Chuong 5 quy dinh luong khoan san pham va don gia khoan san pham

2 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:06

CHƯƠNG V QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG KHOÁN SẢN PHẨM VÀ ĐƠN GIÁ KHOÁN SẢN PHẨM Điều 12: Quy định lương khoán SP 12.1 Quy định chung lương khoán SP  CBCNV thuộc Khối trực tiếp sản xuất hưởng lương khốn cơng ty chia lương theo tổ, đội sản xuất Hàng tháng Công ty vào sản lượng hoàn thành tổ, đội nhân đơn giá khoán (Phụ lục số kèm theo) áp dụng cho cơng việc để tính quỹ lương khốn sản phẩm cho tổ, đội giao cho tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng chịu trách nhiệm chia lương cho CBCNV thuộc tổ, đội, nhóm dựa sở:  Số ngày công số làm thêm thực tế ;  Hệ số bình bầu cho tháng cá nhân người lao động ( phân theo loại, hệ số bình bầu tổ đội )  Trị giá sản lượng tháng 12.2 Cơng thức tính lương khốn SP Tongquyluo ngsanpham Lương sản phẩm = x (Songaycong+ Lamthemgio) Tonghesolu ongbinhbau 12.3 Bảng hệ số lương bình bầu phận hưởng lương khốn SP Tiền lương công nhân trực tiếp trả sở suất, chất lượng, hiệu Căn vào định mức nội bộ, kết công việc người lao động để trả lương tháng Việc trả lương vào mức độ đóng góp để hồn thành cơng việc người lao động theo phân loại hệ số bình bầu tập thể CBCNV tổ, đội, nhóm bàn bạc bình bầu tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng lập biên gửi đến phòng hành nhân làm sở tính lương kỳ Hệ số bình bầu áp dụng làm hệ số lương sản phẩm, không áp dụng lương Điều 13 Bảng đơn giá khốn đầu mục cơng việc phận sản xuất Bảng đơn giá khoán sản phẩm sửa đổi bổ sung tuỳ thuộc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giám đốc công ty ban hành hàng năm và/hoặc có thay đổi tiền lương chung cơng ty Bảng đơn giá khốn công ty ban giám đốc công ty định dựa sở dơn giá khoán năm trước liền kề mức độ trượt giá năm ban hành và/hoặc tham khảo đơn giá công ty ngành nghề địa bàn hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 5 quy dinh luong khoan san pham va don gia khoan san pham , Chuong 5 quy dinh luong khoan san pham va don gia khoan san pham