s ố x n g g ắn kết ch ặt với n h a u b ằn g n h ữ n g đ n g k h ằu , m ột số khác chi gắn liền vói n h a u sau v ật đ i lâu Sợ k h p với cột sống n h lồi cẩu chẩm , v ật có th ê cù đ ộ n g linh h o ạt theo chiều th ă n g đ ứ n g H àm d i chi HÓA THẠCH ĐỘNG VẬT 837 gồ m x n g răng, x n g n ày g ắ n kết với xư ng váy cua sọ C ác xư n g v u ô n g x n g k h p biến đôi th n h x n g tai tro n g môi trư n g nư ớc cánh đê bay lượn k h n g khí N h ữ n g đặc điểm cấu trú c hình thái xư n g sau đ ợ c ý tro n g n ghiên cứu hóa thạch đ ộ n g v ật Có vú P h â n lo i lớ p C ó vú - Khớy) hàm - X ương hàm (đ ế m an g răng) xư n g vay (m ột xư n g sọ nho) nối n h au th àn h khớp T ro n g p h ầ n lớn nh ó m M iệng hàm (gổm T h e p sid a ) k h p gồm xư ơng k h p (m ột xương nh ỏ ph ía sau hàm dư ới) xư ơng v u ô n g (m ột xư n g n h o phía sau hàm trên) - Tai - T rong đ ộ n g vật Có vú câp cao chức n ăn g n g h e đ ợ c thự c từ m àn g nhĩ n h ò m ột dãy ba x n g - xư n g bủa, xư n g đe xư ơng b àn đạp v ể n g u n gốc, x n g búa, xư ơng đe b nguồn từ k h p xư ng v u ô n g tạo th àn h k h p hàm cùa T h e p sid a (đã tu y ệt chủng) - u lồi cầu chấm - gốm u lồi đ áy h ộ p sọ, k h p v a vào đ in h cua đ ố t sống cổ; đa số đ ộ n g v ật bốn chi chi có u lồi Phần lớn n h n g đặc điếm nêu đ ây chư a có tro n g câu trú c h ìn h thái tơ tiên đ ộ n g v ật Có vú kỷ Trias - Bộ phân dị - Bộ lớp Có vú gổm răn g cử a hình lười m d ù n g đ ế cắt th ứ c ăn, n a n h h ìn h n ón n h ọ n đ ê cắn xé mồi hàm d ù n g đ ê n g h iền thứ c ăn T rong số răn g hàm có loại ră n g hàm n h ò có thê th ay m ột lẩn h àm lớn k h ô n g thê th ay đ ợ c [H l] H ìn h C ấu trúc hàm dư ới động vật Có vú, nhìn hai phía m ộ t xư ng hàm X ng đ ợ c hình thành từ hợp hai xương: nằm m ổi bên xư ng răng, (gồm cửa (m ũi tên m àu vàng), m ột nanh, trư c hàm (m ũi tên màu x a n h ) hàm (m ũi tên m àu thiên lý), u khớp điém khớp với hố hàm xương thái dương (mũi tên màu đỏ) N ằm u khớ p u vành (coronoid process) - điểm bám dùng đề đóng cửa m iệng Vùng râng rộng m ặt bên hàm dư i u vành - cung cấp điểm bổ sung cho bám c v a nêu C ác chi th ò n g có ngón, nằm phía d i thân đ ã biến thái nh iều đ ế thích nghi với cách thứ c di ch u y ê n k hác n h au, n h kiêu chân thích h ợ p cho cách th ứ c đi, chạy, n h ảy lục địa; m chèo bơi Lớp Có vú thuộc n g àn h đ ộ n g vật Có dây sống (C hordata), p h ân n g ành đ ộ n g vật Có xư ơng sống (V ertebrata) Việc p hân loại cua lớp Có vú n h iề u ý kiến khác nhau, n h ất có khác n h a u giữ a cách p h ân loại theo hình thái cách p h â n loại theo ADN Đa s ố nhà Đ ộng vật học p h ân loại lớp Có vú theo tru y ể n th ố n g tức theo hình thái câu trúc thế, theo đ ỏ lớp Có vú đư ợ c p h ân chia th n h p h ằ n lớp (hay ph ụ lớp) n h sau Lớp Có vú (M am m alia) - P hụ lớp N g u y ên th ú (Prototheria) gổm loài T hú đ n huyệt - P hụ lớp T hú câp th ấ p (M etatheria) hay H ậu thú gồm loài T hú có túi - Phụ lớp Thú câp cao (E utheria) hay T hú thức T rong p h ụ lớp nh ó m Có n h au thai (Placentalia) gần n h bao hàm tấ t độ n g vật C ó vú đ a n g sống, đ ó có lồi N gười Chi có Eomaia scansoria - d n g n g u y ên th ủ y xuât từ C reta sớm , chưa có n hau thai Tiến hóa phát triển lớp Có vú Lớp Có vú Mesozoi N ét đặc trư n g đ ộ n g vật Có vú tro n g M esozoi kích thư c khiêm tốn th ế chúng T uy tô tiên T h era p sid a ch ú n g có kích cờ k h o ản g b ằng chó, n h n g kích cờ v ật thuộc lớp Có vú tro n g M esozoi chì tư n g đ n g với n h n g ch uột h iện Đ iều đối ngư ợ c với kích thư c kh ống 16 đ ộ n g vật Bò sát thời Sinh cành lớp Có vú tro n g n g u y ên đại M esozoi gồm - 1) Ả n thự c vật, sâu bọ n h ữ n g th ằn lằn nhỏ; 2) Kiếm ăn ban đêm , m K hủng long - kẻ thù h u n g bạo hoạt độ n g ; 3) T h n g sống cành đ ế trán h săn b Bò sát đ a n g th ố n g soái th ế giới đ ộ n g v ật lúc Lối sống thú tro n g M esozoi điều đ n g ý, ví d ụ Fruitafossor - m ột loại thú có m õm dài m óng v u ố t kiểu chuột chũi, có lẽ liên q u an với việc tìm b sâu bọ đ o h an g đ ế chui xuống đ ấ t n h ằ m trán h K hủng long đ a n g h o àn h h o àn h m ặt đâ't M ột kiếu sống khác n h Castorocauda tro n g Jura lại thích h ợ p với đời sống d i nư ớc n h có đu i kiểu hải ly chân có m àng bơi C h u y ện hy h ữ u , kỳ th ú chệch q u y lu ật sống thông th n g thú M esozoi giống Repenomamus kỷ C reta dài cở d i lm , n ặng khoảng h n 10 kg lại ăn thịt K h u n g long! vị trí d ày hỏa thạch c h ú n g đ ã p h t di tích xư ơng cua K long n h ò Psittacosaurus 838 BÁCH K HO A TH Ư Đ ỊA C H Á T T ro n g k ỳ T ria s Thời gian kỷ Trias d ài k h o ả n g 52 triệu năm , bắt đ ầ u cách 251 tr n ăm k ết th ú c cách 199 triệu năm Các n h n g h iê n c ứ u ch o rằ n g đ ộ n g vật Có vú xuâ't n g u n từ m ộ t d n g cu a Bò sát, n h ữ n g hóa thạch đ ẩ u tiên n g u y ê n th u y củ a c h ú n g đư ợ c p h t tro n g trầm tích T rias th ợ n g T ký Trias đ ến hết ky C reta th i đ ại Bò sá t n h ấ t th ố n g sối cua K long, d o đ ó đ ộ n g v ậ t C ó vú p h t triến chậm chạp s ự cạ n h tra n h k h ố c liệt Bò sát H ìn h P hục dự ng hinh hài củ a A d e lo b a s ile u s cro m p to n i m ột loài Thú nguyên thủy T ria s m uộ n (C a rn i), cách khoảng 225 triệu năm (h ttp s ://e n w ik ip e d ia o rg /w iki/A d e lo b a sile u s ) D ạng n g u y ên th ủ y cùa lớp C ó v ú đ ợ c p h t đ ẩ u tiên tro n g trẩm tích T rias th ợ n g (bậc C arni) cách n ay 238 triệu năm [H.2] N h ù n g d n g th ú n ày n h iểu đ ặc tính gần gũi với Bò sát, n h n g lại có n h ù n g đặc điếm gần gũi với lớ p C ó v ú n h có kiêu ch u ộ t cho bú N h n g th ú đcTn h u y ệ t [H.3] - chưa đ ẻ m đẻ trứ n g , h iệ n số n g só t lục địa A ustralia, n h thú m ỏ vịt, th ú lơ n g n h ím g iữ n h n g đặc điêrn n g u y ê n th u y lạc h ậ u Có lẽ đ â y m xích c h u y ế n tiế p g iũ a bò sát d n g th ú (T herapsida) san g n h ữ n g d n g th ú ch ín h th ứ c v ề sau H ìn h Phục dự ng thú đơn huyệt s te ro p o d o n g a lm a n i th e o hóa thạch hàm phát tron g trầm tích C re ta Australia (h ttp ://e n w ikip e d ia o rg /w iki/S te ro p o d o n ) T ro n g k ỷ J u Thời gian cua ký Jura dài 56 triệu n ăm (cách 201 - 145 triệu năm ) thời h o n g kim cua lớp Bò sát, lục địa với n h ù n g K h u n g long ăn thịt, h u n g d n h Allosaurus fragili, Torvosaurus lịurneyi T rong bối cảnh đ ó độn g vật C ó v ú p h t triêh m ột cách rụ t rè, n h u n g có n h ù n g bư ớc tiến rõ rệt câu trúc thể Với kích cở b ằn g ch u ộ t chù n h ũ n g thú Jura sớm b ắ t loại sâu bọ làm mổi Thính giác tinh tế, răn g chúng đ ã tiến đ ế có th ế nhai tốt Morganucodon Kuehneotherium không chi th ú ăn sằu bọ mà chúng đà thích nghi với sụ chọn lựa n h ữ n g sâu bọ chúng ưa thích Sự đa d ạn g cua th ú Ju liên q u an với c h ế đ ộ ăn m ồi điểu kiện sinh thái cua chúng H óa thạch th ú Jura g iừ a cho th ch ủ n g có x n g tai giữa, chuyến đổi d ầ n đ ố t số n g b ụ n g ngự c có n h ữ n g n ét đặc trư n g n g u y ê n th ủ y gót chân Đ thời m ột s ố th ú Jura có chuyên hỏa răn g hàm , có m âu răn g chân răn g có nhiều gốc g ắn m ột phần, hàm trê n có n h n g d ày đin h dài có th ế k hớ p xen kẽ n h n g d ã y tư n g tự hàm C âu trúc đặc biệt g iú p cho v ậ t có thê nhai cỏ dê d àng Điểu n ày c h n g tỏ thú ăn cỏ tiến hóa tro n g s ố d ạn g thú trư c sụ tăng tiến tới đ in h cao cùa thú T rong trầm tích Jura giừ a Liaoning, nhà cô sinh T rung Q uốc đâ p h t h iện hóa thạch cua Ịuramaia - m ột thú nhò, tơ tiên cùa thú có thai Phát có ý nghĩa lớn cho thấy lớp c ỏ vú đà tiến hóa sớm h a n so v i n h ù n g hiểu biết trước Các đại biêu thú tro n g Jura m uộn chưa có n h n g bước tiến đ án g kế H óa thạch hàm cua loài thú Tendagurodon ịanenschi cho thấy xương tai chưa hoàn toàn tách khỏi hàm ; điểu ng to Thú Jura m u ộ n chưa có đư ợ c cấu trúc tai giừa tiến cùa Thú c h ín h thức T ro n g k ỷ C re ta Kỷ C reta dài tới h o n 80 triệ u năm (cách 146,5 - 65,5 triệu năm ), Bò sát v ẫ n p h t triển vai trò u trội cùa c h ú n g đến cuối kỷ m ới hết, đ ó lớp Có vú chưa có v trò lớn tro n g giới đ ộ n g vật T uy vậy, C reta đ n h d â u m ột bư c biến đổi q u a n trọng độ n g v ậ t C ó vú, đ ó xuât n h ữ n g d n g đ ầ u tiên th ú có túi thú có n h au thai [H.4] Đ thời, cũ n g x u ấ t n h n g thú đà tu y ệt d iệt nhóm th ú g ặm n h âm - nhóm R ăng n hiều m âu (M u ltitu b ercu lata) N hóm có m ặt tro n g lịch sử địa chất từ Ju tổn suốt 120 triệu năm C h âu Á Bắc M ỹ, bị tu y ệ t ch ủng th ay th ế bằn g nhóm G ặm n h â m O ligocen (đầu kỷ Đệ Tam tiếp sau) Dù cho n h iề u đ ộ n g v ật Có v ú có m ặt tro n g C reta n h n g v ẫ n p h t triến m ột cách khiêm tốn đ ế trơ th n h p h o n g p h ú đa d n g tro n g th ế P a le o c e n cua ký Paleogen P hát hóa th ạch th ú Maotherium asiaticus tro n g trầm tích C reta sớm , cách 123 triệu năm L iaoning (T rung Q uốc) có ý nghĩa râ't q u an trọng [H.5] Hóa thạch có ch iểu dài chi 15cm n h n g đặc biệt có xư ơng tai tro n g , n h ba xư ơng tai thú tách biệt từ k h p hàm N hờ thú có thính giác nhạy cảm h n hăn n h n g động vặt có xư ơng sống khác trư c đó, g iú p cho vặt có kha n ăn g đ ịn h h n g tốt tro n g h o ạt đ ộ n g đê né HÓA THẠCH ĐỘNG VẬT trá n h tàn b ạo cua K h u n g long, g iú p cho vật tổn phát triến 839 trọ n g tro n g s ự tiến hỏa đ ộ n g vật c ỏ vú lục địa tro n g n g u y ê n đ ại K ainozoi bán cẩu bắc có cẩu B ering nối Siberie với C a n ad a ; cẩu nối Bắc Au Bắc Mỹ C ho đ ế n cuối Eocen, N am Cực, A ustralia N am M ỹ v â n nối liền n h au (thuộc siêu lục địa G ondvvana); C h â u Phi An Đ ộ vân biệt lập cho đ ế n c h ú n g nối liền với Au - A vào cuối Đệ Tam M ột cẩu n ố i giừ a Bắc M ỷ N am Mỳ đư ợ c xác lập v cuối kỳ Đ ệ T am , tạo nên sụ di cư tu y ệt c h u n g m ộ t s ố lư ợ n g lớn đ ộ n g vật có vú, n h ât tu y ệ t c h ủ n g cua n h iể u d n g địa p h n g tro n g hệ đ ộ n g v ậ t lục đ ịa N a m Mỹ Lóp Có vú kỷ Paleogen H ìn h Phục dự ng hình ảnh dạn g tổ tiên nhóm Có thai (P la ce n ta lia ) thuộc lớ p c ỏ vú tron g Creta (http://www stonybrook.edu/sb/im ages/features/oleary130208.pdf) T ro n g ký P aleo g en vai trò cua độ n g vật Có vú có ý n g h ĩa lớn, đ ại b iếu cua lớp Có vú p h át triến tiến h ó a th eo n h iề u h n g thích ứ n g với nhiều h o n càn h sin h th k h c n h au Bên cạnh p h o n g p h ú đ a d n g đ ặ c trư n g cho đời sống cạn, x u ât h iệ n n h n g d n g số n g d i nư ớc (cá voi, cá lợn) v cá n h n g loại có thê bay lượn k h ô n g n h dơi D ù đ ã có m ặ t n h ữ n g d n g sống ba môi trư n g trê n cạn, trê n k h ô n g dư i nư ớc n h n g đ ộ n g v ậ t C ó v ú P aleo g en m an g tính chât n g u y ê n th ủ y so với h iện đại [H.6] T rong p h t triể n tiế n h ó a lớ p C ó vú, cấu tạo sọ n h ấ t ră n g có ý n g h ĩa rat lớn, răn g liên hệ chặt chẽ với c h ế đ ộ sin h h o t ăn tiêu hóa vật, h o n nữ a lại yếu tố bào tồn tốt trạng Hình Phục dựng lồi thú Maotherium asiaticus (C reta sớm, cách 123 triệu năm L ia o n in g, Trung Q uốc) Hình trên: P h ụ c dự ng xư ng M a o th e riu m ; hình dưới: phục dự ng hình d án g vật Kích thư c: dài 15cm (h ttp ://xe n o p h iliu s w o rd p re ss.e o m /2 0 /1 0/12 /ch in ese -fo ssil fin d -g iv e s -c lu e -to -e a rs-e vo lu tio n /) th h ó a th ch n ê n đ ợ c ý ng h iên cứu K hoa học giải p h ẫ u so sá n h d o C u v ie r sáng lập cống hiến rât to lớ n đ ôi với việc n g h iê n cứu chúng, từ cấu tạo ră n g n h n g h iê n c ứ u có thê biết đư ợ c hìn h thù v ậ t cách th ứ c sin h sống chúng Biến cố tu y ệ t c h ủ n g k h ổ n g 16 cuối kỷ C reta gây biến đổi rấ t lớ n tro n g giới đ ộ n g vật nói ch u n g , trư c h ết tu y ệ t d iệt K h u ng long, n h n g đ ộ n g v ật Có v ú cũ n g k h n g đ ợ c loại trừ m m ộ t s ố sống só t trở th n h n g u n cho p h t triển tro n g K ainozoi Lớp Có vú Kainozoi N g u y ê n đ ại K ainozoi d ài 65 triệu năm , gổm kỷ P aleogen, N eogen Đ ệ Tứ, từ Paleogen b đ ầ u m ộ t thời kỳ tiến hóa tò a tia ạt đ ộ n g v ật Có vú Chỉ tro n g k h o n g 10 triệ u n ă m đ ẩ u Paleogen x u â t đ a s ố đại d iệ n ch o lớ p Có v ú thích nghi với n h iề u môi trư n g s ố n g k h ác n h a u Trái Đ ât trê n cạn, d i n c trê n không, với n h n g lối số n g đa d n g n h ă n cò, ă n thịt, ăn tạp V a i tr ò c c c ầ u n ố i lụ c đ ịa đ ố i v i s ự p h t tr iể n đ ộ n g v ậ t T ro n g Đ ệ Tam (P aleo g en N eogen) xuât n h iề u cầu n ố i lục đ ịa c h ú n g có vai trò q uan H ìn h M ột số độ n g vậ t Có vú Paleogen P a le o th e riu m m agnurrr, N gự a cổ Eohipus\ Bộ xương B ro to th e riu m p la tice s T rong P aleogen đ ã d iên n h ũ n g trình phát triển toả tia râ t rõ nét Q u trình tỏa tia diên tro n g Paleocen, đ ó chưa có m ột họ đ ộ n g v ật đại m tât độ n g vật m ang tính châìt xư a n h ữ n g d ạn g có m ặt từ Creta 840 BÁCH K HO A T H Ư Đ ỊA CHÁT Lẩn p h t triến tỏa tia th ứ hai d iễn vào Eocen, n h n g d n g cô xưa lần lư ợ t bị tu y ệt chung, từ Eocen, hàm đ ộ n g vật Có vú bắt đ ầ u tiến hóa theo n h iều h n g khác n h au T rong Paleocen tất d n g n g u y ê n th u ý , thí d ụ tro n g s ố th ú d ữ chi có n h ó m R ăng m (C reodonta), n h n g đ ến cuối Eocen xu ất n h n g thú d ăn th ịt thứ c với răn g ăn thịt T rong n h n h có m ó n g g uốc vào Paleocen chi có đ ộ n g vật ngón, m an g tính chất tru n g gian cưa nh ó m n g ó n chẵn nh ó m ngón lé, đ ế n Eocen c h ú n g tách th n h từ n g nh ỏ m riêng biệt ng ó n chẵn ng ó n lẻ T ngó n lẻ x u ất n h ữ n g d n g tơ tiên n h n h tiến hóa th n h ngự a Q uá trìn h tiến hóa họ n g ự a từ Hyracotherium tuổi Eocen đ ến n g ự a đại đ ợ c n g h iên cứu chi tiết đ ợ c đ ể cập kỹ n h ữ n g tran g tiếp sau Đ ầu O ligocen, họ Tê giác chi có Aceratherium chưa có sừ ng d ạn g chuyên hóa n h u Indricotherium C ũng vào kỷ Paleogen (Eocen Oligocen) x u ât n h ù n g d ạn g đ ầ u tiên Có vòi, n h Moerỉthium có kích thước nhỏ, sau Palaeomastodon với hàm có m âu lổi n h n g tất hàm đ ều làm n hiệm vụ n h C ùng vào thời kỳ xuâ't n h ữ n g d ạn g G ặm nhấm đại, Ă n sâu bọ Cá voi, Linh trưởng N h ìn chung, đ ộ n g vật C ó vú tro n g kỷ Paleogen p h o n g p h ú biến đối, tiến hóa ch úng cũn g thê rõ Q ua câu tạo ră n g chi, ta có thê th ây rõ p h ẩn lớn c h ú n g thích ứ n g vói đời sống tro n g rừ n g rậm , leo trèo [H.7] Đ ộng vật C ó v ú A u stralia n g ay từ đ ầu P aleogen khác biệt h ẳ n lục đ ịa khác, A ustralia k h n g có n h ó m có n h au thai (Placentalia) cao câp m có n h ó m đ n h u y ệ t ch u ộ t túi Sự khác biệt tiếp d iễn tro n g thời gian sau n a Đ ộng vật N am Mỹ từ đ ẩ u Eocen đà khác biệt rõ nét, chi có n h ó m ch u ộ t túi, nh ó m thiếu răn g h ổ hẩu câp thấp (Lem ure), nh ó m đ ộ n g v ật có n h a u thai cao cấp p h t triển Bắc M ỹ trư c nối liền với đại lục A u - A qua cẩu nối Bering (eo biến Bering nay), đ ế n giữ a Eocen c ũ n g bị tách rời ra, từ p h át triên cua đ ộ n g vật C ó vú m ỗi kh u vự c có sắc thái riêng Vai trò cá voi nối b ật lên, loại bò sát k h ổ n g lổ d i biên khơng nửa Lóp Có vú kỷ Neogen T đ ầ u N eogen h àn g loạt nh ó m p h ô biên lớp Có v ú cùa Paleogen k h n g n a n h nhóm thú d ữ Răng m (C reodontia) A m b ly p o d a thuộc có guốc, m ột số thú khổng lổ n h iểu đại biêu ngón chẵn T hay th ế cho ch ú n g n h ữ n g thú d ữ , m óng guốc, có vòi gần gùi với Tù M iocen xuât gâu, chó sói, tê giác, lợn, bò, cừu, h u cao khi, v.v Sang đ ến Pliocen xuất thêm voi, hà mã, H y p ario n n g ự a th ự c thụ, v.v C ho đ ế n giữ a M iocen đ ộ n g v ật Có vú Bắc Mỹ  u - Á vân khác biệt n hau lục địa Ả u - Á lúc thú d ữ p h t triến râ t p h o n g p h ú , gồm chó rừ ng, m èo, h ô răn g kiếm , v.v Đ thời, n h iều d n g Có vòi p h t triển n h Mastodon Dinotherium có ngà ngư ợ c h ăn lại so với voi h iện nay, ngà k h ô n g cong lên n h voi m lại m ọc từ hàm d i cong xuống [H.8] Lần đ ấu tiên x u ất h u sừ n g tẽ giác m ột sử ng, tiếp tục p h t triển H oàn tồn kh n g có m ặt lạc đà, đ ộ n g vật m ột m óng n h n g ự a p h át triển rât yếu ớt Tê giác, gấu, n h iề u d n g khác nữ a đà xua't h iện đ ẩ u tiên N am Ả Phi, sau đ ó m ới di cư đ ế n lục địa C hâu  u vào giữ a M iocen H ìn h Sinh cảnh m ột vài dạng động vật Có vú cổ P aleogen sớm: Loài ăn thịt P rotictis (hình bên trái); Dạng ăn sâu bọ (hình hai vật nhỏ gằn dư ới gốc cây); Dạng nhiều mấu P tilo d u s (hình dư ới, bên phải, vậ t trèo cây); P a n to la m b d a , dạng ăn cỏ, cao 1m (hình giữa, dư ới) (W ica n de r R., M onroe J.S 1993) HÓA THẠCH ĐỘNG VẬT 842 Thay vào đó, tù An Độ lên phía bắc có voi Elephas merỉdỉonalis, bò rừng, hư ơu, gâu thứ c (Ursus), v.v T rong Pliocen độ n g v ật Có vú C hâu Mỹ có n h ù n g nét riêng biệt, Bắc Mỹ p h o n g ph ú tê giác voi Mastodon d n g chuyên hóa N ếu từ M iocen đ ộ n g vật Au - A - Phi p h ầ n Bắc Mỹ có n h ữ n g n ét ch ung độ n g vật N am Mỹ lại h oàn toàn khác hăn N hóm K huyết th ín h th o ản g m ới g ặ p lục địa phía bắc C hâu Phi N am Mỹ lại Tất p h o n g p h ú N hóm Có m ó n g guốc p h át triển th àn h nhiểu n h ánh, tro n g đ ó có n h n g n h án h m ang tính chât pha trộn với Bắc Mỹ Các loại gặm nhâm h ìn h th n h m ột n h ó m riêng biệt m m ãi vê sau m ới di tản san g Bắc Mỹ Sụ khác n h au d o tư ợ n g tách b iệt n h au cùa hai khu vực địa lý C hâu Mỹ tro n g M iocen gây nên Đ ến giữ a Pliocen, N am Mỹ Bắc Mỹ nối liền n h a u q u a cầu nối P anam a tạo m ột hội di cư pha trộn ạt giữ a đ ộ n g vật hai khu vực Các loại m èo (nghĩa rộng), hơ kiếm , gâu, chó, lạc đà, ngự a, hư ơu, lợn tràn xuống N am Mỹ Do xuât ạt đối thu cạnh tran h m ới này, n h ấ t n h ù n g th ú d ữ ăn thịt tù p h n g bắc tới, nên đ ộ n g vật củ N am Mỹ n h a n h chóng trờ th àn h n g hèo nàn, th ậm chí m ột số lớn bị tu y ệ t c h ủ n g tổn m ộ t số n h loại ăn kiến, hổ h ầu, v.v Hình Một số động vật Có vú Neogen Indricotheriurrr, Uintatherium (nhóm Am plipoda); Halitherium (nhóm Sirenia); Mastodorr, Dinotherium Động vật ò Bắc Mỹ vào Miocen sơm - Miocen tru n g không đ a d n g n h lục địa  u - Á Lúc Bắc Mỹ k h ô n g có C ó vòi (M astodon), khi, hư u sử ng, thú d ữ cũ n g rấ t p h t triển m chi có chó, hơ kiếm Đ ý p h t triển p h o n g p h ú n h ữ n g nhóm xưa h ọ n gự a Nói c h u n g d n g đ ộ n g vật Bắc Mỹ m an g tính chất đ ộ n g vật đ ổ n g cỏ, khác với đ ộ n g vật Ả u - Á th u ộc sinh cành rừ n g rậm T M iocen m u ộ n hai k h u vự c cô địa lý đ ộ n g vật v a k ế đ ợ c nối liền đ ã xảy di cư trao đổi ổ ạt g iừ a đ ộ n g v ật hai k h u vực N hóm C ó vòi th ú , tê giác, v.v tràn sang Bắc Mỹ, họ n g ự a lại từ Bắc Mỹ ch u y ển sang p h át triển p h o n g p h ú lục địa Á - Âu C uối M iocen đ ầ u Pliocen thời gian p h át triển đặc biệt đ ộ n g v ật  u - Á, diện tích rộ n g lớn N am A u, Bắc Phi, Tiểu Á, N am Á, Tây Tạng, T ru n g Q uốc p h t triển p h o n g p h ú đ ộ n g vật có vú: Tê giác kh n g sừ n g (Aceratherium), nhóm Có vòi (Mastodon, Dinotherỉum, v.v ) P hát triển p h o n g p h ú , đa d ạn g n h ó m tu ầ n lộc, h u cao cổ, lợn, n g ự a ba ngón (Hypparion), hơ răn g kiếm , chó sói, n h iều loại cua n h ó m gâu, d n g ngư ời, v.v Đ ến nư a cuối Pliocen lục địa Au d ạn g voi cô Mastodon, n g ự a (Hypparion), v.v , c h ú n g di chuyến v ù n g khí h ậu n h iệt đới N am A - A không ba ngón x u ố ng C hâu Phi M ột tru n g tâm nữ a p h t triến đ ộ n g vật C ó vú tro n g N eogen lục địa A ustralia Tuy đ ến q u tài liệu khu vực địa lý đ ộ n g vật n h n g rò ràn g tro n g N eogen dây vân m ột khu vự c bị tách biệt gồm n h n g đ ộ n g vật C ó v ú lạc hậu n h u ch u ộ t túi n h ó m Đ ơn h u y ệ t (M onotrem a) T rong m ôi trư n g nư c N eogen có đại biểu lớp Có vú n h iều đ ộ n g vật có xư ng số n g khác T rong số đ ộ n g vật có xư ơng sổng d i b iên có n h iểu d n g cá voi nhóm Ă n thịt có n g u n gốc từ n h ó m Ă n th ịt cạn S ự tiên hóa họ Ngựa Tiến hóa n gự a m ột ví dụ điển hình cho q trình tiến hóa động vật Có vú Đệ Tam (Paleogen N eogen) [H.9] H ố thạch tơ tiên n g ự a Hyracotherium (= Eohippus), tuổi Paleocen m u ộ n đư ợc p h át N am T rung Q uốc, loại thú tiến hóa tủ m ột lồi độ n g vật tự a heo vòi T rong q trình tiến hóa, trước hàm vốn d ù n g đ ế cắt, dẩn d ầ n biến thành hàm đê nghiền thứ c ăn T rong điều kiện khí hậu ấm, nóng tử đ ẩu Eocen Hỵracotherium di cư từ C hâu A sang Bắc Mỹ, C hâu A u đ ế n O ligocen sớm chúng trơ nên rât phong phú, đa dạng Loại ngựa sớm n h ât có kích thước nhỏ chân có ngón, có đệm sau ngón có n h n g ng ắn thích hợp với thức ăn thực vật m ểm n h ũ n g rìm g m ọng nước Ớ Bắc Mỹ, d ạn g Hyracotherium giữ ngun kích thước nhò Eocen khơng m ột loài tổn lâu - triệu năm Còn ngự a 842 BÁCH K HO A T H Ư Đ ỊA CHÁT cô C hâu A u, chân vân có ngón thích ú n g với c h ế độ ăn chổi n h n g kích thước Hyracotherium tăng lên sau đ ó chúng p h át triển tu y ệt ch ủng nhóm Paleotherium Equus (PÍeistocen) Merychippus (Miocen) M e s o h ip p u s (Ohgocen) H y c o th e riu m (Eocen) H ìn h Q trình tiến hóa Đ ệ Tam họ Ngựa (E quidae) từ H yra coth e riu m đến ngựa (Equus), theo xu hư ớng ngón chân tăng kích thư c g iả m số ngón chân; bề m ặt m ấu ràng thích ứng cho nghiền thứ c ăn (W icander R & M onroe J.S., 1993) Bắc Mỹ, vào thời kỳ đ ầ u O ligocen, giống Epihippus tiến hóa đ ể cho đời m ột p h ụ họ tiến n g ự a, điển h ìn h giố n g Mesohippus [H.9] M ặc d ù Mesohippus bị tu y ệ t c h u n g v M iocen m uộn n h n g m ộ t th n h viên p h ụ họ di cư tới C h âu A C h âu A u C h ú n g có chân ngón, bàn chân có đệm , ăn đ ọ t rừ n g , kích th c cờ chó tới nai T rong M iocen sớm , d o an h h n g đ iểu kiện m a ẩm p h ía đ n g Bắc Mỹ, đ ổ n g cò gianh p h t triến đ ổ n g cỏ n ày x u ất giông Parahippus c ỏ gian h dễ thích nghi với khí h ậu khơ cằn nên râ't p h t triển Do thích nghi với c h ế đ ộ ăn cỏ gianh (lá ch ứ a n h ữ n g tinh th ể opal râ't cứng) nên cua Parahippus bị m òn n h an h , th ế ch úng đà thích nghi b ằn g cách tăn g chiều d ài cùa G iống n g ự a cô n h ấ t tro n g số n g ự a đại Merychippus, tiến hóa từ Parahippus cách 18 triệu năm , có kích cờ b an g h ơu G iống n g ự a đ ổ n g đa d n g hóa n h an h ch óng v ề kích thước, g iừ a chân m cá chân có m ộ t d â y ch ằn g đ n hổi, tác d ụ n g n h u m ột lò xo c h ố n g xóc M ặc d ù p h ậ n n y có th ê k h n g cho M erychippus chạy n h a n h h a n n h n g đ ã làm tăn g n ă n g d ẻo d so với loài n g ự a trư c Kích th c cua c h ú n g từ n h ó xíu tới cờ n g ự a tiến hóa th n h hai n h ó m là: 1) n h ó m Hipparions có ba m ó n g dài, khoẻ b ằ n g n h a u 2) n h ó m Equities có n g ó n g iữ a chịu h ầ u h ế t trọ n g lư ợ n g v ật hai n g ó n b ên n g ắn h n h o ặc h o n toàn b iến m ât Hipparions trở th n h n g ự a sa v a n số n g tro n g đ iểu kiện rừ n g đ ổ n g cỏ h ỗ n h ợ p , c h ú n g sử d ụ n g hai n g ó n bên đ ế di c h u y ê n rấ t n h a n h n hẹn G iống Equus lại số n g tro n g đ iểu k iện đ ổ n g b ằn g th o n g đ ã n g , n h sứ c d ẻo d a i m có th ể ch ạy th o t đ ộ n g v ật ăn thịt Hipparions di cư tới C h â u Ả, C h âu A u C h âu Phi h a i lần tro n g M iocen m uộn C uối M iocen xảy đ ợ t tu y ệt c h u n g lớn cua n g ự a, h ầu h ết Hipparions Equines bị tiêu diệt o Bắc Mỹ H giống nh ó m Hipparions số n g sót tới ký Đệ T ứ C hâu Âu, C hâu A C hâu Phi, chi m ộ t g iố n g n g ự a thâp, chân cà kheo số n g sót Bắc Mỹ N g ự a m ột m óng Dinohippus p h t triến tỏa tia th n h giống Hippidions Equus, m ộ t giống di cư san g N am M ỹ (khi cầu lục địa P anam a h oàn th n h tro n g Pliocen m uộn) Lồi n h â t cúa Equus m ộ t d n g tư n g tự n h ngự a v ằn E thiopi T rong Pleistocen m ột loạt p h ụ g iố n g Equus h iện đ ại di cư tự giữ a C hâu Á Bắc Mỹ, m ộ t s ố c h ú n g trờ th n h khởi đ ầ u q trìn h tiến h ó a ỏ m ỏi lục địa Các n hóm gổm lừa, n a lừa (tru n g g ian giữ a lừa ngự a vằn) tô tiên củ a ngự a n u ô i T rong đ ợ t tu y ệt c h ủ n g h àn g loạt cuối Pleistocen tât loài n g ự a Bắc M ỹ biến mâ't Tổ tiên loại lừa, n g ự a h iện Bắc M v lại d o n h n g ng i Tây Ban N m an g đ ến tro n g đ ợ t di cư th ự c d ân chiếm đ ấ t C h âu Mỹ Lóp Có vú kỷ Đệ Tử T rong Pleistocen, lớp C ó vú p h o n g p h ú đa d ạn g , trư c h ế t n h n g th ú lớn Tại C h âu Âu, m ộ t p h ẩ n C h âu Á p h ô biến gấu h ang, voi, h u nai, h u khổng lổ, v v , A u stralia có k a n g u ru k h ổ n g lổ cao đ ến 3m, gâu túi, sư tử có túi, v v N h iểu loại thú n h ò c ủ n g p h át triển tổn đ ế n n g ày nay, n h n g có xu h n g tiến h o theo cách tăn g kích cờ thể Đ iểu có lẽ đ ể thích nghi với đ iều kiện khí h ậu lạnh tro n g Pleistocen, th ân h ìn h to có tỷ lệ b ể m ặt da h n so với khối lư ợ n g thể, d o đ ó m ât n h iệ t N hiều xác chết đ ộ n g v ật Pleistocen đư ợ c lư u g iữ tốt tro n g b ăng v ĩn h cưu Siberie A laska, ch ú n g cu n g câp nhiểu th ô n g tin đ ế n g h iên cửu đ ộ n g v ật giai đ o n tro n g lịch su địa chất; điển hìn h n h â t xác gần n h n g u y ê n vẹn cua voi m a m u t lông d ày đ ợ c p h át h iện Siberie Liên q u an với đ iểu kiện khí h ậu lạnh tư ợ n g đ ỏ n g băng, tro n g Pleistocen x u ât n h iề u HÓA THẠCH ĐỘNG VẬT đại biếu cua đ ộ n g vật a lạnh có lơng da d y n h tê giác len (lông dày), voi m a m u t [H ll] 843 k h u vực bắc, đ ó n h n g độ n g vật ưa khí hậu âm áp n h voi, hà m ã, bò, h u , gâu, khi, hơ kiếm , hổ, chó sói, v v , ngồi có cá sâu, rùa, rắn Đ ộng v ật N am Mỹ, T ru n g N am Phi, A ustralia củng m a n g tính k ế th a rõ rệt đ ộ n g vật N eogen, th n h p h ẩ n n g hèo hơ n đ ộ n g vật N am A Đ ộng vật cua C hâu A tro n g Pleistocen có thê giao lư u với đ ộ n g vật Bắc M ỹ qua cẩu nối Bering n ay với C hâu Phi qua vù n g A rabia T hành p h ẩ n đ ộ n g v ật C hâu  u Bắc M ỹ thay đối n h iề u anh h n g trự c tiếp kỳ đ ó n g băng H ìn h 10 M ột số động vậ t ưa khí hậu ấm nống đầu kỷ Đệ Tử Voi cồ xư a (E le p h a s antiquusy, Hà mã (H ippopotam a m ajor): Bò rừng (B ison priscus) Có th ế th ây rõ p h â n biệt hai k hu vự c đ ộ n g vật Đệ T ứ C h â u Á K hu vực bắc k h u vự c nam , ran h giới g iừ a c h ú n g "Bức th n h " p h â n cách khí hậu từ H im alay a q u a H in d u K uch N an lin g (N am Lĩnh - T ru n g Q uốc) K hu vự c ph ía bắc chịu ảnh h n g n h iều th a y đổi khí h ậ u liên q u an với kỳ đ ó n g băng, d o đ ó m th n h p h ấ n đ ộ n g vật cũn g th ay đổi n hiểu so với N eogen Đặc trư n g cho k h u vự c bao la voi m am u t, tê giác, h u , bò rừ ng, n g ự a, linh d n g , v v T rước kỳ đ ó n g băng, đ ộ n g v ật m a n g tính c h â t sinh cảnh th ảo n g u y ên rử n g th áo n g u y ê n , p h ố biên n h ữ n g d n g ưa khí h ậ u ấm n h voi, tê giác, hư u , n gự a, v v S ự di cư động v ậ t liên lục địa Đ ộng vật Có vú Bắc Mỹ, C hâu Âu, Bắc Á K ainozoi có nhiểu đặc điếm tư ơng N gày nay, C h âu Á C hâu Mỹ cách n hau qua eo biến Bering, Bắc M ỹ n găn cách với C hâu Âu Bắc Đại Tây D ơng N h n g vù n g eo biến Bering trước từ ng m ột dài đâ't liền nối hai lục địa Bắc Mỹ Bắc Á, qua đ ó đ ộ n g vật có thê giao lưu với nhau; m ột dải đ ât liền khác nối Bắc M ỹ C hâu Âu M ặt khác, lục địa phía nam lại n h ữ n g lục địa d ạng đào tách rời n h au tro n g suốt Kainozoi Tuy vậy, mối liên hệ C hâu Phi A u - Á giữ động vật giao lư u dễ d àn g hai lục địa này, th ế voi tiến hoá đ ầ u tiên C hâu Phi, n h u n g sau đ ó di cư sang lục địa phía bắc , ì Lời đát DI CƯ T NAM MỸ G ly p to d o n H ìn h 11 Vài dạn g động vật ưa lạnh đầu kỳ Đ ệ Tứ: Tê giác len (R hinoceros tichorhinusy, Voi m am ut (Elephas prim igenius) T rong sau kỳ đ ó n g b ăn g th n h p h ẩ n đ ộ n g vật th ay đối, th ích n g h i với sin h cánh đài n g u y ên rừ n g đ ài n g u y ê n , p h o n g p h ú n h ữ n g loại ưa khí hậu lạn h n h voi m am u t, tê giác len, h u p h n g bắc, v v Sau kỳ đ ó n g b ăn g , v ù n g đài n g u y ê n lui vể ph ía bắc p h ẩ n lớn n h ó m sinh vật này, đặc biệt voi m am u t, bị tiêu diệt Phía n am k h u vực bắc tu y k h n g bị n g băng, n h im g v â n ch ịu ản h h n g lớn khí hậu b ă n g giá n h Iran, T ru n g Á, Tây Tạng, N am T rung Q uốc Đ ộng v ật m a n g tính chât cùa sinh cảnh thảo n g u y ê n - sa m ạc g ổ m ngự a, bò rừ ng, lạc đà, linh d n g , cừu, dê, v v Khu vực nam , trư c hết N am A k h ô n g chịu ản h h n g c ủ a b ă n g h nên đ ộ n g vặt m an g tính k ế th a rõ rệt N eo g e n g ần gũi với T h àn h p h ẩn g iố n g loài p h o n g p h ủ n h iều so với DI CƯ T BÁC MỸ H u nai C c lo i m è o H ìn h 12 Sự di cư động vật giữ a Bắc Mỹ Nam Mỹ sau cầu nối Panam a đư ợc hình thành (W icander R J & M onroe S., 1993) T rong su ố t thời gian dài, đ ộ n g vật N am Mỹ m ộ t q u ần h ợ p biệt lập k h ô n g giống với bâ't kỳ nơi n o th ế giới, gổm n h iều thú có tú i n h n g đ ộ n g vật có n h au (rau) N g u y ên N am Mỹ từ n g m ột lục địa d n g đ ả o lớn từ C reta, đ ế n cách triệu n ăm cẩu nối P an am a đư ợ c hìn h thành , nối liền N am M ỹ với Bắc Mỹ [H.12] N h ò đ ó đ ộ n g vặt từ Bắc M ỹ ổ ạt di cư thay th ế đ ộ n g vật sẵn có N am M ỹ, q u ẩn h ợ p đ n g đúc thú có túi N am Mỹ bị tu y ệt ch ủ n g gần hết, chi m ột vài d n g sống sót T rong đ ó đ ộ n g vật gốc N am Mỹ lại d n g di 844 BÁCH K HO A T H Ư Đ ỊA CHA T ch u y ến sang đư ợ c lục địa Bắc M ỹ [H.12] Phẩn lớn đ ộ n g vật có tú i tập tru n g p h t triến A u stralia nơi m ch ứ n g p h t triển từ trư c G ondvvana bị ph ân tách hoàn toàn Sụ x u ấ t tiến h oá lo i N gười Sự xuất tiến hố lồi N gư ời kiện lớn tro n g lịch sù kỳ Đệ Tứ M ặc d ù cách đ â y 300.000 năm N gười đại chưa x u ất hiện, n h n g tô tiên họ trải qua m ột lịch sử lâu dài tro n g tiến hoá lin h trư n g C hâu Phi, nơi m p h ầ n lớn nhà nh ân ch ù n g học đ ều coi nôi n h â n loại, (xem m ục từ Linh trư n g & N gười) H óa thạch Có vú V iệt N am H óa th ạch Có v ú V iệt N am ch ủ y ếu đ ợ c thu th ậ p tro n g trầm tích tu ổ i Đệ Tứ Râ't n h iề u hóa thạch đ ợ c p h t tro n g khai q u ậ t kh ảo cố, g ặ p cù n g hài cốt n g i cổ tro n g trầm tích h a n g đ ộ n g T ỉ liệu th a m khảo h ttp ://p a leo b io lo g y si.e d u /g e o tim e /m a in /h tm lv e rsio n /c re ta c e o us2.htm l http://w w w livescience.com /47464-jurassic-m am m als-insectd iet.h tm l L uo z X., 2005 M esozoic M am m als In: R ichard c Selley, L R obin M C ocks an d Ian R P lim er, 2005 E ncyclopedia of G e o lo gy Vol 2: 527-534 Elsevier Academic Press P ro th e ro D R., 2005 P lacental M am m als In: R ichard c Selley, L R o b in M C o c k s a n d Ia n R P lim e r, 2005 E n c y c lo p e d ia of G eology Vol 2: 5 -5 Elsevier Academic Press Tạ H òa P hư ơng, 2004 C ô sinh v ậ t học N X B Dại học Quốc ỳ a Hà Nội 282 tr H Nội T ống D uy T hanh, 2008 Lịch sử T iế n hó a T rái Đ ât (Địa sử) N X B Dại học Quốc gia Hà Nội 340 tr H N ội Tái ban 2009 (C hinh sừ a, bô su n g cập n h ậ t tài liệu m ới) W ic an d e r R J & M onroe s., 1993 H istorical G eology West Publishing Compagny 640 pgs M in n eap o lis, St N ew York, Los A ngeles San Francisco Linh trường Người T o n g D uy T hanh K hoa Đ ịa chat, T rư n g Đ ại học K hoa học T ự n h iên (Đ H Q G H N ) G iớ i th iệu Lồi ngư ời đại có tên khoa học Homo sapiens thuộc họ H om inidae Linh trư ờng (Prim ates) Đê xuất loài N gư ời đại (Homo sapiens) loài ngư ời trái q u a m ột chặng đ n g dài q u trình tiến hóa từ cuối M iocen đến Đệ Tứ Q trình đ ó bắt đ ầu tù n h n g Khi d ạng người (Anthropoidea) cách 37 triệu năm đến giống h ọ N gười (H om iniđae) Ardipithecus, Australopithecus Homo với loài Homo sapiens N hữ ng p h át hố thạch cho thây tơ tiên n g u y ên thủy họ N gười đ ã xuât sớm nha't C h âu Phi, sau chúng di cư sang C hâu Âu C hâu Á D ạng tiến hóa gần n h ất với người đại người N eanderthales, n h n g có lè khơng phải tơ tiên trực tiếp người đại m m ột n h n h tiến hóa riêng tuyệt chung từ cách 32 ngh ìn năm trư n g n g u y ê n th uý, gồm 'V ợ n cáo bay" thuộc th u ỷ tổ D erm o p terid có khả n ă n g bay lư ợn đư ợc Linh trư n g cao câp gổrn hai p h â n Tiền h ầ u (Prosim ea) D ạng N g i (A nthropoidea) Phân loại L iê n h ọ H o m in o id e a Bộ Linh trưởng Loài ngư ời th u ộ c Linh trư n g , hóa thạch th u ỷ tô g ặ p tro n g trầm tích Paleocen T rung Q uốc, Bắc Mỹ C hâu  u M ột số Linh Phân A nthropoidea P h ân A n th ro p o id e a (D ạng N gư i) tiến hóa tử m ột n h n h Tiền h ầ u tro n g Eocen m u ộ n bắt đ ầ u từ O ligocen (37 triệu n ă m trư c đây) N g u n gốc lịch sử tiến hóa A n th ro p o id e a chi m ới đ ợ c biết ỏi q u a m ột h ó a th ạch p h t đ ợ c tro n g trầm tích O ligocen Ai C ập T rong O ligocen v ù n g rừ n g m a n h iệ t đới, cối tươi tốt, p h o n g p h ú đ ộ n g vật, tro n g đ ó có n h iều d ạn g sống P hân A n th ro p o id e a gốm b a liên họ - Khi cựu lục đ ịa K h i tân lục địa Honĩinoidea H óa thạch cô n h ât liên họ H o m in o id ea d n g ngư ời có tuổi cuối P aleocen đ ẩ u M iocen (cách 25 triệu năm ) T rong thời g ian sụ di chuyến lục địa đà d â n đ ế n thay đ ổi khí hậu, k h ắp nơi bắt đ ầu xu th ế lạnh dẩn, n h n g v ù n g rù n g m u a ... ân loại lớp Có vú theo tru y ể n th ố n g tức theo hình thái câu trúc thế, theo đ ỏ lớp Có vú đư ợ c p h ân chia th n h p h ằ n lớp (hay ph ụ lớp) n h sau Lớp Có vú (M am m alia) - P hụ lớp N g... độ n g vật C ó vú đ a n g sống, đ ó có lồi N gười Chi có Eomaia scansoria - d n g n g u y ên th ủ y xuât từ C reta sớm , chưa có n hau thai Tiến hóa phát triển lớp Có vú Lớp Có vú Mesozoi N ét... trư n g nư c N eogen có đại biểu lớp Có vú n h iều đ ộ n g vật có xư ng số n g khác T rong số đ ộ n g vật có xư ơng sổng d i b iên có n h iểu d n g cá voi nhóm Ă n thịt có n g u n gốc từ n h
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp có vú, Lớp có vú