Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank

13 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 06:27

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về rủi rotỷ giá và quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank và chương 3 - Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại VPBank. Mời các bạn tham khảo! TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI ROTỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1Lý luận chung thị trƣờng ngoại hối kinh doanh ngoại hối ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Thị trường ngoại hối 1.1.1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối[1] Giống thương mại, du lịch, đầu tư, quan hệ tín dụng quan hệ tài quốc tế khác làm phát sinh nhu cầu mua bán (chuyển đổi) đồng tiền khác thị trường Hoạt động mua bán đồng tiền khác diễn thị trường, thị trường gọi thị trường ngoại hối Một cách tổng quát: Thị trường ngoại hối đâu diễn việc mua, bán đồng tiền khác Trong thực tế, hoạt động mua bán tiền tệ xảy chủ yếu ngân hàng (chiếm khoảng 85% tổng doanh số giao dịch), vậy, theo nghĩa hẹp (nghĩa thực tế) thị trường ngoại hối nơi mua bán ngoại tệ ngân hàng, tức thị trường Interbank 1.1.1.2 Đặc điểm, chức thị trường ngoại hối  Đặc điểm thị trường ngoại hối  Chức thị trường ngoại hối 1.1.1.3 Các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối  Nhóm khách hàng mua bán lẻ (Retail Clients )  Các Ngân hàng Thương mại (Commercial Banks)  Những nhà môi giới ngoại hối (Foreign exchange brokers)  Các Ngân hàng Trung ương (Central Banks) 1.1.2 Kinh doanh ngoại hối 1.1.2.1 Khái niệm ngoại hối[1] 1.1.2.2 Khái niệm kinh doanh ngoại hối đề kinh doanh ngoại hối 1.1.2.3 Các nghiệp vụ thị trường ngoại hối 1.2 Rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Tỷ giá hối đoái 1.2.1.1 Khái niệm tỷ giá (Exchange Rate) Thương mại, đầu tư, quan hệ tài quốc tế … đòi hỏi quốc gia phải toán với Thanh toán quốc gia dẫn đến việc mua bán đồng tiền khác nhau, đồng tiền lấy đồng tiền Hai đồng tiền mua bán với theo tỷ lệ định, tỷ lệ gọi tỷ giá Vậy, “tỷ giá giá đồng tiền biểu thị thông qua đồng tiền khác” 1.2.1.2 Phân loại tỷ giá 1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá 1.2.2Rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng 1.2.2.1 Khái niệm rủi ro tỷ giávà trạng thái ngoại hối  Khái niệm rủi ro tỷ giá Rủi ro hối đoái khả xảy tổn thất mà ngân hàng phải chịu tỷ giá hối đoái thay đổi vượt thay đổi dự tính Trong chế thị trường, tỷ giá thường xuyên dao động Sự thay đổi với trạng thái hối đoái ngân hàng tạo thu nhập thặng dư thâm hụt tạm thời Tuy nhiên có thay đổi tỷ giá dự kiến dẫn đến tổn thất cho ngân hàng  Trạng thái ngoại hối Trạng thái ngoại tệ (The Foreign Exchange Position – EP): Các giao dịch làm phát sinh chuyển giao quyền sở hữu ngoại tệ làm phát sinh trạng thái ngoại tệ Trạng thái ngoại tệ trường (Long theForeign Currency – LFC): Các giao dịch làm tăng quyền sở hữu ngoại tệ làm phát sinh trạng thái trường ngoại tệ Trạng thái ngoại tệ đoản (Short theForeign Currency – SFC): Các giao dịch làm giảm quyền sở hữu ngoại tệ làm phát sinh trạng thái đoản ngoại tệ 1.2.2.2Nguyên nhân rủi ro tỷ giá  Trạng thái ngoại tệ mở  Sự biến động tỷ giá 1.2.2.3 Đo lường rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại 1.2.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tỷ giá tới hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Một số ảnh hưởng rủi ro tỷ giá tới hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động ngân hàng sau: Thứ nhất, rủi ro tỷ giá ảnh hưởng đến chi phí hoạt động ngân hàng Rủi ro ngoại hối buộc ngân hàng phải thực biện pháp phòng ngừa bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khoản mục liên quan đến ngoại tệ Thứ hai, rủi ro tỷ giá tạo áp lực cho ngân hàng gia tăng huy động vốn ngoại tệ hay gia tăng đầu tư, cho vay ngoại tệ Không giống nội tệ, việc gia tăng nguồn vốn tài sản ngoại tệ buộc ngân hàng phải đối mặt với nguy gây tổn thất nguy biến động tỷ giá hối đoái Thứ ba, rủi ro tỷ giá không đồng nghĩa với tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu, tổn thất xảy ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng 1.3 Quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Quan niệm quản trị rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Kinh doanh ngoại hối với nguồn vốn lớn giống dao hai lưỡi: cần chút thay đổi chiến lược, loại hình hoạt động kinh doanh đem lại khoản lời “kếch xù”, cần chút thiếu cẩn trọng việc phòng ngừa rủi ro gây thiệt hại “khổng lồ” Do vậy, quản trị rủi ro mối quan tâm với ngân hàng Để kinh doanh ngoại tệ có lãi NHTM phải tạo trạng thái ngoại hối mở tỷ giá phải biến động Muốn tránh hoàn toàn rủi ro tỷ giá nhà kinh doanh việc không tiến hành giao dịch ngoại hối tạo trạng thái ngoại hối tiến hành đóng trạng thái ngoại hối giao dịch đối ứng để làm cân trạng thái Tỷ giá biếnđộng thất thường không giới hạn làm cho hội kiếm lãi trở nên thường xuyên vô hấp dẫn Tiềm thu lãi tiềm ẩn rủi ro kinh doanh ngoại hối đồng hành với Lãi lỗ kinh doanh ngoại hối phát sinh với quy mô biến động tỷ giá, tỷ giá biến động không giới hạn nên làm cho lãi lỗphát sinh lớn Điều buộc ngân hàng phải có chế quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngoại tệ vàng cách chặt chẽ 1.3.2Vai trò quản lý rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối tốt giúp góp phần làm giảm thiểu chi phí hoạt động hạn chế tổn thất cho ngân hàng, từ giúp tối đa hóa lợi nhuận giá trị cho cổ đông ngân hàng Quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối hiệu góp phần tạo điều kiện làm lành mạnh tình hình tài chính, ngăn ngừa nguy phá sản gia tăng uy tín cho NHTM Qua đó, NHTM góp phần tăng lòng tin nơi khách hàng đối tác nước Đồng thời thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế ổn định bền vững cho đất nước Quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối tốt giúp phát kịp thời nguyên nhân gây nên rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngoại hối, từ ngân hàng có giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro thích hợp Q trình giúp xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho ngân hàng, đáp ứng yêu cầu quy định nước chuẩn mực quốc tế 1.3.3 Các giải pháp quản trị rủi ro tỷ giá 1.3.3.1 Quản trị rủi ro tỷ giá hạn mức 1.3.3.2 Quản trị rủi ro công cụ phái sinh Thịtrường phái sinh thị trường dành cho cơng cụ tài phái sinh, cơng cụ mang tính hợp đồng, mà thànhquảcủa chúng xác định công cụ tài sản khác.Các loại công cụ phái sinh:  Nghiệp vụ kỳ hạn (The Forward Operations)  Nghiệp vụ hoán đổi ( The Swaps Operations) 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối NHTM 1.3.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng từ phía NHTM 1.3.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng từ bên ngân hàng CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – VPBANK 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – VPBank 2.1.1 Vài nét ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – VPBank 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (tiền thân ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam – tên viết tắt VPBank) thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng năm 1993 Ngân hàng phép thực giao dịch ngân hàng bao gồm huy động nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn dài hạn từ tổ chức cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn tổ chức cá nhân sở tính chất khả nguồn vốn Ngân hàng; thực giao dịch ngoại tệ, dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu….và dịch vụ ngân hàng khác NHNN cho phép Là ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt nam, VPBank có bước phát triển vững suốt lịch sử ngân hàng Đặc biệt từ năm 2010, VPBank tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện hỗ trợ công ty tư vấn chiến lược hàng đầu giới Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017 2.1.1.2 Những điểm bật trình kinh doanh VPBank 2.1.1.3 Mơ hìnhtổ chức hoạt động 2.1.2 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 2.1.2.3 Hoạt động toán quốc tế 2.1.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối VPBank 2.2.1 Hoạt động kinh doanh ngoại hối VPBank VPBank ứng dịch vụ ngoại hối thị trường nước:  Cung cấp giaodịch hối đối hình thức quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế:  Bảo lãnh ngoại tệ hình thức theo quy định NHNN  Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá ngoại tệ  Cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý tài sản ngoại hối  Cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư ngoại hối (mua, bán, sáp nhập, bảo lãnh làm đại lý phát hành chứng khoán ngoại tệ )  Cung ứng dịch vụ tư vấn cho khách hàng ngoại hối  Thực hoạt động ngoại hối khác theo thông lệ quốc tế phù hợp với pháp luật Việt Nam 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối VPBank 2.2.2.1 Cơ sở pháp lý để VPBank quản lý ngoại hối 2.2.2.2 Tình hình rủi ro tỷ giá VPBank 2.2.2.3 Tổ chức máy kiểm soát rủi ro VPBank 2.2.2.4 Các biện pháp quản trị rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối VPBank 2.3Đánh giá thực trạng quản trịrủi ro tỷgiá kinh doanh ngoại hối VPBank 2.3.1 Thành tựu đạt Ngân hàng ban hành quy định hạn mức giao dịch kinh doanh ngoại hối nội ngân hàng Việc theo dõi trạng thái ngoại tệtheo ngày đảm bảo tuân thủ theo quy định hạn mức VPBank NHNN đưa ra, thực hiện, VPBank có phản ứng kịp thời, thay đổi lượng ngoại tệtránh bịlỗtrong hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng sử dụng nghiệp vụ phái sinh lĩnh vực kinh doanh ngoại hối hạn chế phần rủi ro tỷ giá gây ra, đảm bảo lợi nhuận dự tính Tỷ giá thường xuyên biến động, sử dụng danh mục ngoại tệ giảm bớt rủi ro tỷ giá biến động bất thường gây Việc đa dạng hóa loại ngoại tệ, đồng thời tăng dần việc giao dịch loại ngoại tệ: CAD, NOK, HKD, SGD, giúp ngân hàng phân tán độ rủi ro, giảm thiểu tổn thất rủi ro tỷ giá gây 2.3.2 Hạn chế Việc thực cân đối trạng thái ngoại tệ tương đối khó khăn, nhu cầu mua bán ngoại tệ khách hàng khó xác định, thông thường ngân hàng phải ứng bán trước mua vào nguồn cung ngoại tệ thường bị thiếu hụt Chính ngân hàng gặp rủi ro tỷ giá tỷ giá tăng lên.Mặt khác,việc dựbáo,phân tích biến động tỷgiá hạn chế, đơi dự báo chưa xác Các biện pháp đo lường rủi ro định lượng định tính mang tính chất tham khảo, thiếu cảnh báo ngăn chặn kịp thời Đội ngũ phân tích dự báo mỏng yếu, làm cho giao dịch thiếu sở định lượng thuyết phục, chủ yếu giao dịch mang tính cảm tính nhiều Các hợp đồng phái sinh chưa sử dụng thường xuyên cho trạng thái ngoại hối mở ngân hàng để phòng ngừa rủi ro tỷ giá Khách hàng tiếp cận với sản phẩm phái sinh chưa nhiều, hiểu biết hạn chế Chính vậy, việc sử dụng sản phẩm phái sinh gặp nhiều khó khăn, rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối tiềm ẩn nguy xảy cao 2.3.3 Nguyên nhân 2.3.3.1 Môi trường pháp lý 2.3.3.2 Môi trường kinh doanh 2.3.3.3 Ngân hàng 2.3.3.4 Khách hàng CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI VPBANK 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối VPBank Việt Nam tham gia vào sân chơi quốc tế WTO gần năm, hoạt động sản xuất kinh doanh nước dần bước thực cam kết với WTO theo lộ trình định Đặc biệt hoạt động ngành ngân hàng, việc tuân theo thông lệ quốc tế trở nên quan trọng cần thiết Bên cạnh lợi có từ việc hội nhập, lĩnh vực tài – ngân hàng Việt Nam khơng thách thức phải đối mặt Với phương châm lấy “Khách hàng làm trọng tâm” VPBank có định hướng sách cụ thể nhằm mở rộng, nâng cao thương hiệu ngân hàng 3.1.1 Cơ hội thách thức VPBank Việt Nam gia nhập WTO 3.1.1.1 Cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối Hội nhập quốc tế giúp VPBank tiếp cận thị trường tài quốc tế dễ dàng hơn, nâng cao khảnăng huy động nguồn vốn từthị trường quốc tế,sửdụng vốn sẽhiệu quảhơn.Ngân hàng phản ứng nhanh nhạy, điều chỉnh linh hoạt theo tín hiệu thị trường nước quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro tối đa hóa lợi nhuận hoạt động Mặt khác, ngân hàng nâng cao khảnăng cạnh tranh hội nhập có cơhội hợp tác liên kết với nước ngồi việc chuyển giao cơng nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụvà khai thác thịtrường.Sự cạnh tranh mở rộng thị trường dịch vụ tài tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao tính minh bạch hệ thống ngân hàng Việt Nam, có ảnh hưởng to lớn lên tảng văn hóa quản trị tổ chức tín dụng theo hướng đáng tin cậy hơn, đặc biệt tổ chức có cổ phiếu trái phiếu niêm yết thị trường chứng khoán Điều góp phần vào việc cải thiện độ tin cậy VPBank khách hàng, góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng.Với tình hình thực tếhiện nay, việc tham gia tổchức kinh tếlà động lực đểngân hàng ngày phải tự đổi mình, thúc đẩy ngân hàng phải sáng tạo, phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụmới đểthu hút khách hàng có tiềm ngồi khách hàng truyền thống 3.1.1.2 Thách thức phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối Khi mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, tự di chuyển luồng vốn đầu tư gián tiếp nước mặt nguồn góp vốn quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, mặt khác nguy tiềm tàng cho bất ổn suy thoái kinh tế Một số doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, làm hoạt động bịngưng trệ, sốdoanh nghiệp nằm ngưỡng cửa phá sản.Đây nguy làm gia tăng nợ ngắn hạn cho ngân hàng Việt Nam, có VPBank Ngày 1/4/2007 theo cam kết Việt Nam với WTO, ngân hàng nước phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam.Trong đó, ngân hàng TMCP thành lập ngày nhiều, làm tăng thêm đối thủ cạnh tranh có ưu lực tài chính, khả cạnh tranh, trình độ cơng nghệ quản trị kinh doanh hẳn VPBank Khi đó, ngân hàng phải san sẻthịphần Một khó khăn quan trọng khơng thểkhơng nói đến nguồn nhân lực, yếu tốquyết định sựsống ngân hàng 3.1.2 Định hướng phát triển ngân hàng VPBank  Tập trung xây dựng củng cố hệ thống tảng vững Nâng cao lực tài chính, xây dựng tảng cơng nghệ đại, phát triển hàng loạt sản phẩm dịch vụ, áp dụng thông lệ quốc tế tốt cấu tổ chức quản trị điều hành, đặc biệt quản trị rủi ro  Tiếp tục hoàn thiện mơ hình tổ chức hoạt động, phát triển hệ thống nhân sự, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán công nhân viên, tạo điều kiện cho cán cơng nhân viên tham gia khóa học đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu phát triển ngành nâng cao trình độ quản lý, kỹ thực hành; liên kết tổ chức khóa học nâng cao khả giao tiếp tiếng anh  Xây dựng cấu trúc phát triển kinh doanh động linh hoạt: tiếp tục nâng cao hiệu chất lượng đội ngũ bán hàng, cải tiến mô hình kinh doanh, phát triển kênh phân phối bên cạnh kênh bán hàng truyền thống, thực cá biệt hóa mạnh mẽ sách khách hàng sản phẩm 3.2 Giải pháptăng cƣờng quản lý rủi rotỷ giá hoạt động kinhdoanh ngoại hối VPBank Kinh doanh ngoại tệ ngày có vị quan trọng hoạt động NHTM Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại tệ chứa đựng nhiều rủi ro Vì vậy, việc đo lường, tính tốn để đưa giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh ngoại hối NHTM quan trọng Đểgóp phần tăng cườngquản trịrủi ro tỷgiá kinh doanh ngoại hối ngân hàng, đưa giải pháp sau 3.2.1Đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Hiện nay, hoạt động kinh doanh ngoại tệ chủ yếu giao dịch giao ngay, hoạt động kinh doanh ngoại tệ chưa đa dạng.Ngân hàng phải thực biện pháp phòng ngừa, cơng cụphòng ngừa hữu hiệu hợp đồng phái sinh ngoại hối Việc đa dạng hóa sản phẩm phái sinh thị trường ngoại hối tạo nên cơng cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trước biến động tỷ giá thị trường tiền tệ tương lai.Các hợp đồng phái sinh ngoại hối bao gồm: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn hợp đồng tương lai để giúp doanh nghiệp ngân hàng phòng tránh rủi ro tỷ giá 3.2.2Đa dạng hóa ngoại tệ Đa dạng hóa tiền tệ cách phòng tránh rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại tệ Đầu loại ngoại tệ với khối lượng lớn đem lại lợi nhuận cao xu hướng biến động tỷ giá Nhưng điều tiềm ẩn nguy rủi ro lớn không lường trước hậu tỷ giá biến động theo chiều hướng không mong muốn Đi kèm với việc đa dạng hóa ngoại tệ, VPBank nên hoàn thiện hạn mức rủi ro quản trị rủi ro tỷ giá Xây dựng hạn mức kinh doanh ngoại tệ, khối lượng giao dịch, giới hạn loại tiền kinh doanh cách hợp lý linh hoạt Một biện pháp hạn chế rủi ro hữu hiệu sử dụng hạn mức hoạt động kinh doanh ngoại tệ Tuy nhiên, trình áp dụng hạn mức kinh doanh ngoại tệ, việc xử lý linh hoạt, hiệu hạn mức điều cần thiết Ngoài bổ sung số hạn mức sau:Hạn mức theo đồng tiền kinh doanh hạn mức theo nghiệp vụ phái sinh 3.2.3 Mởrộng phát triển mạng lưới hoạt động Với câu châm ngôn “Khách hàng trọng tâm ” mục đích lợi nhuận, ngân hàng cần tăng cường hoạt động marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đưa sản phẩm tới gần khách hàng Cùng với việc trọng phát triển thị trường nội địa, ngân hàng cần tìm hiểu để phát triển thị trường quốc tế Mở rộng chi nhánh cơng ty có trụ sở nước ngồi mở công ty liên doanh với đội ngũ cán trình độ cao Khi có giao dịch thị trường quốc tế, ngân hàng có hội huy động nguồn vốn ngoại tệ lớn làm tăng nguồn cung ngoại tệ cho ngân hàng, đồng thời ngân hàng học hỏi với đội ngũ nhân viên quốc tế kinh nghiệm, công nghệ quốc tế, cách quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế 3.2.4 Quản lý trạng thái ngoại tệ linh hoạt Thông qua việc quản lý rủi ro trạng thái ngoại tệ loại ngoại tệ giúp ngân hàng quản lý thay đổi thu nhập mà nguyên nhân chuyển dịch tỷ giá Việc trì trạng thái ngoại tệ hợp lý giúp giải phóng bớt lượng ngoại tệ bị “đọng” ởngân hàng tích trữquá lớn, đưa vào lưu thơng góp phần ổn định tỷ giá Việc tạo trạng thái ngoại hối hợp lý dựa việc trì trạng thái theo quy định NHNN, khơng đến cuối ngày mà trì trạng thái ngoại hối ngày làm việc Ngân hàng cần cần xây dựng mơ hình kinh doanh ngoại tệ tập trung, hoạt động kinh doanh ngoại tệ bán buôn thực chi nhánh lớn hàng đầu Sở giao dịch Các chi nhánh khác thực nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ, kinh doanh bán lẻ tức thực mua bán ngoại tệ với số lượng hạn chế định 3.3 Giải pháp hỗ trợ tăng cƣờng quản lý rủi ro tỷ giá hoạt động kinhdoanh ngoại hối VPBank Ngày nay, để đánh giá khả cạnh tranh ngân hàng khả phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối, người ta không dựa vào quy mô vốn, số lượng dịch vụ cung cấp mà trình độ cơng nghệ nguồn nhân lực ngân hàng 3.3.1Nâng cao ứng dụng khoa học cơng nghệmới Tất cảdiễn biến tỷgiá thểhiện thông tin công cộng nên cần phải nhanh nhạy tiếp cận, thu thập xác thơng tin, có ngân hàng nắm bắt tình hình kinh doanh nhưthếnào, kịp thời ứng phó với tình xấu nảy sinh hạn chếrủi ro tỷgiá Thịtrường ngoại hối thịtrường hoạt động 24/24, thịtrường đầy áp lực, có sựcanh tranh gay gắt đặc biệt thời điểm có q nhiều ngân hàng hình thành, khơng biết tình hình hoạt động lĩnh vực ngân hàng khác nội địa thếgiới, ngân hàng khơng thể đưa chiến lược, sản phẩm thu hút khách hàng tất yếu làm ngân hàng trởnên tụt hậu, đối mặt nguy cơmất khách hàng 3.3.2 Chuẩn hóa đội ngũ cán nhân viên kinh doanh ngoại hối 3.3.2.1 Nâng cao trình độ cán nhân viên kinh doanh ngoại hối 3.3.2.2 Bồi dưỡng đạo đức cho cán nhân viên kinh doanh ngoại hối 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Đối với phủ ngành có liên quan 3.4.1.1 Nâng cao vai trò Ngân hàng Nhà nước thị trường ngoại hối 3.4.1.2 Đẩy mạnh hoạt động quan thống kê 3.4.1.3 Hồn thiện sách liên quan đến thị trường ngoại hối 3.4.1.4 Quản lý quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 3.4.2.1 Hoàn thiện phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 3.4.2.2 Thực sách quản lý trạng thái ngoại tệ hợp lý 3.4.2.3 Thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường ngoại tệ 3.4.2.4 Tổ chức hội thảo vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại hối KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ... NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – VPBANK 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – VPBank 2.1.1 Vài nét ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – VPBank 2.1.1.1... tổn thất xảy ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng 1.3 Quản trị rủi ro tỷ giá ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Quan niệm quản trị rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Kinh doanh... 1.2.2.2Nguyên nhân rủi ro tỷ giá  Trạng thái ngoại tệ mở  Sự biến động tỷ giá 1.2.2.3 Đo lường rủi ro tỷ giá hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại 1.2.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tỷ giá tới hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank

Từ khóa liên quan