Chuong 9 mot so quy dinh lien quan khac den tien luong va thu nhap

2 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:06

CHƯƠNG IX MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP Điều 19 Lương thời gian điều động tạm thời:  Tiền lương trả cho người lao động trường hợp điều động công tác tạm thời tuỳ theo đối tượng cụ thể thời gian công tác tạm thời công ty định mức phụ cấp lương (Điều 16) Điều 20 Lương thời gian thử việc:  Trong thời gian thử việc người lao động hưởng Lương thử việc 70% lương thực trả khơng lương tối thiểu chung hành nhà nước quy định Điều 21 Lương trường hợp bị vi phạm kỷ luật lao động:  Tiền lương trả cho người lao động trường hợp vi phạm kỷ luật lao động thực theo nội quy lao động phận, tổ nhóm, phù hợp với quy định cơng ty pháp luật lao động Điều 22 Bảo lưu hệ số lương bản:  Trường hợp người lao động cơng ty nhận vào làm việc mà q trình cơng tác trước tham gia đóng BHXH bảo lưu hệ số lương khởi điểm với mức lương cuối tham gia đóng BHXH thỏa thuận tiếp nhận với giám đốc công ty Mức lương sản phẩm thoả thuận Hợp đồng lao động  Đối với cán có chức danh nơi làm việc trước tiếp nhận với chức danh thấp xem xét bảo lưu số năm đóng bảo hiểm làm xác định mức đóng bảo hiểm  Trường hợp không bảo lưu hệ số lương đóng bảo hiểm cũ phải cụ thể hóa hợp đồng lao động ban đầu tiếp nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 9 mot so quy dinh lien quan khac den tien luong va thu nhap , Chuong 9 mot so quy dinh lien quan khac den tien luong va thu nhap