Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng mô hình hương ước, quy ước bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng tại làng Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, TP. Hà Nội

24 11 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 03:20

Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng mô hình hương ước, quy ước bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng tại làng Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, TP. Hà Nội được biên soạn nhằm tập trung nghiên cứu hiện trạng môi trường tại làng Lụa; hiện trạng về công tác quản lý môi trường tại phường Vạn Phúc; xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng tại làng Lụa. Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. lý do chọn đề tài Làng Vạn Phúc thuộc quận Hà Đơng thành phố Hà Nội được biết đến là mơt  1 trong hơn 1000 làng nghề truyền thống đã và đang tồn tại  ở Việt Nam. Làng lụa   Vạn Phúc có 9.420 nhân khẩu, trong đó có gần 3.000 người tham gia nghề dệt. Hiện   nay, Vạn Phúc có khoảng 400 lao động thời vụ  từ  quanh vùng đến đây làm việc.  Cửa hàng bán lụa tơ  tằm mọc lên ngày càng nhiều, hình thành ba dãy phố  lụa với  trên 100 cửa hàng nhằm đáp  ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách. Trong những   năm qua, cùng với q trình phát triển kinh tế­xã hội, đời sống nhân dân ngày càng  cải thiện và khởi săc. Tuy nhiên, cùng với đó nhiều vấn đề  ơ nhiễm mơi trường   phát sinh ngày càng phức tạp. Tình trạng ơ nhiễm mơi trường chủ yếu do q  trình  sản xuất dẫn đến ơ nhiễm mơi trường  ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng khiến   cho mơi trường sống tại phường Vạn Phúc ngày càng xuống cấp Bảo vệ  mơi trường sống là trách nhiệm của cộng đồng và hơn hết là của   người dân, đó khơng phải là điều mới mẻ, thế nhưng chưa mấy ai làm được nhất là  đối với những người dân đã quen với cơng việc hằng ngày của mình được truyền   từ  thế  hệ  này sang thế  hệ  khác. Thực trạng này đã và đang xảy ra trên địa bàn   phường Vạn Phúc. Do điều kiện sống, tập qn, và ý thức bảo vệ mơi trường còn  hạn chế nên lâu nay, người dân vẫn xả rác, nước thải từ q trình sản xuất ra ngồi   mơi trường trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương ln vận động, tun  truyền nâng cao ý thức giữ  gìn vệ  sinh mơi trường sống trong nhân dân. Q trình   xả thải khí thải, nước thải, rác thải sau q trình sản xuất khơng được xử  lý gây ơ   nhiễm mơi trường, đặc biệt trong đó là việc xả nước thải trực tiếp từ q trình sản   xuất ra ngồi mơi trường. Tuy nhiên việc chuyển biến trong hành động của người   dân còn rất chậm Hương ước bảo vệ mơi trường ( BVMT) được xây dựng trên cơ sở tham gia   và đồng thuận của tất cả  các thành viên trong cộng đồng dân cư  tại địa phương,  nhằm tun truyền vận động, giáo dục nhân dân xóa bỏ  các hủ  tục, thói quen mất   vệ sinh, có hại cho mơi trường. Đồng thời hương ước BVMT có tác dụng nâng cao  trách   nhiệm   tính   tự   lực       người   dân   đối   với   nhiệm   vụ   BVMT     địa  phương, làm cho que hương làng xóm ngày càng xanh­ sạch­ đẹp, nhằm nâng cao   chất lượng cuộc sống cho cả cộng đồng. Bên cạnh đó, góp phần thực hiện tốt và   đạt tiêu chí 17 về mơi trường trong bộ chỉ tiêu quốc gia về nơng thơn mới Việc xây dựng hương  ước, quy  ước bảo vệ  mơi trường   thơn, xã cần có  tham gia của cộng đồng trong việc phân tích hiện trạng mơi trường tại địa phương,  xác định những hành động và quy định nhằm cải thiện và bảo vệ mơi trường. Đặc  điểm quan trọng của mơ hình này là tập trung vào sự  tham gia của cộng đồng và  long ghép các hoạt động truyền thong và nâng cao nhận thức cộng đồng trong tất cả  các giai đoạn của dự  án Hương  ước, quy  ước gồm những quy định cụ  thể  về  vệ  sinh nơi  ở và những khu vực chung, quản lý rác thải, khí thải nước thải, chất tẩy   nhuộm, đồng thời quy định về việc bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học Vì vậy trong báo cáo đồ  án tốt nghiệp em đã chọn đề  tài “   Xây dựng mơ  hình hương ước, quy ước bảo vệ mơi trường với sự tham gia của cộng đồng   tại làng lụa Vạn Phúc phường Vạn phúc, quận Hà Đơng, thành phố Hà Nội.” 2. Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu mơ hình hương ước và quy ước bảo vệ mơi trường tại làng Lụa   Vạn Phúc Hà Đơng Mơ hình hương  ước quy  ước khi có sự  tham gia của cộng đồng, các yếu tổ  tác động đến hương  ước quy  ước bảo vệ  mơi trường tại làng Lụa Vạn Phúc Hà   Đơng 3. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng được mơ hình hương  ước, quy  ước bảo vệ  mơi trường với sự  tham gia của cộng đồng tại lang Lua Van Phuc ph ̀ ̣ ̣ ́ ương Van Phuc, quân Ha Đông, ̀ ̣ ́ ̣ ̀   thanh phô Ha Nôi ̀ ́ ̀ ̣ 4. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên  cứu dựa   trên  phương  pháp nghiên  cứu mơ  tả,   sử  dụng kỹ   thuật  phỏng vấn trực tiếp với những người có chức tránh tại làng Lụa Vạn Phúc Hà  Đơng, kết hợp việc phân tích, tổng hợp các số liệu tại địa phương để xây dựng mơ   hình nghiên cứu 5. Nơi dung nghiêm c ̣ ứu ­  Hiện trạng mơi trường tại lang Lua Van Phuc, ph ̀ ̣ ̣ ́ ương Van Phuc, quân Ha ̀ ̣ ́ ̣ ̀  Đông, thanh phô Ha Nôi ̀ ́ ̀ ̣ ­  Hiện trạng về  công tác quản lý môi trường tại phương Van Phuc, quân Ha ̀ ̣ ́ ̣ ̀  Đông, thanh phô Ha Nôi  ̀ ́ ̀ ̣ ­  Xây dựng hương ước, quy ước bao vê môi tr ̉ ̣ ương v ̀ ới sự tham gia của cộng   đồng tại lang Lua Van Phuc, ph ̀ ̣ ̣ ́ ương Van Phuc, quân Ha Đông, thanh phô Ha Nôi ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ 6. Kết cấu đề tài Đề tài bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hương ước quy ước Chương 2: Thực trạng việc thực hiện hương  ước quy  ước  ở làng Lụa Vạn Phúc   Hà Đơng Chương 3: Đề  xuấ  xây dựng mơ hình hương ước quy  ước bảo vệ mơi trường với   sự tham gia của cộng đồng tại làng Lụa Vạn Phúc Hà Đơng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HƯƠNG ƯỚC QUY ƯỚC 1.1 Tổng quan về hương ước và quy ước 1.1.1 Các khái niệm  a. nguồn gốc hương ước Mỗi người Việt Nam từ  trong tiềm thức có lẽ  ai cũng hiểu câu thành ngữ  “phép vua thua lệ làng”. Lệ ­ là một từ Hán Việt; Làng là một từ Nơm dùng để chỉ  một đơn vị  tụ  cư  nhỏ nhất nhưng nó chặt chẽ  và hồn chỉnh nhất của người nơng  dân Việt. Trong các văn bản, để cho đơn giản, các nhà nghiên cứu thay vào đó chữ  hương ước, khốn ước Như  vậy, hương  ước, khốn  ước hiểu một cách nơm na là lệ  làng. Nó là  những quy ước liên quan đến mọi mặt đời sống của làng xã. Nó bao gồm cả những  điều lệ được ghi chép  thành văn bản và những điều lệ khơng được ghi chép thành   văn bản mà được truyền khẩu trong dân gian Các làng Việt trong thời kỳ phong kiến gọi là lệ làng thành văn bằng nhiều  tên gọi khác nhau, do tục lệ    mỗi nơi nên có thể  gọi là: hương  ước, khốn lệ;  khốn ước; hương lệ; cựu khốn  Nhưng do được gọi bằng tên gì đi nữa thì trong  mỗi bản đó đều bao gồm những quy ước liên quan đến đời sống mọi mặt của từng  làng mà từ trước đến nay, chúng ta vẫn hay gọi bằng hai từ phổ biến hơn là:Hương  ước và khốn ước Khốn  ước lần đầu tiên được chép trong Đại Việt sử  ký tồn thư  vào cuối  đời Trần, năm 1370. Đến thế  kỷ  thứ  XV, nhất là dưới thời vua Lê Thánh Tơng,   thuật ngữ  khoán  ước – quy  ước của dân làng trở  nên tương đối phổ  biến. Khoán  ước là một từ  Hán gốc được du nhập vào Việt Nam và đã được Việt hoá. Khoán   (bằng cứ); ước (quy ước), từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, thuật ngữ này dần được  thu hẹp lại Cũng như khốn ước, hương ước cũng là một từ ngun Hán được du nhập   vào Việt Nam. Từ  thế kỷ XV, hương  ước bắt đầu xuất hiện trong làng xã người   Việt nhưng nó chỉ thấp thống, chưa phổ biến. Đến thế kỷ XVII, hương ước ngày   càng được phổ biến, và nhất là đến thế kỷ XX, hương ước trở thành một thuật ngữ  quen thuộc rộng rãi trong làng xã. Sự lên ngơi của hương ước đã tự nó làm mờ nhạt  đi khốn  ước. Nhiều nơi khơng dùng thuật ngữ  khốn    ước. Hương  ước là sản  phẩm của làng, nó là những quy  ước, những quy định được các thành viên trong   làng xã cùng nhau tn thủ, thực hiện    Hương  ước có nội dung phong phú, tuỳ  vào phong tục của từng làng. Nó  quy định hầu hết các mặt hoạt động của làng xã người Việt như: Hội tư văn, tư võ,   hội thiện, phe giáp, ngõ xóm cho đến cách tổ chức hoạt động của các thiết chế làng   xã  Kể  cả  các hoạt động xã hội như  hội hè, đình đám, lễ  tế, khao vọng  và các  hoạt động kinh tế. Đó là những quy  ước chung của hương  ước. Hương  ước của   từng làng xã của người Việt bên cạnh những quy ước chung lại có những nét riêng  phù hợp với phong tục tập qn của mỗi làng xã b. khái niệm: Hương  ước là thuật ngữ  gốc Hán, khi du nhập vào Việt Nam nó vẫn được  giữ ngun nghĩa. Hương ước là những quy ước, điều lệ của một cộng đồng chung   sống trong một khu vực. Là bản pháp lý đầu tiên của các làng xã nhằm góp phần  điều hòa các mối quan hệ trong xã hội cộng đồng. Hương ước là bản ghi chép các  điều lệ  (những quy tắc xử  sự  chung) mang tính bắt buộc phải tn thủ, liên quan  đến đời sống của cộng đồng dân cư  sinh sống trong làng. Các điều lệ  này hình  thành dần trong lịch sử, được điều chỉnh và bổ  sung mỗi   khi cần thiết. Đến thời  Trần (khoảng cuối thế  kỷ  XVII) Hương  ước  đã trở  nên khá phổ  biến trong hệ  thống làng, xã Việt Nam . Hầu hết các Hương ước đều đề cập nội dung chính như:  an ninh trật tự, quan hệ  ứng xử, cơng ích cơng lợi, thưởng phạt, đến việc cụ  thể  bổn phận của con cái đối với cha mẹ, ơng bà, vợ đối với chồng, anh đối với em…      Trước đây, Hương ước chủ yếu là do các vị có vai vế trong làng bàn bạc để xây  dựng nên. Tuy nhiên, đến ngày nay, Hương ước cũng có đơi chút thay đổi. Theo quy  định của Chỉ  thị  24/1998/CT­TTg về  xây dựng và thực hiện hương  ước, quy  ước   của làng, bản, thơn, ấp, cụm dân cư  do Chính Phủ  ban ngày 19/06/1998 tại điểm 2   thì: “  Dự  thảo hương  ước, quy  ước phải được nhân dân trên địa bàn thảo luận,   được hội nghị cử tri hoặc hội nghị đại biểu hộ gia đình ở  làng, bản, thơn, ấp, cụm   dân cư thơng qua và được ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi thi hành   nhằm bảo đảm nội dung của hương  ước, quy  ước khơng trái với các quy định của   pháp luật hiện hành, khơng chứa đựng các quy định xử phạt nặng nề, các khoản phí  và lệ phí có thể  gây thiệt hại hoặc làm  ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp  của cơng dân”. Như vậy, Hương ước ngày nay và trước đây mặc dù đã có sự  khác  biệt trong thủ tục, q trình tạo lập, ban hành, tuy nhiên, về nội dung và vai trò của   Hương ước làng xã trong đời sống người dân Việt Nam ta về cơ bản vẫn khơng hề  thay đổi 1.1.2 Nội dung của hương ước quy ước Hương ước bao gồm các nội dung chính sau: • Liên quan đến tổ chức nơng nghiệp và mơi trường sinh thái  • Cơ cấu tổ chức và các quan hệ xã hội trong làng xã • Giữ gin an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng • Văn hóa, giáo dục, tổ chức thờ cúng • Đảo đảm các nghĩa  vụ sưu thuế, binh dịch của làng xã với nhà nước  • Khen thưởng và xử phạt trong việc tn thủ các quy ước của làng xã   Đề ra các biện pháp, phương thức thích hợp giúp dân cư trên địa bàn tham gia  quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm phát huy quyền tự  do, dân chủ  của   nhân dân; động viên và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa  vụ cơng dân; ­Bảo đảm giữ  gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, thực hiện nếp sống văn minh  trong  ứng xử, giao tiếp, ăn,  ở, đi lại, xóa bỏ  hủ  tục, phát triển các hoạt động văn   hóa lành mạnh, xây dựng và phát huy tình làng nghĩa xóm, đồn kết, tương thân,  tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt các chính   sách xã hội của Đảng và Nhà nước; Đề ra các biện pháp góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản cơng cộng và   tài sản cơng dân, bảo vệ  mơi trường sống, bảo vệ  rừng, biển, sông, hồ, danh lam   thắng   cảnh,   đền   chùa,   miếu   mạo,     nguồn   nước,   đê   điều,   đập   nước,   kênh  mương, kè cống, đường dây tải điện; xây dựng và phát triển đường làng, ngõ xóm,  trồng cây xanh; Đề ra các biện pháp bảo vệ thuần phong, mỹ tục, bài trừ các hủ  tục, tệ nạn   xã hội và mê tín dị  đoan trong việc cưới hỏi, việc tang, lễ  hội, thờ  phụng   địa  phương; khuyến khích những lễ  nghi lành mạnh, tiết kiệm, hạn chế ăn uống lãng  phí, tốn kém; Góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng làng,  thơn, bản,  ấp, cụm dân cư  văn hóa, hình thành các quy tắc đạo đức mới trong gia  đình và cộng đồng; khuyến khích mọi người đùm bọc, giúp đỡ  nhau khi gặp khó  khăn, hoạn nạn, ốm đau; vận động thực hiện các chính sách dân số – kế hoạch hóa  gia đình, xây dựng các gia đình theo tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Xây dựng tình đồn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, vận động các   thành viên trong gia đình, họ  tộc, xóm làng đồn kết nhau để  xóa đói giảm nghèo,   phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, khuyến học, khuyến nghề    địa phương;   vận động các thành viên trong cộng đồng tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm phát   triển sản xuất. Khuyến khích phát triển các làng nghề; đóng góp xây dựng cơ sở hạ  tầng và các cơng trình phúc lợi cơng cộng: điện, đường, trường học, trạm xá, nghĩa  trang, các cơng trình văn hóa thể  thao trên địa bàn. Lập, thu chi các loại quỹ  trong  khn khổ pháp luật và phù hợp khả năng đóng góp của nhân dân Đề ra các biện pháp cụ thể bảo vệ trật tự, trị an trên địa bàn góp phần phòng  chống các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha, trộm cắp, mại dâm và   các hành vi khác vi phạm pháp luật nhằm xây dựng địa bàn trong sạch. Phát động   trong nhân dân ý thức phòng gian, bảo mật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về  tạm trú, tạm vắng; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ  những người lầm lỗi tại   cộng đồng dân cư. Đề  ra các biện pháp cần thiết hỗ  trợ  cơ  quan có thẩm quyền  phát hiện, xử  lý vi phạm pháp luật trên địa bàn; bảo đảm triển khai thực hiện các  quy định của pháp luật về tổ  chức tự quản  ở cơ sở như Tổ hòa giải, Ban an ninh,   Tổ bảo vệ sản xuất, Ban kiến thiết và các tổ chức tự quản khác; Đề  ra các biện pháp thưởng, phạt phù hợp để  bảo đảm thực hiện hương  ước:    Hương ước quy định các hình thức và biện pháp khen thưởng đối với cá nhân, hộ  gia đình có thành tích trong việc xây dựng và thực hiện hương ước như: lập sổ vàng  truyền thống, nêu gương người tốt việc tốt, ghi nhận cơng lao, thành tích của tập   thể, cá nhân; bình xét, cơng nhận gia đình văn hóa và các hình thức khen thưởng   khác do cộng đồng tự  thỏa thuận hoặc đề  nghị  các cấp chính quyền khen thưởng   theo quy định chung của Nhà nước    Đối với những người có hành vi vi phạm các quy định của hương  ước thì  chủ yếu áp dụng các hình thức giáo dục, phê bình của gia đình, tập thể cộng đồng,  thơng báo trên các phương tiện thơng tin đại chúng   cơ  sở. Trường hợp vi phạm  nghiêm trọng các quy định của hương ước thì trên cơ sở thảo luận thống nhất trong  tập thể  cộng đồng, có thể  buộc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi   cộng đồng hoặc áp dụng các biện pháp phạt nhưng khơng được đặt ra các biện   pháp xử  phạt nặng nề  xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tự  do, danh dự, nhân  phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cơng dân. Trong hương ước khơng   đặt ra các khoản lệ phí     Hương  ước có thể  đề  ra các biện pháp nhằm góp phần giáo dục những   người có hành vi vi phạm pháp luật bị  giáo dục tại xã, phường, thị  trấn; giáo dục,  cảm hóa giúp đỡ  người phạm tội sau khi ra tù trở  thành người lương thiện, có ích  cho xã hội     Những hành vi vi phạm pháp luật phải do các cơ quan có thẩm quyền xử lý   theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hương ước   khơng thay thế các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật 1.1.3 Sự khác biệt giữa hương ước và pháp          Vốn có nguồn gốc từ phong tục, tập qn nên hương ước có một sức sống bền  bỉ, lâu dài. Hương ước đã từng tồn tại song song với luật nước, từng giữ vai trò là   cơng cụ  quan trọng để  điều chỉnh các mối quan hệ  trong cộng đồng dân cư  và để  quản lý làng xã. Trong xã hội, mỗi người dân khơng những phải làm đúng phép  nước mà còn phải tn thủ  lệ  làng. Vậy giữa hương  ước và pháp luật có sự  khác   biệt như thế nào? Nội dung của hương ước đơn giản và gọn nhẹ hơn so với pháp luật. Bộ luật   Hồng Đức có tới 722 điều quy định liên quan hầu hết đến các mặt của đời sống,  còn một bản hương  ước của người Việt chỉ  gồm vài chục điều khoản liên quan  đến một số mặt của đời sống làng mạc. Mỗi mặt của đời sống xã hội (ví dụ những  quy định về hơn nhân gia đình), được luật pháp Nhà nước cụ  thể thành hàng chục,   thậm chí hàng trăm điều khoản, trong khi đó,   các bản hương  ước, vấn đề  này  được ghi nhận trong một vài điều khoản ngắn gọn Trong văn bản pháp luật chỉ  quy định các hình thức xử  phạt, mà khơng có  hình thức khen thưởng như  hương  ước. Điều này là do tính cưỡng chế  Nhà nước  của các quy phạm pháp luật quy định. Nó khác với hương ước, ngồi tính áp đặt còn  mang tính khuyến cáo, khun răn, khuyến thiện. Khung hình phạt của hương  ước  thường đơn giản và ít mang tính nghiêm khắc hơn so với pháp luật. Hình phạt chính   trong hương ước chủ yếu là phạt tiền; còn pháp luật thời kỳ phong kiến quy định 5  hình phạt (ngũ hình) rất nghiêm khắc, đó là: suy (đánh bằng roi), trượng (đánh bằng   gậy), đồ (bắt làm cơng việc nặng nhọc), lưu (đày ải đi nơi xa) và tử (phải tội chết)   Tuy nhiên, việc xử  phạt theo hương  ước có nét tinh tế  là nó đánh vào tinh thần,  danh dự khơng chỉ của cá nhân mà có khi còn là cả  gia đình, dòng họ; đánh vào cả  những nỗi sợ hãi vơ hình, những điều sâu thẳm trong tâm linh của con người, ví dụ  như việc truất, hạ ngơi thứ, tẩy chay đám tang và cao nhất là việc đuổi ra khỏi làng.  Hương ước nhiều khi còn được nhân dân coi trọng như một nghi lễ thiêng liêng Nhiều làng, xã vào dịp đầu xn thường tổ  chức Lễ Minh thệ ­ Lễ ăn thề  ­   tập hợp đơng đảo dân làng đến chốn đình chung, hay những nơi linh thiêng của làng  để nghe đọc hương ước và mọi người có mặt phải thề sẽ tn thủ theo hương ước,  nếu khơng sẽ bị thần linh trừng phạt. Trong tâm thức của người nơng dân, việc tn   thủ theo các điều khoản của hương ước, tuy là những ràng buộc vơ hình nhưng hữu  hiệu mà khơng phải bất cứ quy phạm pháp luật nào cũng có được Trong hương  ước khơng có hình thức giảm tội cho bất kỳ  ai có hành vi vi  phạm, cho dù người đó thuộc thành phần xuất thân và  có địa vị xã hội như thế nào   trong làng. Trong khi đó, pháp luật phong kiến có quy định bát nghị, cho phép một số  giai tầng trong xã hội (chủ  yếu là thân thích của hồng tộc, các cơng thần) được   giảm mức hình phạt khi phạm tội. Điều đó cho thấy tính bình đẳng của   hương   ước rõ nét hơn so với pháp luật Hương  ước được xây dựng từ  những phong tục truyền thống rất thiết thực   và gần gũi với mỗi cộng đồng làng. Chính bởi vậy, hương ước có tính bảo lưu lâu  dài, ít thay đổi, mặt khác, nó được con người biết đến từ  tấm bé, do cách lưu   truyền tự  nhiên từ  gia đình, từ  dòng họ  và trở  thành một thói quen, một nếp sống.  Trong khi đó, pháp luật được hình thành do ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội,   mang tính cưỡng chế và dễ thay đổi khi thể chế thay đổi. Đây chính là sự khác biệt   cơ bản của hương ước và pháp luật 1.1.4. Những chính sách của Nhà nuớc về Huơng uớc Tại hội nghị lần V, Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa VII) họp tháng 6   năm 1993, Đảng chủ  trương khuyến khích xây dựng và thực hiện hương  ước, các  quy chế về nếp sống văn minh ở các thơn xã Năm 1996, trong Nghị  quyết Đại hội Đảng lần VIII của Đảng Cộng sản   Việt Nam đã nêu rõ cần phải phát huy và kế thừa hương ước cổ truyền trong việc   quản lí nơng thơn hiện nay Chủ  trương này sau đó đã được pháp luật hóa bằng Nghị  định 24CT/TTg  ngày 19/6/1998 của Chính phủ chỉ thị cho các địa phương việc kế  thừa hương  ước   cổ truyền trong việc soạn thảo hương ước nơng thơn mới Để  phát huy yếu tố tích cực, khắc phục những hạn chế, tiêu cực của hương ước,   quy ước, baảo đảm  triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ  Chính trị số 30/CT­TW ngày 18 tháng 2 năm 1998 về xây dựng và thực hiện quy chế  dân chủ    cơ  sở, tăng cường cơng tác quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và  thực hiện hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Nội dung của hương  ước, quy  ước cần tập trung vào một số  vấn đề  cơ  bản sau đây: Bảo đảm giữ  gìn và phát huy thuần phong, mỹ  tục, thực hiện các hành vi  ứng xử  văn minh trong giao tiếp, ăn, ở, đi lại , xóa bỏ hủ tục, phát triển các hình thức hoạt   động văn hóa lành mạnh, phát huy tình làng nghĩa xóm, đồn kết, tương thân, tương  ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; Đề ra các biện pháp góp phần bảo vệ tài sản cơng cộng và tài sản của cơng   dân, bảo vệ mơi trường sống, bảo vệ, rừng, biển, sơng, hồ, danh lam thắng cảnh,   đền chùa, miếu mạo, các nguồn nước, đê điều, đập nước, kênh mương, kè cống   Xây dựng và phát triển đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, chống ơ nhiễm các  nguồn nước  ở địa phương; Đề ra các biện pháp bảo vệ thuần phong mỹ tục, bài trừ các hủ tục trong ma   chay, cưới hỏi, thờ phụng, lễ hội v.v  ở địa phương; Góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đề  ra những tiêu chuẩn   gia đình văn hóa, các quy tắc đạo đức mới, giúp đỡ nhau tìm ra các biện pháp xử lý   tốt các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; Xây dựng tình đồn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, vận động các   thành viên trong gia đình, họ  tộc, xóm làng đồn kết nhau để  xóa đói giảm nghèo,   phát triển sản xuất, nâng cao mức sống, khuyến học, khuyến nghề  v.v     địa  phương; Đề ra các biện pháp thích hợp góp phần bảo vệ trật tự, trị an trên địa bàn 2. Dự thảo hương  ước, quy  ước phải được nhân dân trên địa bàn thảo luận,   được hội nghị cử tri hoặc hội nghị đại biểu hộ gia đình ở  làng, bản, thơn, ấp, cụm   dân cư thơng qua và được ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi thi hành   nhằm bảo đảm nội dung của hương  ước, quy  ước khơng trái với các quy định của   pháp luật hiện hành, khơng chứa đựng các quy định xử phạt nặng nề, các khoản phí  và lệ phí có thể gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích  hợp pháp   của cơng dân 3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa ­ Thơng tin trong phạm vi   chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ  đạo, hướng dẫn cơ  quan Tư  pháp,  cơ quan Văn hóa ­ Thơng tin ở các địa phương trong việc giúp ủy ban nhân dân cùng  cấp thực hiện quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và thực hiện hương  ước,  quy ước, nhằm bảo đảm cho việc soạn thảo hương ước, quy ước ở làng, bản, thơn,  ấp, cụm dân cư được tiến hành một cách thực sự dân chủ, cng khai, dưới sự lãnh   đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cấp xã, với sự tham gia tích cực  của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đồn thể quần chúng ở cơ sở (Đồn thanh niên  cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội   Nơng dân Việt Nam ) Bộ  Tư  pháp chủ  trì, cùng với Bộ  Văn hóa ­ Thơng tin phối hợp với  ủy ban Trung   ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức  thành viên, các cơ quan hữu quan  khác chỉ  đạo triển khai thí điểm Chỉ  thị  này tại một số  địa phương để  rút kinh  nghiệm. Trên cơ sở tổng kết tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy  ước   trên phạm vi tồn quốc, Bộ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ  các biện pháp, các  mơ hình mẫu về các hoạt động văn hóa nhằm tiếp tục tăng cường cơng tác quản lý   nhà nước và phát huy vai trò của các văn bản hương  ước, quy ước trong giai đoạn  hiện nay 4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình,   trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định cụ thể việc quản lý nhà  nước và định hướng nội dung hương  ước, quy  ước căn cứ  vào quy định của pháp  luật hiện hành và phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa ­ xã hội, phong   tục tập qn của địa phương.Uỷ  ban nhân dân cấp tỉnh chỉ  đạo triển khai và kiểm   tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về các vấn đề nói trên 5. Uỷ  ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ  phê duyệt các văn bản hương   ước, quy  ước do  ủy ban nhân dân cấp xã trình và chỉ  đạo, hướng dẫn việc thực   hiện hương  ước, quy ước trong phạm vi địa bàn huyện, bảo đảm nội dung hương   ước, quy  ước phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, các quy tắc xây   dựng nếp sống văn hóa mới, duy trì và phát triển phong tục tập qn tốt đẹp ở  cơ  sở 6. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ các làng, bản, thơn,   ấp, cụm dân cư xây dựng hương  ước, quy  ước có nội dung phong phú, thiết thực,  phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ  trương chính sách của Đảng   và Nhà nước, và trình  ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. ủy ban nhân dân cấp  xã thường xun kiểm tra việc tổ chức thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn 7. cơ quan thơng tin đại chúng  đẩy mạnh việc tun truyền về vai trò và tác  dụng của việc xây dựng và thực hiện hương  ước, quy  ước, các mơ hình mẫu về  nếp sống văn hóa, gắn với việc tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát   huy dân chủ  ở cơ sở; nêu gương những điển hình tiên tiến, phát hiện và đấu tranh   chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái hoặc lợi dụng hương ước, quy ước để duy trì   các hủ tục, tập qn lạc hậu 8. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ  tịch Hội đồng nhân  dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./ Năm 1999, Bộ Tư pháp cũng có những cơng văn, chỉ thị hướng dẫn các địa phương  thực hiện nghị định này của Chính phủ 1. 2.     Vai trò,  ảnh hưởng tích cực của Hương  ước trong sự  phát triển của   làng xã hơm nay 1.2.1. Hương ước giúp bảo tồn và giữ gìn các danh lam thắng cảnh, đền thờ,   bảo vệ mơi trường của làng nói riêng và của tồn dân tộc nói chung Những phân tích trên đã cho thấy bảo vệ  mơi trường, bảo vệ  các danh lam thắng   cảnh, giữ gìn mơi trường, các đền chùa, miếu mạo của làng xã là một trong những  nội dung cơ bản của Hương  ước. Điển hình như  thời gian qua là tại xã Nghi Sơn,   Quế Sơn, Quảng Nam, nơi có một khu rừng nhỏ mang tên Miếu Cấm đã được cả  dân làng nâng niu bảo vệ, ngun nhân là từ một bản Hương  ước truyền từ đời xa   xưa quy định: “Cấm cư dân trong làng vào rừng chặt củi làm than. Nếu vi phạm sẽ  bị  làng xử  phạt. Nhẹ  thì cảnh cáo, nặng thì đòn roi, nghiêm trọng hơn thì đuổi ra   khỏi làng”. Từ đó, khơng những chỉ người dân trong làng, mà ngay cả những cư dân   nơi khác cũng khơng dám vào săn bắt, chặt cây, dù rừng có rất nhiều các loại gỗ  q.  1.2.2  Hương  ước góp phần duy trì và phát huy thuần phong, mỹ  tục và  truyền thống văn hố cộng đồng, củng cố  các giá trị  đạo lý và nhân bản. Ni   dưỡng, vun đắp ý thức cộng đồng, tinh thần đồn kết, tinh thần bất khuất, tinh thần   tự  lực, tự  chủ  cho mỗi thành viên trong cộng đồng làng xã, xây dựng ý thức cộng  đồng làng xã Trong Hương  ước xưa cũng có nhiều điều “khuyến”. Như  trong bài truyền   thống khuyến học của người Hà Nội xưa qua Hương ước (Tạp chí Xưa và Nay ­ số  tháng 10­1998) đã ghi lại nhiều điều trong Hương  ước một số  làng   Hà Nội với  nội dung chính là khuyến khích việc học hành. Như điều 102 trong Hương ước làng  Nhật Tân ghi lại rằng: “Dạy trẻ con có học thức phổ  thơng là nghĩa vụ  của người  làm phụ  huynh, khơng ai được từ”. Hương  ước làng Phù Xá Đồi (Đơng Anh), có  điều khoản ghi: “Con trai con gái 5,6 tuổi cho vào trường học. Bằng khơng cho đi  học, chỉ nng con để nghịch giặc, chửi đánh nhau, thời bố mẹ phải phạt một cơi   trầu (10 quả cau, giá tiền một hào)”,  Hương  ước làng Cổ  Nhuế, điều 98 ghi: “Làng trích tiền cơng để  mua giấy  cho những con nhà nghèo mà hương hội xét khơng thể  mua được”. Hầu như  làng  nào cũng có khoản học điền để  dành quỹ  trả  lương cho thầy giáo trưởng làng và   phát phần thưởng cho học trò giỏi, nhằm thúc đẩy tinh thần hiếu học, ham học hỏi   của người dân. Về tinh thần văn hố, tiêu biểu là ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ  đã thực hiện được 100% khu dân cư  có Hương  ước xây dựng nếp sống văn hố,   trong đó có quy định khá cụ  thể  về  nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc  tang và lễ  hội… trở thành một điểm sáng cho các huyện, tỉnh khác noi theo. Ngồi   ra, các Hương  ước còn có những điều lệ  quy định tinh thần đồn kết, tương thân  tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn”… trong cộng đồng làng xã  cũng có ảnh hưởng tích cực đến đời sống làng xã Việt Nam hiện nay. Phát huy cái   đẹp, cái tốt trong Hương  ước xưa, ngày nay, xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu,   Nghệ An), xã Hải Tân (huyện Hải Hậu, Nam Định) cùng nhiều nơi khác xây dựng  và thực hiện quy chế thơn xã văn hóa, vừa khơi phục những truyền thống tốt đẹp  của mình, vừa nâng cao ý thức tn thủ  pháp luật chung của đất nước, cùng cả  nước   lo  toan  những nghĩa  vụ  chung của  người dân  bình đẳng  Xã  Xuân  Thành  (huyện Thọ  Xn, Thanh Hóa) được coi là lá cờ đầu xây dựng quy  ước nơng thơn  mới của tỉnh, nổi bật nhất trong mối quan hệ nhân dân với cán bộ  thơn xã, khơng  chỉ trong lao động sản xuất mà còn cả việc sinh đẻ theo kế hoạch, việc xẻ làng đi   xây dựng q hương mới 1.2.3  Tổ  chức và quản lý các mặt của đời sống làng xã, duy trì trật tự, kỷ   cương, tạo ra mơi trường ổn định và an tồn cho cả cộng đồng làng xã Căn cứ các Hương ước cổ còn đến ngày nay ta thấy, hầu như quy định trong  các bản Hương ước đều thể hiện tinh thần ý thức hệ Nho giáo. Đó là các quy định  về “Tam cương, ngũ thường”, về “tơn ti trật tự” trong các quan hệ có tính thứ  bậc  trong làng xã. Từ đó, Hương ước đã góp phần điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cụ  thể trong làng xã. Việc phát huy tinh thần tự chủ, tự giác, tự  quản làng xã cùng dư  luận xã hội và các biện pháp thưởng, phạt khác đã giúp cho trật tự, kỷ cương làng   xã được thực hiện một cách rất nghiêm chỉnh, nhờ đó đã giúp rất nhiều cho sự phát  triển của làng xã hơm nay 1.2.4  Hương  ước khơng chỉ  là biểu hiện của pháp luật mà còn giúp khắc   phục các chỗ hổng của pháp luật hoặc pháp luật quy định chưa cụ thể; Đưa pháp   luật đi vào đời sống người dân một cách dễ dàng hơn Pháp luật dù cụ  thể  đến mấy cũng không thể  bao quát được tất cả  các đặc   thù của quan hệ làng xã. Đặc biệt là các làng xã cổ truyền Việt Nam bên cạnh các  đặc điểm có tính phổ qt, mỗi làng xã lại có các đặc điểm riêng của mình. Do vậy,   mỗi một cộng đồng làng xã cụ thể ln cần đến các quy định gần gũi, dễ hiểu, dễ  thực hiện cho mọi thành viên trong làng, phản ánh được nhu cầu tổ  chức và phát  triển vủa mỗi làng, xã cụ thể. Bên cạnh đó, khi có những chính sách của Nhà nước  đưa xuống các vùng nơng thơn thì nhờ có Hương ước của các làng nên việc thực thi   những chính sách đó được thực hiện một cách nghiêm chỉnh hơn, nâng cao ý thức  pháp luật của người dân ta. Trong ý nghĩa ấy, Hương ước là phương tiện, cơng cụ  bổ sung quan trọng cho khả năng điều chỉnh của luật nước, thể hiện ở các việc cụ  thể:          Hương ước biến các quy định chung của pháp luật thành các quy định cụ thể  của làng: đơn giản hoá các quy định của luật nước, làm cho ý thức hệ pháp luật của   Nhà nước trở nên gần gũi và thâm nhập vào hệ tư tưởng, vào tâm lý và lối sống của   mỗi người dân, làm pháp luật trở  nên dễ  hiểu, dễ  áp dụng. Với lối hành văn dung   dị, có vần điệu theo dân gian, Hương  ước đi vào đời sống một cách tự  nhiên, nên   thấm sâu vào đời sống cộng đồng mà ít cần đến các phương tiện tun truyền, phổ  biến ồn ào, tốn kém                  Hương  ước góp phần biến cải khn khổ  cứng nhắc, các quy tắc có tính   nghiêm khắc lạnh lùng của luật pháp thành sự uyển chuyển, linh động và biến hố  trong lối hành xử của các cộng đồng. Ở Hương ước, lệ làng, ta nhận thấy các tinh   thần khoan dung, độ lượng và uyển chuyển, hố giải cái khơ cứng, hà khắc, đơi khi  là tàn bạo của luật pháp          Hương ước đưa ra nhiều quy định cụ thể bổ khuyết vào các lỗ hổng của pháp   luật, trong các mối quan hệ  cụ  thể  của cuộc sống làng xã. Các vấn đề  như  chia  ruộng đất công, lão quyền, nam quyền, phụ quyền, trưởng quyền, an ninh làng xã,  đời sống tâm linh của cộng đồng… Thường là những vấn đề  được quy định chung  chung trong luật nước lại rất cụ thể trong các Hương ước 1.3.         Những  ảnh hưởng tiêu cực của Hương  ước trong sự  phát triển của  làng xã  1.3.1. Hương  ước mang theo những quan niệm lạc hậu , chứa những yếu tố  tiêc cực, gây  ảnh hưởng cho sự phát triển của làng xã, cản trờ  việc thực hiện các   chính sách phát triển của nhà nước Trong thực tiễn đời sống pháp lý   làng xã cổ  truyền Việt Nam, quan niệm “phép   vua thua lệ  làng” đã tạo điều kiện cho sự  thể hiện các tác động tiêc cực của bản   thân mỗi Hương  ước. Vì bên cạnh các giá trị  tích cực như  đã nói ở  trên, thì nhiều  Hương ước cũng chứa đựng khơng ít các quy tắc mang tính tiêu cực, thể  hiện tinh   thần cục bộ địa phương, bè phái trên cơ sở “tâm lý làng” và bởi tư  duy “ăn cây nào  rào cây ấy”, “ở đình nào chúc đình ấy”, “trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào  làng  ấy thờ”, ít quan tâm đến lợi ích của làng khác và lợi ích của cả  nước. Ví dụ  như các bản Hương ước có quy định hủ tục về ma chay, cưới hỏi, hội hè… làm tốn   kém tiền của, thời giờ, thậm chí phá vỡ  hạnh phúc của nhiều người. Ngồi ra, có  nhiều bản Hương ước đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, khiến cho việc tiếp   nhận những chính sách, những kinh nghiệm tiến bộ bị cản trở, nhất là ở những nơi   vùng sâu, vùng xa, khi mà trình độ  dân trí còn thấp thì việc tiếp nhận được những  tiến bộ để thay đổi các hủ tục đã có từ lâu thì lại càng khó hơn 1.3.2. Bị  lợi dụng để  trốn tránh nghĩa vụ  trước Nhà nước, đục kht dân   làng “Tâm lý làng” với đầy rẫy các quy tắc về hệ thống đẳng cấp, ngơi thứ trong  làng đã được giới chức dịch trong làng bao đời lợi dụng để  trói buộc người nơng  dân vào hằng hà vơ số các nghĩa vụ, trách nhiệm, cấm đốn và hạn chế. Tuy nhiên,  hiện tượng hách dịch nhân dân ở làng xã như trên hiện nay đã giảm đáng kể, chỉ còn  tồn tại rất ít với mức độ  cũng rất hạn chế, chính là do các chính sách cải cách và  điều chỉnh, quản lý của Đảng và Nhà nước ta CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC QUY  ƯỚC TẠI LÀNG LỤA VẠN PHÚC HÀ ĐƠNG 2.1. Khái qt về hương ước và quy ước tại làng lụa Vạn Phúc Hà Đơng 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Làng Vạn Phúc vốn có tên Vạn Bảo, do kị húy nhà Nguyễn nên đã đổi thành   Vạn Phúc. Theo truyền thuyết, cách đây khoảng hơn 1100 năm, bà A Lã Thị Nương  là vợ của Cao Biền, thái thú Giao Chỉ, từng sống ở trang Vạn Bảo. Trong thời gian    đây, bà đã dạy dân cách làm ăn và truyền nghề  dệt lụa. Sau khi mất, bà được  phong làm thành hoàng làng Lụa Vạn Phúc được giới thiệu lần đầu ra quốc tế  tại các hội chợ  Marseille   (1931)[cần dẫn nguồn] và Paris (1932), được người Pháp đánh giá là loại sản phẩm  tinh xảo của vùng Đơng Dương thuộc Pháp. Từ  1958 đến 1988, sản phẩm lụa Vạn   Phúc hầu hết được xuất sang các nước Đơng Âu; từ  1990 xuất khẩu ra nhiều quốc   gia trên thế giới, thu ngoại tệ về cho Việt Nam Năm 2009, làng Vạn Phúc có khoảng 1000 khung dệt, sản xuất nhiều loại  lụa cung cấp cho thị trường trong và ngồi nước, trong đó có các loại lụa cao cấp   như lụa vân quế hồng diệp và lụa vân lưỡng long song phượng Năm 2010, để  kỉ  niệm Đại lễ  1000 năm Thăng Long ­ Hà Nội, nghệ  nhân   Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ  tịch Hiệp hội làng nghề  dệt lụa Vạn Phúc, đã thiết kế  mẫu lụa Long Vân với hoa văn mang hình tượng lưỡng long chầu Kh Văn Các  được cách điệu trong hình ảnh hoa sen Trong nhiều cửa hàng lụa ở Hà Nội và cả ở làng Vạn Phúc, lụa Trung Quốc  chất lượng kém hơn được trà trộn vào bán với danh nghĩa lụa Vạn Phúc, làm giảm   uy tín của lụa Vạn Phúc Hiện nay, Vạn Phúc đã trở thành một điểm đến quen thuộc trong các tour du  lịch làng nghề. Đến Vạn Phúc, du khách khơng chỉ  có cơ  hội mua sắm các sản  phẩm lụa Hà Đơng chính hiệu mà còn được chứng kiến quy trình làm ra tấm lụa  của các nghệ nhân, đặc biệt là tại xưởng sản xuất của nghệ nhân Triệu Văn Mão  bởi chỉ  xưởng của ơng là có máy dệt lụa Vân – loại lụa cổ  truyền nổi tiếng nhất   Vạn Phúc đã gần như  bị  thất truyền. Đây là loại lụa mỏng có hoa nổi, hoa chìm.  Hoa nổi trên mặt lụa thì bóng mịn còn hoa chìm thì phải soi ra chỗ  sáng mới thấy  được. Bên cạnh xưởng dệt là cửa hàng giới thiệu sản phẩm với hàng trăm loại lụa   đủ  màu sắc và các loại sản phẩm như: khăn chồng, quần áo, túi xách, cà vạt…  Thương hiệu lụa Vạn Phúc đã khơng chỉ trở thành niềm tự hào của người dân Vạn   Phúc mà quan trọng hơn, còn bảo tồn một nét văn hóa Việt 2.1.2. Đặc điểm tự nhiên Làng lụa Hà Đơng hay Làng lụa Vạn Phúc (nay thuộc phường Vạn Phúc,   thuộc quận Hà Đơng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km) là một làng nghề  dệt  lụa tơ  tằm đẹp nổi tiếng có từ  ngàn năm trước. Lụa Vạn Phúc có nhiều mẫu hoa   văn và lâu đời bậc nhất Việt NamLụa Hà Đơng từng được chọn may trang phục cho  triều đình Nằm bên bờ sơng Nhuệ, làng lụa Vạn Phúc vẫn còn giữ được ít nhiều nét cổ  kính q ngày xưa như  hình  ảnh cây đa cổ  thụ, giếng nước, sân đình, buổi chiều   vẫn họp chợ dưới gốc đa trước đình. "Lụa Hà Đơng" cũng như  các sản phẩm thủ  cơng truyền thống của các làng nghề  Hà Nội, thường được nhắc đến trong thơ  ca   xưa. Trong nhiều gia đình, khung dệt cổ vẫn được giữ  lại, xen lẫn với các khung   dệt cơ khí hiện đại 2.2. Tình hình mơi trường tại Làng lụa Vạn Phúc Hà Đơng Làng nghề  dệt nhuộm Vạn Phúc của TP.Hà Đơng chun sản xuất lụa tơ  tằm, vải các loại và in hoa. Sản xuất của các làng nghề   ở quy mơ hộ  gia đình với  các thiết bị máy móc thơ sơ, lạc hậu chủ yếu sản xuất trong nước. Các thiết bị  đã  lạc hậu  chắp vá, khơng theo một trình tự  nào do ghép nhiều cơng nghệ  khác nhau  nên khí thải, nước thải, rác thải sau q trình sản xuất khơng được xử  lý gây ơ   nhiễm mơi trường Làng lụa Vạn Phúc có 9.420 nhân khẩu, trong đó có gần 3.000 người tham   gia nghề dệt và 35 cơ sở chun tẩy, nhuộm. Trong q trình sản xuất có sử  dụng   hóa chất, thuốc nhuộm để  tẩy, in. Nước thải dịch nhuộm sau các cơng đoạn sản  xuất khơng qua xử  lý đổ  thẳng ra cống rãnh và xả  xuống sơng Nhuệ  gây ơ nhiễm  nghiêm trọng tầng nước mặt. Tại Vạn Phúc, tồn bộ  lượng nước thải sau tẩy,   nhuộm chưa qua xử lý của các hộ làm nghề và Cơng ty Len hòa với nước thải sinh   hoạt chảy chung vào mương dẫn qua cầu cánh Tiên đổ vào ao Độc Lập rồi xả trực  tiếp xuống sơng Nhuệ   Vào mùa  hè,  mùi  hôi thối,  hắc  của  nước   thải  bốc  lên  nồng nặc  từ  các  mương dẫn ảnh hưởng rất lớn đến vệ sinh mơi trường và sức khỏe người dân xung   quanh. Hàm lượng ơ xy hóa học COD trong các cơng đoạn tẩy nhuộm vượt q tiêu   chuẩn cho phép từ 3­8 lần; độ  màu đo được 750 Pt­Co, vượt tiêu chuẩn nhiều lần.  Các chỉ tiêu của nước thải cao chưa được xử lý thải trực tiếp ra hệ thống ao, sơng  Ngồi ơ nhiễm do nước thải còn ơ nhiễm khí thải, rác thải và tiếng ồn. Rác  thải   các làng nghề  dệt Hà Đơng chủ  yếu là xơ  nhộng, vụn bơng, tơ  vụn. Tiếng   ồn phát sinh ra do vận hành máy dệt, quấn sợi và do sự va chạm của thoi trong khi   dệt, guồng sợi. Khí thải sinh ra từ các phân xưởng dệt, lò hơi và các lò nấu tẩy nhỏ  có dùng than phục vụ q trình giặt nóng, nấu, sấy, nhuộm Để giảm thiểu nguy cơ ơ nhiễm mơi trường trong các làng nghề tại Hà Đơng   đang có chiều hướng gia tăng, rất cần quy hoạch gọn các cơ  sở sản xuất vào khu   vực nhất định để xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải trước khi xả ra mơi   trường xung quanh. Bên cạnh đó việc đề  ra một chính sách cho các hộ, cơ  sở  sản  xuất vay lãi suất thấp thực hiện xây dựng hệ  thống xử  lý chất thải cũng là một  biện pháp để từng bước giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường. Lồng ghép phổ  biến các   chính sách, quy định về  bảo vệ  mơi trường trong các cuộc họp dân sẽ  nâng cao ý  thức giữ gìn vệ sinh cơng cộng ... ước quy ước ở làng Lụa Vạn Phúc   Hà Đơng Chương 3: Đề  xuấ xây dựng mơ hình hương ước quy ước bảo vệ mơi trường với   sự tham gia của cộng đồng tại làng Lụa Vạn Phúc Hà Đơng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HƯƠNG ƯỚC QUY ƯỚC... hình hương ước, quy ước bảo vệ mơi trường với sự tham gia của cộng đồng   tại làng lụa Vạn Phúc phường Vạn phúc, quận Hà Đơng, thành phố Hà Nội. ” 2. Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu mơ hình hương ước và quy ước bảo vệ mơi trường tại làng Lụa... Nghiên cứu mơ hình hương ước và quy ước bảo vệ mơi trường tại làng Lụa   Vạn Phúc Hà Đơng Mơ hình hương ước quy ước khi có sự tham gia của cộng đồng,  các yếu tổ  tác động đến hương ước quy ước bảo vệ  mơi trường tại làng Lụa Vạn Phúc Hà   Đơng 3. Mục tiêu nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng mô hình hương ước, quy ước bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng tại làng Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, TP. Hà Nội, Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng mô hình hương ước, quy ước bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng tại làng Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, TP. Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn