Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia

9 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 23:51

Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 do Đặng Thế Gia biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung chương gồm 2 phần lớn, phần 1 là Thời gian và Lãi suất giúp các bạn nắm kiến thức như: Hệ số (thanh toán) đơn, Hệ số giá trị hiện tại của chuỗi đều (P/A) và Hệ số thu hồi vốn (A/P); Hệ số giảm A/F và Hệ số phức của chuỗi đều F/A;...Mời các bạn cùng tham khảo! 11/17/2018 Chương 2: MÔN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG (KC269) Thời gian & Lãi suất Time & Interest GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH Phần ĐẶNG THẾ GIA Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ NỘI DUNG Hệ số F/P & P/F Hệ số P/A & A/P Hệ số F/A & A/F Nội suy Ký hiệu tiêu chuẩn ANSI cho hệ số (ANSI: American National Standards Institute)  Ký hiệu tiêu chuẩn áp dụng để đại diện cho hệ số lãi suất khác  Gồm hai biểu tượng dòng tiền: lãi suất số khoảng thời gian  Dạng chung: (X/Y, i%, n)  X đại diện cho giá trị chưa biết  Y đại diện cho giá trị biết  i n đại diện cho thơng số đầu vào; biết chưa biết phụ thuộc vào toán 2-3 2-4 11/17/2018 Ký hiệu –  Ví dụ: (F/P,6%,20) đọc là:  Tìm F, biết P lãi suất 6% số thời đoạn 20  Trong công thức, ký hiệu tiêu chuẩn thường dùng thay cho phương trình  Các bảng lập sẵn cung cấp giá trị thông dụng i% & n Hệ số (thanh toán) đơn F/P & P/F Single-Amount/Single-Payment Factors 2-5 Khái niệm Thành lập công thức  Mục tiêu:  Xác định giá trị giá trị tương lai dòng tiền  Lược đồ dòng tiền mặt - định dạng Fn i% / thời gian P0 n-1 n P0 = Fn1/(1+i)n →(P/F,i%,n) factor: Excel: =PV(i%,n,,F) Fn = P0(1+i)n →(F/P,i%,n) factor: Excel: =FV(i%,n,,P) 2-7 2-8 11/17/2018 Dạng tốn Ví dụ Tìm hệ số P/F 2-9 2-10 Ví dụ Ví dụ 2-11 2-12 11/17/2018 Ví dụ Tóm tắt 2-13 2-14 Khái niệm Hệ số giá trị chuỗi (P/A) & Hệ số thu hồi vốn (A/P) Uniform Series Present Worth Factor (P/A) & Capital Recovery Factor (A/P)  Cấu hình dòng tiền mặt hệ số P/A i% / thời gian Find P $A / thời gian n-2 n-1 n u cầu: Tìm P, biết A Dòng tiền mặt nhau, không bị gián đoạn trải dài đến cuối thời đoạn tính lãi suất 2-16 11/17/2018 Thành lập cơng thức Dạng tốn  Ta có phương trình:  1 1  P  A     n 1 (1  i ) (1  i ) (1  i ) (1  i )n   (1)  Nhân hai vế cho (1+i)  P 1   A     n 1 i (1  i ) (1  i ) (1  i ) (1  i ) n 1   (2)  Lấy (2) trừ (1)  i  P  A  n 1 1 i (1  i)   (1  i) (3) 2-17 2-18 Ví dụ Ví dụ 2-19 2-20 11/17/2018 Ví dụ Tóm tắt 2-21 2-22 Khái niệm  Cấu hình dòng tiền mặt hệ số F/A Hệ số giảm A/F & Hệ số phức chuỗi F/A Sinking Fund Factor (A/F) & Uniform Series Compound Amount Factor (F/A) i% / thời gian $A / thời gian n-2 n-1 n Yêu cầu: Tìm F, biết A Dòng tiền mặt nhau, khơng bị gián đoạn trải dài đến cuối thời đoạn tính lãi suất 2-24 Find F 11/17/2018 Thành lập công thức Dạng tốn 2-25 2-26 Ví dụ Ví dụ 2-27 2-28 11/17/2018 Ví dụ 2-29 Tóm tắt 2-30 Giới thiệu Nội suy Interpolation  Khi sử dụng bảng tra lãi suất, thường phải lấy gần giá trị khơng có bảng  Có thể dùng nội suy tuyến tính để tính gần  Các giá trị bảng thuộc hàm phi tuyến, nội suy tuyến tính thường cho sai số khoảng 2-4%  Dùng bảng tính mẫu để tính xác giá trị 2-32 11/17/2018 Nội suy tuyến tính 2-33 XIN CẢM ƠN! 2-34 ... →(F/P,i%,n) factor: Excel: =FV(i%,n,,P) 2-7 2-8 11/17/2018 Dạng toán Ví dụ Tìm hệ số P/F 2-9 2-1 0 Ví dụ Ví dụ 2-1 1 2-1 2 11/17/2018 Ví dụ Tóm tắt 2-1 3 2-1 4 Khái niệm Hệ số giá trị chuỗi (P/A) &... Single-Amount/Single-Payment Factors 2-5 Khái niệm Thành lập công thức  Mục tiêu:  Xác định giá trị giá trị tương lai dòng tiền  Lược đồ dòng tiền mặt - định dạng Fn i% / thời gian P0 n-1 n... (2) trừ (1)  i  P  A  n 1 1 i (1  i)   (1  i) (3) 2-1 7 2-1 8 Ví dụ Ví dụ 2-1 9 2-2 0 11/17/2018 Ví dụ Tóm tắt 2-2 1 2-2 2 Khái niệm  Cấu hình dòng tiền mặt hệ số F/A Hệ số giảm A/F &
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia, Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia

Từ khóa liên quan