Chuong 10 to chuc thuc hien va dieu khoan thi hang

2 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:06

CHƯƠNG X TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 23 Hội đồng lương: 23.1 Thành lập hội đồng lương: - Giám đốc công ty định thành lập hội đông lương để tổ chức xây dựng, thực hiện, chế độ tiền lương công ty 23.2 Thành phần hội đồng lương gồm:  Chủ tịch hội đồng  Phó chủ tịch hội đồng : Giám đốc cơng ty : Phó Giám đốc cơng ty và/hoặc Kế tốn trưởng/Chủ tịch Cơng Đồn  Uỷ viên thường trực : Trưởng phòng HC- NS PCT cơng đồn  Các uỷ viên : Đại diện người lao động tổ chức đoàn thể Cty  Thư ký hội đồng 23.3 : Phòng HC- NS Trách nhiệm hội đồng lương  Tổ chức xây dựng dự thảo quy chế tiền lương công ty dự thảo bổ sung sửa đổi quy chế tiền lương, tổ chức lấy ý kiến người lao động, tham khảo ý kiến BCH Cơng đồn Cơng ty  Hồn thiện quy chế sau lấy ý kiến tham gia trình HĐQT cơng ty phê duyệt, ban hành  Dự thảo quy định quản lý, phân phối tiền lương, thu nhập, xây dựng phương án khoán lương, tổ chức thảo luận, báo cáo công ty, ban hành, áp dụng  Hàng năm tối thiểu họp lần (tối đa không qui định) vào tháng tháng để soát xét lại tất vấn đề tiền lương, thảo luận vướng mắc ý kiến người lao động để trình lên HDQT cơng ty xem xét định sửa đổi qui chế phù hợp Điều 24: Điều khoản thi hành:  Quy chế gồm X Chương, 24 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, quy chế trước trái với quy chế bị bãi bỏ  Khi chế độ sách chung nhà nước điều kiện SXKD cơng ty thay đổi quy chế bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp  Mọi bổ sung, sửa đổi quy chế phải HĐQT công ty Cổ phần Thép Bắc Việt phê duyệt, định có hiệu lực thi hành ... HDQT cơng ty xem xét định sửa đổi qui chế phù hợp Điều 24: Điều khoản thi hành:  Quy chế gồm X Chương, 24 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, quy chế trước trái với quy chế bị bãi...án khốn lương, tổ chức thảo luận, báo cáo cơng ty, ban hành, áp dụng  Hàng năm tối thi u họp lần (tối đa không qui định) vào tháng tháng để soát xét lại tất vấn đề tiền lương, thảo... Mọi bổ sung, sửa đổi quy chế phải HĐQT công ty Cổ phần Thép Bắc Việt phê duyệt, định có hiệu lực thi hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 10 to chuc thuc hien va dieu khoan thi hang , Chuong 10 to chuc thuc hien va dieu khoan thi hang