Allowances

4 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 13:49

HR DEPARTMENT REVISION 00 ALLOWANCES DATE EFFECTIVE 05 July WRITTEN BY PROCEDURE No HR-006 APPROVED BY I- OBJECTIVE : I- MỤC ĐÍCH : To accommodate ABC staff to successfully carry out their assignment or responsibility in difficult events that may not be possible to delay, or may cause damage to the Company Để phụ cấp cho nhân viên ABC thực thành công phần việc trách nhiệm điều kiện trì hoãn, gây tổn thất cho công ty II- POLICY : II- CHÍNH SÁCH : FOOD ALLOWANCE PHỤ CẤP THỰC PHẨM • In the circumstance that staff is required to work, in additional to normal working hours, at the factory in Binh Duong Province at the minimum of four (4) continuous hours, and the Company is not able to provide food to staff, Food Allowance will be paid • Phụ cấp thực phẩm toán trường hợp yêu cầu nhân viên làm việc làm việc bình thường nhà máy Bình Dương tối thiểu tiếng liên tục mà công ty cung cấp thực phẩm cho nhân viên • All staff including casual labour is eligible for the Food Allowance, and excluding Sales personnel who is under Sales Allowance policy • • The amount of Food Allowance is VND10,000 (VND Ten Thousand only) This amount may be revised according to the cost of Company’s provided meal Tất nhân viên bao gồm nhân viên thời vụ nhận phụ cấp thực phẩm, ngoại trừ nhân viên bán hàng có sách phụ cấp phận bán hàng • Số tiền phụ cấp thực phẩm VND 10,000 (Mười ngàn đồng ) Số tiền thay đổi tùy theo chi phí cung cấp thực phẩm công ty • Phụ cấp thực phẩm toán có chấp thuận trưởng phận • Department Head’s approval is required for Food Allowance payment TRANSPORTATION ALLOWANCE   In the circumstance that transportation, other than to and from work on normal working days, is required to fulfil the job, the Company shall provide business related transportation services to staff PHỤ CẤP VẬN CHUYỂN • Công ty phải cung cấp phương tiện vận chuyển cho nhân viên để hoàn thành công việc ngày làm việc bình thường In case the Company is not able to provide such services, Transportation Allowance will be paid as following; • Trong trường hợp công ty cung cấp phương tiện vận chuyển phụ cấp vận chuyển toán sau : (a) Actual taxi or motorbike expense will be reimbursed to (a) Page of Chi phí thực trả cho taxi HR DEPARTMENT REVISION 00 ALLOWANCES (b)  the staff upon receipt or expense reports, with business details, and must be approved by Department Head Gasoline allowance will be paid when the staff uses his/her own motorcycle for the business purpose The allowance will be calculated on the actual distance from and to the source of origin at the rate of VND 1,500 (VND One Thousand Five Hundred only) per kilometer This allowance covers gasoline, lubricant, machinery depreciation and maintenance cost The minimum allowance to be reimbursed is VND 12,000 (Twelve thousand only) This allowance will be paid only when the Company cannot provide transportation and must be concurred by Administration on the unavailability of the Company vehicle  This Allowance will be paid upon expense report, and must be approved by Department Head  All ABC permanent staff who is eligible to use company transportation, excluding Sales personnel who is under Sales Allowance policy, is eligible for this allowance ON-DUTY ALLOWANCE  In the circumstance that a staff is required to continuously work at the factory in Binh Duong Province at 12 hours a day for a continuous period of not less than 15 calendar days, On-Duty Allowance will be paid  Only up to the supervisory level staff who is not eligible for overtime payment will be eligible for the On-Duty Allowance DATE EFFECTIVE 05 July WRITTEN BY PROCEDURE No HR-006 APPROVED BY hoaëc xe gắn máy toán lại cho nhân viên nhận biên nhận báo cáo chi phí với chi tiết công tác phải trưởng phòng chấp thuận (b) Tiền phụ cấp xăng/ nhớt toán cho nhân viên họ sử dụng xe gắn máy cho việc kinh doanh công ty Phụ cấp tính theo khoảng cách thực thụ từ đến nơi xuất phát với mức VND 1,500 (Một ngàn năm trăm đồng) / km Phụ cấp bao gồm tiền xăng, nhớt , khấu hao máy chi phí bảo dưỡng Múc phụ cấp tối thiểu toán lại VND 12,000 ( Mười Hai ngàn đồng ) • Phụ cấp toán công ty cung cấp phương tiện vận chuyển phải phận hành chánh xác nhận xếp xe • Phụ cấp toán nhận báo cáo chi phí phải trưởng phận chấp thuận • Tất nhân viên thức phép sử dụng phương tiện vận chuyển công ty nhận phụ cấp này, ngoại trừ nhân viên bán hàng hưởng sách phận bán hàng, PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM • Trong trường hợp nhân viên yêu cầu làm việc liên tục nhà mày Bình Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 ALLOWANCES  The On-Duty Allowance will be paid at 25% of base net salary and will be calculated on the actual number of days performing the onduty job  A document from Department Head requesting a staff to perform on-duty assignment, with details of job, start and end time/date of the assignment, and staff agreement, must be sent to HR department for payment    In the circumstance that a staff is requested to come, during off working hours or on holiday, to the factory in Binh Duong Province to perform professional job which may not be delay, or may damage the Company property, or may cause production interruption, a Call-In Allowance will be paid Only up to supervisory level staff who is not eligible for additional overtime payment will be eligible for this allowance  The Call-In Allowance will be paid at VND100,000 (VND One Hundred Thousand only) per case which covers unlimited time to successfully perform the job  The Food and Transportation Allowance may be paid in addition to this allowance if applicable  An allowance request with Department Head approval must be submitted to HR Department for payment III – PROCEDURE : The approved allowance requests must be submitted to HR PROCEDURE No HR-006 APPROVED BY Dương 12 tiếng / ngày khoảng thời gian liên tục không 15 ngày lòch nhận khoản phụ cấp trách nhiệm • Phụ cấp trách nhiệm toán cho tất nhân viên không nhận tiền chức danh lên tới cấp giám sát • Phụ cấp trách nhiệm toán với mức 25% lương thực lãnh tính số ngày làm việc thực thụ để hoàn thành công việc • Để toán phụ cấp trách nhiệm, yêu cầu nhân viên gởi yêu cầu thực công việc Trưởng phận yêu cầu với đầy đủ chi tiết công việc phải thực hiên, thời gian/ngày bắt đầu & kết thúc đồng ý nhân viên phòng nhân • Phụ cấp trách nhiệm toán với kỳ lương hàng thàng The On-Duty Allowance payment will be made and paid together with the monthly salary and within the current pay administration cycle CALL-IN ALLOWANCE DATE EFFECTIVE 05 July WRITTEN BY PHỤ CẤP GỌI ĐẾN • Phụ cấp toán trường hợp nhân viên yêu cầu gọi đến nhà máy Bình dương thời gian nghỉ làm việc ngày lể để thực công việc chuyên môn mà trì hoãn, gây tổn thất cho công ty gây đình trệ sản xuất • Chỉ có nhân viên lên tới cấp giám sát mà không hưởng chế độ nhận phụ cấp Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 ALLOWANCES Department for payment according to each allowance procedure before 20th monthly A staff, who submits fault document or not reporting the real expenses, may be disciplined according to the Company’s Rules and Regulations IV - DOCUMENTATION PROCEDURE No HR-006 APPROVED BY • Phụ cấp toán với mức VND 100,000 ( Một trăm ngàn đồng) cho trường hợp để hoàn thành công việc, không giới hạn thời gian • Phụ cấp thực phẩm vận chuyển cộng thêm vào phụ cấp cần • Phụ cấp phải chấp thuận Trưởng phận gởi đến phòøng nhân để toán All allowance must be approved by Department Head HR Department is responsible to interpret and monitor the implementation of this policy and will advise the Management Committee when the revision of the policy is required DATE EFFECTIVE 05 July WRITTEN BY III – THUÛ TỤC Tất khoản yêu cầu phụ cấp phải gởi đến phòng nhân để toán tùy theo mổi thủ tục phụ cấp trước ngày 20 tháng Tất phụ cấp phải có chấp thuận Trưởng phận Bộ phận nhân có nhiệm vụ giải thích giám sát việc thực sách tư vấn cho Ban Giám Đốc cần thay đổi Nhân viên gởi hồ sơ sai báo cáo chi phí không trung thực bò kỷ luật theo nội qui công ty - Allowance request (form attach) IV CHỨNG TỪ - Page of Yêu cầu toán phụ cấp (mẩu đính kèm ) ...HR DEPARTMENT REVISION 00 ALLOWANCES (b)  the staff upon receipt or expense reports, with business details, and must be approved... Trong trường hợp nhân viên yêu cầu làm việc liên tục nhà mày Bình Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 ALLOWANCES  The On-Duty Allowance will be paid at 25% of base net salary and will be calculated... viên lên tới cấp giám sát mà không hưởng chế độ nhận phụ cấp Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 ALLOWANCES Department for payment according to each allowance procedure before 20th monthly A staff,
- Xem thêm -

Xem thêm: Allowances, Allowances