Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ nâu Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) trên cây chè và biện pháp khắc phục ở

27 25 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2020, 10:38

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu xác định mức độ kháng thuốc và tốc độ hình thành tính kháng thuốc của nhện đỏ nâu với các nhóm thuốc đang được sử dụng phổ biến trong sản xuất. Từ đó, đề xuất một số giải pháp quản lý tính kháng thuốc của nhện đỏ nâu hại chè ở miền núi phía Bắc. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM **************************** NGUYỄN MINH ĐỨC NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NHỆN ĐỎ NÂU Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) TRÊN CÂY CHÈ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 62 01 12 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NƠNG NGHIỆP Hà Nội - 2019 Cơng trình hồn thành tại: Viện Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Trịnh TS Nguyễn Thị Nhung Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án tiến sĩ bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Viện họp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi …… …… phút ngày …… tháng … năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thư viện Viện Bảo vệ thực vật MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhện đỏ nâu (Oligonychus coffeae Nietner) loài gây hại phổ biến, làm giảm suất, chất lượng chè búp Hiện nay, người trồng chè chủ yếu sử dụng thuốc BVTV để phòng chống nhện đỏ nâu Nhiều loại thuốc trước có hiệu lực cao nhện đỏ nâu, nhanh chóng giảm hiệu lực Những hiểu biết trạng sử dụng thuốc tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè sở khoa học để xây dựng giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu Do đó, tiến hành đề tài “Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật nhện đỏ nâu Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) chè biện pháp khắc phục miền núi phía Bắc Việt Nam” u cầu cấp thiết, có ý nghĩa thời Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Nghiên cứu xác định mức độ kháng thuốc tốc độ hình thành tính kháng thuốc nhện đỏ nâu với nhóm thuốc sử dụng phổ biến sản xuất Từ đó, đề xuất số giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè miền núi phía Bắc 2.2 Yêu cầu Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV trừ sâu hại nhện đỏ nâu chè Thái Nguyên, Phú Thọ Xác định mức độ kháng thuốc hình thành tính kháng thuốc nhện đỏ nâu thuốc trừ nhện đỏ nâu dùng phổ biến vùng chè Thái Nguyên, Phú Thọ Đánh giá hiệu số biện pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu theo hướng quản lý tổng hợp sở sử dụng thuốc BVTV hợp lý Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Cung cấp thông tin, dẫn liệu khoa học mức độ phát sinh, số kháng thuốc, hình thành tính kháng thuốc nhện đỏ nâu nhóm thuốc BVTV dùng phổ biến chè Thái Nguyên, Phú Thọ 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài làm cở sở khoa học xây dựng giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu quản lý tổng hợp sinh vật hại chè, góp phần sử dụng thuốc BVTV an tồn bền vững sản xuất chè Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tính kháng thuốc nhện đỏ nâu O coffeae Nietner hại chè 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV chè Thái Nguyên, Phú Thọ Mức độ mẫn cảm, hình thành tính kháng thuốc nhện đỏ nâu số nhóm thuốc BVTV số biện pháp giảm thiểu tính kháng thuốc nhện đỏ nâu Thái Nguyên Những đóng góp đề tài - Lần đầu cung cấp dẫn liệu khoa học cách hệ thống mức độ hình thành tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè 11 hoạt chất thuốc BVTV (Abamectin, Azadirachtin, Dimethoate, Emamectin benzoate, Fenpyroximate, Fenpropathrin, Hexythiazox, Matrine, Propargite, Pyridaben, Rotenone) sử dụng phổ biến chè miền núi phía Bắc - Bổ sung dẫn liệu hiệu số biện pháp hạn chế phát sinh nhện đỏ nâu đề xuất biện pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè Cấu trúc luận án Luận án có 120 trang, gồm phần mở đầu, phần nội dung (3 chương), kết luận đề nghị với 36 bảng số liệu, hình Tham khảo 125 tài liệu, có 41 tài liệu tiếng Việt, 82 tài liệu tiếng Anh, tài liệu Internet CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở khoa học đề tài Việc sử dụng thuốc BVTV chè không giống nước khác dẫn đến hình thành tính kháng thuốc nhện nhỏ nâu khác nước trồng chè Các biện pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè khác nước trồng chè Vì vậy, phải có nghiên cứu tính kháng thuốc nhện đỏ nâu điều kiện cụ thể 1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 1.2.1 Nhện đỏ nâu, đặc điểm sinh học, sinh thái quy luật phát sinh gây hại Trong điều kiện phòng thí nghiệm miền Nam Ấn Độ, giống chè UPASI10 nhiệt độ 25 ± 2oC, ẩm độ 85 ± 5% thời gian ấu trùng tuổi đến tuổi nhện đỏ nâu trung bình 8,10 ± 1,65 ngày Thời gian sống trưởng thành đực 12,60 ± 2,15 ngày, thời gian sống trưởng thành 24,20 ± 3,50 ngày Tỷ lệ đực: 1:2,25 Sức đẻ trứng trưởng thành 120,80 ± 13,80 trứng/cái (Sudarmani, 2004) Nhện đỏ nâu ưa thích ánh sáng mặt trời, chè khơng che bóng thường bị nhiễm nhện đỏ nâu nặng (Das, 1959b) Ở miền Nam Ấn Độ, nhện đỏ nâu xuất quanh năm thường gối lứa Quần thể nhện đỏ nâu đạt đỉnh cao số lượng vào tháng - hàng năm Nhiệt độ thấp, ẩm độ cao mưa nặng hạt có ảnh hưởng bất lợi đến quần thể nhện đỏ nâu (Sudarmani, 2004) 1.2.2 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện đỏ nâu chè Người trồng chè Shizuoka (Nhật Bản) phun thuốc 16,9 - 21,6 lần/năm để trừ sâu hại 4,1 - 8,1 lần/năm để trừ bệnh (Takafuji and Amano, 2001) Các thuốc Propagite, Fenpyroximate, Hexythiazox, Bifenthrin, Fenazaquin, Spiromesifen sử dụng để trừ nhện đỏ nâu hại chè (Anonymous, 2012; Babu and Muraleedharan, 2010;…) 1.2.3 Tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè Việc sử dụng thuốc trừ nhện lặp lặp lại làm gia tăng gây hại trầm trọng nhện đỏ nâu chè năm qua Sự giảm tính mẫn cảm nhện đỏ nâu nhóm thuốc trừ nhện nguyên nhân làm tăng mật độ quần thể đồng ruộng (Roy et al., 2008; Sarker Mukhopadhyay, 2008; Shahoo et al., 2003) Ở Ấn Độ, quần thể nhện đỏ nâu Terai Dooars, thuốc Ethion, Dicofol có giá trị LC50 >300 ppm; giá trị LC50 Propagite 46,246 97,110; thuốc Fenazaquin Fenpropathrin có giá trị LC50 < 10 ppm (Roy et al., 2009) Ở Bắc Bengal (Ấn Độ) đánh giá tính kháng thuốc nhện đỏ nâu với hoạt chất trừ nhện Ethion, Dicofol, Propargite, Fenazaquin Fenpropathrin Kết cho thấy quần thể nhện đỏ nâu vùng Terai mẫn cảm với loại thuốc thí nghiệm so với quần thể nhện đỏ nâu thu từ vùng Dooars Mức mẫn cảm với thuốc trừ nhện sử dụng trừ nhện đỏ nâu vùng cho thấy sức ép chọn lọc quần thể kháng thuốc gây thuốc trừ nhện (Roy et al., 2010a) Theo Roy et al (2012), phòng thí nghiệm giá trị LC50 Ethion, Dicofol, Profenofos, Propargite, Fenpropathrin, Fenazaquin Abamectin nhện đỏ nâu Đông Bắc Ấn Độ 687,18 ppm; 534,04 ppm; 241,684 ppm; 90,256 ppm; 12,549 ppm; 4,319 ppm 2,405 ppm Trong loại thuốc trừ nhện nhỏ, Abamectin độc Ethion độc Giá trị LC50 giảm dần thuốc diệt trứng Fenazaquin, tiếp đến Profenofos, Propagite, Fenpropathrin, Ethion, Dicofol Abamectin Ở Terai (Ấn Độ), có giá trị LC50 quần thể nhện đỏ nâu nhóm thuốc lân hữu (Ethion) nơi sử dụng thường xuyên thuốc trừ nhện nhỏ đạt cao 79 100 lần so với nơi không sử dụng thuốc trừ nhện nhỏ Tương tự, giá trị LC 50 nhóm cúc tổng hợp (Fenpropathrin) quần thể nhện đỏ nâu nơi thường xuyên sử dụng thuốc trừ nhện nhỏ đạt cao 73 - 108 lần so với nơi không sử dụng thuốc trừ nhện nhỏ (Soma et al., 2017) 1.2.4 Quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè Ở miền Nam Ấn Độ, Sudarmani (2004) ghi nhận tỷ lệ chè bị nhiễm nhện đỏ nâu cao cánh đồng chè khơng có che bóng, nhiệt độ cao thời gian chiếu sáng nhiều vào chè Cây chè che bóng phát triển thuận lợi, hạn chế nhện đỏ nâu Roy et al (2010a) khuyến cáo sử dụng thuốc trừ trứng nhện đỏ nâu hại chè chiến lược quản lý tính kháng thuốc Đối với trứng nhện đỏ nâu, giá trị LC50 thấp xác định Fenazaquin, sau Profenofos, Propargite, Fenpropathrin, Ethion, Dicofol, Abamectin cuối Azadirachtin (Roy et al., 2010b) Quy trình phòng trừ nhện đỏ nâu gồm: 1) Biện pháp áp dụng (2 lần phun thuốc với khoảng cách 15 ngày) khoảng thời gian tháng 12 tháng 1, chè búp non chưa đốn; đốn phớt chè tháng 2; đốn chè đầu tháng 3; 2) Sau nhện gây hại lần thứ hai phải theo khoảng thời gian - 10 ngày (tháng đến tháng 10: ngày; tháng 11 đến tháng 3: 10 ngày); 3) Tránh áp dụng hóa chất lưu huỳnh khoảng thời gian nắng nóng khơ hanh; 4) Thu gom chè bề mặt; 5) Phun thuốc mùa vụ chỗ; 6) Đốn chè sau hái; 7) Không phun thuốc vào buổi trưa trời nắng; 8) Tránh phối hợp thuốc trừ nhện với phân bón lá, thuốc trừ sâu thuốc khác để giữ độc tính thuốc trừ nhện phòng trừ phần gây hại nhện đỏ nâu; 9) Nhổ bỏ bị gây hại nặng; 10) Tưới phun ướt tầng trên, bụi chè bắt buộc để giết chết quần thể nhện sót lại (Das, 1960; Gurusubramanian Borthakur, 2005) 1.3 Tình hình nghiên cứu nước 1.3.1 Nhện đỏ nâu, đặc điểm sinh học, sinh thái quy luật phát sinh gây hại Nguyễn Văn Đĩnh (1994) ghi nhận chè có lồi nhện nhỏ hại nhện đỏ tươi, nhện đỏ nâu nhện trắng Trong đó, nhện đỏ nâu loài hại quan trọng Trưởng thành nhện đỏ nâu có đơi chân, chân phân đốt có nhiều lơng gai nhọn rải rác Cơ thể chia thành hai phần rõ rệt, phần thân có kích thước từ 0,25 - 0,31 mm x 0,17 - 0,24 mm; phần đầu thon đều, kích thước 0,06 - 0,09 mm x 0,05 0,07 mm Trứng có hình cầu dẹt, kích thước 0,09 - 0,12 mm, trứng có lơng cong nhỏ dài mảnh Trứng đẻ có màu hồng nhạt, sau chuyển màu nâu đỏ, lúc nở có màu nâu sẫm Nhện non nở có thân màu hồng nhạt, kích thước 0,13 - 0,15 mm x 0,10 - 0,12 mm với đôi chân (Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Tạo, 2006) Trong phòng thí nghiệm (trung bình 27,5oC, 81,6% ẩm độ) thời gian vòng đời nhện đỏ nâu nuôi giống Trung Du Xanh PH1 10,7 ngày 10,86 ngày (Phạm Thị Mai, 2010) Theo Nguyễn Thái Thắng (2000), thời gian vòng đời nhện đỏ nâu từ 11,2 đến 12,8 ngày tùy theo điều kiện môi trường nhiệt độ Mỗi trưởng thành đẻ 79 trứng, sức đẻ trứng theo ngày cao thường quan sát vòng - 10 ngày đầu sau đẻ trứng Thời gian đẻ trứng kéo dài 20 ngày Ở 30oC, thời gian vòng đời rút ngắn 11,2 ngày so với 12,8 ngày 25oC Kết nghiên cứu Nguyễn Khắc Tiến (1994) xác định nhện đỏ nâu thường có đợt phát sinh rộ năm: đợt thời gian tháng - đợt thời gian tháng - 11 1.3.2 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện đỏ nâu chè Số lần phun thuốc điểm trồng chè trọng điểm Ba Vì - 16 lần/năm, tỷ lệ người phun thuốc định kỳ cao, số điểm lên đến 75% hầu hết phun thuốc không theo nguyên tắc (Nguyễn Thị Bích Thủy, 2009) Phỏng vấn nông dân vùng chè Thái Nguyên từ năm 2005- 2006 ghi nhận có tới 28,8 - 33,3% số người hỏi phun 16 lần/năm 60,0 - 66,7% số người hỏi phun 16 - 20 lần/năm (Nguyễn Văn Tồn Phạm Văn Lầm, 2014) 1.3.3 Tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè Tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chưa nghiên cứu Việt Nam, có ghi nhận giảm khơng có hiệu lực nhện đỏ nâu số thuốc phát triển mạnh trước nhện đỏ nâu (Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Tạo, 2006) 1.3.4 Quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè Chưa có nghiên cứu chuyên sâu tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè Việt Nam Có số nghiên cứu biện pháp phòng chống nhện đỏ nâu chè (Nguyễn Văn Đĩnh, 1994; Lương Thị Huyền, 2017; Nguyễn Trần Oánh, 2012; Nguyễn Thái Thắng, 2000; Nguyễn Thị Thu cs., 2016; Vũ Thị Thương cs., 2015;…) CHƯƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu Các nghiên cứu phòng, nhà lưới tiến hành Viện Bảo vệ thực vật Các nghiên cứu đồng thực Thái Nguyên, Phú Thọ Thời gian thực từ 2014 - 2018 2.2 Vật liệu nghiên cứu Các loại thuốc BVTV giống chè, trang thiết bị phục vụ thí nghiệm phòng nương chè 2.3 Nội dung nghiên cứu - Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ nhện đỏ nâu chè tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ - Nghiên cứu xác định mức độ kháng thuốc nhện đỏ nâu số loại thuốc trừ nhện thường sử dụng sản xuất chè - Đánh giá tốc độ phát triển tính kháng thuốc, khả kháng chéo nhện đỏ nâu số thuốc trừ nhện thường sử dụng - Nghiên cứu số giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè theo hướng tổng hợp - Xây dựng mơ hình đề xuất giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu theo hướng tổng hợp 2.4 Phương pháp nghiên cứu Việc sử dụng thuốc BVTV chè Thái Nguyên, Phú Thọ điều tra theo phương pháp chung (Đào Trọng Ánh, 2002) Nhân ni nòi nhện đỏ nâu mẫn cảm từ nhện đỏ nâu thu nương chè theo phương pháp Helle Sabelis (1985) Xác định mức độ kháng thuốc khả kháng chéo nhện đỏ nâu theo phương pháp IRAC (2009), Sato et al (2005) Điều tra mật độ nhện đỏ nâu hiệu biện pháp canh tác nhện đỏ nâu thực theo QCVN 01-118 Bộ Nông nghiệp PTNT (2012), Sudarmani (2004), Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Tạo (2006) Điều tra thành phần thiên địch chè theo phương pháp Phạm Văn Lầm (1997) Đánh giá hiệu thuốc nhện đỏ nâu theo phương pháp Kumari et al (2012), Knight et al (1990) Chọn thuốc luân phiên quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu theo Lê Trường cs (2005), Nguyễn Trần nh (2012) Xây dựng mơ hình, đề xuất giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu theo hướng tổng hợp dựa vào kết nghiên cứu đề tài qui trình quản lý chè tổng hợp (Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Tạo, 2006) 2.5 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu Hiệu lực thuốc nhện đỏ nâu tính theo cơng thức Abbott (1925), Sarmah et al (1999), Henderson-Tilton (1955) Giá trị LC50 tính chương trình Probit Finney (1971) Chỉ số kháng thuốc (Ri) xác định theo FAO (1980) Số liệu xử lý chương trình IRRISTAT 5.0 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ nhện đỏ nâu chè tỉnh Thái Nguyên Phú Thọ 3.1.1 Thành phần côn trùng, nhện nhỏ hại chè Thái Nguyên, Phú Thọ 3.1.1.1 Cơn trùng nhện nhỏ hại chè qua vấn Tại vùng nghiên cứu, tầm quan trọng rầy xanh hại chè bọ xít muỗi hại chè đánh giá tương đồng Tỷ lệ người trồng chè coi rầy xanh hại chè quan trọng Thái Nguyên, Phú Thọ tương ứng 99,8% 97,1% Chỉ tiêu bọ xít muỗi hại chè tương ứng 77,1% 70,9% Nhện đỏ nâu coi quan trọng Thái Nguyên đạt tỷ lệ cao (trung bình 81,0%), cao hẳn so với Phú Thọ (trung bình 67,3%) 3.1.1.2 Thành phần trùng, nhện nhỏ hại chè qua điều tra thực địa Điều tra thực địa năm 2014 phát 13 lồi trùng nhện nhỏ hại chè Thái Nguyên, Phú Thọ Các loài phổ biến (có tần suất bắt gặp đạt 50%) tỉnh Thái Nguyên gồm rầy xanh hại chè, bọ xít muỗi chè, nhện đỏ nâu tỉnh Phú Thọ có bọ xít muỗi nhện đỏ nâu 3.1.2 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chè 3.1.2.1 Số lần sử dụng thuốc chè năm Năm 2014, vấn xã Hòa Bình, La Bằng Phấn Mễ (Thái Nguyên) ghi nhận người trồng chè năm phun thuốc 14,4 lần (12,37 - 16,89 lần) Ở Phú Thọ, vấn xã Phú Hộ, Tiên Phú Võ Miếu cho thấy người trồng chè tỉnh phun thuốc người trồng chè tỉnh Thái Nguyên, năm phun thuốc trung bình 12,0 lần/năm (9,82 - 14,16 lần) 3.1.2.2 Nồng độ, liều lượng thuốc sử dụng Người trồng chè Thái Nguyên, Phú Thọ áp dụng nồng độ, liều lượng thuốc theo khuyến cáo đạt tỷ lệ cao, tương ứng đạt 71,27% 78,15% Ở Thái Nguyên, số người trồng chè sử dụng nồng độ, liều lượng thuốc BVTV tăng gấp - lần chiếm tỷ lệ 8,39% người hỏi Chỉ tiêu Phú Thọ chiếm tỷ lệ 5,68% người hỏi Số người trồng chè sử dụng nồng độ, liều lượng thuốc tăng khuyến cáo Thái Nguyên đạt cao Phú Thọ Bảng 3.4 Nồng độ, liều lượng thuốc người trồng chè sử dụng năm 2014 Sử dụng nồng độ, liều lượng so với Tỷ lệ người trồng chè áp dụng (%) khuyến cáo (lần) Thái Nguyên1 Phú Thọ2 Theo khuyến cáo 71,27 78,15 Tăng > đến 19,38 15,74 Tăng > đến 8,39 5,68 Tăng > 0,96 0,43 Ghi chú: Điều tra xã: Hòa Bình (Đồng Hỷ); La Bằng (Đại Từ); Phấn Mễ (Phú Lương) Điều tra xã Phú Hộ (Thị xã Phú Thọ); Tiên Phú (Phù Ninh); Võ Miếu (Thanh Sơn) 3.1.2.3 Chủng loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng Hoạt chất Abamectin Emamectin benzoate (nhóm Avermectin) sử dụng phổ biến để phòng trừ sâu hại chè điểm điều tra Tỷ lệ hộ nông dân trồng chè sử dụng hoạt chất Abamectin đạt 21,32% Thái Nguyên Phú Thọ 26,93% Tỷ lệ hộ sử dụng hoạt chất Emamectin benzoate tỉnh tương ứng 10,19% 18,15% Các hoạt chất lại khác có tỷ lệ hộ nơng dân sử dụng đạt thấp, 0,14 - 6,34% Thái Nguyên 0,02 - 5,16% Phú Thọ Thuốc BVTV hỗn hợp sử dụng nhiều chè Thái Nguyên hỗn hợp Abamectin với Emamectin benzoate (tỷ lệ hộ sử dụng 3,67%) thuốc BVTV hỗn hợp sử dụng nhiều chè Phú Thọ hỗn hợp Fenitrothion với Trichlorfon (tỷ lệ hộ sử dụng 5,16%) Bảng 3.7 Các thuốc BVTV đơn hoạt chất sử dụng để trừ nhện đỏ nâu chè năm 2014 Tỷ lệ hộ sử dụng (%) Nhóm Thái Phú Thọ2 Nhóm thuốc Hoạt chất sử dụng độc* Nguyên1 Abamectin II 19,16 26,37 Avermectin Emamectin benzoate II 8,45 15,02 Điều hòa sinh Hexythiazox III 3,67 2,78 trưởng Este sulfite Propargite III 10,18 8,67 Focmamidin Diafenthiuron III 4,49 Lân hữu Dimethoate II 4,24 Pyrazol Fenpyroximate II 6,30 9,47 Pyrethroid Acrinathrin III 1,16 5,54 Pyridazinon Pyridaben III 5,41 3,28 Azadirachtin IV 3,51 7,27 Thuốc thảo mộc Matrine III 3,39 4,41 B thuringiensis var III 0,13 kurstaki Thuốc vi sinh vật B thuringiensis var III 0,25 T36 Triazapentadiene Amitraz III 2,78 * Ghi chú: : Phân nhóm độc theo WHO, - : Người trồng chè không sử dụng Điều tra xã: Hòa Bình (Đồng Hỷ); La Bằng (Đại Từ); Phấn Mễ (Phú Lương) Điều tra xã Phú Hộ (Thị xã Phú Thọ); Tiên Phú (Phù Ninh); Võ Miếu (Thanh Sơn) Hoạt chất Abamectin sử dụng nhiều để trừ nhện đỏ nâu chè Tỷ lệ hộ nông dân sử dụng hoạt chất để trừ nhện đỏ nâu đạt 19,16% Thái Nguyên 26,37% Phú Thọ Đứng thứ (sau hoạt chất Abamectin) số người sử dụng hoạt chất Propargite Thái Nguyên Emamectin benzoate Phú Thọ (tương ứng với tỷ lệ 10,18% 15,02% hộ sử dụng) Các hoạt chất lại khác có tỷ lệ hộ nơng dân sử dụng đạt thấp, 0,13 - 8,45% Thái Nguyên 2,78 - 9,47% Phú Thọ (bảng 3.7) Bảng 3.8 Các thuốc BVTV hỗn hợp nhiều hoạt chất sử dụng để trừ nhện đỏ nâu chè năm 2014 Nhóm Tỷ lệ hộ sử dụng % Hoạt chất * Nhóm thuốc độc sử dụng Thái Nguyên1 Phú Thọ2 Avermectin, Abamectin + II+II 0,35 Benzoylurea Chlorfluazuron Avermectin, Abamectin + II+III 0,37 Diamide Chlorantraniliprole Abamectin + II+II 3,78 2,36 Avermectin, Acetamiprid Neonicotinoid Abamectin + II+III 2,39 Imidacloprid Abamectin + Petroleum II+III 1,07 4,07 Avermectin, Dầu oil khoáng Emamectin benzoate + II+III 0,42 Petroleum oil Avermectin, Abamectin + Fipronil II+II 0,96 2,43 Phenylpyrazole Abamectin + II+II 4,85 1,48 Avermectin, Alpha-cypermethrin Pyrethroid Abamectin + II+II 2,91 Lambda-cyhalothrin Abamectin + Matrine II+III 2,46 3,58 Abamectin+ Azadirachtin+ II+IV+II 0,27 Emamectin benzoate Avermectin, Thuốc thảo mộc Emamectin benzoate + II+IV 0,88 Azadirachtin Emamectin benzoate + II+III 3,54 3,27 Matrine Abamectin + Bacillus Avermectin, thuringiensis var II+III 1,29 Thuốc vi sinh vật kurstaki Azadirachtin + Thuốc thảo mộc IV+III 1,34 Matrine Ghi chú: *: Phân nhóm độc theo phân cấp WHO , - :Người trồng chè không sử dụng Điều tra xã: Hòa Bình (Đồng Hỷ); La Bằng (Đại Từ); Phấn Mễ (Phú Lương) Điều tra xã Phú Hộ (Thị xã Phú Thọ); Tiên Phú (Phù Ninh); Võ Miếu (Thanh Sơn) 11 Bảng 3.12 Mức độ kháng nhện đỏ nâu thu chè Phú Phọ số hoạt chất thuốc dùng vùng nghiên cứu (Viện Bảo vệ thực vật, 2014) Chỉ LC50 (ppm) giá trị giới hạn 95% Tên Hoạt chất số thương Nhện đỏ nâu thu Phú Nòi nhện đỏ nâu mẫn kháng đánh giá phẩm Thọ cảm Ri Ortus 39,5301 3,8755 Fenpyroximate 10,2 5SC (35,1267-44,6843) (3,2794-4,4561) Comite 183,8344 15,9856 Propargite 11,5 73EC (160,2341-203,8748) (13,3480-17,3285) Catex 0,06269 0,7084 Abamectin 11,3 (0,0579-0,07156) 1.8EC (0,6538-0,8861) Trutat 3,3562 0,7296 Azadirachtin 4,6 0.32EC (2,8794-3,7653) (0,6128-0,8463) Sokupi 3,4262 0,7138 Matrine 4,8 0.36SL (2,6583-4,0285) (0,5166-0,8041) Ghi chú: Đánh giá tính kháng thuốc nhện đỏ nâu trưởng thành Thu mẫu đánh giá vào tháng 10 - 11/2014 3.3 Sự phát triển tính kháng thuốc khả kháng chéo nhện đỏ nâu hại chè 3.3.1 Sự tăng tính kháng thuốc nhện đỏ nâu Sau 12 hệ (12 lần) tiếp xúc với hoạt chất thuốc giá trị LC 50 hoạt chất thí nghiệm nhện đỏ nâu tăng lên rõ rệt Giá trị LC 50 hoạt chất Abamectin nhện đỏ nâu tăng nhanh nhất, tăng tới 15,4 lần Hoạt chất Hexythiazox có giá trị LC50 nhện đỏ nâu tăng chậm nhất, tăng 4,6 lần Còn hoạt chất Pyridaben, Propargite Fenpyroximate có giá trị LC50 tăng tương ứng 7,0; 7,3 11,5 lần (bảng 3.13) Bảng 3.13 Giá trị LC50 số hoạt chất nhện đỏ nâu sau 12 hệ tiếp xúc (tại Viện Bảo vệ thực vật, 2014 - 2016) Giá trị LC50 (ppm) Mức độ Hoạt chất Tên thương phẩm tăng LC50 Trước thí Sau thí thí nghiệm (lần) nghiệm nghiệm Abamectin Catex 1.8EC 0,0696 1,0712 15,4 Fenpyroximate Ortus 5SC 4,0907 46,8385 11,5 Hexythiazox Nissorun 5EC 3,0596 14,0742 4,6 Propargite Comite 73EC 16,0317 117,0314 7,3 Pyridaben Alfamite 15EC 2,9038 20,3266 7,0 3.3.2 Sự giảm tính kháng thuốc nhện đỏ nâu không tiếp xúc với thuốc Sau hệ không tiếp xúc với thuốc, giá trị LC50 hoạt chất Abamectin nhện đỏ nâu bị giảm nhiều nhất, giảm 9,3 lần Giá trị LC50 hoạt chất Pyridaben, Fenpyroximate, Hexythiazox tương ứng giảm 6,7; 5,7 5,3 lần Giá trị LC50 hoạt chất Propargite bị giảm nhất, giảm 4,6 lần (bảng 3.14) Điều 12 có nghĩa tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hoạt chất Propargite bền vững Bảng 3.14 Giá trị LC50 số hoạt chất nhện đỏ nâu sau hệ không tiếp xúc (tại Viện Bảo vệ thực vật, 2015-2016) Hoạt chất Giá trị LC50 (ppm) Mức độ giảm thí nghiệm Tên thương phẩm Trước thí Sau thí LC50 (lần) nghiệm nghiệm Abamectin Catex 1.8EC 0,7865 0,0845 9,3 Fenpyroximate Ortus 5SC 42,1342 7,3920 5,7 Hexythiazox Nissorun 5EC 14,0742 2,6555 5,3 Propargite Comite 73EC 181,1582 39,3822 4,6 Pyridaben Alfamite 15EC 30,1995 4,5074 6,7 3.3.3 Khả phát triển tính kháng chéo nhện đỏ nâu với số hoạt chất 3.3.3.1 Khả kháng chéo nhện đỏ nâu kháng hoạt chất Abamectin Nhện đỏ nâu (sau 12 hệ tiếp xúc với hoạt chất Abamectin) kháng hoạt chất Abamectin có số kháng thuốc Ri với hoạt chất đạt cao (24,4), với hoạt chất Emamectin benzoate (cùng nhóm Avermectin) đạt 16,4 Nhện đỏ nâu kháng hoạt chất Abamectin không biểu kháng chéo với hoạt chất thuộc nhóm khác Azadirachtin, Matrine, Rotenone, Hexythiazox, Fenpyroximate, Propargite, Pyridaben, Fenpropthrin Dimethoate Chỉ số kháng thuốc Ri nhện đỏ nâu hoạt chất thuộc nhóm khác đạt thấp 0,9 - 2,9 (bảng 3.15) Bảng 3.15 Khả kháng chéo nhện đỏ nâu hệ thứ 12 kháng hoạt chất Abamectin với số hoạt chất khác trừ nhện nhỏ (tại Viện Bảo vệ thực vật, 2016) Giá trị LC50 (ppm) Chỉ số nhện đỏ nâu Hoạt chất thí nghiệm Tên thương phẩm kháng Đã kháng (Ri) Mẫn cảm Abamectin Abamectin Catex 1.8EC 1,6300 0,0668 24,4 Azadirachtin Trutat 0,32EC 0,7782 0,7705 1,0 Dimethoate Bini-58 40EC 238,4909 82,5228 2,9 Emamectin benzoate Tasieu 1.9EC 1,2890 0,0786 16,4 Fenpropthrin Danitol 10EC 35,6579 13,3052 2,7 Fenpyroximate Ortus 5SC 5,9532 3,9688 1,5 Hexythiazox Nissorun 5EC 3,3246 2,9684 1,1 Matrine Sokupi 0,36SL 0,7599 0,6440 1,2 Propargite Comite 73EC 20,2202 15,5540 1,3 Pyridaben Alfamite 15EC 8,2544 2,8172 2,9 Rotenone Trusach 2.5EC 0,5767 0,6785 0,9 Nhện đỏ nâu (sau 18 hệ tiếp xúc với hoạt chất Abamectin) kháng hoạt chất Abamectin đánh giá tính kháng chéo với số hoạt chất dùng để trừ nhện đỏ nâu Kết cho thấy nhện đỏ nâu kháng Abamectin biểu tính kháng cao với hoạt chất Abamectin hoạt chất nhóm Chỉ số kháng 13 thuốc Ri nhện đỏ nâu kháng hoạt chất Abamectin với hoạt chất Abamectin đạt mức cao 31,4 Đối với hoạt chất Emamectin benzoate (cùng nhóm Avermectin) số kháng thuốc Ri đạt 24,4 Đối với hoạt chất nhóm khác (Pyridaben, Fenpyroximate, Propargite) nhện đỏ nâu thí nghiệm có số kháng thuốc Ri đạt mức thấp 1,3 - 2,9 (bảng 3.16) Bảng 3.16 Khả kháng chéo nhện đỏ nâu hệ thứ 18 kháng hoạt chất Abamectin với số hoạt chất khác trừ nhện nhỏ (tại Viện Bảo vệ thực vật, 2016) Giá trị LC50 (ppm) Chỉ số nhện đỏ nâu Tên hoạt chất thí Tên thương phẩm kháng nghiệm Kháng (Ri) Mẫn cảm Abamectin Abamectin Catex 1.8EC 2,1352 0,0680 31,4 Emamectin benzoate Tasieu 1.9EC 1,66408 0,0682 24,4 Fenpyroximate Ortus 5SC 6,0861 4,0574 1,5 Propargite Comite 73EC 20,67156 15,9012 1,3 Pyridaben Dandy 15EC 8,456859 2,8863 2,9 Như vậy, chưa có biểu tính kháng chéo nhện đỏ nâu kháng hoạt chất Abamectin với hoạt chất khác nhóm Pyridaben, Fenpyroximate Propargite Kết nghiên cứu cho thấy nhện đỏ nâu kháng hoạt chất Abamectin từ hệ thứ 12 đến hệ thứ 18 (sau hệ tiếp tục tiếp xúc với hoạt chất Abamectin) có số kháng thuốc Ri hoạt chất Abamectin tăng lên đáng kể, từ 24,4 tăng lên 31,4 Chỉ tiêu hoạt chất Emamectin benzoate (cùng nhóm Avermectin) tăng từ 16,4 lên 24,4 (bảng 3.15, bảng 3.16) 3.3.3.2 Khả kháng chéo nhện đỏ nâu kháng hoạt chất Propargite Bảng 3.17 Khả kháng chéo nhện đỏ nâu hệ thứ 23 kháng hoạt chất Propargite với hoạt chất khác dùng trừ nhện nhỏ (tại Viện Bảo vệ thực vật, 2016) Giá trị LC50 (ppm) Chỉ số nhện đỏ nâu kháng Tên Hoạt chất thí nghiệm (Ri) thương phẩm Kháng Mẫn cảm Propargite Abamectin Catex 1.8EC 0,0922 0,0668 1,4 Azadirachtin Trutat 0,32EC 0,7089 0,7705 0,9 Dimethoate Bini- 58 40EC 208,7827 82,5228 2,5 Emamectin benzoate Tasieu 1.9EC 0,0967 0,0786 1,2 Fenpropathrin Danitol 10EC 0,0967 0,0786 1,2 Fenpyroximate Ortus 5SC 5,3579 3,9688 1,4 Hexythiazox Nissorun 5EC 3,3246 2,9684 1,1 Matrine Sokupi 0.36SA 0,5732 0,6440 0,9 Propargite Comite 73EC 205,0017 15,5540 13,2 Pyridaben Alfamite 15EC 0,0922 0,0668 1,4 Rotenone Trusach 2.5EC 0,4546 0,6785 0,7 14 Nhện đỏ nâu (sau 23 hệ tiếp xúc với hoạt chất Propargite) kháng hoạt chất Propargite có biểu tính kháng cao với hoạt chất Propargite Chỉ số kháng thuốc Ri nhện đỏ nâu kháng hoạt chất Propargite với hoạt chất Propargite đạt mức cao 13,2 Chưa ghi nhận biểu tính kháng hoạt chất thí nghiệm thuộc nhóm khác Chỉ số kháng thuốc Ri nhện đỏ nâu kháng hoạt chất Propargite với hoạt chất nhóm khác biến động từ 0,7 đến 2,5 Nhện đỏ nâu thí nghiệm khơng biểu tính kháng chéo với hoạt chất Dimethoate (nhóm lân hữu cơ), số kháng thuốc Ri đạt 2,5 (bảng 3.17) 3.4 Giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè theo hướng tổng hợp 3.4.1 Sử dụng giống chè Mật độ quần thể nhện đỏ nâu giống chè phát triển với đỉnh cao rõ ràng vào cuối tháng cuối tháng 10 Vào thời điểm đỉnh cao cuối tháng 5, giống chè Trung Du có mật độ nhện đỏ nâu đạt cao 6,34 con/lá Mật độ nhện đỏ nâu đỉnh cao giống LDP1, TRI 777, PH8 đạt thấp tương ứng 6,29; 5,61 5,02 con/lá Các giống chè khác Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên có mật độ nhện đỏ nâu đỉnh cao đạt thấp đáng kể, tương ứng 4,37 4,06 con/lá Khi trồng cần sử dụng giống chè bị nhiễm nhện đỏ nâu để giảm áp lực dùng thuốc trừ nhện đỏ nâu 3.4.2 Biện pháp canh tác 3.4.2.1 Trồng che bóng Mật độ nhện đỏ nâu nương chè có che bóng ln thấp so với nương chè khơng có che bóng Vào thời điểm đỉnh cao, mật độ nhện đỏ nâu nương chè có che bóng đạt 6,15 con/lá nương chè khơng có che bóng đạt cao 9,29 con/lá Trồng che bóng giúp giảm áp lực dùng thuốc trừ nhện đỏ nâu Hình 3.2 Ảnh hưởng che bóng đến mật độ nhện đỏ nâu giống chè Trung Du (La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên, 2015) Ghi chú: Công thức 1: Mật độ nhện đỏ nâu nương chè có che bóng (cây mỡ) Công thức 2: Mật độ nhện đỏ nâu nương chè khơng có che bóng 3.4.2.2 Biện pháp đốn cành Mật độ nhện đỏ nâu đỉnh cao cuối tháng nương chè đốn đau 5,14 con/lá, nương chè đốn phớt đạt cao 8,07 con/lá Như vậy, nương chè đốn đau có mật độ nhện đỏ nâu thấp nhiều so với nương chè đốn phớt Kết tương 15 đồng với kết Nguyễn Văn Đĩnh (1994) Das (1960) Áp dụng đốn đau giúp giảm áp lực dùng thuốc trừ nhện đỏ nâu Hình 3.3 Tác động đốn cành đến quần thể nhện đỏ nâu giống chè Trung Du (La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên, 2015) Ghi chú: Công thức 1: Đốn đau (đốn cách mặt đất 40 cm) Công thức 2: Đốn phớt (đốn cách mặt đất 60cm) 3.4.2.3 Sử dụng phân bón chè Mật độ nhện đỏ nâu chè phân bón thí nghiệm vượt ngưỡng phòng trừ (6 con/lá) Ở nương chè bón phân vơ (cơng thức 1) có mật độ nhện đỏ nâu đạt cao (trong tháng mật độ đạt cao tới 9,2 - 11,2 con/lá) Ở nương chè bón phân hữu sông Gianh phân vô (công thức cơng thức 3) có mật độ nhện đỏ nâu mức thấp so với bón phân vô (trong tháng mật độ cao đạt 7,3 - 9,1 con/lá) Ở công thức cơng thức có bón phân hữu giúp sinh trưởng phát triển tốt, làm mật độ nhện đỏ nâu giảm Tuy nhiên, mật độ nhện đỏ nâu nương chè bón phân khác khơng sai khác mức có ý nghĩa thống kê 3.4.3 Bảo vệ thiên địch tự nhiên 3.4.3.1 Thành phần thiên địch tự nhiên nhện đỏ nâu Bảng 3.18 Thành phần thiên địch nhện đỏ nâu chè (La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên, 2015) Tần suất Tên thiên địch Họ Bộ bắt gặp Bọ cánh ngắn (Oligota sp.) Staphylinidae Coleoptera + Bọ rùa đen hai chấm (Stethorus sp.) Coccinellidae Coleoptera ++ Bọ mắt vàng (Chrysopa sp.) Chrysopydae Neuroptera + Bọ trĩ bắt mồi (Scolothrips sexmacultus Thripidae Thysanoptera + Pergrande) Nhện nhỏ bắt mồi (Amblyseius sp.) Phytoseiidae Acarina + Ghi chú: - : Rất xuất hiện, tần suất xuất 0,3 13,41a 50,20a 63,64a 71,79a 71,91a 59,51a 12 lít Bình bơm 0,2 12,93a 62,69ab 77,42ab 83,86b 85,14b 68,27a động 25 lít 0,3 Bình bơm cao < 0,2 12,50a 67,29b 83,87b 85,94b 87,73b 70,16a áp 12,21a Đối chứng LSD0.05 2,50 13,35 17,02 10,53 7,81 14,92 CV (%) 10,4 11,1 11,5 6,5 4,8 11,3 Ghi chú: MĐTP: Mật độ nhện đỏ nâu trước phun; NSP: Ngày sau phun; Các chữ khác cột sai khác có ý nghĩa thống kê (P10) loại thuốc chứa hoạt chất mà bị kháng nên sử dụng lần năm Phải sử dụng luân phiên thuốc thuộc nhóm hoạt chất khác - Chọn thuốc có hiệu lực cao giai đoạn phát triển nhện đỏ nâu vào thời điểm dự định phun thuốc Thí dụ, thuốc Comite 73EC, Nissorun 5EC Dandy 15EC có hiệu lực cao pha trứng cần lựa chọn sử dụng nương chè chủ yếu pha trứng nhện đỏ nâu; thuốc Comite 73EC có hiệu lực cao nhện non tuổi tuổi cần lựa chọn nương chè nhện đỏ nâu chủ yếu giai đoạn nhện non tuổi tuổi 2;… - Để phun thuốc phòng trừ nhện đỏ nâu đạt hiệu cần phải ý phun kỹ hai mặt chè tất tầng tán chè Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc (đúng thời điểm, thuốc, nồng độ liều lượng, cách) phun thuốc ưu tiên sử dụng bình phun máy cao áp, phun kỹ mặt Lượng nước thuốc cần phun từ 400 - 600 lít/ha KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận 1.1 Đã ghi nhận 21 hoạt chất (thuộc 16 nhóm thuốc) Thái Nguyên 13 hoạt chất (thuộc 10 nhóm thuốc) Phú Thọ sử dụng phổ biến để phòng trừ nhện đỏ nâu chè Các hoạt chất sử dụng thường xuyên gồm Abamectin, Emamectin benzoate, Propargite, Fenpyroximate, Fenpyroximate, Azadirachtin 1.2 Nhện đỏ nâu hại chè Thái Nguyên kháng rõ rệt với hoạt chất gồm Dimethoate, Fenpropathrin, Propargite, Abamectin, Emamectin benzoate, Pyridaben, Fenpyroximate Tại tỉnh Phú Thọ, nhện đỏ nâu kháng với hoạt chất gồm Abamectin, Propargite, Fenpyroximate 1.3 Sau 12 hệ nhện đỏ nâu tiếp xúc với thuốc, giá trị LC50 hoạt chất Abamectin nhện đỏ nâu tăng nhanh nhất, tới 15,4 lần Giá trị LC 50 hoạt chất Pyridaben, Propargite Fenpyroximate tăng chậm hơn, tương ứng tăng 7,0; 7,3 11,5 lần Giá trị LC50 hoạt chất Hexythiazox tăng thấp nhất, tăng 4,6 lần 24 Sau hệ không tiếp xúc với thuốc, giá trị LC 50 hoạt chất Abamectin nhện đỏ nâu giảm nhanh nhất, giảm 9,3 lần Còn LC 50 Pyridaben giảm 6,7 lần LC50 Fenpyroximate giảm 5,7 lần Riêng LC50 Propargite giảm 4,6 lần Nhện đỏ nâu sau 12 hệ tiếp xúc với hoạt chất Abamectin (đã kháng Abamectin) có số kháng Ri với Abamectin tăng lên 24,4 với hoạt chất Emamectin benzoate tăng lên 16,4 chưa biểu tính kháng chéo với hoạt chất khác thí nghiệm (chỉ số Ri 0,9 - 2,9) Sau 18 hệ tiếp xúc với hoạt chất Abamectin, số kháng (Ri) nhện đỏ nâu hoạt chất Abamectin đạt tới 31,4 hoạt chất Emamectin benzoate đạt 24,4 Nhưng chưa biểu kháng chéo với nhóm hoạt chất khác thí nghiệm (chỉ số kháng Ri đạt 1,3 2,9) Sau 23 hệ tiếp xúc với hoạt chất Propargite (đã kháng Propargite), quần thể nhện đỏ nâu có số kháng (Ri) với hoạt chất Propargite đạt 13,2 chưa có biểu kháng chéo với 10 hoạt chất khác thí nghiệm (chỉ số Ri 0,7 - 2,5) 1.4 Hiệu lực thuốc hoá học với nhện đỏ nâu đạt 80% (trừ thuốc Nissorun 5EC có hiệu lực đạt 78,54%) Các thuốc Comite 73EC, Nissorun 5EC, Dandy 15EC Ortus 5SC có hiệu lực cao pha trứng; thuốc Reasgant 1.8EC, Comite 73EC, Dandy 15EC, Sokupi 0.5SL Ortus 5SC có hiệu lực cao với nhện đỏ nâu giai đoạn từ nhện non tuổi đến trưởng thành Sau lần sử dụng thuốc, luân phiên hoạt chất Matrine hoạt chất Azadirachtin làm LC50 giảm 0,89 lần; luân phiên hoạt chất Abamectin, Propargite, Pyridaben làm LC50 tăng 1,85 lần LC50 tăng 2,4 lần sau lần phun liên tục hoạt chất Pyridaben 1.5 Mơ hình quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu theo hướng tổng hợp thực năm 2015 2016 giảm - lần phun thuốc BVTV Mật độ nhện đỏ nâu chè mơ hình ln thấp chè ngồi mơ hình (mật độ đỉnh cao giảm 1,89 - 4,03 lần) So với trước thực mơ hình, số kháng thuốc R i nhện đỏ nâu thuốc thí nghiệm giảm hiệu lực thuốc thí nghiệm nhện đỏ nâu tăng từ 5,11- 13,37% (tuỳ theo loại thuốc) Chè mơ hình có suất tăng 1,2 tấn/ha lãi sản xuất tăng 30,175 triệu đồng/ha (tương đương 19%) so với chè ngồi mơ hình Từ đó, đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè Đề nghị Dùng luân phiên hoạt chất thuốc có chế tác động khác để phòng chống nhện đỏ nâu chè Ưu tiên sử dụng hoạt chất thuốc mà nhện đỏ nâu chưa biểu kháng (Ri < 10) 25 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Hồng Vân 2015 Điều tra thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ nhện đỏ nâu chè tỉnh Thái Nguyên năm 2014 Tạp chí Bảo vệ thực vật Số (5)/2015, tr 40 - 47 Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Nhung, Lê Văn Trịnh, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thanh Hoài, Nguyễn Phạm Thu Huyền, Nguyễn Công Thành 2016 Đánh giá hiệu lực số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện đỏ nâu (Oligonychus coffeae Nietner) chè năm 2015 Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số 9(70)/2016, tr 46 - 50 Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thanh Hoài, Nguyễn Phạm Thu Huyền, Nguyễn Bá Huy, Lê Văn Trịnh, Nguyễn Thị Me 2017 Nghiên cứu tính kháng thuốc nhện đỏ nâu (Oligonychus coffeae Nietner) hại chè Thái Nguyên 2014 – 2016 Tạp chí Bảo vệ thực vật (2)/2017, tr 14 - 18 Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Thanh Hoài, Nguyễn Phạm Thu Huyền, Nguyễn Công Thành 2017 Một số dẫn liệu tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè (Oligonychus coffeae Nietner) tỉnh Thái Nguyên Lâm Đồng Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ NXB Nông nghiệp, 2017, tr 570 - 577 ... dụng thuốc tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè sở khoa học để xây dựng giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu Do đó, tiến hành đề tài Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật nhện đỏ nâu. .. 2006) 1.3.4 Quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè Chưa có nghiên cứu chuyên sâu tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè Việt Nam Có số nghiên cứu biện pháp phòng chống nhện đỏ nâu chè (Nguyễn Văn... chú: Đánh giá tính kháng thuốc nhện đỏ nâu trưởng thành Thu mẫu đánh giá vào tháng 10 - 11/2014 3.3 Sự phát triển tính kháng thuốc khả kháng chéo nhện đỏ nâu hại chè 3.3.1 Sự tăng tính kháng thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ nâu Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) trên cây chè và biện pháp khắc phục ở, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ nâu Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) trên cây chè và biện pháp khắc phục ở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn