13 kiem soat tien mat va tai khoan ngan hang

2 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:04

KIỂM SOAT TIỀN MẶT VÀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 5.1 Kiểm sốt tiền mặt 5.1.1 Rủi ro Tiền mặt bị sử dụng sai mục đích cắp 5.1.2 Giải pháp Nên có hệ thống sổ quỹ để hàng ngày thủ quỹ ghi chép thu chi tiền mặt Ngoài ra, tiền mặt rút khỏi quỹ có phiếu chi phê duyệt thu tiền mặt phải kèm với phiếu thu phê duyệt Nên có hạn mức tốn tiền mặt khoản toán vượt mức định phải toán qua tài khoản ngân hàng Vào thời điểm nên có người tiếp cận tiền mặt tiền mặt phải cất giữ hộp có khố Bút tốn giao dịch tiền mặt phải nhân viên riêng biệt lập nhân viên khơng tiếp cận có chức trông giữ tiền mặt Số dư tiền mặt sổ cần đối chiếu hàng ngày với sổ quỹ tiền mặt thủ quỹ lập 5.2 Đối chiếu ngân hàng 5.2.1 Rủi ro Cơng ty không ngăn chặn phát kịp thời khoản chuyển khoản rút tiền ngân hàng có gian lận có lỗi 5.2.2 Giải pháp Kế tốn ngân hàng nên thực việc đối chiếu số dư sổ phụ ngân hàng với số dư sổ sách kế tốn cơng ty Việc đối chiếu nên người có thẩm quyền kiểm tra người không tham gia vào việc xử lý hạch tốn thu chi tiền Ngồi ra, việc đối chiếu nên tiến hành định kỳ, hàng tháng Bất kỳ chênh lệch nên đối chiếu với khoản tiền gửi chưa ngân hàng xử lý séc phát hành chưa trình ngân hàng khoản mục khơng đối chiếu cần phải báo cáo cho Kế tốn Trưởng Giám đốc Tài để có biện pháp xử lý 5.3 Kiểm soát nhân viên thực việc chuyển khoản/rút tiền ngân hàng mà không phép 5.3.1 Rủi ro Người có thẩm quyền ký duyệt cho tài khoản ngân hàng cơng ty thị việc chuyển khoản rút tiền cho mục đích khơng phép Một cách khác nhân viên có chữ ký có thẩm quyền cho việc chuyển khoản rút tiền ngân hàng người có thẩm quyền ký duyệt không để ý kỹ đến chứng từ mà người ký 5.3.2 Giải pháp Cơng ty nên áp dụng cách thực đòi hỏi nhiều chữ ký cho việc chuyển tiền vượt khoản - chẳng hạn chữ ký Kế tốn Trưởng/Giám đốc Tài chữ ký Tổng Giám đốc Mọi chuyển khoản phê duyệt chứng từ kế tốn trình lên Các chứng từ bao gồm i) phiếu đề nghị mua hàng phê duyệt; ii) đơn đặt hàng nhà cung cấp chấp thuận hợp đồng mua hàng, có; iii) biên giao hàng chứng việc thực dịch vụ, phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 kiem soat tien mat va tai khoan ngan hang , 13 kiem soat tien mat va tai khoan ngan hang