Chuong 6 nhung quy dinh ve nang bac luong va phu cap luong

3 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:06

CHƯƠNG VI NHŨNG QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG Điều 14: Nâng bậc lương : Hàng năm vào nhu cầu công việc, tình hình SXKD, cơng ty tiến hành nâng bậc lương cho CBCNV Căn để nâng lương lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật ứng với công việc đảm nhận Đối với cán chuyên môn nghiệp vụ, nhân viên thừa hành phục vụ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ thâm niên làm việc công ty Điều kiện để xét nâng bậc lương hàng năm sau: - Phải thường xun hồn thành cơng việc giao số lượng, chất lượng ghi hợp đồng lao động ký kết -Không thời gian bị thi hành kỷ luật lao động theo quy định Bộ luật lao động nội quy lao động công ty -Đối với cán cơng nhân viên có hệ số lương khởi điểm (Bậc 1) lương thấp 2.10 thời gian giữ bậc lương hưởng doanh nghiệp tối đa năm (Đủ 24 tháng) nghĩa chậm năm người lao động tăng lương thêm bậc -Đối với cán cơng nhân viên có hệ số lương khởi điểm (Bậc 1) lương 2.10 trở lên thời gian giữ bậc lương hưởng doanh nghiệp tối đa năm (Đủ 36 tháng) nghĩa chậm năm người lao động tăng lương thêm bậc -Các trường hợp nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng bậc lương: Trong thời gian giữ bậc lương theo quy định người lao động có phát minh sáng chế đóng góp lớn vào hiệu SXKD công ty hội đồng trả lương cơng ty xem xét định tăng bậc tuỳ theo trường hợp cụ thể -Trường hợp người lao động bổ nhiệm chức vụ hưởng hệ số lương phù hợp với chức vụ đảm nhiệm theo quy định công ty -Trường hợp kéo dài xét nâng bậc lương: Trong thời gian bậc lương người lao động thường xuyên khơng hồn thành cơng việc vi phạm nội quy, quy định cơng ty thời gian kéo dài nâng bậc lương không tháng -Đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng tiêu chuẩn nâng bậclương sau: o Có thời gian giữ bậc lương khởi điểm tử năm trở lên o Hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm o Không vi phạm chế độ trách nhiệm theo quy định pháp luật lao động o không thời gian bị thi hành kỷ luật -Trường hợp Cán quản lý cơng ty đạt thành tích xuất sắc có phát minh sáng chế đóng góp lớn cho hiệu SXKD nâng bậc lương sớm rút ngắn thời gian nâng bậc lương bị hình thức kỷ luật khiển trách cảnh cáo trở lên bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm 12 tháng so với thời gian quy định -Đến kỳ xét duyệt nâng lương Phòng HCNS rà sốt tổng hợp danh sách C.B.C.N.V đủ niên hạn nâng lương, gửi tổ đội, phòng ban để tham khảo sau trình lên lãnh đạo cơng ty xét duyệt, lập định trình giám đốc ký thức thơng báo tồn cơng ty Đối với CBCNV tăng lương trước hạn bị kéo dài thời hạn nâng lương giải thích rõ lý để CNV yên tâm Điều 15: Nâng bậc lương sản phẩm Hệ số lương sản phẩm cá nhân Hội đồng trả lương xem xét điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên hàng năm vào hiệu cơng việc mức độ đóng góp cá nhân công ty Thủ tục điều 14 qui chế Điều 16: Các chế độ phụ cấp lương bao gồm: Phụ cấp lương áp dụng trường hợp mà lương cộng với lương sản phẩm đối tượng thuộc diện phụ cấp không đạt mức thấp ngạch mức người hưởng Phụ cấp lương có áp dụng cơng ty hay không hội đồng lương định vào kỳ xét lương hàng năm ...thường xun khơng hồn thành cơng việc vi phạm nội quy, quy định cơng ty thời gian kéo dài nâng bậc lương không tháng -Đối với thành viên HĐQT, Giám... điểm tử năm trở lên o Hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm o Không vi phạm chế độ trách nhiệm theo quy định pháp luật lao động o không thời gian bị thi hành kỷ luật -Trường hợp Cán quản lý cơng ty... khiển trách cảnh cáo trở lên bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm 12 tháng so với thời gian quy định -Đến kỳ xét duyệt nâng lương Phòng HCNS rà sốt tổng hợp danh sách C.B.C.N.V đủ niên hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 6 nhung quy dinh ve nang bac luong va phu cap luong , Chuong 6 nhung quy dinh ve nang bac luong va phu cap luong