9 ke hoach tung cuoc kiem toan noi bo

3 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:04

KẾ HOẠCH TỪNG CUỘC KIỂM TOÁN NỘI BỘ a) Các kiểm toán nội phải lập kế hoạch b) Kế hoạch kiểm toán nội phận kiểm toán nội lập phù hợp với kế hoạch kiểm toán nội hàng năm trình Trưởng Ban Kiểm sốt phê duyệt c) Kế hoạch kiểm toán nội bao gồm nội dung sau: - Xác định phận kiểm toán Ban, Phòng Hội sở chính, Đơn vị thành viên - Phân tích đánh giá rủi ro phận - Các mục tiêu kiểm toán - Phạm vi công việc - Nguồn lực cần thiết để thực kiểm tốn - Chương trình làm việc nhằm cụ thể hoá kế hoạch kiểm toán nội Thực kiểm toán: Để thực thi kế hoạch đạt mục tiêu đề ra, trình thực kiểm tốn phải tn thủ ngun tắc sau: a) Tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính khách quan, trung thực đánh giá, xác nhận báo cáo kiểm toán nội b) Xem xét, thu thập đánh giá đầy đủ chứng cần thiết có liên quan đến nội dung kiểm tốn c) Thực quy trình kiểm toán, bước tiến hành kiểm toán phải ghi nhận kịp thời đầy đủ tài liệu, hồ sơ kiểm toán d) Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết thực kế hoạch kiểm toán; kịp thời điều chỉnh nội dung, tiến độ thực nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm toán theo mục tiêu, yêu cầu Lập báo cáo kiểm toán nội bộ: 3.1 Báo cáo bất thường: Báo cáo bất thường trường hợp có vấn đề phát sinh năm tài chính: a) Những vấn đề rủi ro mà kiểm toán nội quan tâm, ý b) Bộc lộ, phát sinh yếu hệ thống kiểm soát nội đơn vị hay phận c) Những phát nghiêm trọng cần có đạo xử lý, khắc phục Ban lãnh đạo NHTM d) Báo cáo bất thường trình bày vấn đề phát sinh phát với kiến nghị xử lý 3.2 Báo cáo kiểm toán nội bộ: a) Báo cáo kiểm tốn nội Trưởng nhóm kiểm tốn nội lập, Trưởng Ban Kiểm soát xem xét, phê duyệt, trình Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thời hạn tối đa 30 ngày sau hoàn thành kiểm toán b) Báo cáo kiểm toán nội cần đối chiếu với hồ sơ làm việc kiểm tốn nhằm trình bày đẩy đủ nội dung kết kiểm toán; đưa kiến nghị biện pháp, giải pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, xử lý sai phạm, hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ, hồn thiện chế quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng, an toàn hoạt động cơng ty 3.3 Báo cáo kiểm tốn nội hàng năm: a) Không tháng 01 hàng năm, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết thực kế hoạch kiểm toán nội năm trước kế hoạch kiểm toán nội cho năm lên Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt b) Báo cáo kiểm toán nội hàng năm tối thiểu bao gồm nội dung sau: - Những vấn đề liên quan đến kế hoạch kiểm toán nội năm trước - Cơng việc kiểm tốn nội thực năm trước, sai phạm phát hiện, kiến nghị việc thực kiến nghị kiểm toán nội - Những vấn đề quan trọng tác động, ảnh hưởng đến thực kế hoạch kiểm toán nội năm trước 3.4 Lưu trữ báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ: Các báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội phải lưu giữ phận Kiểm toán nội 06 (sáu) năm, bao gồm: a) Hồ sơ, tài liệu kiểm toán phải ghi chép thành văn bản, lưu giữ theo trình tự để cá nhân, tổ chức có thẩm quyền khai thác hiểu cơng việc, kết thực báo cáo kiểm toán b) Hồ sơ kiểm toán cố định: bao gồm báo cáo, hồ sơ, tài liệu lưu giữ theo đơn vị kiểm toán Hồ sơ kiểm toán cố định cần lưu hình thức văn liệu điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 ke hoach tung cuoc kiem toan noi bo , 9 ke hoach tung cuoc kiem toan noi bo