Orientation

2 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 13:49

HR DEPARTMENT REVISION DATE EFFECTIVE 16 October WRITTEN BY 00 ORIENTATION I- OBJECTIVE : To help the new employee to understand the followings at their first day of working PROCEDURE No HR-010 APPROVED BY I – MỤC ĐÍCH : Để giúp nhân viên hiểu rõ vấn đề sau ngày làm việc − Company' s core beliefs, culture − Company' rules and regulations, policies − Employee benefits II- POLICY : All new employees shall be orientated by Human Resource Department and related Department Heads/ Immediate Managers/ Supervisors Orientation will include the following areas : 2.1 Company’s culture, Company's policies/procedures, rules and regulations, knowledge of the Company' s product, employees benefits 2.2 On-the-job Training III PROCEDURE Based on his/her job required, HR Department has responsible to set up the orientation schedule for the new employee at the first day of employment and inform to person in-charge HR & personnel administration will be introduced to new staff by HR person HR Department will make a welcome letter to announce to whole company The new employee will be introduced to his/her Department Head/Sectional Manager then his/her immediate Supervisor His/her immediate Supervisor will introduce his/her to ABC staff then provide a company tour to introduce working place His/her immediate Supervisor takes − − − Nhửng điều tin tưởng cốt lỏi, văn hoá công ty Các nội qui, sách công ty Những lợi ích nhân viên II - CHÍNH SÁCH Nhân Trưởng phòng, Trưởng phận, Giám sát có liên quan chòu trách nhiệm đònh hướng cho nhân viên Việc đònh hướng bao gồm lónh vực sau : 2.1 Văn hoá Công ty, sách, thủ tục Công ty, nội qui Công ty, kiến thức sản phẩm Công ty, phúc lợi nhân viên 2.2 Huấn luyện công việc III - THỦ TỤC Dựa theo yêu cầu công việc, nhân có trách nhiệm thiết lập lòch đònh hướng cho nhân viên vào ngày làm việc thông báo cho nhân viên chòu trách nhiệm thực Nhân phổ biến cho nhân viên sách nhân Nhân viết thư hoan nghênh thành viên gia nhập gia đình Johnson cho toàn công ty Nhân viên giơí thiệu cho Trưởng phòng / Trưởng phận sau Giám sát trực tiếp Giám sát trực tiếp giới thiệu họ với nhân viên ABC sau dẩn họ tham quan nhà máy để Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 ORIENTATION duties to detail his/her description, job requirements Note : job It is important that the new employee feels a sense of teamwork and belonging to ABC at the end of his/her first day of working DATE EFFECTIVE 16 October WRITTEN BY PROCEDURE No HR-010 APPROVED BY giới thiệu nơi làm việc ABC Giám sát trực tiếp có trách nhiệm nêu chi tiết bảng phân công & yêu cầu công việc cho nhân viên Ghi : Điều quan trọng nhân viên cảm nhận tinh thần làm việc tập thể cảm nhận thuộc ABC vào cuối ngày làm việc đầu tieân Page of 2 ...HR DEPARTMENT REVISION 00 ORIENTATION duties to detail his/her description, job requirements Note : job It is important that
- Xem thêm -

Xem thêm: Orientation, Orientation