Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

17 24 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2020, 23:46

Chương 7 - Bộ nhớ ảo. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tệp; Cài đặt tệp mức thấp; Hệ thống thư mục; Chia sẻ hệ thống tệp; Bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo. HỆ THỐNG TỆP TẬP TIN (FILE) • File tập hợp thông tin lưu thiết bị xác định qua tên gọi • Là đơn vị lưu trữ hệ điều hành nhớ ngồi • File chứa chương trình liệu • File có cấu trúc xác định, khơng • File chuỗi byte, dòng văn bản, hay ghi mà nội dung người tạo người sử dụng thống ý nghĩa THUỘC TÍNH FILE • Tên (name) • Kiểu (type) • Vị trí (location) • Kích thước (size) • Bảo vệ (protection) • Thời gian, định danh người dùng CÁC THAO TÁC CƠ BẢN • Tạo file • Ghi file • Đọc file • Thay đổi vị trí trỏ file • Xố file CẤU TRÚC THƯ MỤC • Thư mục mức (single-level directory) • Thư mục hai mức (two-level directory) • Thư mục cấu trúc (tree-structured directory) • Thư mục dùng chung (acyclic-graph directory) QUẢN LÝ KHỐI TRONG Ổ ĐĨA CỨNG • Vấn đề: cấp phát không gian cho file để • Sử dụng không gian ổ đĩa tối ưu • Truy cập nhanh chóng tới file • Ba phương pháp • Liên tục (contiguous) • Móc nối (linked) • Chỉ mục (indexed) CẤP PHÁT LIÊN TỤC • File phân phối khối nhớ liên tiếp • Thuật tốn lựa chọn vùng trống cần lưu trữ • First fit, worst fit, best fit • Ưu điểm: Tốc độ truy nhập nhanh • Nhược điểm: • Hiện tượng phân mảnh ngồi • Khó khăn muốn tăng kích thước file CẤP PHÁT MĨC NỐI • File phân phối khối nhớ không liên tục • Cuối khối trỏ, trỏ tới khối • Ưu điểm: • Khơng xảy tượng phân mảnh ngồi • Dễ dàng mở rộng file • Nhược điểm: • Chỉ hiệu cho file truy cập • Độ tin cậy khơng cao trỏ bị lỗi 10 CẤP PHÁT MĨC NỐI • Bảng cấp phát file (FAT) 11 CẤP PHÁT THEO CHỈ MỤC • Mỗi file có khối mục chứa danh sách khối liệu file • Ưu điểm: • Khơng gây tượng phân mảnh ngồi • Cho phép truy cập trực tiếp • Nhược điểm: • Ln ln cần khối nhớ cho mục liệu 12 13 QUẢN LÝ KHƠNG GIAN TRỐNG • Phương phát Bit vector (bit map – đồ bit) • Mỗi khối ứng với bit • Bit nhận giá trị khối tự nhận giá trị ngược lại 0011 1100 1111 1100 0110 0000 0111 0000 14 QUẢN LÝ KHƠNG GIAN TRỐNG • Phương pháp danh sách móc nối (phương pháp liệt kê) • Lưu trữ trỏ tới khối trống • Khối nhớ chứa trỏ tới khối trống 15 QUẢN LÝ KHƠNG GIAN TRỐNG • Phương pháp nhóm khối trống (phương pháp lập nhóm) • Lưu trữ địa n khối tự khối tự • Khối n chứa địa n khối tự tiếp • Phương pháp đếm số khối trống • Lưu địa khối nhớ tự số lượng khối nhớ tự liên tiếp sau khối 16 CHIA SẺ HỆ THỐNG FILE VÀ BẢO VỆ • Tự đọc 17 ... THƯ MỤC • Thư mục mức (single-level directory) • Thư mục hai mức (two-level directory) • Thư mục cấu trúc (tree-structured directory) • Thư mục dùng chung (acyclic-graph directory) QUẢN LÝ KHỐI... • File tập hợp thơng tin lưu thiết bị xác định qua tên gọi • Là đơn vị lưu trữ hệ điều hành nhớ ngồi • File chứa chương trình liệu • File có cấu trúc xác định, khơng • File chuỗi byte, dòng văn... trống • Lưu địa khối nhớ tự số lượng khối nhớ tự liên tiếp sau khối 16 CHIA SẺ HỆ THỐNG FILE VÀ BẢO VỆ • Tự đọc 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình, Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình