Công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH văn chung

95 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2020, 15:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** LÊ THỊ TRANG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VĂN CHUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** LÊ THỊ TRANG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VĂN CHUNG Chuyên ngành: Quản trị An ninh phi truyền thống Mã số: 8900201.05QTD LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN NGỌC THẾ Hà Nội - 2019 CAM KẾT Tác giả cam kết kết nghiên cứu luận văn kết việc lao động tác giả thu chủ yếu thời gian học tập, nghiên cứu chưa công bố chương trình nghiên cứu người khác Những kết nghiên cứu tài liệu người khác (như trích dẫn, bảng biểu, cơng thức tài liệu khác) sử dụng luận văn tác giả đồng ý trích dẫn cụ thể Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ luận văn, Khoa Quản trị Kinh doanh trước pháp luật cam kết nói Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả luận văn Lê Thị Trang LỜI CẢM ƠN i Trong suốt trình học cao học làm luận văn tốt nghiệp, nhận hướng dẫn giúp đỡ quý báu thầy, cô Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo khoa, thầy tận tình dạy bảo q trình theo học Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Thế giúp lĩnh hội kiến thức quý báu môn học Quản trị an ninh phi truyền thống Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản trị Kinh doanh Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, ban giám đốc công ty TNHH Văn Chung giúp đỡ, cung cấp thơng tin tạo điều kiện để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Cùng với giúp đỡ từ nhiều phía, tơi nỗ lực để hoàn thành luận văn cách tốt hạn chế định kiến thức, thời gian thơng tin nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận cảm thơng, đóng góp bổ sung thầy, cô bạn đọc để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC CAM KẾT i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .11 1.1 Khái niệm an ninh, an ninh phi truyền thống quản trị rủi ro nguồn nhân lực 11 1.1.1 Khái niệm an ninh .11 1.1.2 Khái niệm an ninh phi truyền thống 12 1.1.3 Khái niệm chung an ninh người 22 1.1.4 Khái niệm chung quản trị 23 1.1.5 Khái niệm chung rủi ro 24 1.1.6 Nguồn nhân lực 26 1.1.7 Rủi ro nguồn nhân lực 31 1.2 Quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp 34 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro nguồn nhân lực 34 1.2.2 Vai trò quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp 35 1.2.3 Nhận dạng rủi ro nguồn nhân lực 35 1.2.4 Đánh giá rủi ro 36 1.2.5 Quy trình quản trị rủi ro 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒNNHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VĂN CHUNG, GIAI ĐOẠN 2013-2018 40 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Văn Chung 40 2.1.1 Thông tin doanh nghiệp: 40 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 40 iii 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty TNHH Văn Chung 41 2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Văn Chung 43 2.2 Tổ chức máy làm công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp 47 2.2.1 Cơ cấu tổ chức 47 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ .48 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty Văn Chung giai đoạn 2015-2018 .49 2.3.1 Chính sách doanh nghiệp 49 2.3.2 Quy trình quản trị rủi ro nguồn nhân lực 50 2.3.3 Đội ngũ trực tiếp quản trị kế hoạch .50 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH VĂN CHUNG .61 3.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển Công ty TNHH Văn Chung giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2030 61 3.1.1 Về quan điểm phát triển 61 3.1.2 Về mục tiêu 61 3.2 Một số giải pháp quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty TNHH Văn Chung giai đoạn 2019-2021 63 3.2.1 Các phương án 63 3.3 Những kiến nghị nhằm cải thiện hỗ trợ cho công tác quản trị nhân 69 3.3.1 Những kiến nghị công ty 69 3.3.2 Những kiến nghị quan Nhà Nước 74 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Viết tắt Nguyên nghĩa ANPTT An ninh phi truyền thống ANTT An ninh truyền thống ATLĐ An toàn lao động DN Doanh nghiệp GĐ Giám đốc NLĐ Người lao động NN Nhà nước v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Cơ cấu lao động theo giới tính cơng ty TNHH Văn Chung .45 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ công ty TNHH Văn Chung .45 Bảng 2.3: Bảng chi tiết thưởng lễ 59 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình phân tích nhóm lực tảng cho phát triển bền vững quốc gia 14 Hình 1.2: Quá trình quản lý rủi ro 37 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức máy Công ty TNHH Văn Chung .42 Hình 2.2 Quy trình sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng công ty TNHH Văn Chung 47 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người nguồn lực quan trọng tổ chức, có vai trò lớn việc thành bại tổ chức Cán bộ, công chức, viên chức, nhân công lao động lực lượng nhân thiếu quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Đội ngũ nhân người thực thi sách nhà nước (đối với quan hành nghiệp); người lao động ( cơng ty, doanh nghiệp…) Họ nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng phát triển đơn vị, tổ chức nói riêng kinh tế đất nước nói chung Trong kinh tế nước ta để tồn tại, phát triển hòa nhập vào kinh tế giới cần phải có nguồn nhân lực đủ mạnh trang bị lượng kiến thức phong phú, tư khoa học để thỏa mãn yêu cầu công việc Nguồn nhân lực bao gồm nguồn nhân lực quan hành chính, nghiệp nhà nước doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực vấn đề cốt yếu doanh nghiệp Đây vấn đề ln gặp khó khăn, phức tạp, quản trị rủi ro, bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác không làm tốt công tác dẫn đến hệ lụy cho phát triển bền vững doanh nghiệp Ở công ty TNHH Văn Chung tồn số hạn chế như: nguồn lao động tuyển bổ sung chưa ổn định, lao động tuyển tay nghề không cao, phải đào tạo lại; phận lãnh đạo số những hạn chế định thiếu kinh nghiệm quản lý, lực giải vấn đề có rủi ro xảy chưa nhanh nhạy Nguyên nhân tồn bắt nguồn từ yếu tố khách quan yếu tố chủ quan Thực tế có số cơng trình, đề tài nghiên cứu quản trị rủi ro liên quan nguồn nhân lực số Công ty TNHH, chưa có cơng trình, đề tài nghiên cứu công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Văn Chung, Chính vậy, việc học viên chọn nghiên cứu đề tài “Công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH Văn Chung” làm luận văn thạc sỹ cấp thiết, có việc chuyên nghiệp, gia tăng sức cạnh tranh cơng ty thị trường ngồi nước 3.3.1.4 Nguồn nguyên vật liệu Nguồn nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến tồn q trình sản xuất kinh doanh cơng ty, ngồi việc trì mối quan hệ với nhà cung cấp tại, cơng ty nên chủ động việc tìm kiếm nhà cung cấp nước Điều giúp công ty hạn chế rủi ro giá cả, chủ động tìm nhà cung ứng thay kịp thời có biến động ngồi ý muốn xảy Để làm tốt điều này, công ty nên trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu lực cung cấp, chất lượng nguồn nguyên phụ liệu, yếu tố môi trường địa lý, tập quán thương mại đối tác cung ứng Ngồi ra, cơng ty nên tiến hành phân tích nhận định tính chu kỳ biến động giá dựa kinh nghiệm hoạt động, kết hợp việc nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mơ, tình hình biến động nguồn vật tư ngồi nước, qua lập nguồn dự phòng tài để phục vụ cho việc mua dự trữ nguồn nguyên phụ liệu, dự trữ ngoại tệ cách linh hoạt nhằm tận dụng thời giá thấp, giảm giá thành đầu vào, góp phần nâng cao lợi nhuận cho công ty 3.3.1.5 Công tác Marketing nghiên cứu thị trường Đối với thị trường cũ, công ty nên thường xuyên nghiên cứu đánh giá lại toàn thị trường, nhu cầu thị trường hàng may mặc theo giai đoạn, thời kỳ với hội, thách thức Đặc biệt, công ty cần nghiên cứu kỹ quy định pháp luật, mơi trường văn hóa xã hội, nhu cầu thị hiếu người dân nước mà công ty hướng đến để có thay đổi phù hợp sản phẩm Cơng ty cần đánh giá so sánh cách trung thực, khách quan điểm mạnh, điểm yếu công ty với đối thủ cạnh tranh để tìm chiến lược đắn cho sản phẩm Việc nghiên cứu, phân tích đối thủ cạnh tranh phương hướng hoạt động kinh doanh, đặc điểm sản phẩm, giá cả, nguồn nguyên vật liệu cần thiết để đưa biện pháp nâng cao sức cạnh tranh công ty phù hợp Cơng ty cần khơng ngừng tìm kiếm thị trường mới, tiếp cận thông tin thị trường tiềm 72 3.3.1.6 Công tác xúc tiến sản phẩm Cơng ty cần chun nghiệp hóa vấn đề thông tin liên lạc cải tiến Website công ty cho bắt mắt, tiện dụng, dễ dàng cho người sử dụng Website công ty nên sử dụng nhiều thứ tiếng thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm người tiêu dùng dễ dàng tra cứu, đặc biệt khách hàng nước ngồi, tìm kiếm thơng tin sản phẩm Điều góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để tiến hành nghiên cứu thông tin thị hiếu tiềm phát triển thị trường nước ngồi Người phụ trách liên lạc phải thông thạo kỹ tiếng Anh Việc trả lời thư điện tử khách hàng cần nhanh chóng, chun nghiệp xác Cơng ty nên chun nghiệp hóa hoạt động marketing: tuyển dụng nhân viên marketing chuyên nghiệp, xây dựng phát triển thương hiệu riêng cho Cơng ty cần đưa nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng áp dụng sách chiết khấu, giảm giá, thường xuyên thu thập thơng tin sách tín dụng đối thủ cạnh tranh vốn, giá cả, chất lượng hàng hóa để đưa thời hạn tín dụng mức chiết khấu phù hợp với đối tượng khách hàng 3.3.1.7 Nghiệp vụ xuất nhập Công ty cần đầu tư để nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho nhân viên: tổ chức buổi tập huấn, đào tạo nghiệp vụ điều kiện Incoterm, quy định, thông tư liên quan đến xuất nhập khẩu, tổ chức cho cán nhân viên tham gia khóa học nâng cao với hỗ trợ chuyên gia tư vấn nhằm nâng cao lực đàm phán, đem lại nhiều hợp đồng có lợi cho công ty Đồng thời công ty cần trọng nghiên cứu thị trường, thu thập đầy đủ thông tin thị trường, công ty đối tác lực đội ngũ đàm phán họ, từ chủ động linh hoạt bàn đàm phán, đem lại điều kiện có lợi cho cơng ty Cơng ty nên xây dựng mối quan hệ làm ăn lâu bền với nhiều đại lý, trung gian vận chuyển, bảo hiểm, hãng tàu nước Điều giúp công ty chủ động việc giành quyền vận tải bảo hiểm, cải thiện tình trạng ‘mua CIF, bán FOB’, hạn chế rủi ro, đem lại nhiều lợi nhuận 73 3.3.1.8 Đảm bảo an toàn lao động Đối với đơn vị hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh an tồn lao động vấn đề đặt lên hàng đầu An toàn lao động liên quan đến công nhân lao động cụ thể mà ảnh hưởng đến đơn vị Riêng Văn Chung, đặc thù sản xuất may mặc nên có số vấn đề an toàn lao động cần phải lưu ý như: - An toàn cháy nổ: Với đặc thù may mặc, nguyên vật liệu chủ yếu vải vóc dễ cháy nên vấn đề an tồn phòng cháy chữa cháy cần phải thực cách nghiêm ngặt Mặc dù cơng ty có hệ thống phòng cháy chữa cháy kiểm tra lắp đặt từ ngày đầu kiểm tra định kỳ chưa sắt Ngồi cần nghiêm cấm hút thuốc, mang chất dễ gây hỏa hoạn vào phân xưởng kho chứa - Về bảo hộ lao động: Cơng ty có trang phục đồng phục cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên yêu cầu đeo trang y tế theo quy định nhằm hạn chế bụi vải trình sản xuất, nhiên việc thực chưa nghiêm túc Công ty cần lưu ý đến vấn đề - Môi trường lao động sản xuất: Cần dọn dẹp sẽ, tránh để vải vụn, khâu… vương vãi khắp xưởng Tạo mơi trường thơng thống, điều kiện để nâng cao hiệu lao động nhân viên 3.3.2 Những kiến nghị quan Nhà Nước 3.3.2.1 Những kiến nghị nhằm hỗ trợ công tác quản trị nhân Trong kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, nhân tố định thắng lợi nguồn nhân lực chất lượng cao Để có nguồn nhân lực đạt chất lượng cần phải trọng cơng tác đào tạo bồi dưỡng lực Chính vậy, Bộ ngành liên quan cần trọng : - Nâng cao chất lượng việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn: + Giáo viên : phải có trình độ cao học trở lên, phải có tư kinh tế, phương pháp sư phạm vững, có tinh thần trách nhiệm phải thường xuyên đổi bồi dưỡng lực nghiệp vụ chuyên môn 74 + Trang thiết bị giảng dạy: liên tục đổi nâng cấp xưởng thực hành, thư viện, trang bị đầy đủ tài liệu, sách báo, dụng cụ đồ nghề phù hợp với đổi công nghệ để phục vụ công tác giảng dạy thực hành + Chương trình giảng dạy: đổi nội dung giáo án để phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp đào tạo, chương trình giảng dạy phải bám sát chương trình dạy quốc tế để tránh bị lỗi thời, việc thực hành phải song song với dạy lý thuyết để người học áp dụng + Chế độ tuyển sinh : khơng chạy theo mục tiêu mà hạ thấp điều kiện dự thi, thực nghiêm túc chặt chẽ chế độ thi cử cấp bằng, sàng lọc kỹ trình dạy học theo tiêu chuẩn quốc tế ngành nghề kỹ thuật, tổ chức thi tốt nghiệp chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng thực cấp + Thường xun mở khóa đào tạo lại cho cơng nhân ngành may mặc để họ thích nghi với môi trường sản xuất công nghệ - Xã hội hóa nghiệp giáo dục đào tạo, tăng cường phát hiện, đào tạo bồi dưỡng nhân tài : + Thành lập trung tâm, tổ chức đào tạo chất lượng cao để chọn lao động có triển vọng, lực + Tạo hội cho người lao động có điều kiện tiếp cận trình độ đại học nhiều hình thức khác liên thơng, chức, văn hai, vừa học vừa làm để họ nâng cao trình độ 3.3.2.2 Những kiến nghị nhằm hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh Hiện ngành công nghiệp may mặc Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh nhiều đối thủ cạnh tranh lớn thị trường giới, mà Trung Quốc đối thủ khổng lồ hẳn mặt giá thành thấp, đội ngũ nhân viên giỏi, đồng thời từ sớm Trung Quốc chuẩn bị cho phát triển ngành Một đối thủ cạnh tranh lớn Ấn Độ với ngành dệt may có lịch sử phát triển 150 năm ngành quan trọng kinh tế quốc dân Ngành may mặc Việt Nam ngồi lợi chất lượng giá thành sản phẩm chưa thể cạnh tranh với người hàng xóm Trung Quốc, vậy, để hạ giá thành xuống doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động nguồn cung ứng nguyên vật liệu nước Nhưng để cung cấp đủ nguyên vật liệu 75 nước cho doanh nghiệp may mặc Chính phủ cần khuyến khích đầu tư tài cho ngành dệt, nhuộm ngành nguyên phụ liệu Bên cạnh đó, Nhà nước cần có sách khuyến khích nhà đầu tư nước ngồi đầu tư vào sản xuất sản phẩm phụ liệu nước chưa sản xuất để doanh nghiệp may mặc tiếp cận dễ dàng với nguồn nguyên liệu Một điều cần quan tâm nhà nhập quan tâm đến việc doanh nghiệp xuất áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 Nhưng thời gian đầu áp dụng hệ thống này, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn cần phải thay đổ nhiều vấn đề, từ cách thức tổ chức đến việc xây dựng lại hệ thống tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp, từ dẫn đến tình trạng giảm suất, sản lượng doanh thu Chính Nhà nước cần có sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp thời gian đầu tiển khai hệ thống để doanh nghiệp ổn định sản xuất đầu tư sâu vào hoạt động quản lý chất lượng 76 KẾT LUẬN Ngành may mặc ngành đầu, ngành mũi nhọn, có vai trò quan trọng chiến lược xuất hàng hóa Việt Nam thị trường giới Với tốc độ tăng trưởng xuất tương đối cao, ngành may mặc có đóng góp khơng nhỏ vào việc tăng trưởng xuất hàng hóa nói riêng tăng trưởng kinh tế nói chung Việt Nam Những thành tựu có nhờ doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, củng cố gây dựng mối quan hệ bạn hàng với nhiều nhà nhập giới, đồng thời tận dụng hiệu nguồn lao động dồi dào, lành nghề có chi phí thấp địa phương Để tạo đội ngũ có trình độ chun mơn cao, có lực, kinh nghiệm, nhiệt tình với cơng việc, có tâm huyết gắn bó với đơn vị phải có đóng góp khơng nhỏ cơng tác quản trị nguồn nhân lực Quản trị rủi ro nguồn nhân lực hoạt động quản trị nhân góp phần quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực số lượng chất lượng Như vậy, thành công đến với doanh nghiệp không đơn từ nguồn lực sức mạnh tài chính, sở hạ tầng hay trang thiết bị đại mà phải có nhân tố quan trọng nguồn nhân lực thực với đầy đủ yêu cầu nêu Nhận thức tầm quan trọng vai trò cơng tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực nên năm qua cơng ty TNHH Văn Chung khơng ngừng hồn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực, đưa giải pháp nhằm quản trị rủi ro nguồn nhân lực ngày tốt Tuy nhiên, kết quản trị rủi ro nguồn nhân lực mà công ty TNHH Văn Chung đạt thời gian qua mang lại hiệu chưa cao Chính lẽ đó, tơi vận dụng kiến thức học trình theo học chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị An ninh phi truyền thống Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với tình hình thực tiễn cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Văn Chung mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty TNHH Văn Chung cho phù hợp với tình hình thực tế 77 Một số giải pháp nêu luận văn đảm bảo mục tiêu có tính ngun tắc hoạt động quản trị rủi ro nguồn nhân lực, tài liệu quan trọng, hữu ích giúp cơng ty TNHH Văn Chung xây dựng để hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp Trong đề tài khơng thể tránh khỏi vướng mắc, thiếu sót hạn chế kiến thức Tơi kính mong nhận đóng góp, bảo thầy, để luận văn tốt nghiệp tơi hồn thiện Trân trọng 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Hưởng, 2014 An ninh phi truyền thống- Nguy cơ, thách thức, chủ trương giải pháp đối phó Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Văn Hưởng, Bùi Văn Nam Hoàng Đình Phi, 2015 Tập giảng: Tổng quan quản trị an ninh phi truyền thống Khoa Quản trị Kinh doanh- Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Việt Hà, 2016 An ninh người bối cảnh tồn cầu hóa Hà Nội: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam; Tạ Minh Tuấn, 2008 An ninh người mối đe dọa toàn cầu Hà Nội: Tạp chí cộng sản Trần Kim Anh, 2017 An ninh người an ninh quốc gia với chủ quyền trách nhiệm quốc gia Hà Nội: Tạp chí Cộng sản PGS TS Phạm Đức Thành (1998), “Giáo trình quản lý nhân lực”, NXB Giáo dục Nguyễn Hữu Thân (2008), “Quản trị nhân sự”, NXB Lao Động Xã Hội Trần Kim Dung (2010), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Tổng Hợp TP HCM PGS TS Đồng Thị Thanh Phương (2006), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Thống Kê 10 Trương Hòa Bình, Võ Thị Tuyết Khái niệm tầm quan trọng quản trị nhân sự, AITC., JSC, 8/2013, 11 Hoàng Thị Đào, Nguyễn Đức Minh Viện Dầu khí Việt Nam, 2018 Mơ hình quản trị rủi ro doanh nghiệp theo thơng lệ quốc tế Hà Nội: Petrovietnam 79 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TÁC GIẢ THỰC HIỆN PHỎNG VẤN, ĐIỀU TRA KHẢO SÁT TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BỘ PHẬN Nguyễn Văn Định Giám đốc công ty Quản lý Nguyễn Thị Lan Hương Phó GĐ kinh doanh Phan thị Phương Thủy Phó GĐ kỹ thuật Nguyễn Anh Tân Trưởng phòng kinh doanh Trương Hồng Linh Kế tốn trưởng Phòng kế tốn Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Kế tốn viên Phòng kế tốn Nguyễn Tiến Ngọ Nhân viên hành Phòng kế tốn Vương Thùy Linh Quản đốc phân xương Xưởng sản xuất Hoàng Thu Hà Phó quản đốc Xưởng sản xuất 10 Dương Phương Thảo Tổ trưởng tổ Xưởng sản xuất 11 Mai Thanh Hiền Tổ trưởng tổ Xưởng sản xuất 12 Nguyễn thị Hiền Công nhân Tổ 13 Phan thị Thảo Công nhân Tổ 14 Chu Thu Minh Công nhân Tổ 15 Nguyễn Thanh Phương Công nhân Tổ 16 Hồng Thanh Bình Cơng nhân Tổ 17 Nguyễn Thị Tỉnh Công nhân Tổ 18 Nguyễn thị Huế Công nhân Tổ 19 Đỗ thị Mai Công nhân Tổ 20 Đỗ thị Tuất Công nhân Tổ Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật Phòng kinh doanh 21 Phạm thị Hạnh Công nhân Tổ 22 Nguyễn thu Hồng Công nhân Tổ 23 Phạm thu Minh Công nhân Tổ 24 Nguyễn thị Trang Công nhân Tổ 25 Đồn thị Hồng Ánh Cơng nhân Tổ 26 Nguyễn thị Hải Công nhân Tổ 27 Đỗ Hương Giang Công nhân Tổ 28 Đỗ thị Thu Công nhân Tổ 29 Nguyễn Minh Ngọc Công nhân Tổ 30 Đào Cẩm Tú Công nhân Tổ 31 Nguyễn Ngọc Anh Công nhân Tổ 32 Nguyễn Ánh Tuyết Công nhân Tổ 33 Nguyễn thị Tuyết Cơng nhân Tổ 34 Hồng thị My Cơng nhân Tổ4 35 Trần thị Ngọ Công nhân Tổ 36 Đỗ thị Cúc Công nhân Tổ 37 Nguyễn Mỹ Duyên Công nhân Tổ 38 Trần Thị Thúy Cơng nhân Tổ 39 Phan Thanh Bình Cơng nhân Tổ 40 Nguyễn thị Lan Công nhân Tổ 41 Phạm thị Thùy Công nhân Tổ 42 Nguyễn thị Thủy Công nhân Tổ 43 Tô thị Thúy Công nhân Tổ 44 Đào Mai Trang Công nhân Tổ 45 Nguyễn thị Hiền Công nhân Tổ 46 Trần phương Thảo Công nhân Tổ 47 Mai thị Hường Công nhân Tổ 48 Nguyễn thị Thu Hường Công nhân Tổ 49 Nguyễn Thanh Hương Công nhân Tổ 50 Đỗ Hải Trang Công nhân Tổ PHỤ LỤC 02 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN Kính gửi Ơng (Bà): Để phục vụ cho hoạt động quản trị rủi ro nguồn nhân lực cơng ty TNHH Văn Chung, Ơng (Bà) vui lòng cho ý kiến trả lời câu hỏi Mọi thơng tin Ơng (Bà) cung cấp quan trọng hữu ích cho việc nghiên cứu Chúng hoan nghênh hợp tác giúp đỡ Ơng (Bà), xin bảo đảm thơng tin mà Ơng (Bà) cung cấp giữ bí mật tuyệt đối A THÔNG TIN CHUNG Họ tên: ……………………………………………………………………… Giới tính: ……………………………………………………………………… Phòng (ban)/phân xưởng: ……………………………………………… Độ tuổi: …………………………………………………………………… Trình độ học vấn: …………………………………………………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT Vui lòng đánh dấu “x” vào  cho lựa chọn mà Ông (Bà) cho Ơng (Bà) biết thơng tin tuyển dụng công ty cách nào?  Qua giới thiệu cán bộ, công nhân công ty  Qua báo đài, trang web tuyển dụng  Cách khác (xin ghi rõ)………………………………………………………… Theo Ông (Bà) vị trí cơng việc mà Ơng (Bà) đảm nhiệm có phù hợp với lực khơng?  Có  Khơng  Chưa thực hợp lý Cơng ty có xây dựng mơ tả công việc, yêu cầu thực công việc chức danh cơng khơng?  Có  Khơng Theo Ơng/Bà chế độ lương thưởng mà cơng ty áp dụng có hợp lý khơng?  Có  Khơng  Chưa hợp lý Theo Ông (Bà) mối quan hệ cán công nhân lao động trực tiếp công ty nào?  Có mối quan hệ tốt, quản lý cảm thông chia sẻ với công nhân  Mối quan hệ chưa tốt  Mối quan hệ xấu Hàng năm cơng ty có tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ cho nhân viên khơng?  Có  Khơng Theo Ơng (Bà) việc thực an tồn lao động có cơng ty kiểm tra, đánh giá thường xun, định kỳ khơng?  Có  Khơng Ơng (Bà) làm việc cơng ty rồi?  Dưới tháng  Dưới tháng  Từ 06 tháng - 01 năm  Từ 01 năm – 03 năm  Trên 03 năm  Trên 05 năm Ông/Bà làm việc doanh nghiệp trước đây, vị trí tương đương với cơng việc làm tại?  Văn Chung công ty  Đã làm 01 doanh nghiệp  Nhiều 03 doanh nghiệp 10 Ông/Bà nhận xét lực Cán quản lý trực tiếp mình?  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Khơng tốt 11 Ơng (Bà) có tn thủ nội quy, quy chế mà công ty đề hay không?  Có  Khơng  Đơi vi phạm 12 Tình hình sức khỏe Ơng (Bà) nào?  Tốt  Bình thường  Kém 13 Trong 01 tháng, Ơng (bà) có phải làm tăng ca, thêm nhiều khơng?  Thường xun  Thỉnh thống Xin chân thành cám ơn Ông (Bà).! PHỤ LỤC 03: PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY Để có thêm thơng tin nhằm mục đích quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty TNHH Văn Chung, mong nhận giúp đỡ ông (bà) việc trả lời câu hỏi sau: A THÔNG TIN CHUNG Họ tên: ……………………………………………………………………… Giới tính: ………………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Độ tuổi: ……………………………………………………………………… Trình độ học vấn: ……………………………………………………………… B NỘI DUNG PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU Là cán giữ trọng trách chủ chốt công ty, ông (bà) cho biết vấn đề tồn tại/thực trạng công tác quản trị rủi ro đến nhân có cơng ty nay? Để quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty, ông (bà) nhận thấy cần có giải pháp kiến nghị ? ... ro nguồn nhân lực công ty TNHH Văn Chung - Đề xuất số giải pháp nhằm quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty TNHH Văn Chung, từ thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá thực cơng tác quản trị rủi ro nguồn. .. trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH Văn Chung làm luận văn thạc sỹ cấp thiết, có ý nghĩa phương diện nhận thức, thực tiễn công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH Văn Chung đặt... ro nguồn nhân lực 35 1.2.4 Đánh giá rủi ro 36 1.2.5 Quy trình quản trị rủi ro 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒNNHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VĂN CHUNG,
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH văn chung , Công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH văn chung

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm