4 kiem toan tai san co dinh

6 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:05

KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH : 1- Mục đích kiểm sốt nội tài sản cố định Mục tiêu kiểm soát nội nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư vào tài sản cố định thông qua việc đầu tư mục đích, khơng lãng phí quản lý, sử dụng có hiệu tài sản cố định Ngồi ra, kiểm sốt nội phải giúp hạch tốn đắn chi phí cấu thành ngun giá tài sản cố định, chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao 2- Các thủ tục kiểm sốt : Các thủ tục kiểm soát thường xây dựng dựa nguyên tắc sau : 2.1- Áp dụng nguyên tắc phân chia trách nhiệm chức năng, bảo quản tài sản, ghi sổ phê chuẩn việc mua, lý, nhượng bán tài sản 2.2- Kế hoạch dự toán tài sản cố định : Ở công ty lớn, hàng năm người ta thường thiết lập kế hoạch dự toán ngân sách cho tài sản cố định Tại công ty nhỏ, người ta lập dự toán tài sản cố định 2.3- Các cơng cụ kiểm sốt khác : - Hệ thống sổ chi tiết tài sản cố định : Các đơn vị cần phải mở sổ chi tiết cho loại tài sản cố định bao gồm sổ chi tiết, thẻ chi tiết, hồ sơ chi tiết - Thủ tục mua sắm tài sản cố định đầu tư xây dựng : Nhằm bảo đảm việc đầu tư tài sản cố định đạt hiệu cao, doanh nghiệp thường xây dựng sách chung vấn đề này, đồng thời quy định thủ tục cần thiết mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng - Thủ tục lý tài sản cố định : Các doanh nghiệp thường xây dựng quy định liên quan đến việc lý tài sản - Các quy định phân biệt chi phí tính vào nguyên giá, hay đưa vào chi phí niên độ : Các doanh nghiệp nên thiết lập tiêu chuẩn để xác định hai khoản chi phí Các tiêu chuẩn cần dựa chuẩn mực hay chế độ kế toán hành, cụ thể hóa theo thực tiễn đơn vị - Chế độ kiểm kê định kỳ tài sản cố định : Nhằm kiểm tra hữu, địa điểm đặt tài sản, điều kiện sử dụng, phát tài sản để sổ sách, bị thiếu hụt, mát - Các quy định bảo vệ vật chất tài sản cố định : Như thiết kế biện pháp bảo vệ tài sản, chống trộm cắp, hỏa hoạn, mua bảo hiểm đầy đủ cho tài sản - Các quy định tính khấu hao : Thơng thường thời gian tính khấu hao loại tài sản cố định phải ban giám đốc phê chuẩn khuôn khổ quy định Nhà nước trước đăng ký để áp dụng III- KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1- Nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm sốt nội 1.1- Tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội Khi tìm hiểu, cần ý nội dung có liên quan đến phận kiểm soát nội thủ tục kiểm soát, quy định kế toán 1.2- Đánh giá sơ rủi ro kiểm sốt : Được tiến hành tương tự trình tự chung trình bày chương trước 1.3 - Thiết kế thực thử nghiệm kiểm soát : Loại thử nghiệm dùng để đánh giá xem hệ thống kiểm soát nội thiết lập có vận hành hữu hiệu thực tế hay không ? 1.4 - Đánh giá lại rủi ro kiểm soát thiết kế lại thử nghiệm : tương tự chương trước 2- Các thử nghiệm : 2.1- Thực thủ tục phân tích : Ngồi ra, kiểm tốn viên thực số thủ tục phân tích khác : - So sánh chi phí sửa chữa, bảo trì với doanh thu - So sánh chi phí sửa chữa, bảo trì tháng với kỳ năm trước - So sánh giá trị tài sản mua năm với năm trước - So sánh giá trị tài sản giảm năm với năm trước 2.2- Thử nghiệm chi tiết : a ) Thu thập hay tự lập bảng phân tích tổng quát thay đổi tài sản đối chiếu với sổ : Trước kiểm tra chi tiết số tăng hay giảm năm, kiểm toán viên cần bảo đảm số liệu sổ chi tiết với số liệu phản ánh tài khoản tổng hợp sổ Muốn vậy, cần đối chiếu số tổng cộng từ sổ chi tiết với số liệu sổ cái, công việc thường không tốn nhiều thời gian Sau đó, kiểm tốn viên cần thu thập hay tự lập bảng phân tích có liệt kê số dư đầu kỳ chi tiết số phát sinh tăng, giảm năm, để từ tính số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ kiểm tra thông qua đối chiếu với tài liệu kiểm toán năm trước Còn tài sản tăng giảm năm, q trình kiểm tốn, kiểm tốn viên thu thập thêm chứng chi tiết khoản tăng hay giảm b ) Kiểm tra chứng từ gốc nghiệp vụ tăng tài sản cố định: Các cơng việc thường thực kiểm tốn nghiệp vụ sau : - Xem xét phê chuẩn tài sản tăng kỳ, gồm tài sản mua xây dựng - Duyệt xét lại tất chi phí liên quan đến xây dựng dở dang phát sinh năm, xem xét hợp đồng thi công hai trường hợp chưa hoàn tất hoàn tất - Lần theo việc kết chuyển từ tài khoản Xây dựng dở dang tài khoản Tài sản cố định Mục đích thử nghiệm nhằm xác định xem khoản mục liên quan kết chuyển hay chưa ? - Chọn mẫu từ nghiệp vụ mua tài sản, lần theo đến chứng từ có liên quan hợp đồng, tài liệu khác Đồng thời cần kiểm tra số tổng cộng, việc hạch toán khoản chiết khấu Mục đích kiểm tra nhằm phát chi phí phát sinh khơng hạch tốn vào ngun giá tài sản cố định - Điều tra trường hợp mà chi phí mua tài sản cao dự tốn Xác định xem chi phí có xét duyệt người có thẩm quyền hay khơng? - Điều tra khoản ghi Nợ tài khoản Tài sản cố định, lại không mua vào, hay không tự xây dựng Những trường hợp ghi tăng nguyên giá tài sản cố định cần phải phù hợp với chuẩn mực hay chế độ kế toán hành - Xem tài sản cố định mua hình thức trả góp có ghi tăng tài sản hay khơng ? Phần chưa trả có ghi tăng nợ phải trả hay khơng ? - Xem tài sản th tài hạch toán vào tài khoản tài sản cố định, hay hạch toán tài sản thuê hoạt động ? - Xem xét việc xác định nguyên giá tài sản cố định, thí dụ chi phí tiền lãi vay có hạch tốn vào ngun giá tài sản cố định hay không ? - Xem xét việc đánh giá tài sản doanh nghiệp tự xây dựng : nên áp dụng thử nghiệm bổ sung để so sánh tổng chi phí xây dựng thực tế phát sinh với giá ước tính bên cung cấp Cần lưu ý đặc biệt đến tài sản mà chi phí thực tế phát sinh cao giá thi công thị trường c) Quan sát tài sản tăng lên kỳ quan sát toàn tài sản cố định (nếu cần thiết) : Thơng thường, kiểm tốn viên quan sát đa số tài sản mua năm không quan sát toàn tài sản cố định Việc quan sát tài sản giới hạn tài sản mua năm, hay mở rộng đến tài sản mua năm trước Trong số trường hợp, đặc biệt kiểm soát nội yếu kém, kiểm tốn viên u cầu kiểm kê toàn tài sản cố định d ) Kiểm tra quyền sở hữu hợp pháp tài sản cố định : Để kiểm tra, kiểm toán viên cần thu thập chứng có liên quan văn pháp lý quyền sở hữu tài sản, hóa đơn đóng bảo hiểm, hóa đơn thuế, biên nhận chi trả tiền cho tài sản chấp Việc kiểm tra quyền sở hữu tài sản cần dựa hiểu biết quy định pháp lý liên quan quốc gia thời kỳ Trong số trường hợp, kiểm tốn viên cần phải sử dụng ý kiến chuyên gia e) Phân tích kiểm tra chi phí sửa chữa bảo trì tài sản cố định: Mục tiêu nhằm xác định chi phí ghi tăng nguyên giá tài sản cố định, nên tính vào chi phí niên độ Muốn vậy, trước tiên cần xem lại chất chi phí - ví dụ làm tăng thời gian sử dụng - nghiên cứu quy định Nhà nước sách đơn vị điều kiện ghi tăng nguyên giá tài sản cố định tiến hành sửa chữa, khôi phục hay thay đổi kết cấu tài sản Ngồi ra, cần kiểm tra tính hợp lý chi phí sửa chữa bảo trì, cách lấy mẫu số chi phí đối chiếu với chứng từ có liên quan hóa đơn người bán, phiếu xuất kho vật tư dùng cho việc sửa chữa, tài liệu lương tài liệu khác có liên quan Đồng thời nên duyệt xét lại chi phí trả trước, chi phí phải trả có liên quan đến chi phí bảo trì sửa chữa để xác định mức chi phí thực tế f) Kiểm tra nghiệp vụ ghi giảm tài sản kỳ : Thông thường kiểm tra nghiệp vụ ghi giảm tài sản kỳ, kiểm toán viên thực bước công việc sau : - Nếu có mua tài sản năm, phải xem tài sản cũ có mang trao đổi, hay lý hay khơng ? - Phân tích tài khoản thu nhập bất thường để xác định xem có khoản thu nhập thu từ việc bán tài sản hay khơng ? - Nếu có sản phẩm bị ngưng sản xuất năm, cần điều tra việc sử dụng thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm ? - Phỏng vấn nhân viên quản đốc để tìm xem có tài sản lý năm hay không ? - Khi lý tài sản có thành lập Hội đồng lý gồm thành viên theo quy định hành hay không ? - Điều tra khoản giảm bảo hiểm tài sản, để xem liệu có phải bắt nguồn từ nguyên nhân giảm tài sản hay không ? - Đối chiếu số liệu sổ sách với số liệu kiểm kê để xem có bị mát, thiếu hụt tài sản hay không ? g ) Xem xét hợp đồng cho thuê tài sản cố định để kiểm tra doanh thu cho thuê: Khi kiểm tra thu nhập cho thuê bất động sản, kiểm toán viên nên thu thập họa đồ chi tiết bất động sản quan sát trực tiếp Họa đồ giúp cho kiểm toán viên phát tài sản khai không sử dụng, thực tế cho thuê không ghi vào sổ sách kế tốn Họa đồ giúp kiểm tốn viên ước tính phần doanh thu cho thuê đơn vị Ngoài ra, kiểm tốn viên phân tích doanh thu cho th so sánh với hợp đồng cho thuê nhật ký thu tiền h ) Xem xét việc trình bày công bố : Theo quy định hành, bảng cân đối kế toán, số dư tài sản cố định giá trị hao mòn lũy kế trình bày riêng theo loại tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vơ hình, tài sản cố định th tài Ngồi ra, đơn vị phải cơng bố thuyết minh báo cáo tài : ? Phương pháp kế toán tài sản cố định ? Tình hình tăng giảm tài sản cố định theo loại nhóm tài sản cố định (đất đai, nhà cửa …) ... dùng để đánh giá xem hệ thống kiểm sốt nội thiết lập có vận hành hữu hiệu thực tế hay không ? 1 .4 - Đánh giá lại rủi ro kiểm soát thiết kế lại thử nghiệm : tương tự chương trước 2- Các thử nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 kiem toan tai san co dinh , 4 kiem toan tai san co dinh