Tiểu luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải ở công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1

63 11 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 03:21

Tiểu luận tốt nghiệp đề tài Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải ở công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 có mục đích nghiên nhằm: Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý nước thải theo QCVN 11:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến công nghệ để tăng hiệu quả xử lý và giảm thiểu sự ảnh hưởng của VH1 đối với môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 TĨM TẮT Đồng bằng sơng Cửu Long là khu vực sơng nước với mạng lưới sơng ngòi chằn  chịt. Vì vậy mà ngành nghề  CBTS được quan tâm và phát triển như  một điều tất yếu   Tuy nhiên, nước thải từ  các ngành nghề  này là một mối đe dọa đáng quan tâm đối với  mơi trường. Chính vì thế cần có những nghiên cứu cụ thể về hệ thống xử lý nước thải   để kiểm sốt và xử lý tốt nguồn ơ nhiễm dễ lây lan này. Một trong những cơng nghệ xử  lý tốt nước thải hiện nay được áp dụng ở  Việt Nam là xử  lý nước thải bằng bùn hoạt   tính. Đây là cơng nghệ có thể  đạt hiệu quả  xử  lý cao đối với nước thải có hàm lượng   chất hữu cơ cao như nước thải thủy sản, nước thải chăn ni, …  Cơng ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hồn 1 là một trong những cơng ty thành   viên của cơng ty cổ  phần Vĩnh Hồn hoạt động trên ngành nghề  sản xuất bột từ  phụ  phẩm cá (cá tra, cá basa).Theo q trình quan sát HTXLNT ở Vĩnh Hồn 1, nước thải sau  khi sản xuất đưa về  hệ  thống thu gom nước và được xử  lý với 3 cơng đoạn: xử  lý sơ  cấp, thứ cấp, và khử trùng…. Trong đó, cơng nghệ chính trong việc xử lý chất hữu cơ là   cơng đoạn xử lý sinh học bằng bùn hoạt tính mương oxy hóa. Qua kết quả đánh giá cho   thấy, nước thải đầu ra của cơng ty cổ  phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hồn 1 có các tiêu   chất lượng nước nhưBOD, COD, TSS, pH, TN … trong 2 năm 2012 và năm 2013 đạt   loại A theo QCVN 11 : 2008/BTNMT i ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 ii ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 Mục lục  TĨM TẮT                                                                                                                                    i  Mục lục                                                                                                                                        iii  DANH MỤC BẢNG BIỂU                                                                                                         vi  DANH MỤC HÌNH                                                                                                                    vii  MỞ ĐẦU                                                                                                                                      1  II. Mục tiêu của đề tài                                                                                                               2  III. Phạm vi nghiên cứu                                                                                                              3  IV. Nội dung và phương pháp nghiên cứu                                                                               3  1. Nội dung nghiên cứu                                                                                                               3  2.  Phương pháp nghiên cứu                                                                                                      3  Chương 1                                                                                                                                     5  TỔNG QUAN                                                                                                                              5  1.1.2 Tác động của ngành công nghiệp thủy sản đối với môi trường:                                7  1.2.1 Giới thiệu nguyên liệu sản xuất bột cá                                                                         10  1.2.2 Vài nét về bột cá                                                                                                               11  1.3  Vài nét về VH1 và lĩnh vực hoạt động                                                                             11  1.3.2 Quy trình chế biến bột cá                                                                                                14  1.4 Hệ thống xử lý nước thải ở VH1                                                                                      18  1.4.1 Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải                                                                             18  1.4.2 Quy trình cơng nghệ xử lý nước thải                                                                             18  1.4.3 Đặc điểm và chức năng các quy trình                                                                             21 1.4.3.1 Bể tách béo 21 1.4.3.2 Bể tiếp nhận 21 1.4.3.3 Bể điều hòa 21 iii ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 1.4.3.4 Bồn tạo bơng 22 1.4.3.5 Bể tuyển DAF 24 1.4.3.6 Mương oxy hóa 25 1.4.3.7 Bể lắng 28 1.4.3.8 Bể chứa bùn 29 1.4.3.9 Máy ép bùn 29 1.4.3.10 Bồn lọc 29 1.4.3.11 Bể khử trùng 29  Chương 2                                                                                                                                    32  KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH                                                                                                      32  2.1 Diễn biến pH của nước thải 2012 – 2013                                                                         32  2.7 Nhận xét ưu và nhược điểm của HTXLNT                                                                     43  2.8 Kết quả điều tra phỏng vấn                                                                                              44  2.9.1 Giải pháp quản lý:                                                                                                            46 2.9.1.1 Tăng cường bảo dưỡng thiết bị, nâng cao tay nghề nhân viên 46 2.9.1.2 Xây dụng hệ thống ủ phân để tận dụng bùn thải 47 2.9.1.3 Trồng thêm hàng rào xanh xung quanh nhà máy 47  2.9.2 Giải pháp kỹ thuật                                                                                                           48 2.9.2.1 Bố trí thêm bể lắng sơ cấp 48 2.9.2.2Tăng cường xử lý bùn 48 2.9.2.2 Trang bị thêm hệ thống lọc bụi 49  Chương 3                                                                                                                                    51  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                                    51  4.1 Kết luận                                                                                                                                51  4.2 Kiến nghị                                                                                                                              52  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                          53 iv ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 v ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1:  Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2013 Bảng 1.2: Thơng số các bể xử lý trong hệ thống XLNT của VH1 Bảng 1.3: Một số thơng số về mương oxy ở VH1 Bảng 1.4:  Ưu và nhược điểm của hệ thống mương oxy hóa: Bảng 2.1: Bảng biến thiên pH trong năm 2012 ­ 2013 Bảng 2.2: Bảng biến thiên BOD5 trong năm 2012 ­ 2013 Bảng 2.3: Bảng biến thiên COD trong năm 2012 ­ 2013 Bảng 2.4: Bảng biến thiên TSS trong năm 2012 ­ 2013 Bảng 2.5: Bảng biến thiên các chỉ tiêu khác trong năm 2012 ­ 2013 vi ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Giá trị và tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu thủy sản trong giai đoạn 2006 –  2011 Hình 1.2: Cơng ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hồn 1 Hình 1.3: Quy trình chế biến bột cá Hình 1.4: Quy trình xử xý nước thải Hình 1.5: Sơ đồ tạo bơng Hình 1.6: Bể tuyển nổi DAF Hình 1.7: Quy trình xử lý mương oxy hóa Hình 1.8: Mương oxy hóa ở VH1 Hình 1.9 : Bể khử trùng Hình 2.1: Biểu đồ pH trong giai đoạn 2012 – 2013 Hình 2.2: Biểu đồ BOD5 trong giai đoạn 2012 – 2013 Hình 2.3: Biểu đồ COD trong giai đoạn 2012 – 2013 Hình 2.4: Biểu đồ TSS trong giai đoạn 2012 – 2013 Hình 2.5: Biểu đồ các chỉ tiêu khác trong giai đoạn 2012 – 2013 Hình 2.6: Biểu đồ phân tích chất lượng nước thải trong giai đoạn 2012 – 2013 vii ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBTS: Chế biến thủy sản ĐBSCL: Đồng bằng sơng Cửu Long HTXLNT: Hệ thống xử lý nước thải KCN: Khu cơng nghiệp VH1: Cơng ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hồn 1 viii ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 ix ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề  Việt Nam là một quốc gia nằm ở bán đảo Đơng Dương thuộc khu vực Đơng Nam  Á. Tuy là một quốc gia có diện tích nhỏ nhưng Việt Nam được biết đến với mạng lưới   sơng ngòi chằn chịt và vùng bờ biển dài và rộng. Đây là quốc gia có chiều dài đường bờ  biển dài hơn 3200 km, vùng mặt nước nội địa rộng hơn 1,4 triệu ha nhờ hệ thống sơng   ngòi và đầm phá, đặc biệt có hơn 2000 lồi thủy hải sải phong phú đa dạng. Với vị  trí   địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi như vậy, Việt Nam đã chú trọng đầu tư vào ngành   cơng nghiệp thủy sản và hiện nay đây là ngành kinh tế mũi nhọn, phần phần vào sự phát  triển kinh tế của cả nước.  Hiện nay, Việt Nam có gần 300 khu cơng nghiệp (KCN) và hơn 900 cụm cơng   nghiệp lớn nhỏ, trong đó có gần một nửa hoạt động trên ngành nghề thủy sản. Với diện  tích đất ngập nước nội địa và ven biển gần 10 triệu ha, hoạt động chế  biến thủy sản  (CBTS) sẽ  là một ngành nghề  mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Trong đó, phải kể  đến   hoạt động ni trồng và CBTS tại đồng bằng sơng Cửu Long (ĐBSCL). ĐBSCL với   diện tích nước dồi dào do được cung cấp nước từ  các con sơng lớn như: sơng Hồng,  sơng Hậu, sơng MeKong,… là một  ưu thế  lớn trong việc phát triển ngành nghề  thủy  sản. Khơng những vậy, mỗi năm ĐBSCL đều có định kỳ  ngập nước 3 tháng (tháng 7,   tháng 8, tháng 9), đều này giúp gia tăng thêm sản lượng từ việc đánh bắt thay vì chỉ ni  trồng như hiện nay. Đây là khu vực đi đầu trong lĩnh vực chế  biến cá basa, cá tra xuất   khẩu của cả nước, hay mới nhất là ngành cơng nghiệp sản xuất phụ phẩm cá mà nhiều  khu cơng nghiệp đang áp dụng nhằm gia tăng lợi nhuận và giải quyết vấn đề  việc làm  cho người dân.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 Q Hình 2.5: Biểu đồ các chỉ tiêu khác trong giai đoạn 2012 – 2013 Nhìn vào số liệu bảng trên cho thấy, nồng độ các thơng số đo đạc như Nitơ tổng,   dầu mỡ, NH4 … ln ở  mức thấp, hầu như khơng khơng đáng kể so với QCVN cột A   Vì vậy, VH1 đã xử  lý hiệu quả  các chỉ  tiêu này, khơng gây ảnh hưởng đên chất lượng   nước thải đầu ra.  2.6 Tổng kết q trình xử lý của HTXLNT trong năm 2012 – 2013 2.6.1 Đánh giá chung kết quả chất lượng nước thải 40 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 Hình 2.6: Biểu đồ phân tích chất lượng nước thải trong giai đoạn 2012 – 2013 Đánh giá:  Qua diễn biến kết quả trong 2 năm ( mỗi năm 4 q) cho thấy:  Nhìn chung, nước thải của VH1 đều đáp  ứng được các u cầu về  chất lượng   nước thải đầu ra so với QCVN 11 : 2008/BTNMT/BTNMT cột A. Các thành phần chính  trong nước thải là BOD5, COD, TSS, N, P, Coliform đều được xử lý hiệu quả, Trong đó  hàm lượng Coliform khơng đáng kể, hiệu suất đạt 100%. Các thành phần như  COD,   TSS, BOD đều đạt hiệu quả xử lý trên 85%, Nitơ tổng và Phospho đạt trên 65% … . Các  thành phần khác như  amoni (NH4+), Clo dư, hàm lượng dầu mỡ  … đều thấp hơn quy   chuẩn xả thải. Trong q trình hoạt động, nhiều sự cố xảy ra như: mất điện, lưu lượng  xử lý vượt mức xử lý của nhà máy, thừa thức ăn vi sinh vật, hư hỏng các thiết bị trong  41 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 lúc hoạt động … Tuy nhiên về  chất lượng nước thải đầu ra, VH1 đều đạt các chỉ  tiêu  theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 11 : 2008/BTNMT, c ột A v ề ch ất lượng nước th ải   công nghiệp chế biến thủy sản.  Nước thải sau khi xử  lý được thải ra mặt sau của VH1 là sơng Tiền.Tuy nhiên, một   phần nhỏ nước sau xử lý được tái sử dụng cho việc rửa các thiết bị máy móc, tưới tiêu,   …  2.6.2 Các trục trặc thường gặp trong HTXLNT Hầu hết các cơng đoạn xử lý nước thải đều gặp trục trặc vào dịp nghĩ lễ dài như  dịp tết. Mỗi cơng đoạn xử  lý đều gặp những sự  cố  khác nhau nhưng chủ  yếu do việc   quản lý lơ là và các quy trình hoạt động q cơng suất * Bể  tách béo phải hoạt động thường xun nên thường gây  ứ  đọng rác thải: Bể  tách  béo là q trình lược bỏ chất béo trước khi được đưa đến bể  tiếp nhận nên phải được  quan tâm kỹ. Lưu lượng nước thải đưa vào liên tục và ngày càng nhiều và kèm theo đó   là rác thải đi kèm  đòi hỏi q trình vệ  sinh bể  phải được giám sát thường xun. Với   thể  tích cũng khơng q lớn (42,84m3) thì việc xử  lý khơng kịp thời rác thải sẽ  gây  ứ  đọng cản trở  lưu thơng dòng nước gây chảy tràn trên mặt bể. Vì vậy việc giám sát bể  nên được giám sát và vệ sinh kịp thời.   * Bể điều hòa đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và tiếp nhận nguồn nước thải   Bể điều hòa là một trong những bể phải hoạt động liên tục và khơng ngừng nghỉ. Việc   hoạt động thường xun như  vậy sẽ  dẫn đến thường xun hư  hỏng các thiết bị, mà   một trong những trục trặc thường xảy ra nhất là hư máy thổi khí. Lưu lượng nước thải   lúc này sẽ  khơng đươc khuấy trộn làm  ảnh hưởng đến các q trình xử  lý sau và bốc   mùi. Vì vậy, cần có thêm đội ngũ nhân viên tăng ca để điều hành và bảo trì khi có trục  trặc xảy ra.  42 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 * Bể tuyển nổi DAF đạt hiệu quả cao trong q trình xử lý chất béo và bùn. Tuy nhiên,   vào giai đoạn q 2/2012 bể DAF bị  hư hỏng và phải mất 1 tuần sửa chửa. Vì vậy sẽ  ảnh hưởng lớn đến q trình xử lý sinh học ở mương oxy hóa. Ngồi ra, mương oxy hóa   là cơng đoạn quan trọng trong HTXLNT cũng thường bị hỏng hóc do hoạt động liên tục  (thường là vào tháng 8 tháng 9 do lượng thủy sản đổ  về  nhiều) nên cũng phải mất 1   tuần để  sửa chửa. Hơn nữa, trong năm 2012, việc nghĩ lễ  thường xun và cơng tác   quản lý mương oxy hóa khơng tốt nên đã dẫn đến chết tồn bộ vi sinh vật, gây mùi khó  chịu nồng độ ơ nhiễm tăng cao. Vì vậy, cần trang bị thêm một bể lắng sơ cấp trước q   trình mương oxy hóa nhằm giảm thiểu vai trò của bể  DAF và giảm bớt các tác động   đến mương oxy hóa. Hệ thống gạt bùn trong bể lắng khi hỏng cũng phải mất 1 tuần để  sửa chữa. Trong thời gian đó, nước thải sẽ đi qua các cơng đoạn tiếp theo như bồn lọc   hay bể khử trùng, điều này sẽ làm giảm chất lượng nước thải đầu ra, gia tăng nồng độ  các chất ơ nhiễm.  2.7 Nhận xét ưu và nhược điểm của HTXLNT 2.7.1 Ưu điểm ­ VH1 đã xử  lý tốt lượng nước thải và đạt tiêu chuẩn đầu ra loại A ( theo QCVN   11 : 2008/BTNMT), góp phần giải quyết vấn đề ơ nhiễm mơi trường hiện nay.  ­ Việc áp dụng các cơng nghệ tự động rõ ràng giúp cho q trình vận hành được dễ  dàng và chính xác hơn, giảm nhẹ vai trò của người vận hành.  ­ Nhân viên làm việc nghiêm túc, dễ dàng xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra ­ VH1 thực hành chính sách tiết kiệm nên chi phí vận hành và bảo trì thấp.  ­ Do sử  dụng q trình chảy tràn, hệ  thống cắt giảm được lượng chi phí bơm và   năng lượng khi hoạt động.  ­ Thiết kế  của hệ  thống hoạt động tốt, ít sơ  sót, đảm bảo đầu ra của q trình   trước ln đáp ứng được đầu vào cho q trình xử lý tiếp theo.  43 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 2.7.2 Nhược điểm Ngồi những thuận lợi được nêu ra ở trên, HTXLNT ở VH1 cũng gặp một số khó   khăn, một trong số đó là nhược điểm từ hệ thống:  ­ Việc xử lý bùn dư dù đã được khắc phục và đạt hiệu quả, nhưng việc nâng cao  khả năng xử lý bùn lại tốn một chi phí đáng kể. Vì vậy, cần tìm biện pháp để vừa xử lý   bùn hiệu quả, vừa đáp ứng được kinh tế.  ­ Hệ  thống xử  lý thải phức tạp rất kén người điều khiển hoạt động. Vì vậy đòi hỏi  người điều khiển phải có tay nghề và trình độ ­ Chưa đủ nhân viên có trình độ để quản lý.  ­ Việc phân bố  dòng chảy trong mương oxy hóa chưa đồng đều, nước vào mương   chảy theo dòng chảy tự  nhiên nên chưa tận dụng được khả  năng xử  lý khác nhau   giữa mặt trên và mặt dưới.  2.8 Kết quả điều tra phỏng vấn Mục tiêu:  Khảo sát ý kiến người dân về  mức độc  ảnh hưởng của VH1 đối với đời  sống và môi trường xung quanh Nội dung:  ­ Khảo sát thái độ của người dân về mức độ ảnh hưởng của VH1 từ trước đến nay.  ­ Lấy ý kiến và đánh giá của người dân về  chất lượng nước thải đầu ra của VH1   (màu, mùi,  ) ­ Tổng hợp những đề  nghị  của người dân về  VH1 để  đánh giá và rút ra những giải  pháp.  Kết luận:  44 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 Qua kết quả khảo sát 40 hộ  dân trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình,   tỉnh Đồng tháp có thể rút ra một số kết luận như sau: ­ Qua khảo sát cho thấy có hơn 32 hộ dân sử dụng nguồn nước máy, 8 hộ sử dụng  nguồn nước giếng khoan, khơng có hộ nào sử dụng nguồn nước sơng.  ­ Trong 40 hộ, có 11 hộ sống   khu vực này hơn 10 năm cho rằng, nước sơng tại  đây vẫn còn sử  dụng cho mục đích sinh hoạt được đến khi các khu cơng nghiệp được   xây dựng lên. Nước sơng giờ  chỉ  được sử  dụng cho mục đích vệ  sinh   (nhưng khơng  thường xun) chứ khơng được dùng cho sinh hoạt như trước đây. Vì vậy, ta có thể kết  luận rằng nước sơng trước đây đã bị biến đổi so với trước đó. Tuy nhiên, khơng thể kết  luận rằng nước thải từ khu cơng nghiệp gây ơ nhiễm. Bởi vì, qua khảo sát cho thấy hầu  hết người dân đều quan tâm đến sức khỏe và hiểu biết về  các nguồn nước. hiện nay  hầu hết các hộ dân đã chuyển sang sử dụng nước máy để tránh các mầm bệnh.  ­ Qua khảo sát 14 hộ thường di chuyển bằng đường thủy ( trong đó 4 hộ nhà gần   VH1) cho rằng trong 3 cơng ty thủy sản khu cơng nghiệp Bình Thành, điều có  ống xả  thải ra sơng Tiền nhưng nước từ   ống xả  thải của VH1 có  ảnh hưởng nhẹ  nhất  Qua  trao đổi với các hộ dân, người ta cho biết khi điều khiển tàu đi gần khu vực ống xả thải   của VH1 thấy được nước xả  thải khơng có màu đen và gây mùi hơi thối, nước thải từ  ống xả ra sơng Tiền cũng khơng còn thấy bã cá, mỡ cá nổi trên bề mặt nước ­ Trong hầu hết những hộ khảo sát, người dân điều cho rằng nước thải từ VH1 ít  gây ơ nhiễm mơi trường, đặc biệt khơng gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tuy   nhiên, lượng bụi thải về chiều trong q trình nấu phụ  phẩm mới là vấn đề  quan tâm.  Có hơn 36 hộ bị   ảnh hưởng bởi nồng độ  bụi dày đặc từ  cơng ty thải ra. Nhiều người  than phiền về chiều bụi thải từ cơng ty Vĩnh Hồn thải ra khói đen có kèm bụi bay vào  nhà dân, gây khó chịu và ảnh hưởng trên diện rộng 45 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 Kết luận: Cho đến hiện nay, VH1 vẫn đang được được xử lý tốt chất lượng nước thải.  Nước thải sau q trình xử vẫn đang được kiểm sốt tốt qua phản hồi của người dân  ( khơng gây hơi thối, nước khơng ơ nhiễm, …). Qua chuyến khảo sát cho thấy VH1 hiện  vẫn đang được các hưởng ứng tích cực của người dân hơn các cơng ty trong KCN. Tuy  nhiên, Vĩnh Hồn vẫn là nguồn gây ơ nhiễm khơng khí ( thải ra bụi về chiều) và vẫn  chưa có các chính sách hỗ trợ người dân trong q trình phát thải chất ơ nhiễm 2.9 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HTXLNT của VH1 2.9.1 Giải pháp quản lý: 2.9.1.1 Tăng cường bảo dưỡng thiết bị, nâng cao tay nghề nhân viên ­  VH1 thường gặp trục trặc về các hệ thống xử lý bùn, tiêu biểu là cánh quạt của   bể bể lắng và của mương oxy hóa thường bị hư hại trong năm 2013. Vì vậy, cần có kế  hoạch bảo trì định kỳ để đảm bảo năng suất hoạt đơng của hệ thống.  ­ Lên lịch bảo dưỡng thường xun hơn đối với các thiết bể  như: bể  chứa bùn, máy   thổi khí, máy bơm bùn ,… đặc biệt là giữ  cho hoạt động mương oxy hóa điều đặn  và thường xun. Điều này giúp giảm thiểu trục trặc khi vận hành và giúp cho hiệu  quả xử lý tốt hơn.   ­ Kiểm tra, thu gom chất thải rắn   mương rãnh hay song chắn rác để  cũng cố  cho   việc xử  lý. Ngồi ra, để  hệ  thống chảy tràn hoạt động hiệu quả, tăng cường kiểm  tra các đường ống dẫn nước, máy thổi khí nhằm hạn chế tắt nghẽn ống thốt nước ­ Lượng bùn sau khi được ép xong, cần được thu gom và sắp xếp các phương tiên cần   thiết để đem đến bãi chơn lấp rác. Tránh tình trạng chậm trễ (nhất là vào mùa mưa)   gây bốc mùi hơi thối gây ơ nhiễm khơng khí,  ảnh hưởng đến đời sống người dân  xung quanh 46 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 ­ Trong q trình đốt tro trấu để nấu phụ phẩm, cần có những biện pháp thích hợp để  hạn chế  việc  ảnh hưởng của loại vật liệu dễ bay này. Tránh tình trạng bụi từ  các  q trình sản xuất lan ra dân cư xung quanh,  ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống   của người dân.   2.9.1.2 Xây dụng một hệ thống ủ phân để tận dụng bùn thải  Việt Nam là nước nơng nghiệp với hơn 80% dân số  tham gia sản xuất nơng  nghiệp. Hằng năm, nhu cầu sử  dụng phân bón vào khoảng 5,2 triệu tấn. Như vậy nhu   cầu sử dụng phân bón cho nơng nghiệp là rất cao. Ở VH1, lượng bùn thải sau khi xử lý  là khá nhiều, chủ yếu là cá và sạn cá còn sót lại sau q trình ép với hàm lượng hữu cơ  thấp. Tuy nhiên, lượng bùn này sau khi qua máy ép bùn  được thu gom và vận chuyển  đến bãi rác chơn lấp. Trước nhu cầu sử dụng phân bón như  hiện nay, VH1 nên đầu tư  một hệ thống ủ phân compost nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc cây trồng. Vì vậy, cần   đầu tư thêm một hệ thống như vậy để  tận dụng bùn thải một cách hợp lý nhằm mang  lại giá trị kinh tế và góp phần giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường.  2.9.1.3 Trồng thêm hàng rào cây xanh xung quanh nhà máy Trong q trình hoạt động, VH sản sinh ra nhiều mùi. Vì vậy, để hạn chế mùi và    lây lan ra mơi trường xung quanh, cần mở rộng chiến lược trồng thêm cây xanh để  hạn chế sự  ảnh hưởng của mùi cũng như giảm thiểu ơ nhiễm tiếng ồn, nhiệt độ  trong   nhà máy. Ngồi ra, việc trồng thêm cây xanh cũng là một biện pháp nhằm giảm thiểu sự  lây lan của khói bụi, góp phần thêm vào việc bảo vệ mơi trường khơng khí xung quanh.  47 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 2.9.2 Giải pháp kỹ thuật 2.9.2.1 Bố trí thêm một bể lắng sơ cấp Lắng     khâu   quan   trọng     dây   chuyền   xử   lý   nước   thải   Với   thiết   kế  HTXLNT của VH1 thì xử  lý sinh học mương oxy hóa được vận hành liên tục. Do đó,   tình trạng hỏng hóc đã xảy ra nhiều hơn, điển hình là việc bảo trì liên tục vào giai đoạn   2013. Việc bố trí một bể  lắng sơ cấp sẽ sẽ giúp cho thời gian lưu nước thải được rút  ngắn, các q trình sau hoạt động được thực hiện nhẹ nhàng hơn.  Theo chun trang moitruong.net về xử  lý nước thải, Xây dựng một bể  lắng sơ  cấp trước khi đưa vào hệ  thống xử  lý sinh học sẽ loại bỏ phần nào chất hữu cơ  trong   nước thải (có khi loại bỏ  đến đến 50% lượng hữu cơ) rút ngắn được thời gian phân   hủy trong bể xử lý sinh học. Bể lắng sơ cấp dùng để loại bỏ các chất rắn có khả năng   lắng (tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng của nước) và các chất nổi (tỉ  trọng nhẹ hơn tỉ trọng của  nước). Việc bố trí một bể lắng sơ cấp sẽ làm giảm thiểu vai trò của các q trình sau,   chi phí điện năng tiêu thụ  sẽ  giảm. Trước khi vào xử  lý sinh học.  hàm lượng chất lơ  lửng trong nước khơng được q 150mg/l. Thời gian lắng khi đó chọn khơng dưới 1,5   giờ. Vì vậy, khi thiết kế một bể lắng sơ cấp sẽ giảm thiếu nhiều vai trò của mương  oxy hóa. Trong năm 2013, mương oxy hóa được vận hành liên tục nên dẫn đến gặp trục   trặc, phải được bảo trì thường xun điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng xử lý  nước thải (giảm hoạt động của vi sinh vật khi mương oxy hóa ngưng hoạt động), khi có  bể lắng sơ cấp thì khơng lo về chất lượng nước thải khi bảo trì mương oxy hóa.  2.9.2.2Tăng cường xử lý bùn Thành   phần   dinh   dưỡng   chủ   yếu     nước   thải     carbon   (chất   nền,   hay  BOD,  ), N, P … . Thiếu dinh dưỡng trong nước thải sẽ kìm hãm mức độ  sinh trưởng   48 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 và phát triển của vsv, được thể hiện bằng bùn hoạt tính giảm. Vì vậy, để  đảm bảo sự  phát triển của vsv có thể dùng muối amon, ure, … Việc xử lý bùn đòi hỏi sự tập trung, giai đoạn xử lý bùn ảnh hưởng lớn đến chất lượng   nước thải đầu ra.Trong q trình vận hành bùn hoạt tính thường xảy ra các vấn đề như: ­ Bùn phân tán: do các vsv khơng tạo bơng mà phân tán dưới dạng cá thể riêng nhỏ làm  bùn khó lắng và nước bị đục ­ Khơng kết dính được: do thiếu thức ăn cho vsv, bùn thường phân chia thành các bơng   bùn nhỏ đường kính 50 ­ 100µm làm nước thải đầu ra bị đục ­ Bùn nổi: Kỵ khí do sục khí khơng đủ và đồng điều sinh ra khí N2 nổi lên kéo theo bùn  hình thành lớp bùn hoạt tính nổi trên mặt nước …  ­ Ngồi ra còn các vấn đề như : bọt ván, bùn tạo khối …   Khi gặp những vấn đề này, đòi hỏi người quản lý cần có những biện pháp can thiệp kịp   thời. Một số biện pháp đặt ra như: ­ Bổ sung Clo vào q trình xử lý bùn vào khoảng 3 – 4 lần/ ngày ( nồng độ từ 10 – 20  mg/l) ­ Khi bùn bị  khơng tạo bơng, ít kết dính, cần tăng cường dinh dưỡng cho vsv hoặc   thêm các polyme hữu cơ để tăng tính lắng ­ Thường xun kiểm tra và thải bùn thường xun.  2.9.2.2  Trang bị thêm hệ thống lọc bụi  Trong q trình nấu phụ  phẩm, VH1 đã thải ra mơi trường một lượng bụi đáng   kể. Qua kết quả  khảo sát thực tế, vấn đề  người dân phàn nàn nhiều nhất cũng là về  khói bụi từ nhà máy. Như vậy, việc trang bị hệ thống lọc bụi cho VH1 là điều cần thiết   phải thực hiện. Nguồn nước VH1 sau khi xử lý ngồi việc tưới tiêu ra, còn lại được xả  49 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 ra ngồi sơng Tiền theo  ống xả thải. Vì vậy ta có thể tận dụng nước cho mục đích lọc   bụi, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu ơ nhiễm Theo chun mục hóa học ngày nay (báo Đất Việt), VH1 có thể  áp dụng hệ  thống lọc bụi lò hơi. Hệ thống sử dụng bể nước nhỏ xung quanh ống khói để xử lý bụi.  Ngun lý hoạt động: Thân ống khói khoang những lỗ nhỏ xung quanh, một đường ống   cấp lượng nước khơng đổi cho bể, nước từ những lỗ nhỏ phun vào trong ống khói tạo  màng nước chảy đều hết chu vi ống khói, Bên trong ống khói được trang bị một lớp đá   granite . Như  vậy, nước chảy vào  ống khói sẽ  mang theo bụi rơi xuống một bể  lắng,   còn lại phần khói sẽ được thải ra ngồi mơi trường.  Đây là một phương pháp thích hợp cho việc lọc bụi khơ, ít gây tốn kém mà hiệu quả  ( xử  lý trên 95%) lượng bụi thốt ra. Với chính sách tiết kiệm của VH1 đưa ra, đây có   thể là phương án phù hợp cho cơng ty và tránh gây ảnh hưởng cuộc sống người dân.  50 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 Chương 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận VH1 là một trong những cơng ty đi đầu trong ngành nghề  sản xuất bột cá bằng  phụ  phẩm từ  việc chế  biến cá. Đây là một ngành nghề  mới đem lại lợi nhuận cho   doanh nghiệp nói riêng, góp phần vào nền kinh tế của cả nước nói chung. Ngành nghề  này còn góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các hộ dân xã  Bình Thành, huyện Thanh Bình và dân lao động ngồi Tỉnh. Đặc biệt là việc giải quyết   hàng tấn  phế   phẩm  thủy sản  hằng năm góp phần hạn  chế   nguồn   nhiễm ra  mơi   trường. Hằng năm, cơng ty sản xuất ra hàng tấn thành phẩm (bột cá và mỡ  cá) từ  phế  phẩm được tiêu thụ cho hoạt động chăn ni gia súc. Phần nước thải và phế phẩm còn   lại sau chế biến sẽ được xử lý ơ nhiễm trước khi thải ra mơi trường Nhờ được trang bị HTXLNT hiện đại và đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, VH1   đã hồn thành tốt trong cơng tác xử  lý nước thải ra mơi trường trong 2 năm 2012 và  2013. Nồng độ  các chất ô nhiễm đo đạc đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép cần thiết  về chất lượng nước thải thủy sản. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải được đo  đạc 4 quý mỗi năm.  Ở  số  liệu đo đạc năm 2012, theo biểu đồ  nhận xét các chỉ  tiêu ô   nhiễm của VH1 đạt u cầu về chất lượng xả thải theo tiêu chuẩn QCVN:2008 cột A.  Trong năm 2013, sản lượng ni trồng cá tra   ĐBSCL giảm khiến cho ngành cơng   nghiệp thủy sản gặp nhiều khó khăn, kéo theo ngành nghề  chế  biến bột cá cũng giảm   theo. Chính vì vậy, thêm việc điều chính trong cơng tác quản lý, nồng độ nước thải xử  lý đã giảm so với cùng kỳ năm 2012. Do thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí nên hiện  nay, mật đơ xử  lý chất ơ nhiễm khơng cao nên chất lượng nước theo đó cũng đạt  u  cầu về tiêu chuẩn nước đầu ra của nước thải. Tuy nhiên, VH1 cũng còn các vấn đề về  51 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 khí thải cần giải quyết để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư  (theo phản ảnh của   các hộ dân xung quanh) Hệ thống XLNT tại VH1 đòi hỏi người vận hành phải có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên   vẫn đáp  ứng được các quy định về  nước thải đầu ra theo QCVN 11:2008/BTNMT cột   A. Đối với VH1, việc áp dụng cơng nghệ mương oxy hóa là hợp lý trong việc xây dựng  các trạm xử lý bậc 2 trong tương lai. Đây là cơng nghệ đáng tin cây, giúp việc xử lý bùn   được đơn giản hóa và dễ dàng nâng cấp trong tương lai. Vì vậy cần phát phát huy cơng  nghệ này Khi xử lý nước thải, cần quan tâm đến vấn đề về xử lý hồn tồn chất thải rắn và loại  bỏ dầu cá trước khi được xử lý sinh học để hạn chế sự phát triển của vi sinh. Điều này  sẽ làm cho hiệu quả xử lý đạt cao hơn.  4.2 Kiến nghị Theo các trình bày, VH1 đã hồn thành tốt trong việc xử  lý nước thải, tuy nhiên  vẫn còn các vấn đề khác cần thực hiện như: ­ Thường xun theo dõi và bảo trì HTXLNT để  có những biện pháp can thiệp kịp  thời ­ Cơng đoạn quan trọng nhất trong HTXLNT là bể xử lý sinh học (mương oxy hóa), vì  vậy cẩn theo dõi sát để đảm bảo mơi trường làm việc tốt cho vi sinh vật.  ­ Tăng cường hệ thống xử  lý bụi để  đảm bảo chất lượng mơi trường xung quanh và  sức khỏe người dân.  ­ Khuyến khích đơng viên đội ngũ cơng nhân viên có những sáng tạo, đóng góp trong   lĩnh vực sản xuất và bảo vệ  mơi trường. Vừa nâng cao sản xuất vừa bảo vệ  mơi  trường sẽ  góp phần vào sự  phát triển của nhà máy, nâng cao khả  năng cạnh tranh  của cơng ty.  52 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 ­ HTXLNT hạn chế người điều hành nên cần mở  thêm các lớp đào tạo nhân viên để  vận hành hệ thống được ổn định.  TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tạp chí Bảo Vệ Mơi Trường ( số 3 – 2005)  ­ Tạp chí của Cục Bảo Vệ Mơi Trường   – Bộ Tài Ngun và mơi trường.  [2] Trần Văn Nhân (2001), “Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải”, Nhà xuất bản khoa   học và kỹ thuật, page 191 ­ 201  [4] Báo cáo tóm tắt “ Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm   2020”, Viện kinh tế quy hoạch thủy sản.  [5] Báo cáo tài chính hợp nhất, Cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn (2013)  [6] http://www.vinhhoanfeed.vn/, Cơng ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hồn 1 [7] http://dongthap.gov.vn/wps/portal/ctt, Trang thơng tin điện tử Tỉnh Đồng Tháp [8]  http://www.kinaco.vn/2013/06/xu­ly­nuoc­keo­tu­va­cac­hoa­chat­dung.html, Cơng ty  CNHH Kiên Nam [9] http://www.vinhhoan.com.vn/vi/about­us, Cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn [10] Tạp chí thủy sản số 6 ­ 2010 53 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 54 ...ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 ii ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 Mục lục... iv ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 v ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU...   hệ   thống   xử   lý   nước   thải   theo   QCVN  11 :2008/BTNMT về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN  THỨC ĂN THỦY SẢN VĨNH HỒN 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải ở công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1, Tiểu luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải ở công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1, Phương pháp nghiên cứu, 3 Vài nét về VH1 và lĩnh vực hoạt động, 4 Hệ thống xử lý nước thải ở VH1, KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH, 1 Diễn biến pH của nước thải 2012 – 2013, 8 Kết quả điều tra phỏng vấn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn