5 kiem toan chi phi khau hao

3 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:05

KIỂM TỐN CHI PHÍ KHẤU HAO : 1- Đặc điểm chi phí khấu hao : Khác với chi phí thơng thường khác, chi phí khấu hao có hai đặc điểm riêng sau : - Trước hết, chi phí khấu hao loại chi phí ước tính, khơng phí thực tế phát sinh Việc kiểm tra chi phí khấu hao mang tính chất việc kiểm tra phương pháp kế toán kiểm tra chi phí phát sinh - Thứ hai, chi phí khấu hao khác với loại chi phí khác nên kiểm tốn viên khơng xem xét chi phí khấu hao tương quan với kiểm soát nội Khi kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán viên thường trọng đến việc xác định số dư vào cuối thời khóa, kiểm tra cac tài sản tăng, giảm năm dựa vào để xác định mức khấu hao 2- Mục tiêu kiểm toán khấu hao : Mục tiêu chủ yếu kiểm toán khấu hao xem xét đắn việc tính mức khấu hao phân bổ cho đối tượng có liên quan Để đáp ứng mục tiêu này, kiểm toán viên cần xem xét phương pháp tính khấu hao mức khấu hao trích để xác định xem : - Phương pháp thời gian tính khấu hao có tn thủ theo quy định hành hay khơng ? - Thời gian tính khấu hao đăng ký có áp dụng cách qn hay khơng ? Nếu thay đổi có cho phép hay khơng ? -Việc tính tốn mức khấu hao có xác khơng ? 3- Kiểm tốn chi phí khấu hao : 3.1 Thủ tục phân tích : 3.2- Thử nghiệm chi tiết : a - Thu thập hay tự soạn bảng phân tích tổng quát khấu hao : Kiểm toán viên : - So sánh số dư đầu kỳ với số liệu kiểm toán năm trước - So sánh tổng số khấu hao tăng, giảm số liệu chi tiết với tổng số ghi sổ - So sánh tổng số dư cuối kỳ sổ chi tiết với số dư cuối kỳ sổ b - Duyệt xét lại sách khấu hao ban giám đốc : - Xem xét phương pháp sử dụng có phù hợp với quy định hay khơng ? - Xem xét mức độ sử dụng tài sản cố định kỳ, để xác định xem cường độ sử dụng tài sản có tăng cao, hay giảm so với mức bình thường hay khơng ? Nếu có, mức khấu hao có điều chỉnh tương ứng khơng ? - Thảo luận với nhân viên có trách nhiệm cần thiết thay đổi thời gian tính khấu hao, mức khấu hao hao mòn vơ hình c - Xem lại văn có liên quan đến việc điều chỉnh mức khấu hao : Qua xem xét lại việc điều chỉnh tỷ lệ mức khấu hao cho phù hợp d - Kiểm tra mức khấu hao : - So sánh tỷ lệ khấu hao năm hành với năm trước, điều tra chênh lệch (nếu có) - Tính tốn lại mức khấu hao cho số tài sản lần theo số liệu sổ Chú ý phát trường hợp tài sản khấu hao hết tiếp tục tính khấu hao - So sánh số phát sinh Có tài khoản Hao mòn tài sản cố định với chi phí khấu hao ghi tài khoản chi phí e - Kiểm tra khoản ghi giảm giá trị hao mòn lý, hay nhượng bán tài sản : - Lần theo khoản ghi giảm đến bảng phân tích tài sản giảm năm - Kiểm tra tính xác việc tính khấu hao ngày nhượng bán, lý V KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH : Do tài sản khơng có hình thái vật chất nên mục tiêu kiểm toán quan trọng cần thu thập chứng để xác minh tính có thật, tình hình tăng giảm tài sản Chương trình kiểm tốn khoản mục tương tự tài sản cố định hữu hình Việc kiểm tốn bắt đầu việc phân tích chi tiết khoản tăng, giảm loại Sau đó, trường hợp ghi tăng cần thu thập chứng có liên quan, thí dụ phiếu chi nhằm mục đích xác định chi phí có thực phát sinh khơng Kế đến, cần xem chi phí có thỏa mãn điều kiện để trở thành tài sản cố định vơ hình hay khơng ? Ngồi ra, cần thu thập chứng có liên quan đến việc ghi giảm tài sản vo hình Cuối cùng, kiểm tốn viên nên kiểm tra tính hợp lý chung việc tính khấu hao tài sản vơ hình Bên cạnh đó, cần xem phương pháp tính khấu hao, thời gian tính có phù hợp với quy định, có áp dụng quán tính tốn xác hay khơng ? ... khấu hao cho số tài sản lần theo số liệu sổ Chú ý phát trường hợp tài sản khấu hao hết tiếp tục tính khấu hao - So sánh số phát sinh Có tài khoản Hao mòn tài sản cố định với chi phí khấu hao ghi... tích chi tiết khoản tăng, giảm loại Sau đó, trường hợp ghi tăng cần thu thập chứng có liên quan, thí dụ phi u chi nhằm mục đích xác định chi phí có thực phát sinh khơng Kế đến, cần xem chi phí... hay khơng ? Nếu có, mức khấu hao có điều chỉnh tương ứng không ? - Thảo luận với nhân viên có trách nhiệm cần thiết thay đổi thời gian tính khấu hao, mức khấu hao hao mòn vơ hình c - Xem lại văn
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 kiem toan chi phi khau hao , 5 kiem toan chi phi khau hao