Khoá luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty cổ phần bột giặt LIX

107 16 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 03:27

Khoá luận tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty cổ phần bột giặt LIX với mục đích là tìm hiểu nội dung và các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 trong việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình triển khai áp dụng ISO 14001: 2004. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  H KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG THEO  TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BỘT  GIẶT LIX Họ và tên sinh viên: ĐINH THỊ KHA Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2005 ­ 2009 Tháng 07/2009 Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cơng ty CP bột giặt  LIX LỜI CẢM ƠN Như  chúng ta đã biết học đi đơi với hành, nếu chúng ta chỉ  học lý thuyết  sng thì chúng ta sẽ khơng thấy được hết thực tiễn cơng việc, những khó khăn và   cách thức thực hiện một quy trình sản xuất, cách thức xây dựng một hệ thống xử lý   thế nào? Chính vì thế  tơi đã thực hiện khóa luận “ Xây dựng hệ thống quản lý   mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 tại Cơng ty cổ phần bột giặt LIX” Để hồn thành khóa luận này bên cạnh sự nỗ lực của bản thân còn có sự giúp   đỡ của thầy cơ, gia đình, bạn bè…Vì thế tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:  Cơ Nguyễn Trần Liên Hương đã chỉ bảo tơi trong thời gian thực tập  Cơ Bùi Thị  Cẩm Nhi đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tơi trong suốt q trình  làm khóa luận  Các Thầy Cơ giáo trong khoa Mơi Trường và Tài Ngun, Trường Đại Học  Nơng Lâm TPHCM đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi  Các bạn sinh viên lớp DH05MT đã chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp những ý   kiến q báu cho tơi  Gia đình đã tạo điều kiện, động viên và là điểm tựa tinh thần cho con trong  suốt q trình học tập  Ban lãnh đạo Cơng ty cổ phần bột giặt Lix đã tạo điều kiện cho tơi thực tập   tại Cơng ty Xin chân thành cám ơn! Tp. HCM ngày 12 tháng 07 năm 2009 Sinh viên  Đinh Thị Kha SVTH: ĐINH THỊ KHA  i Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cơng ty CP bột giặt  LIX TĨM TẮT KHĨA LUẬN Cơng ty cổ  phần bột giặt Lix thuộc Tổng Cơng ty hóa chất Việt Nam – Bộ  Cơng Nghiệp, hoạt động chính của Cơng ty là sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và   mỹ  phẩm, sản xuất kinh doanh các loại hóa chất (trừ  hợp chất có tính độc hại   mạnh), kinh doanh xuất nhập khẩu.  Trong q trình thực tập tại Cơng ty, từ việc quan sát thực tế và tìm hiểu về  cơng tác quản lý mơi trường tại Cơng ty tơi đã  nhìn nhận được sự cần thiết phải có  một biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả các vấn đề mơi trường tại Cơng ty.Vì vậy   tơi đã quyết định áp dụng một cơng cụ  quản lý đó là tiêu chuẩn ISO 14001: 2004,   đây là tiêu chuẩn quốc tế  về  bảo vệ  mơi trường được sử  dụng rộng rãi trên thế  giới. Lợi ích của tiêu chuẩn này là hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng hệ thống  quản lý mơi trường có hiệu quả nhất, phù hợp với  các u cầu pháp luật và các u  cầu khác nhằm giúp các Cơng ty đạt được các mục đích về kinh tế mơi trường Tơi thực hiện đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn   ISO 14001: 2004 tại Cơng ty cổ phần bột giặt Lix” với mục đích: o Tìm hiểu nội dung và các u cầu của tiêu chuẩn quốc tế  ISO 14001: 2004  trong việc xây dựng Hệ thống quản lý mơi trường o Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam trong   q trình triển khai áp dụng ISO 14001: 2004 o Nhìn nhận các vấn đề  mơi trường tại Cơng ty từ  đó thấy sự  cần thiết phải  xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001: 2004 o Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 tại   Công ty cổ phần bột giặt Lix SVTH: ĐINH THỊ KHA  ii Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt  LIX MỤC LỤC          Trang  LỜI CẢM ƠN                                                                                                                                                                   I  TÓM TẮT KHÓA LUẬN                                                                                                                                               II  MỤC LỤC                                                                                                                                                                       III  DANH SÁCH PHỤ LỤC                                                                                                                                                 V  DANH SÁCH BẢNG                                                                                                                                                      VI  DANH SÁCH HÌNH                                                                                                                                                       VI  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT                                                                                                                          VII  CHƯƠNG 1                                                                                                                                                                  VIII  MỞ ĐẦU                                                                                                                                                                      VIII  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ                                                                                                                                                   VIII   1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU                                                                                                                             VIII   1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU                                                                                                                               IX   1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                                                                                                                      IX   1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU                                                                                                                                  IX   1.6 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI                                                                                                                                            IX   CHƯƠNG 2                                                                                                                                                                      X  TỔNG QUAN VỀ ISO 14000                                                                                                                                          X  2.1 BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000                                                                                                                             X   2.1.1 Phạm vi của tiêu chuẩn ISO 14000                                                                                                                x  2.1.2 Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14000                                                                                                              x  2.2 TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 14001 : 2004                                                                                                      X   2.2.1 ISO 14001 là gì?                                                                                                                                              x  2.2.2 Mơ hình quản lý mơi trường theo ISO 14001                                                                                                xi  2.2.3 Các lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 14001 : 2004                                                                                    xii  2.3 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG ISO 14001: 2004 TẠI VIỆT NAM                    XII   2.3.1 Thuận lợi                                                                                                                                                        xii  2.3.2 Khó khăn                                                                                                                                                         xii  CHƯƠNG 3                                                                                                                                                                      1  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX                                                                                        1  3.1 GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY                                                                                                                         1  3.1.1 Sản phẩm tiêu thụ                                                                                                                                           1  3.1.2 Thị trường tiêu thụ                                                                                                                                         1  3.2 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH                                                                                                          1  3.2.1 Dây chuyền sản xuất                                                                                                                                      1  3.2.2 Thiết bị phục vụ cho sản xuất                                                                                                                       4  3.2.3 Nhu cầu về nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng trong q trình sản xuất                                                      4  3.3  CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI                                                                                  5  3.3.1  Các biện pháp quản lý đã thực hiện                                                                                                             5  3.3.3 Các biện pháp kỹ thuật công ty đã áp dụng (xem phụ lục 1)                                                                       5  CHƯƠNG 4                                                                                                                                                                      7 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 TẠI   CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX                                                                                                                        7 SVTH: ĐINH THỊ KHA  iii Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cơng ty CP bột giặt  LIX  4.1 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG                                                                                                                             7  4.1.1 Nội dung                                                                                                                                                          7  4.1.2 Hình thức phổ biến                                                                                                                                         8  4.1.3 Kiểm tra                                                                                                                                                          8  4.2 LẬP KẾ HOẠCH                                                                                                                                                    8  4.2.1 Khía cạnh mơi trường                                                                                                                                    8  4.2.2 Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác                                                                                                        11  4.2.3 Mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình mơi trường                                                                                      13  4.3 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH                                                                                                                            15  4.3.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn                                                                                            15  4.3.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức                                                                                                                    17  4.3.3 Thông tin liên lạc                                                                                                                                           18  4.3.4 Hệ thống tài liệu                                                                                                                                           19  4.3.5 Kiểm soát điều hành                                                                                                                                      20  4.3.6 Sự chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình trạng khẩn cấp                                                                         24  4.4 KIỂM TRA                                                                                                                                                             26  4.4.1 Giám sát và đo                                                                                                                                                26  4.4.2 Đánh giá mức độ tuân thủ                                                                                                                             28  4.4.3 Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa                                                                           28  4.4.4 Kiểm soát hồ sơ                                                                                                                                             30  4.4.5 Đánh giá nội bộ                                                                                                                                             31  4.5 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO                                                                                                                               32  CHƯƠNG 5                                                                                                                                                                     34  KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ                                                                                                                                            34  5.1  KẾT LUẬN                                                                                                                                                           34  5.2 KIẾN NGHỊ                                                                                                                                                            34  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                                                              36  PHỤ LỤC                                                                                                                                                                        38 SVTH: ĐINH THỊ KHA  iv Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cơng ty CP bột giặt  LIX DANH SÁCH PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CƠNG TY ĐàÁP DỤNG  PHỤ LỤC 2A: THỦ TỤC XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG PHỤ LỤC 2B: BẢNG KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG CỦA CƠNG TY PHỤ LỤC 2C: BẢNG KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ PHỤ LỤC 3A: THỦ TỤC XÁC ĐỊNH YC PHÁP LUẬT VÀ YC KHÁC PHỤ LỤC 3B: DANH MỤC CÁC U CẦU PHÁP LUẬT PHỤ LỤC 3C: DANH MỤC CÁC U CẦU KHÁC PHỤ LỤC 4: MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU MƠI TRƯỜNG PHỤ LỤC 5: THỦ TỤC QUẢN LÝ RÁC THẢI PHỤ LỤC 6: THỦ TỤC SẴN SÀNG ỨNG PHĨ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP PHỤ LỤC 7: THỦ TỤC HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA PHỤ LỤC 8: THỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ PHỤ LỤC 9: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PHỤ LỤC 10: THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO SVTH: ĐINH THỊ KHA  v Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cơng ty CP bột giặt  LIX DANH SÁCH BẢNG                                                                                                                               Trang   BẢNG 3.1: THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT                                                                                                            4  BẢNG 3.2: NHIÊN LIỆU, HĨA CHẤT SỬ DỤNG TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT                                       4  BẢNG 4.1: TÌNH TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG                                                                                                          9  BẢNG 4.2 : CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG HOẠT ĐỘNG                                                                       9 BẢNG 4.3: BẢNG TỔNG HỢP KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ TẠI CƠNG TY CP BỘT   GIẶT LIX.                                                                                                                                                                       10  BẢNG 4.4: KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐO                                                                                                              26  BẢNG 4.5: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ                                                                                                          28 DANH SÁCH HÌNH                                                                                                                                                                          Trang  HÌNH 2.1: MƠ HÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG THEO ISO 14001.                                                                    XI  HÌNH 3.1: LƯU ĐỒ CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA LỎNG                                                            2  HÌNH 3.2: LƯU ĐỒ CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẶT                                                                                    3  HÌNH 4.1: LƯU ĐỒ YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC                                                           12  HÌNH 4.2: LƯU ĐỒ XÂY DỰNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU MƠI TRƯỜNG                                                          14  HÌNH 4.3: LƯU ĐỒ NGUỒN LỰC, VAI TRỊ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN                                           16  HÌNH 4.4: LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO                                                                                                                                    18  HÌNH 4.5: LƯU ĐỒ HỆ THỐNG TÀI LIỆU                                                                                                              19  HÌNH 4.6: LƯU ĐỒ KIỂM SỐT ĐIỀU HÀNH                                                                                                        21  HÌNH 4.7: LƯU ĐỒ KIỂM SỐT CHẤT THẢI                                                                                                       23  HÌNH 4.8: LƯU ĐỒ SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ỨNG PHĨ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP                        25  HÌNH 4.9: LƯU ĐỒ SỰ KHƠNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHỊNG NGỪA                    29  HÌNH 4.10: LƯU ĐỒ VIỆC KIỂM SỐT HỒ SƠ                                                                                                    30 SVTH: ĐINH THỊ KHA  vi Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cơng ty CP bột giặt  LIX DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATHC: An tồn hóa chất BMT: Ban mơi trường BVQI (Bureau Veritas Quality International): Hệ thống quản lý chất lượng, an tồn,  sức khỏe, mơi trường BOD: Nhu cầu oxy sinh học COD: Nhu cầu oxy hóa học ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo ERM: Đại diện lãnh đạo về mơi trường/ Người quản lý phụ trách về mơi trường HTQLMT: Hệ thống quản lý mơi trường ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KSTL: Kiểm sốt tài liệu PCCC: Phòng cháy chữa cháy 5S: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng SS: Chất rắn lơ lửng TPM (Total Product Maintenance): Bảo trì năng suất tồn bộ TCVS: Tiêu chuẩn vệ sinh TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TBMT: Trưởng ban mơi trường   UKAS  (United Kingdom Accreditation Service): Tổ  chức chứng nhận h ệ  th ống   quản lý chất lượng của Vương quốc Anh SVTH: ĐINH THỊ KHA  vii Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt  LIX Chương 1 MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết cuộc sống ngày càng phát triển nên nhu cầu của con người  tăng theo và nhu cầu về chất tẩy rửa thì lại càng khơng thể thiếu với mỗi gia đình và   nhiều ngành cơng nghiệp. Chính vì thế  các vấn đề  liên quan đến chất tẩy rửa hiện  cũng đang đặt ra u cầu có một hệ  thống quản lý phù hợp. Điều này sẽ  được giải   quyết khi chúng ta áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001:2004. Và Cơng ty cổ phần bột   giặt Lix là một cơng ty như vậy, hiện đang có nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý  mơi trường. Nằm trên địa phận quận Thủ đức, thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm của   Cơng ty đáp ứng cho hầu hết nhu cầu của người dân tại khu vực thành phố và một số  tỉnh lân cận đồng thời xuất khẩu ra nước ngồi. Chính vì thế  mà nhu cầu về  một hệ  thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14000 là rất cần thiết. Chính vì những lý do trên  nên tơi đã xây dựng đề  tài “ Xây dựng hệ  thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn   ISO 14001: 2004 tại Cơng ty cổ  phần bột giặt Lix” nhằm góp phần quản lý các vấn  đề mơi trường của Cơng ty 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ­   Tổng quan về  các nội dung và u cầu của bộ  tiêu chuẩn ISO 14000 và ISO  14001 : 2004 trong việc xây dựng Hệ thống quản lý mơi trường đối với Cơng ty cổ  phần bột giặt Lix ­  Xây dựng mơ hình cụ thể về Hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO   14001 : 2004 tại Cơng ty cổ phần bột giặt Lix SVTH: ĐINH THỊ KHA  viii 08 Sự cố cháy  nổ ­ Thực hiện  cơng tác phòng  cháy chữa cháy  theo luật phòng  cháy chữa cháy ­ Đảm bảo an  tồn lao động  ­ Đảm bảo cơng tác  chuẩn bị phòng cháy  chữa cháy  ­ Đảm bảo các thiết bị  ln hoạt động tốt khi  có sự cố xảy ra ­ Bình chữa cháy ln  được kiểm nghiệm theo  quy định ­ Kiểm sốt chặt chẽ  thiết bị đựng nhiên liệu ­ Kiểm sốt chặt chẽ  việc sử dụng cho tới khi  thải bỏ nhiên liệu ­ Duy trì và thực hiện  nghiêm túc cơng tác tập  huấn phòng cháy chữa  cháy cho tồn nhân viên  trong phân xưởng (6  tháng/ 1 lần) ­ Cơng nhân viên  công ty ­ Cán bộ phụ trách  môi trường của công  ty 6 tháng PHỤ LỤC 5 THỦ TỤC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI THỦ TỤC QU Ả N LÝ CH Ấ T TH Ả I  R Ắ N VÀ CH Ấ T TH Ả I  NGUY H Ạ I Số hiệu: Ngày: Số sốt xét: Trang: I. MỤC ĐÍCH Mục đích quy định thống nhất việc quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại   trong tồn cơng ty II. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất cả các đơn vị trong việc phân loại và quản lý chất thải rắn và   chất thải nguy hại của cơng ty một cách hiệu quả III. TRÁCH NHIỆM o Trưởng các bộ phận, phòng ban chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn nhân   viên của bộ phận mình phân loại và bỏ rác đúng vào các thùng rác tại các khu   vực được định sẵn o Đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom rác về nơi tập kết rác o Ban mơi trường chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra lại lượng rác đã được  phân loại đúng theo sự hướng dẫn chưa và liên hệ, hợp đồng với các cơ quan  chun trách để vận chuyển, xử lý rác IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN TCVN 14001:2004 Sổ tay mơi trường V. NỘI DUNG Cách thức thực hiện việc quản lý rác Bước 1: Ban mơi trường hướng dẫn cho cán bộ, cơng nhân viên trong cơng ty về  việc nhận dạng rác thải và rác thải phải được phân loại rồi bỏ trong các thùng   rác thích hợp ­  Cơ bản có ba loại rác: Rác có thể tái sử dụng, rác sinh họat và rác nguy hại ­  Màu sắc các thùng đựng rác: màu đỏ (chứa rác thải nguy hại), màu xanh (chứa   rác thải có thể tái sử dụng), màu vàng (chứa rác thải sinh hoạt) Bước 2: Đội vệ  sinh trong cơng ty có trách nhiệm thu gom rác về  khu tập kết  rác theo từng loại riêng sau khi đã được phân loại  Bước 3: Ban mơi trường kiểm tra lại lượng rác đã được phân loại đúng theo sự  hướng dẫn chưa và liên hệ, hợp đồng với các cơ  quan chun trách để  vận  chuyển, xử lý rác VI. HỒ SƠ Bảng báo cáo chất thải rắn của từng đơn vị Bảng báo cáo chất thải rắn của cơng ty Bảng theo dõi lượng rác sản xuất và nguy hại Danh mục phân loại chất thải rắn Hợp đồng kí kết xử lý chất thải với các đơn vị chun trách  Đăng ký quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải PHỤ LỤC 6 THỦ TỤC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ỨNG PHĨ  VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP THỦ TỤC Số hiệu: CHU Ẩ N B Ị  S Ẵ N SÀNG  Số sốt xét: VÀ ĐÁP  Ứ NG V Ớ I  TÌNHTR Ạ NG KH Ẩ N C Ấ P Ngày: Trang: I. MỤC ĐÍCH Thủ tục được thiết lập nhằm quản lý phương án ứng phó nhanh chóng và  hiệu quả khi cơng ty xảy ra các sự có khẩn cấp đồng thời thủ tục này nhằm để  phòng tránh, xử lý các hậu quả do các sự cố khẩn cấp gây ra như: ­  Phòng tránh gây tổn thương đến cơng nhân viên trong khu vực xưởng sản xuất và  các khu vực khác ­  Cứu hộ nhân viên bị thương ­  Kiểm sốt các tác động gây ảnh hưởng đến mơi trường hoặc làm thiệt hại tài sản  của cơng ty ­  Khơi phục sản xuất bình thường trong thời gian sớm nhất II. PHẠM VI  Áp dụng cho tồn cơng ty khi có sự cố xảy ra III. TRÁCH NHIỆM Ban mơi trường Cơng nhân viên trong cơng ty IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN TCVN iso 14001:2004 Sổ tay mơi trường V. NỘI DUNG  1. Lưu đồ (1) Phân tích, phát hiện,  xác định sự cố tiềm  ẩn và tình trạng khẩn  cấp (2) Xây dựng kế hoạch  hành động, chuẩn bị  trang thiết bị, thực tập (3) Ban hành, đào tạo,  phổ biến cho tồn bộ  cơng nhân viên (4)  Diễn tập định kỳ tồn  cơng ty (5)  Kiểm  tra (6)  Lưu hồ sơ Kết thúc 2. Ứng phó với tình trạng khẩn cấp Sự cố cháy nổ: Khơng phù hợp Khắc  phục,  phòng ngừa Phù hợp Chỉnh sửa  thủ tục Nhấn chng báo động, thơng báo bằng loa hoặc kẻng cho tồn bộ nhân viên   nơi xảy ra sự cố cháy Ngắt cầu dao điện tại chỗ và cầu dao tổng Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ: các bình CO2, cát… để dập lửa Sơ tán mọi người tới nơi an tồn Nếu cháy lớn thì phải gọi điện cho đội PCCC địa phương hoặc 114 để được  hỗ trợ Sơ cấp cứu tại chỗ với những người bị thương nhẹ và chuyển tới trạm y tế  hay bệnh viện gần nhất với những người bị phỏng nặng Kiểm tra lại qn số đội PCCC và cơng nhân viên sau khi đã chữa cháy xong Giữ ngun hiện trạng bị cháy để tìm ra ngun nhân gây cháy Dọn dẹp, bảo vệ tài sản Vệ sinh mơi trường Họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, lập báo cáo sự  cố  theo hệ  thống báo cáo  rồi lưu hồ sơ Rò rỉ, tràn đổ hóa chất: Đặt biển báo nơi xảy ra tràn, đổ hóa chất u cầu mọi người khơng vào khu vực hóa chất bị tràn, đổ Nếu hóa chất   dạng khơ thì u cầu người chịu trách nhiệm  ứng phó với   tình trạng này mang đồ  bảo hộ  lao động rồi thu gom lại, nếu hóa chất  ở  dạng lỏng thì sử dụng cát để cơ lập Thu gom cát đưa về khu vực chất thải rắn nguy hại Vệ sinh khu vực nơi xảy ra sự cố Làm việc bình thường sau khi có hiệu lệnh cho phép Hư hỏng thiết bị xử lý mơi trường: Đóng, cắt nguồn điện của các thiết bị tại khu vực xử lý Thơng báo với người quản lý khu vực Báo cho Ban mơi trường, tổ bảo trì nhanh chóng sửa chữa Cho các thiết bị hoạt động xử lý tiếp khi có lệnh của người quản lý hoặc người có  trách nhiệm VI. HỒ SƠ ­  Sơ đồ lối thốt ­  Phiếu kiểm tra thiết bị chữa cháy ­  Báo cáo phân tích diễn tập phòng cháy chữa cháy và tài liệu về sơ cứu PHỤ LỤC 7 HÀNH Đ Ộ NG KH Ắ C PH Ụ C VÀ PHÒNG NG Ừ A   THỦ TỤC  HÀNH Đ Ộ NG KH Ắ C  PH Ụ C VÀ PHỊNG NG Ừ A Số hiệu: Ngày: Số sốt xét: Trang: I. MỤC ĐÍCH Quy định phương cách thống nhất cho các hành động khắc phục và phòng  ngừa nhằm loại bỏ ngun nhân gây ra sự khơng phù hợp hiện thời và tiềm ẩn  trong hệ thống quản lý mơi trường II. PHẠM VI Áp dụng cho tất cả sự khơng phù hợp hiện có hoặc khả năng sẽ xảy ra được  phát hiện, xem xét hoặc đánh giá trong cơng ty hay các ý kiến của khách hàng và kết  quả đánh giá từ bên ngồi III. TRÁCH NHIỆM Ban mơi trường IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN TCVN 14001:2004 Sổ tay mơi trường Thủ tục chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp Thủ tục đánh giá nội bộ Thủ tục xem xét của lãnh đạo V. NỘI DUNG Đánh giá, kiểm  tra, xem xét sự phù  hợp 1. Lưu đồ Khơng phù hợp Phù hợp Phân tích ngun  nhân Đề xuất thực hiện  hành động KPPN Khơng đạt Kiểm  tra,  thực  Đạt  Lưu hồ  sơ 2. Tiến trình thực hiện ­  Ban mơi trường có trách nhiệm đánh giá, kiểm tra, xem xét sự phù hợp để loại  bỏ sự khơng phù hợp được xác định trong HTQLMT ­  Nếu phù hợp thì kết thúc việc xem xét và lưu hồ sơ ­  Nếu khơng phù hợp thì cần phải có hành động khắc phục:  Ban mơi trường có trách nhiệm phân tích ngun nhân sự khơng phù hợp và   đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa  Giám đốc và ĐDLĐ Cơng ty phê duyệt nguồn lực và tài chính để  đề  xuất  kế hoạch hành động Thơng qua việc kiểm tra, nếu đạt thì lưu hồ sơ, còn khơng đạt thì phải tiếp tục làm  lại từ bước phân tích ngun nhân VI. HỒ SƠ Báo cáo sự khơng phù hợp  Phiếu đề xuất phòng ngừa Sổ theo dõi hành động khắc phục, phòng ngừa PHỤ LỤC 8 THỦ TỤC KI Ể M SỐT H Ồ  S Ơ Số hiệu: Ngày: Số sốt xét: Trang: THỦ TỤC KI Ể M SỐT H Ồ  S Ơ I. MỤC ĐÍCH: Quy định phương pháp cho việc kiểm sốt các loại hồ sơ thuộc hệ thống quản  lý mơi trường  II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng cho tất cả các hồ sơ mơi trường của cơng ty III. TRÁCH NHIỆM Ban mơi trường  IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN: Sổ tay mơi trường V.NỘI DUNG Phân loại hồ sơ mơi trường Hồ sơ mơi trường được phân loại theo thủ tục, hướng dẫn cụ thể, đại diện lãnh   đạo và phụ trách các đơn vị có trách nhiệm phân loại hồ sơ thuộc phạm vi quản   lý của mình Đánh số, sắp xếp và quản lý hồ sơ mơi trường ­ Trách nhiệm quản lý các hồ  sơ  môi trường được quy định cụ  thể    từng thủ  tục, hướng dẫn ­ Các hồ  sơ  được phân loại vào các file tương  ứng, các file đều có tên để  dễ  nhận biết. Hồ sơ trong mỗi file phải được mã hóa và sắp xếp theo thứ  tự  thời  gian ­ Tất cả các phòng ban phải lập danh mục các loại hồ sơ đang lưu giữ tại đơn vị  theo biểu mẫu 01 và biểu mẫu 02 Truy cập, sử dụng hồ sơ mơi trường ­   Các cán bộ  cùng bộ  phận được phép truy cập, sử  dụng hồ  sơ  của bộ  phận  ­  Cán bộ ngồi bộ phận, khi truy cập, sử dụng hồ sơ mơi trường phải được sự  đồng ý của   Trưởng hoặc người phụ  trách bộ  phận đó qua phiếu mượn hoặc  xem (theo biểu mẫu 03) và sổ ký mượn (theo biểu mẫu 04) Lưu trữ và bảo quản hồ sơ mơi trường  Hồ sơ mơi trường được lưu trữ theo quy định của các thủ tục và hướng dẫn liên  quan và được bảo quản ở mơi trường khơ ráo, sạch sẽ, thuận tiện cho việc truy   cập Xử lý hồ sơ mơi trường ­  Hàng năm những hồ sơ hết hạn lưu giữ( theo quy định của từng thủ tục) được  người quản lý hồ sơ viết đề nghị xử lý hồ sơ ( theo biểu mẫu 05) ­   Khi xử  lý hồ  sơ  phải có mặt đồng thời: người quản lý hồ  sơ, người trong  cùng đơn vị (hoặc được phụ  trách đơn vị  chỉ  định) và nhân viên Phòng Tổ  chức  hành chánh. Sau khi kiểm tra, nếu đúng là hồ sơ được duyệt xử lý thì tiến hành  xử lý và cả 3 người phải kí vào biên bản (theo biểu mẫu 05)  VI. HỒ SƠ “Sổ  theo dõi sử  dụng hồ sơ, tài liệu mơi trường” và “Biên bản xử  lý hồ  sơ  hết hạn sử dụng” được lưu giữ tại nơi quản lý các hồ sơ PHỤ LỤC 9 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số hiệu: Ngày: Số soát xét: Trang: TH Ủ  T Ụ C ĐÁNH GIÁ N Ộ I B Ộ I. MỤC ĐÍCH Xác định hiệu lực của các quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý mơi trường,  phát hiện những điểm khơng phù hợp làm cơ sở đề ra hành động khắc phục phòng  ngừa II. PHẠM VI Áp dụng cho mọi cuộc đánh giá nội bộ  gồm: đánh giá đột xuất, đánh giá định  kỳ,…  III. TRÁCH NHIỆM Ban mơi trường IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN TCVN 14001: 2004 Sổ tay mơi trường Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa V. NỘI DUNG Lưu đồ Trách  nhiệm Tiến trình Tài liệu  mô tả  công việc ĐDLĐ,  BMT (1) Chuẩn bị đánh  giá BM13­01 ĐDLĐ,  các bộ  phận (2) Tiến hành đánh  giá BM 13­02 Ban thư  ký (3) Lập báo cáo đánh  giá BM 13­03 ĐDLĐ (4) Kết thúc đánh giá ĐDLĐ,  BMT (5) Khắc phục sự  không phù hợp BM 13­04 2.  Tiến trình thực hiện việc đánh giá nội bộ Bước 1:  ­  Chuẩn bị nguồn lực bằng cách đào tạo đánh giá viên đảm bảo đánh giá viên có  kinh nghiệm trong việc điều hành hệ thống ­  Lập kế hoạch đánh giá: chọn đánh giá trưởng, đánh giá viên, chuẩn bị bảng câu  hỏi… Bước 2:  ­  Họp khai mạc đánh giá nội bộ ­  Căn cứ vào kế hoạch, tiến hành đánh giá như đã định Bước 3: ­   Sau cuộc đánh giá cần phải lập báo cáo những điểm khơng phù hợp Bước 4:  ­  Họp kết thúc cuộc đánh giá ­  Tổng hợp các điểm khơng phù hợp và xác định ngun nhân khơng phù hợp, đề  xuất biện pháp khắc phục phòng ngừa ­  Lưu hồ sơ bao gồm báo cáo kết quả đánh giá, điểm khơng phù hợp và các  VI. HỒ SƠ ­  Kế hoạch đánh giá nội bộ ­  Thơng báo chương trình đánh giá nội bộ ­  Báo cáo sự khơng phù hợp ­  Bảng thống kê điểm không phù hợp Đánh giá nội bộ thường tiến hành 1 lần/ 1 năm và các hồ sơ liên quan đến việc  đánh giá do đại diện lãnh đạo lưu giữ PHỤ LỤC 10 THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO THỦ TỤC XEM XÉT C Ủ A LÃNH  ĐẠO Họ và tên  Số hiệu: Ngày: Số sốt xét: Trang: Chữ ký Người viết: Người kiểm tra: Người duyệt: I. MỤC ĐÍCH Quy định cách thực tiến hành xem xét định kỳ của lãnh đạo về hệ thống quản  lý mơi trường của cơng ty nhằm đảm: ­  Xem xét các hoạt động của Cơng ty phù hợp với u cầu tiêu chuẩn ISO 14001  khơng? ­  Xem xét tính hiệu quả của hệ thống II. PHẠM VI Áp dụng cho tất cả các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý  mơi trường III. TRÁCH NHIỆM Ban lãnh đạo cơng ty IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN TCVN 14001: 2004 Sổ tay mơi trường V. NỘI DUNG 1. Nội dung xem xét bao gồm ­  Các kết quả đánh giá nội bộ, đánh giá mức độ tn thủ các u cầu pháp luật   và các u cầu khác mà Cơng ty đã cam kết ­  Các thơng tin liên lạc từ bên ngồi, kể cả sự than phiền ­  Kết quả hoạt động về mơi trường của Cơng ty ­  Xem xét mức độ thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu ­  Tình trạng các hành động khắc phục, phòng ngừa ­  Xem xét các hành động tiếp theo của lần xem xét lãnh đạo trước đó ­  Hồn cảnh thay đổi, bao gồm những phát triển trong các u cầu về pháp luật  và các u cầu khác liên quan tới các khía cạnh mơi trường của tổ chức ­  Các đề xuất cải tiến Quyết định sau khi xem xét: ­  Các chương trình hành động để  đạt được mục tiêu và chỉ  tiêu cũng như  các  yếu tố khác ­  Các chương trình cải tiến ­  Các nhu cầu về nguồn lực, tài chính,… Thực hiện: ­ Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định sau khi xem   xét ­  Đại diện lãnh đạo theo dõi việc thực hiện HTQLMT  ISO 14001 VI. HỒ SƠ Biên bản họp xem xét của lãnh đạo ... 14001 : 2004 trong việc xây dựng Hệ thống quản lý mơi trường đối với Cơng ty cổ phần bột giặt Lix ­  Xây dựng mơ hình cụ thể về Hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO   14001 : 2004 tại Cơng ty cổ phần bột giặt Lix. ..  mơi trường tại Cơng ty từ  đó thấy sự  cần thiết phải  xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001: 2004 o Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 tại   Công ty cổ phần bột giặt Lix. .. Hình 3.2: Lưu đồ cơng nghệ sản xuất bột giặt SVTH: ĐINH THỊ KHA  Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Cơng ty CP bột giặt LIX (Nguồn: Cơng ty cổ phần bột giặt Lix) 3.2.2 Thiết bị phục vụ cho sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty cổ phần bột giặt LIX, Khoá luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty cổ phần bột giặt LIX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn