1 cong van thong bao thang bang luong

3 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:18

TỔNG CÔNG TY…… CÔNG TY……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - Số:…………/CV-ĐKTBL ……………., ngày…tháng…năm………… V/v: Thông báo xây dựng triển khai thực thang, bảng lương doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Huyện/Quận………… - Căn Bộ Luật Lao Động Luật số: 10/2012/QH13 ngày 18 tháng năm 2012 năm 2012 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ việc quy định chi tiết số điều Bộ luật lao động tiền lương; - Căn Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động - Căn công văn số ngày Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh/thành phố (nếu có) triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng Công ty chúng tôi:…………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………… Giấy chứng ngày / / nhận đăng ký kinh doanh số: cấp Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố cấp Địa hoạt động: ……………………………………………………… Điện thoại liên lạc: Tổng số lao động có mặt đơn vị: …… người (nữ:……) Ngày / / , Công ty .đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thang, bảng lương sau tham khảo trí ban chấp hành cơng đồn Cơng ty Nay chúng tơi làm cơng văn kính gửi đến Phòng Lao động - TBXH quận/huyện tỉnh/thành phố hồ sơ hệ thống Thang lương, bảng lương Công ty Công ty xin thông báo để quý quan biết Trân trọng! NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Kèm theo cơng văn tài liệu, văn sau: 1.- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản công chứng) 2.- Hệ thống thang, bảng lương Công ty; 3.- Bản phụ cấp lương; 4.- Ý kiến Ban chấp hành cơng đồn; 5.- Bảng quy định tiêu chuẩn hệ thống chức danh Công ty Tham khảo Quy chế tiền lương : Quy che tien luong.rar MẪU THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2015 CÓ HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG: thangluong2015.xls MẪU THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2015 KHƠNG CĨ XÂY DỰNG HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG, CHỈ TÍNH TRÊN MỨC LƯƠNG : thangluong2015_khong he so.xls ... luong. rar MẪU THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2 015 CÓ HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG: thangluong2 015 .xls MẪU THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG 2 015 KHÔNG CĨ XÂY DỰNG HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG, CHỈ TÍNH TRÊN MỨC LƯƠNG : thangluong2 015 _khong... thống Thang lương, bảng lương Công ty Công ty xin thông báo để quý quan biết Trân trọng! NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Kèm theo cơng văn tài liệu, văn sau: 1. - 01. .. thống thang, bảng lương Công ty; 3.- Bản phụ cấp lương; 4.- Ý kiến Ban chấp hành cơng đồn; 5.- Bảng quy định tiêu chuẩn hệ thống chức danh Công ty Tham khảo Quy chế tiền lương : Quy che tien luong. rar
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 cong van thong bao thang bang luong , 1 cong van thong bao thang bang luong

Từ khóa liên quan