9 kiem toan chi phi

3 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:05

KIỂM TỐN CHI PHÍ Các chương trước đề cập đến phương pháp kiểm tra loại chi phí gắn liền trình kiểm tra khoản mục Bảng cân đối kế tốn Do đó, phần tập trung giới thiệu chi phí quản lý, chi phí bán hàng chi phí tiền lương vấn đề chưa đề cập đến chương Kiểm tốn chi phí quản lý, chi phí bán hàng 1.1 Thực thủ tục phân tích a) Đánh giá tổng quát chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp : Kiểm tốn viên lập bảng so sánh báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ kỳ trước, kết hợp với số liệu bình qn ngành, qua đánh giá tổng quát thay đổi chi phí tỷ trọng chi phí doanh thu b) So sánh chi phí thực tế với chi phí dự tốn, chi phí kỳ với chi phí kỳ trước : Thơng qua dự toán, nhà quản lý hoạch định mức chi phí dự kiến xảy thực tế, nhờ phát trường hợp thực tế có sai biệt lớn so với dự kiến để có biện pháp xử lý kịp thời Kiểm toán viên thực việc so sánh số liệu năm với số liệu năm trước theo khoản mục chi phí Một phương pháp khác áp dụng so sánh chi phí theo tháng kỳ kỳ trước Trong số trường hợp, kiểm toán viên so sánh với thơng tin phi tài c) c) Điều tra khác biệt quan trọng, hay bất thường : Phương pháp tìm hiểu truy hồi sổ sách kế toán cần thiết phải kiểm tra chi tiết chứng từ gốc có liên quan 1.2 Kiểm tra số chi phí đặc biệt Kiểm tốn viên thường chọn loại chi phí mà chúng chiếm tỷ trọng đáng kể, chúng dễ c ó sai phạm chi phí hoa hồng, quảng cáo, tiếp khách Khi kiểm tra chi tiết, kiểm toán viên kiểm tra chứng từ gốc chi phí để xem xét chi phí có thực xảy hay khơng ? 1.3 Kiểm tra khoản giảm phí Mọi khoản giảm phí kỳ cần kiểm tra chi tiết để xem chúng có thật xảy ra, có ghi chép phù hợp với yêu cầu chế độ kế tốn hay khơng ? Kiểm tốn chi phí tiền lương 2.1 Mục tiêu kiểm tốn Khi kiểm tra chi phí tiền lương, ngồi mục tiêu kiểm tốn chung chi phí nêu, kiểm tốn viên cần ý đến vấn đề sau : * Xác định xem đơn vị có tuân thủ các văn pháp lý lao động tiền lương hay không ? Chẳng hạn xem xét việc chấp hành Luật Lao động, quy định thuế Thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn * Xác định xem đơn vị có tuân thủ hơ p đồng lao động ký với nhân viên hay khơng? 2.2 Kiểm sốt nội tiền lương Để kiểm soát nội hữu hiệu tiền lương, cần ý vấn đề sau : a) Kiểm sốt dự tốn chi phí tiền lương : Một cách hữu hiệu để kiểm soát chi phí tiền lương, hay khơng để lãng phí hoạch định theo dõi việc thực bảng dự toán tiền lương Hàng tháng, kế toán trưởng tổng kết, so sánh chi phí tiền lương thực tế với dự toán báo cáo cho nhà quản lý Mọi khác biệt trọng yếu cần phát kịp thời b) Báo cáo cho quan chức Nhà nước : Phải tổ chức nghiêm túc công tác ghi chép lập báo cáo cho quan chức Nhà nước theo quy định quản lý lao động tiền lương c) Phân công phân nhiệm công tác lao động tiền lương : Một vấn đề quan trọng khác phải phân chia trách nhiệm chức để giả m bớt khả sai phạm Dưới ta nghiên cứu chức : -Chức theo dõi nhân -Chức theo dõi lao động -Chức tính lương ghi chép lương -Chức phát lương 2.3 Kiểm tốn tiền lương a ) Tìm hie u kiểm soát nội tiền lương b) Áp dụng thủ tục phân tích : Kiểm tốn viên áp dụng số thủ tục phân tích sau : ? So sánh chi phí tiền lương kỳ với kỳ trước, kết hợp so sánh với sản lượng sản xuất tiêu thụ ? So sánh tỷ lệ chi phí nhân cơng trực tiếp giá vốn hàng bán kỳ với kỳ trước ? So sánh chi phí tiền lương tháng, kết hợp so sánh với sản lượng sản xuất tiêu thụ (có thể dùng biểu đồ) c) Thực thử nghiệm số thời kỳ chọn năm : - Đối chiếu tên mức lương bảng lương với hồ sơ nhân viên phận nhân - Đối chiếu số công, ngày công bảng lương với thẻ thời gian bảng chấm công phận sử dụng lao động Nếu đơn vị trả lương sản phẩm, tiến hành đối chiếu số lượng sản phẩm hoàn thành bảng lương với số lượng sản phẩm nhập kho, hoàn thành sổ sách theo dõi sản xuất - Kiểm tra việc khấu trừ lương bảng lương - Kiểm tra việc tính tốn bảng lương - So sánh tổng tiền lương bảng lương với số liệu phiếu chi, séc trả lương - Kiểm tra việc phân bổ tiền lương vào chi phí kỳ - Kiểm tra việc xử lý khoản lương mà nhân viên chưa lĩnh d) Quan sát việc chấm công dùng máy ghi e) Quan sát việc phát lương cho nhân viên ... kỳ cần kiểm tra chi tiết để xem chúng có thật xảy ra, có ghi chép phù hợp với yêu cầu chế độ kế tốn hay khơng ? Kiểm tốn chi phí tiền lương 2.1 Mục tiêu kiểm tốn Khi kiểm tra chi phí tiền lương,... ? So sánh chi phí tiền lương kỳ với kỳ trước, kết hợp so sánh với sản lượng sản xuất tiêu thụ ? So sánh tỷ lệ chi phí nhân cơng trực tiếp giá vốn hàng bán kỳ với kỳ trước ? So sánh chi phí tiền... tốn bảng lương - So sánh tổng tiền lương bảng lương với số liệu phi u chi, séc trả lương - Kiểm tra việc phân bổ tiền lương vào chi phí kỳ - Kiểm tra việc xử lý khoản lương mà nhân viên chưa lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 kiem toan chi phi , 9 kiem toan chi phi