Recruitment

3 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 13:49

HR DEPARTMENT REVISION 00 RECRUITMENT I- OBJECTIVE : To ensure that recruitment and selection of employees is best suited to the requirements of the Company II DATE EFFECTIVE 01 November WRITTEN BY PROCEDURE No HR-011 APPROVED BY I- MỤC ĐÍCH : Để đảm bảo việc tuyển chọn nhân viên phù hợp với yêu cầu công ty POLICY II- CHÍNH SÁCH : HR, in co-ordination with other departments, will organise, implement and control the recruitment process as well as engagement of all employees Approval of employment must be co-signed as follows: 2.1 GD and HR Mgr for all office employees at staff and supervisor level 2.2 GD and HRD Indochina with HRM ‘s concurrence for all office staff at manager level 2.3 For production staff, Factory Manager will co-approve with HR Mgr for staff and supervisory level, and with HRD Indochina and HR Mgr’s concurrence for manager level Salary will be proposed by HRM with GD’s approval for all staff except for manager level which need to be approved by GD and Director Indochina HR, in co-ordination with line managers, will propose to fill the job vacancies, first priority, by promoting current employees with the required experience and qualification In case no employee from internal source can meet the requirements, then the new recruitment will be carried out III PROCEDURE Department Head fills in the Manpower Requisition and sends to HR Approval of the employment will be in compliance with the above stated policy After the approval of employment HR will proceed with the recruitment through the BP Nhân phối hợp với phận liên quan để tổ chức thực kiểm soát trình tuyển dụng cam kết thỏa thuận với nhân viên Việc tuyển dụng phải bên ký duyệt sau: 2.1 TGĐ GĐ NS ký duyệt nhân viên từ cấp Supervisor trở xuống 2.2 TGĐ GĐNS Đông Dương ký duyệt với đồng ý GĐNS nhân viên cấp Manager 2.3 Đối với nhân viên phận sản xuất từ cấp Supervisor trở xuống, GĐ nhà máy GĐNS ký duyệt Đối với cấp manager, GĐ nhà máy GĐNS ĐD ký duyệt với đồng ý GĐNS Mức lương GĐ NSï đề nghò TGĐ duyệt cho nhân viên, ngoại trừ cấp manager cần có chấp thuận TGĐ GĐ Nhân Đông Dương BP Nhân thảo luận với trưởng phận liên quan để đề xuất bổ nhiệm vò trí trống cách ưu tiên đề bạt nhân viên có kinh nghiệm chuyên môn theo yêu cầu Trong trường hợp, nhân viên đáp ứng yêu cầu đề việc tuyển dụng tiến hành IV THỦ TỤC Trưởng phận điền vào phiếu yêu cầu nhân gởi BP Nhân Việc ký duyệt phiếu yêu cầu thực theo sách nêu Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 RECRUITMENT appropriate include : channels These in the media Labour supplying agencies Labour recommendation Department HR will shortlist / screen all applicants and organise the first interview and to some tests (if necessary) The second round will be conducted by HR and Line Manager The third interview (applied only for manager level up) will be conducted by General Manager and/or HRD Indochina for final decision on the issue of Employment Offer HR issues offer of employment with major terms & conditions of employment The offer will be signed by HRM and GM PROCEDURE No HR-011 APPROVED BY treân Khi duyệt, BP Nhân thực việc tuyển dụng thông qua: Internal announcement Advertisement channels DATE EFFECTIVE 01 November WRITTEN BY Before issuing the offer of employment, if necessary, HR will investigate the background /qualification / personal behaviour of the employees with references… The official contract signed by GM and HRM with the staff the will be delivered after the confirmation of successful probation from line manager 10 HR will be responsible for the labour registration at Management Board of the Industial Park and Labour Department 11 HR is responsible to execute the orientation policy/procedure - Thông tin nội Quảng cáo phương tiện truyền thông Dòch vụ giới thiệu việc làm Giới thiệu phòng lao động BP Nhân sàng lọc ứng viện, xếp vấn sơ & thực kiểm tra (nếu cần) BP Nhân với Trưởng phận liên quan thực vấn lần Tổng Giám Đốc và/hoặc GĐ Nhân Đông dương vấn lẩn (chỉ cấp manager ) để đònh cuối cho việc phát hành Giấy chấp thuận tuyển dụng BP Nhân phát hành Giấy chấp thuận tuyển dụng với điều khoản điều kiện sử dụng lao động GĐ NS TGĐ ký giấy Trước phát hành Giấy chấp thuận tuyển dụng, cần, BP Nhân điều tra trình độ/chuyên môn/ tư cách nhân viên dựa vào người giới thiệu… Hợp đồng thức ký GĐNS TGĐ với người lao động phát hành sau có xác nhận thử việc thành công Trưởng phận 10 BP Nhân có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký cho Ban Quản Lý khu công nghiệp Phòng lao ñoäng 12.The new employee has to provide Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 RECRUITMENT HR with all necessary personal data, personal document within 02 weeks after work starting V - DOCUMENTATION - Manpower requisition Interview Assessment form DATE EFFECTIVE 01 November WRITTEN BY PROCEDURE No HR-011 APPROVED BY 11 BP Nhân có trách nhiệm thực việc giải thích/hướng dẫn tổng quát cho nhân viên 12 Nhân viên phải cung cấp cho BP Nhân thông tin/hồ sơ cá nhân cần thiết vòng 02 tuần sau bắt đầu làm việc V - CHỨNG TỪ - Phiếu yêu cầu tuyển dụng Mẩu vấn Page of 3 ...HR DEPARTMENT REVISION 00 RECRUITMENT appropriate include : channels These in the media Labour supplying agencies Labour recommendation... công nghiệp Phòng lao động 12.The new employee has to provide Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 RECRUITMENT HR with all necessary personal data, personal document within 02 weeks after work starting
- Xem thêm -

Xem thêm: Recruitment, Recruitment