BMVP 02 bản tự kiểm điểm cá nhân

1 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:02

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVP-02 : 5.0 : : Page of Document name: BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN Tôi tên:………………………………… ………………………………………… Hiện làm việc Bộ phận:…………… ……………………………………… Nhiệm vụ giao là:…………… ……………………………………………… Nay tự kiểm điểm thân với việc xảy sau: Trình bày việc xảy ra: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xác định việc thân có lỗi hay khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý khơng có lỗi): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hậu sai phạm xảy ra: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kinh nghiệm rút để lần sau không vi phạm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật - Khiển trách văn bản; - Chuyển làm cơng tác khác có mức lương thấp khơng sáu tháng; - Sa thải Ngày tháng năm Người viết kiểm điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: BMVP 02 bản tự kiểm điểm cá nhân , BMVP 02 bản tự kiểm điểm cá nhân