4 bien ban thoa thuan

1 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:18

TÊN CƠNG TY CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc BIÊN BẢN THOẢ THUẬN (V/v Áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương Công ty người lao động) Hôm nay, ngày tháng năm 2015 Tại Văn phòng Cơng ty , đại diện bên gồm có: I Đại diện người sử dụng lao động Ông (bà): Chức vụ: Giám đốc II Đại diện người lao động: Ông (bà): …………… Chức vụ: … Đại diện cho tập thể người lao động làm việc công ty Sau nghe Công ty công bố hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp áp dụng cho cán nhân viên, phận, hai bên đến thống sau: Đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị xây dựng Khi có thay đổi hệ thống thang lương, bảng lương phải có bàn bạc thống văn hai bên Biên kết thúc vào lúc ngày, trước có mặt đồng ý tập thể nhân viên công ty ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 bien ban thoa thuan , 4 bien ban thoa thuan