23 quy dinh lap va luu so ke toan

3 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:05

QUY ĐỊNH LẬP VÀ LƯU SỔ SÁCH KẾ TOÁN MÔ TẢ 1.1 Danh mục loại sổ sách báo cáo kế tốn phải lập nộp phòng kế toán Các báo cáo kế toán lập tạo phần mềm kế tốn, trường hợp chưa có lập phần mềm khác I/ Sổ kế toán chi tiết: Sổ quỹ (thủ quỹ lập kế toán kiểm soát) cập nhật kịp thời phát sinh nộp phòng KT-TV kết thúc năm bàn giao thủ quỹ Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ tiền mặt Thẻ kho (thủ kho lập kế toán kiểm soát) cập nhật kịp thời phát sinh nộp phòng KTTV kết thúc năm bàn giao thủ kho Sổ chi tiết nhập xuất tồn (Đóng riêng cho cho tài khoản kho, bảng tổng hợp nhập xuất tồn trang đầu tiên) Sổ chi tiết cơng nợ (Đóng riêng cho cho tài khoản công nợ, bảng tổng hợp cơng nợ trang đầu tiên) Báo cáo tính giá thành sản phẩm(các bảng chi tiết tính giá thành) đóng thành ngun năm chun phòng kế tốn kết thúc báo cáo kế toán năm Sổ chi tiết tài khoản : tiền gởi, tiền vay, kí quỹ (áp dụng cho văn phòng cty) Biên kiểm kê hàng tháng: Nộp chậm ngày tháng sau Biên bảng đối chiếu công nợ: Lập tháng cuối năm theo yêu cầu, nộp phòng KT-TV sau bên ký không tháng so với thời gian lập II/ Sổ thẻ kế tốn TSCĐ: Lập hồn thành chậm ngày 20 tháng sau tháng báo cáo Thẻ TSCĐ Sổ TSCĐ Bảng tính khấu hao tháng Bảng kê tăng, giảm, chuyển TSCĐ Sổ (bảng kê) theo dõi XDCB có phát sinh III/ Báo cáo kế tốn đơn vị (Đóng thành bao gồm) Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thiết minh kế toán (áp dụng cho đơn vị có yêu cầu) Cân đối tài khoản Sổ (văn phòng cty không in sổ này) Tổng hợp nhập xuất tồn Tổng hợp chi tiết công nợ Chi tiết số dư Chi tiết phân bổ phí XDCT (áp dụng cho TTBN trùng dương) 10 Giải trình chênh lệch thuế BC Thuế & BC kế toán 11 Các phiếu ghi nhớ, phiếu kế tốn (nếu có) 12 Các bảng chi tiết tính giá thành (Ap dụng cho đơn vị sản xuất có tính giá thành, biểu mẫu tuỳ theo đơn vị ) bao gồm -Bảng tập hợp chi phí -Bảng phân bổ chi phí -Bảng chi tiết SP dỡ dang -Bảng tính giá thành IV/ Dữ liệu kế tốn: tất liệu có liên quan đến báo cáo kế toán (gồm liệu phần mềm kế toán file phần mềm khác có liên quan đến lập báo cáo kế tốn) phải nộp phòng kế tốn kết thúc tháng báo cáo V/ Báo kế tốn tổng hợp tồn cty : Sổ Sổ chi tiết tài khoản: tiền gởi, tiền vay, ký quỹ Sổ chi tiết tài khoản: chi phí trả trước (335), chi phí chờ phân bổ (142) Chi tiết số dư tài 131,331,1381,1388,139,141,142,241,242,311,331,342,335,3381,3388,413 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn đơn vị Bảng tổng hợp công nợ đơn vị Số liệu thuyết minh - Chi tiết số dư ngân hàng - Chi tiết tăng giảm TSCĐ - Tổng hợp chi tiết theo khoản mục chi phí SXKD theo đơn vị - Tổng hợp chi tiết kết SXKD theo đơn vị - Các biên xử lý thừa thiếu - Bảng kê ghi nhớ tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Bảng kê ghi nhớ khác Báo cáo tài - Cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động SXKD (Phần 1,2,3) - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Cân đối tài khoản phát sinh - Bảng thuyết minh tài * Thời hạn nộp báo cáo kế toán: STT ĐƠN VỊ Thời gian nộp (ngày tháng sau tháng báo cáo) (1) (2) (3) khoản 10 (1) : Báo cáo kế toán (2) : Dữ liệu báo cáo kế toán (3) : Các sổ thẻ chi tiết - Trong trường hợp thời gian nộp báo cáo trùng vào ngày nghỉ theo qui định liên tục từ ngày trở lên thời giam nộp báo cáo cộng thêm ngày nghỉ - Những đơn vị khơng có danh sách nộp báo cáo thời hạn nộp ngày cuối đơn vị có tên theo qui định họp phòng - Thời gian nộp báo cáo thay đổi trường hợp khẩn thông báo trước * Nộp nhận sổ sách báo cáo kế toán : - Các kế toán đơn vị phận nộp liệu (đĩa mềm) cho kế tốn tổng hợp cơng ty, sổ sách báo cáo toán nộp cho kế toán kiểm tra - Khi giao nộp báo cáo người nhận phải ghi sổ cho người nộp ký vào sổ theo dõi * Điều chỉnh sổ sách Báo cáo: Khi phát có sai sót có yêu cầu thay đổi, sửa đổi cấp sổ sách, liệu Báo cáo phải điều chỉnh lại bổ sung chứng từ thay đổi chứng từ có - Trường hợp yêu cầu chỉnh sửa chưa nộp Quyết toán: điều chỉnh liệu, in lại trang sổ có thay đổi (nếu in giấy) nộp lại liệu cho kế toán tổng hợp, Báo cáo nộp theo Qui định mục 5.1 - Trường hợp yêu cầu chỉnh sau nộp Quyết toán: điều chỉnh liệu, nhận lại sổ sách Quyết toán, kiểm tra in lại trang có thay đổi Những trang cũ bị sửa phải lưu lại kèm theo yêu cầu chỉnh sửa đóng sau Quyết tốn Quyết tốn phải ghi rõ trang đầu điều chỉnh lần thứ Nộp lại liệu, sổ sách Báo cáo theo thời gian Qui định điều chỉnh Các Biểu mẫu đính kèm : ... điều chỉnh liệu, nhận lại sổ sách Quy t toán, kiểm tra in lại trang có thay đổi Những trang cũ bị sửa phải lưu lại kèm theo yêu cầu chỉnh sửa đóng sau Quy t tốn Quy t tốn phải ghi rõ trang đầu... chưa nộp Quy t toán: điều chỉnh liệu, in lại trang sổ có thay đổi (nếu in giấy) nộp lại liệu cho kế toán tổng hợp, Báo cáo nộp theo Qui định mục 5.1 - Trường hợp yêu cầu chỉnh sau nộp Quy t toán:... kết thúc tháng báo cáo V/ Báo kế tốn tổng hợp tồn cty : Sổ Sổ chi tiết tài khoản: tiền gởi, tiền vay, ký quỹ Sổ chi tiết tài khoản: chi phí trả trước (335), chi phí chờ phân bổ (142) Chi tiết số
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 quy dinh lap va luu so ke toan , 23 quy dinh lap va luu so ke toan