Kích thước của quần thể nang nguyên thủy và phản ứng trả lời sự kích thích gây rụng nhiều trứng ở trâu và bò

4 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:12

Bài viết trình bày kích thước của quần thể nang nguyên thủy và phản ứng trả lời sự kích thích gây rụng nhiều trứng ở trâu và bò thông qua số mẫu buồng trứng của bào thai trâu và bò; sự hình thành quần thể nang trong buồng trứng. 29(1): 51-54 3-2007 T¹p chÝ Sinh häc KÝch th−íc cđa quần thể nang nguyên thuỷ phản ứng trả lời kích thích gây rụng nhiều trứng trâu bò Lê Văn Ty Viện Công nghệ sinh học Hoàng Nghĩa Sơn Viện Sinh học nhiệt đới Nguyễn Mộng Hùng Trờng đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG HN Ưu việc tạo phôi phơng pháp gây rụng nhiều trứng thể đặc tính phôi có sức sống gần giống nh phôi rụng trứng tự nhiên: điều kiện cấy phôi tơi đồng pha, tỷ lệ cấy phôi đạt gần với tỷ lệ thụ tinh nhân tạo (xấp xỉ 70%); phôi thu đợc gây rụng nhiều trứng có khả sống tơng tự nh phôi thu đợc rụng trứng tự nhiên, sau đông lạnh giải đông Nếu bò, việc tạo phôi gây rụng nhiều trứng đáp ứng đợc chơng trình cải tạo giống cấy phôi trâu, câu trả lời để ngỏ Việc phát sóng nang chu kỳ sinh dục trâu bò cho phép ngời ta rút ngắn khoảng cách tái sử dụng động vật cho việc gây rụng nhiều trứng thu phôi Điều đ đợc chứng minh hữu ích bò Cùng có quy luật phát triển nang kiểu sóng nh bò nhng hiệu việc gây rụng nhiều trứng trâu cha đợc khẳng định Điều tạo cho trâu khác biệt nh vậy? công trình trớc, so sánh quần thể nang, thấy trâu có số nang có xoang 20% so với bò [1] Ngoài ra, bò, ngời ta phát thấy mặt số lợng, quần thể nang có xoang tỷ lệ thuận với quần thể nang nguyên thuỷ [2] Tuy nhiên, theo lứa tuổi, quần thể nang nguyên thủy buồng trứng có biến động lớn, hiệu ứng tuổi làm lu mờ hiệu ứng cá thể hiệu ứng loài Việc nghiên cứu quần thể nang nguyên thuỷ buồng trứng trâu bò giai đoạn phát triển bào thai (từ tháng đến tháng tuổi), giai đoạn sớm trình hình thành phát triển, mặt xoá khoảng trống hiểu biết quần thể nang trâu giai đoạn này, mặt khác, so sánh mặt định lợng, hữu ích cho việc tìm nguyên nhân phản ứng thấp trâu việc trả lời hoóc-môn gây rụng trứng I Phơng pháp nghiên cứu Buồng trứng bào thai trâu bò đợc thu cách ngẫu nhiên năm lò mổ Vissan Hồ Chí Minh Khi giết mổ trâu bò, thấy có bào thai, tiến hành mổ lấy bào thai Nếu bào thai cái, tiến hành đo chiều dài thân bào thai, mổ bào thai để lấy buồng trứng đánh số, nhấn chìm vào dung dịch cố định Boin-Holland; mẫu đợc xử lý sau tháng Tuổi bào thai đợc xác định vào chiều dài thân bào thai [3] (các bảng 2) Buồng trứng đợc xử lý theo phơng pháp nghiên cứu tổ chức học thông thờng [4], đợc mô tả ngắn gọn nh sau: sau thời gian cố định, tháng, toàn buồng trứng đợc làm khô nồng độ cồn tăng dần từ 40o, 70o, 90o råi ®Õn cån tut ®èi, thêi gian ®èi víi nồng độ Từ buồng trứng đợc chuyển qua dung môi to-lu-en lÇn, toluene + para-phin 50%, toluene + pa-ra-phin 80% råi chuyển vào pa-ra-phin để đúc khối dạng này, buồng trứng bảo quản đợc lâu tiến hành cắt mẫu Cắt toàn buồng trứng máy cắt mẫu cho lát cắt dày tạo thành băng liên tục Các băng đợc ủ 37oC 2-4 ngày Cứ lát cắt liên tục lại lấy lát đa lên lam kính, loại bỏ pa-ra-phin, nhuộm haemtoxylin phân tích dới kÝnh hiĨn vi 51 B¶ng Sè mÉu bng trøng bào thai trâu đợc phân tích tổ chức học Chiều dài thân bào thai (cm) Tuổi bào thai (tháng) Số mầu (n) 8-14
- Xem thêm -

Xem thêm: Kích thước của quần thể nang nguyên thủy và phản ứng trả lời sự kích thích gây rụng nhiều trứng ở trâu và bò, Kích thước của quần thể nang nguyên thủy và phản ứng trả lời sự kích thích gây rụng nhiều trứng ở trâu và bò

Từ khóa liên quan