Triết học dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học; t 1

73 15 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2020, 21:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIET HỌC IDÙNG CHO N G H IÊ N cứu SIN H VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC KHÔNG THUỘC CH U YẾN N G ÀNH T R IẾ T HỌC) T ậpl (Tái có sửa chữa) NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Q u ố c GIA H Nội - 9 TẬP THỂ TÁC G IẢ PGS Vũ Ngọc Pha (các chuong 1, IV, V, VI, VII) Dỗn Chính (các chinmg II, 111) TẬP THẾ CHÙ BIÊN l»GS Vũ Ngọc Pha PGS-PTS Nguyễn Ngọc Long PGS-PTS Nguyễn Hữu Vui L Ờ I N Ó I ĐẦU Thực chủ trương đào tạo hệ nghiên cứu sinh cao học nước, chấp hành Quyết định 133y QĐSĐH ngày 7-7-1992 cua Bộ Giáo dục Đào tạo Vụ cóng tác trị vã học sinh (Bộ Giáo dục Đào tạo) phối hợp với Nhà xuất Chinh trị quốc gia tồ chức biên soạn xuất Tân đầu giáo trình triết học (dùng cho nghiên cứu sinh học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học) Bộ giáo trình bièn soạn dựa kinh nghiệm lớp bồi dưỡng kiến thức triết học cho nghièn cứu sinh, học viên c;»o học trường dại học, viện nghiên cứu nưóc thời gian qua Nội dung giáo trình tập trung phục vụ mục tièu đào tạo sau đại học chuấn hóa dội ngũ cán giáng dạy nghièn cứu Bộ giáo trình gồm ba tập ứng với ba phần chương trình Bộ chi đạo Tập I: Đại cương lịch sử triết học trước Mác • Tập II: Khái lược lịchsử triết học Mác - Lènin Giới thiệu số tác phẩm chủ yếucủa C.Mác, Ph.Ảngghen vàV.I.Lênin Tập III: Một số chuyên đê triết học Tập thề tác giâ gồm phó tiến sĩ, phó giáo sư, cán giảng dạy giàu kinh nghiệm cùa trường đại học học viện nước Tái giáo trình Triết học íân này, chúng tơi đả làm việc với tinh thần trách nhièm nố lực cao, cố gắng khắc phục khiếm khuyết lân xuất bàn đàu tièn Dù vậy, sách có thiếu sót khó tránh khõi Chúng tơi mong nhận nhíèu ý kiến phê bình đơng đào bạn dọc Tháng 5-1995 v ụ CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH NHÀ XUẤT BÀN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Chương ì ĐỐI TƯỢNG N G H IÊ N c ứ u MÔN LỊCH SỬ T R I Ế T HỌC ã ỉ- LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VỚI TÍNH CÁCH LÀ MỘT KHOA HỌC Trước nghiên cứu, xác định đối tượng lịch sử triế t học, cần nắm vứng n ng khái niệm, phạm trù ban triế t học như: triế t học gì, vấn đê cùa triế t học, khuynh hưóng chù yếu triết học K hổi n ièm tr iế t h oc • • T riế t học hình thái ý th ứ c xã hội r a đời từ chế độ cộng sản nguyên thủy thay th ế chế độ chiếm hữu nô lệ N h đ n g học thuyết tr iế t học đâu tiên lịch sử xuất vào khoảng th ế ký VIII-VI trước C.N Ấn ỉ)ộ cổ đại, T ru n g Quốc cố đại, Hy Lạp La Mả cổ đại ỏ nước khác "Triết" theo tiếng Hán có nghĩa trí, bao hàm hiểu biết, rihận thức sâu rộng, đạo lý T h u ật ngữ "triết học" nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp gôm hai yếu tố ngôn ngứ hợp th àn h "philos" - yèu "sophia" th ơn g thái; philossophia "u thích thơng thái" Tất cà khái niệm gốc cỏ xưa vê triế t học, bao gơm tồn tri thức lý luận cùa nhân loại nên chưa xác định rõ đầy đủ dối tượng, nhiệm vụ nội dung cùa triêt học Do yêu cầu cùa thực tiển, người cần có nhửng tri thứ c ngày chi tiết ve th ế giới xung quanh nên môn khoa học chuyên ngành cụ th ể xuất tách khỏi triế t học Do vậy, đối tượng cùa triế t học thu hẹp lại,
- Xem thêm -

Xem thêm: Triết học dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học; t 1 , Triết học dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học; t 1

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn