Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

11 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2020, 23:45

Nội dung bài giảng giới thiệu kiến thức chung, như khái niệm hệ điều hành, nhiệm vụ, chức năng và cấu trúc của hệ điều hành. Cung cấp kiến thức về những phần cơ bản trong hệ điều hành: quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, quản lý processor, quản lý vào ra. Giới thiệu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của một số hệ điều hành mạng như Windows, Unix và Linux. Operating system concepts hệ điều hành ThS Nguyễn Thị Hải Bình BM Mạng HTTT, ĐH GTVT Email: calmseahn@gmail.com Website: calmseahn.weebly.com Giới thiệu mơn học • • Nội dung tóm tắt học phần: • Giới thiệu kiến thức chung, khái niệm hệ điều hành, nhiệm vụ, chức cấu trúc hệ điều hành • Cung cấp kiến thức phần hệ điều hành: quản lý nhớ, quản lý tiến trình, quản lý processor, quản lý vào • Giới thiệu cấu trúc nguyên lý hoạt động số hệ điều hành mạng Windows, Unix Linux Thời lượng: • • tín (Lý thuyết/ Bài tập/ Thực hành/Tự học ): 30/ 15/ 15/ 90 Đánh giá môn học Tài liệu tham khảo • Website mơn học • • Calmseahn.weebly.com Tài liệu • Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin and Greg Gagne, Operating System Concepts, John Wiley & Sons, 2012 • Hồ Đắc Phương, Giáo trình Ngun lý Hệ điều hành, Nhà xuất Giáo Dục, 2010 Nội dung mơn học • Chương Tổng quan hệ điều hành • Hệ điều hành gì? • Hệ thống mainframe • Hệ để bàn • Hệ đa xử lý • Hệ phân tán • Hệ thống cụm • Hệ thời gian thực Nội dung mơn học • • Chương Cấu trúc hệ điều hành • Các thành phần hệ thống • Các dịch vụ hệ điều hành • Lời gọi hệ thống • Các chương trình hệ thống • Cấu trúc hệ thống Chương Tiến trình • Tiến trình trạng thái tiến trình • Thao tác tiến trình • Mơ tả tiến trình • Luồng Nội dung môn học • • Chương Tương tranh đồng • Các khái niệm • Độc quyền truy xuất – giải pháp phần mềm • Đồng hóa – Giải pháp phần cứng • Giải pháp đồng hóa Chương Bế tắc • Định nghĩa • Đặc điểm • Tránh bế tắc • Phát bế tắc • Khắc phục bế tắc Nội dung mơn học • • Chương Quản lý nhớ • Các loại địa • Khơng gian địa • Hồn chuyển • Cấp phát liên tục • Phân trang • Phân đoạn Chương Bộ nhớ ảo • Phân trang theo yêu cầu • Thay trang • Cấp phát khung Nội dung mơn học • • Chương Hệ thống tệp • Tệp • Cài đặt tệp mức thấp • Hệ thống thư mục • Chia sẻ hệ thống tệp • Bảo vệ Chương Quản lý thiết bị • Nguyên lý hoạt động • Chiến lược quản lý thiết bị • Trình điều khiển thiết bị Nội dung môn học – phần tự học Nội dung môn học – phần tự học 10 Nội dung môn học – phần tự học 11 ... Sons, 201 2 • Hồ Đắc Phương, Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành, Nhà xuất Giáo Dục, 201 0 Nội dung mơn học • Chương Tổng quan hệ điều hành • Hệ điều hành gì? • Hệ thống mainframe • Hệ để bàn • Hệ đa... • Hệ phân tán • Hệ thống cụm • Hệ thời gian thực Nội dung mơn học • • Chương Cấu trúc hệ điều hành • Các thành phần hệ thống • Các dịch vụ hệ điều hành • Lời gọi hệ thống • Các chương trình hệ. .. tắt học phần: • Giới thiệu kiến thức chung, khái niệm hệ điều hành, nhiệm vụ, chức cấu trúc hệ điều hành • Cung cấp kiến thức phần hệ điều hành: quản lý nhớ, quản lý tiến trình, quản lý processor,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình, Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình