DE KIEM TRA DAI 9 CHUONG I

2 406 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 16:10

đề kiểm tra chơng i Môn: đại số 9 Họ và tên: Lớp 9 . đề bài Phần I/ Trắc nghiệm khách quan. Câu 1: (0,5điểm) Kết quả của 44,1 bằng A) 72 ; B) 7,2 ; C) 12 ; D) 1,2 . Câu 2: (0,5điểm) Kết quả của 3 3 064,0 a bằng : A) 0,4 a ; B) -0,4 a ; C) 0,32 a ; D) -032a Câu 3: (0,5điểm) Biểu thức aa 2045 bằng A) 25 ; B) a25 ; C) a55 ; D) a5 Câu 4: (0,5điểm) Giá trị của biểu thức 73 1 73 1 + + bằng a) 3 1 ; b) 1 ; c) 3 ; d) 6. Câu 5: (2điểm) Các khẳng định sau đúng hay sai? Stt Các khẳng định Đúng Sai 1 168.2 = 2 3111:999 = 3 yxyx = 2 4 xxxx =+ 43 với 0 x Phần II/ Tự luận. Bài 1: (3điểm) Rút gọn các biểu thức sau: a/ 49:19625.144 b/ 300 4800 c/ 2 .63.7 a Bài 2: (2điểm) Chứng minh đẳng thức sau: x x xx x xx = + + + 1 1 1. 1 1 với 0 x và 1 x (VD) Bài 3: (1điểm) Tìm x biết: 209441121 = xx Điểm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 3111 :99 9 = 3 yxyx = 2 4 xxxx =+ 43 v i 0 x Phần II/ Tự luận. B i 1: (3 i m) Rút gọn các biểu thức sau: a/ 49: 196 25.144 b/ 300 4800 c/ 2 .63.7 a B i 2:. đề kiểm tra chơng i Môn: đ i số 9 Họ và tên: Lớp 9. đề b i Phần I/ Trắc nghiệm khách quan. Câu 1: (0,5 i m) Kết quả của 44,1 bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA DAI 9 CHUONG I, DE KIEM TRA DAI 9 CHUONG I, DE KIEM TRA DAI 9 CHUONG I