7 kiem toan nguon von chu so huu

5 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:05

KIỂM TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1? Nội dung đặc điểm khoản mục 1.1- Nội dung Nguồn vốn chủ sở hữu loại nguồn vốn thuộc quyền sở hữu chủ doanh nghiệp, thành viên công ty liên doanh, cổ đông cơng ty cổ phần Nguồn vốn hình thành từ việc góp vốn, từ kết kinh doanh Nói chung, tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu có số lượng nghiệp vụ phát sinh kỳ ít, nhiên chúng thường quan trọng : ? Giá trị nghiệp vụ thường lớn ? Tính chất quan trọng nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu, việc tăng giảm vốn liên quan đến lợi nhuận, phải tuân thủ yêu cầu mặt pháp lý 1.3- Mục tiêu kiểm toán khoản mục -Các nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu thật xảy (phát sinh) -Mọi nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu ghi chép (đầy đủ) -Các số dư nguồn vốn chủ sở hữu tính tốn xác thống với sổ (ghi chép xác) -Các nguồn vốn chủ sở hữu trình bày đắn cơng bố đầy đủ (trình bày cơng bố) 2- Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu 2.1- Nghiên cứu đánh giá kiểm soát nội Kiểm toán viên cần tìm hiểu nét kiểm sốt nội nguồn vốn này, : ? Sự xét duyệt việc ghi chép nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu ? Số dư nguồn vốn chủ sở hữu có kế tốn trưởng kiểm tra định kỳ hay khơng ? 2.2- Các thử nghiệm nguồn vốn chủ sở hữu a - Lập bảng phân tích tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu Bảng phân tích bao gồm nội dung số dư đầu kỳ, nghiệp vụ phát sinh tăng kỳ, nghiệp vụ phát sinh giảm kỳ số dư cuối kỳ Căn vào bảng phân tích, kiểm tốn viên kiểm tra việc tính tốn đối chiếu tổng số với Sổ b - Kiểm tra chứng từ gốc nghiệp vụ tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu kỳ Việc kiểm tra tỉ mỉ chứng từ nghiệp vụ nhằm mục đích xem xét : ? Tính hợp lệ nghiệp vụ : chẳng hạn trường hợp tăng giảm vốn, lập quỹ, chi quỹ, phân phối lợi tức có với quy định quản lý tài Nhà nước điều lệ công ty hay không ? ? Các nghiệp vụ có xét duyệt cấp có thẩm quyền đơn vị hay khơng ? ? Các nghiệp vụ có ghi chép theo chuẩn mực chế độ kế toán hành hay không ? ? Kiểm tra nghiệp vụ chi quỹ xem có thực xảy khơng ? c- Kiểm tra chênh lệch đánh giá lại tài sản chênh lệch tỷ giá * Đối với chênh lệch đánh giá lại tài sản : thường xảy trường hợp : ? Chênh lệch giá trị sổ sách giá đánh giá lại bên tham gia liên doanh góp vốn liên doanh tài sản : Trường hợp kiểm toán viên phải kiểm tra Biên đánh giá bên tham gia liên doanh ? Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo định Nhà nước Trong hai trường hợp trên, kiểm toán viên cần đối chiếu với khoản mục tài sản liên quan, với tài sản cố định, vật tư hàng hóa đánh giá lại * Đối với chênh lệch tỷ giá : Trước hết, kiểm tốn viên cần tìm hiểu phương pháp hạch tốn chênh lệch tỷ giá đơn vị có phù hợp với chế độ kế toán hành áp dụng cách quán hay không ? Cuối cùng, kiểm toán viên kiểm tra nghiệp vụ xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản chênh lệch tỷ giá có phù hợp với chế độ hành có xét duyệt cấp có thẩm quyền hay khơng ? d - Kiểm tra việc trình bày cơng bố nguồn vốn chủ sở hữu Kiểm toán viên cần ý vấn đề sau : ? Các nguồn vốn chủ sở hữu cần phải trình bày riêng biệt loại bảng cân đối kế tốn ? Đơn vị phải cơng bố tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu Bảng thuyết minh báo cáo tài chinh 3- Một số vấn đề kiểm tốn nguồn vốn cơng ty cổ phần Hoạt động công ty cổ phần thị trường chứng khốn mẻ Việt Nam Vì vậy, chúng tơi xin giới thiệu số vấn đề kiểm tốn nguồn vốn cơng ty cổ phần 3.1- Kiểm soát nội Kiểm soát nội nguồn vốn công ty cổ phần bao gồm ba nội dung (1) Sự phê chuẩn đắn nghiệp vụ Hội đồng quản trị ; (2) Sự phân chia trách nhiệm việc thực nghiệp vụ ? thường thực qua việc sử dụng dịch vụ lưu ký chuyển nhượng cổ phần ; (3) Việc trì hệ thống sổ sách đầy đủ a - Kiểm soát Hội đồng quản trị nghiệp vụ vốn cổ phần ? Mọi thay đổi vốn cổ phần phải phê chuẩn thức Hội đồng quản trị, thể qua Biên họp Hội đồng quản trị Khi đánh giá kiểm soát nội vốn cổ phần, kiểm tốn viên cần xem cơng ty tự quản lý theo dõi cổ phần, hay họ sử dụng dịch vụ lưu ký v chuyển nhượng cổ phần Riêng đơn vị tự quản lý giữ sổ sách theo dõi cổ phần, Hội đồng quản trị phải thông qua định việc phân công : người ký cổ phiếu ? thường cổ phiếu phải có chữ ký phê chuẩn hai người Chủ tịch Hội đồng quản trị Trưởng ban kiểm soát ; người giữ sổ sách theo dõi cổ đông ; người bảo quản cổ phiếu chưa phát hành ; người ký séc toán cổ tức b - Sử dụng dịch vụ lưu ký chuyển nhượng cổ phần Nếu công ty sử dụng dịch vụ độc lập kiểm sốt nội đánh giá hữu hiệu Vai trò chủ yếu cơng ty chứng khốn giúp tránh phát hành cổ phiếu khống, vượt mức phép Để ngăn chặn loại sai sót này, họ kiểm tra để bảo đảm việc phát hành cổ phiếu phù hợp với Điều lệ Cơng ty, phải có phê chuẩn thức Hội đồng quản trị Trước phát hành cho cổ đông, cổ phiếu phải trình trước cho tổ chức để họ kiểm tra đăng ký Nhờ sai sót vơ tình hay cố ý để dẫn đến phát hành khống cổ phiếu giảm cách đáng kể Về dịch vụ chuyển nhượng cổ phần, thường tổ chức giúp công ty cổ phần cách lưu giữ sổ chi tiết cổ đông, thực việc chuyển quyền sở hữu cổ phần người mua bán chứng khoán c- Sổ cổ phiếu Sổ cổ phiếu thực tương tự sổ séc, nghĩa in sẵn, đánh số liên tục, có phần cuống (cùi) lưu lại sau phát hành Trên cổ phiếu thường bao gồm nội dung sau : số hiệu cổ phiếu, số cổ phần mà cổ phiếu đại diện, tên cổ đơng, số hiệu cổ phiếu gốc ? để theo dõi cổ phiếu phát hành sau chuyển sở hữu chủ d - Sổ theo dõi cổ đơng Vì cổ đơng sở hữu nhiều cổ phiếu nằm rải rác nhiều chỗ khác sổ cổ phiếu, nên qua sổ khó thể theo dõi riêng biệt vốn cổ phần cổ đơng Vì thế, Sổ theo dõi cổ đơng mở để theo dõi cho cổ đông, giúp xác định số lượng cổ phiếu cổ phần mà cổ đông nắm giữ e- Sử dụng dịch vụ toán cổ tức độc lập Các cơng ty cổ phần sử dụng dịch vụ để giảm bớt khả sai phạm phân phối cổ tức Dịch vụ thường Ngân hàng, hay công ty ủy thác đảm nhận 3.2- Kiểm toán nguồn vốn cổ phần a - Đánh giá kiểm soát nội nguồn vốn cổ phần.1 b - Xem xét giấy phép, điều lệ công ty biên họp Hội đồng quản trị có liên quan đến vốn cổ phần Kiểm toán viên cần nghiên cứu kỹ giấy phép, điều lệ công ty biên họp hội đồng quản trị, đại hội cổ đông ; tài liệu thường lưu hồ sơ kiểm toán chung Đối với lần phát hành cổ phiếu, kiểm tốn viên cần tìm hiểu số lượng phép phát hành, số thực tế phát hành, mệnh giá c- Phân tích nghiệp vụ tăng giảm vốn cổ phần Trong kiểm toán đầu tiên, từ số dư ban đầu tài khoản vốn cổ phần, kiểm tốn viên tiến hành phân tích để nhìn tồn diện biến động nguồn vốn cổ phần công ty Mỗi thay đổi vốn cổ phần phải đánh giá, kiểm tra chứng từ để bảo đảm chúng chấp thuận Hội đồng quản trị Trong kỳ kiểm toán sau, kiểm tốn viên cần phân tích nghiệp vụ làm thay đổi vốn cổ phần kỳ, kiểm tra chứng từ nghiệp vụ d - Kiểm tra khoản thu từ phát hành cổ phiếu Kiểm toán viên cần đối chiếu nghiệp vụ phát hành cổ phiếu với việc thu tiền Số tiền thu cần kiểm tra qua ghi chép tiền Trường hợp góp vốn cổ phần vật, kiểm tốn viên phải ý kiểm tra tính hợp lý định giá tài sản, chấp thuận Hội đồng quản trị e- Gửi thư đề nghị xác nhận đến ngân hàng, công ty ủy thác làm dịch vụ lưu ký chuyển nhượng cổ phần Nếu đơn vị có sử dụng dịch vụ này, kiểm toán viên gửi thư đến tổ chức cung cấp dịch vụ để đề nghị xác nhận số cổ phần ph át hành lưu hành thời điểm khóa sổ Các thơng tin phản hồi kiểm tốn viên sử dụng để đối chiếu với sổ sách kế toán đơn vị f- Kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán sổ theo dõi vốn cổ phần Đối với công ty không sử dụng dịch vụ lưu ký chuyển nhượng cổ phần, để thay cho thủ tục xác nhận, kiểm toán viên phải áp dụng thủ tục kiểm toán sau : ? Kiểm tra tính tốn số lượng cổ phiếu phát hành cách so sánh số hiệu cổ phiếu cuối kỳ với số hiệu cổ phiếu đầu kỳ (theo hồ sơ kiểm toán kỳ trước) ? Kiểm tra để bảo đảm tất cổ phiếu chưa phát hành lưu trữ đơn vị để trắng ? Kiểm tra để bảo đảm cổ phiếu thu hồi đánh dấu hủy, lưu trữ đính kèm với cuống sổ cổ phiếu đơn vị ? Đối chiếu sổ cổ phiếu, sổ theo dõi cổ đông sổ để xác định thống ba loại sổ số cổ phiếu lưu hành, giá trị chúng ... số vấn đề kiểm tốn nguồn vốn cơng ty cổ phần 3.1- Kiểm so t nội Kiểm so t nội nguồn vốn công ty cổ phần bao gồm ba nội dung (1) Sự phê chu n đắn nghiệp vụ Hội đồng quản trị ; (2) Sự phân chia... dụng dịch vụ lưu ký chuyển nhượng cổ phần ; (3) Việc trì hệ thống sổ sách đầy đủ a - Kiểm so t Hội đồng quản trị nghiệp vụ vốn cổ phần ? Mọi thay đổi vốn cổ phần phải phê chu n thức Hội đồng... họp Hội đồng quản trị Khi đánh giá kiểm so t nội vốn cổ phần, kiểm toán viên cần xem công ty tự quản lý theo dõi cổ phần, hay họ sử dụng dịch vụ lưu ký v chuyển nhượng cổ phần Riêng đơn vị tự quản
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 kiem toan nguon von chu so huu , 7 kiem toan nguon von chu so huu