Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk

26 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2020, 19:58

Đề tài làm rõ lí luận về đánh giá thành tích nhân viên; đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích tại Công ty; xác định rõ mục tiêu của đánh giá thành tích tại công ty, xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu đã đặt ra.... Mời các bạn cùng tham khảo. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐỨC BẢO CHÂU ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƢỚC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: TS Huỳnh Huy Hòa Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tịn - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích đắn giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng, tác phong làm việc, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa máy, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Bên cạnh giúp phân loại nhân viên, giữ chân nhân viên tốt, loại bỏ nhân viên tồi Qua thời gian hình thành phát triển, Cơng ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành viên (MTV) Cấp nước Đầu tư xây dựng Đắk Lắk sở hữu phận lao động đặc thù sót lại tổ chức mơ hình doanh nghiệp nhà nước Đứng trước hội cổ phần hóa, cơng ty có hội cấu lại hệ thống nhân sự, loại bỏ lao động trì trệ, chất lượng chưa cao, giữ lại lao động chất lượng tốt Việc hồn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên cơng ty việc làm cần thiết Vì vậy, tơi lựa chọn đề tài Đánh giá thành tích nhân viên công ty TNHH MTV Cấp nước Đầu tư xây dựng Đắk Lắk Mục tiêu nghiên cứu Đề tài có mục tiêu sau: - Làm rõ lí luận đánh giá thành tích nhân viên - Đề xuất biện pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích Cơng ty - Xác định rõ mục tiêu đánh giá thành tích cơng ty, xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu đặt - Hồn thiện kiểm sốt cơng tác tổ chức cung cấp thông tin phản hồi sau đánh giá - Đề xuất số biện pháp hoàn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cho nhân viên số phận nhân viên công ty - Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: đánh giá thành tích nhân viên số phòng, ban Cơng ty TNHHMTV Cấp nước đầu tư xây dựng Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu trụ sở Công ty TNHHMTV Cấp nước đầu tư xây dựng Đắk Lắk - Thông tin liệu thu thập từ hoạt động quản trị giai đoạn 2014 – 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, phân tích thống kê, so sánh, tổng hợp dự báo đơn giản để giải vấn đề, hệ thống hóa, phân tích tài liệu sẵn có thư viện, tạp chí, báo cáo, kết nghiên cứu Nhà trường Bố cục đề tài Nội dung luận văn gồm có chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHHMTV Cấp nước đầu tư xây dựng Đắk Lắk - Chương 3: Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty TNHHMTV Cấp nước đầu tư xây dựng Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Việc đánh giá thành tích nhân viên từ lâu ln nhà quản trị quan tâm Trên giới công cụ đánh giá đời trải nghiệm, có phương pháp đánh giá tồn qua chục năm đến chứng tỏ tính khoa học cập nhật CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm nhân viên Theo từ điển tiếng Việt Thái Xuân Đệ Lê Dân 2007: nhân viên người làm việc công sở hay tư sở 1.1.2 Khái niệm đánh giá Đánh giá miêu tả thức giá trị, tính hiệu hay mức độ thành cơng người hay 1.1.3 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên Theo giáo trình Quản trị nguồn nhân lực trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 2006: “Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình đánh giá đóng góp nhân viên cho tổ chức giai đoạn” 1.1.4.Vai trò đánh giá thành tích - Sự quán công việc chiến lược tổ chức - Sự quán công việc giá trị tổ chức 1.2 NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Xác định mục tiêu yêu cầu đánh giá thành tích a Đánh giá thành tích nhằm thúc đẩy phát triển nhân viên - Củng cố trì thành tích - Cải thiện thành tích - Xác định mục tiêu phát triển nghề nghiệp - Xác định nhu cầu đào tạo b.Đánh giá thành tích cơng cụ hành - Kết nối phần thưởng với thành tích - Đánh giá sách chương trình nguồn nhân lực 1.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn theo mục tiêu đánh giá a Khái niệm tiêu chuẩn đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên: hệ thống tiêu chí, tiêu, thể yêu cầu việc hoàn thành công việc mặt chất lượng lẫn số lượng b Các loại tiêu chuẩn - Các tố chất đặc điểm - Các hành vi - Kết - Năng lực Do khơng có loại tiêu chuẩn bao hàm tồn nội dung cơng việc, đồng thời loại có ưu điểm hạn chế riêng sử dụng để đánh giá thành tích nhân viên nên thực tế tổ chức không sử dụng tiêu chuẩn mà kết hợp nhiều loại tiêu chuẩn đế chúng hỗ trợ cho nhằm đánh giá thành tích từ nhiều góc độ để có kết đáng tin cậy hữu ích Tuy nhiên, tiêu chuẩn kết thực công việc tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá thành tích nhân viên c Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá - Trên sở phân tích cơng việc mô tả công việc - Trên sở tiêu chuẩn thực công việc d Các yêu cầu xác định tiêu chuẩn đánh giá - Cụ thể (Specific) Có thể đo lường (Measurable) Có thể đạt (Attainable/Achievable) Hợp lý (Relevant) Có hạn định thời gian (Time-Bound) 1.2.3 Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá a Đánh giá khách quan - Đánh giá số lượng sản xuất Doanh số bán Dữ liệu nhân Trắc nghiệm thành tích Đánh giá đơn vị kinh doanh b Đánh giá chủ quan - Phương pháp thang đo đánh giá - Phương pháp xếp hạng - Phương pháp xếp hạng luân phiên - Phương pháp so sánh cặp - Phương pháp kỹ thuật kiện điển hình - Thang điểm đánh giá hành vi (BARS) - Phương pháp thang quan sát hành vi (BOSs) c Quản trị mục tiêu (Management by Objectives - MBO) Quản trị theo mục tiêu trọng lên vấn đề: -Sự phối hợp lãnh đạo nhân viên việc xếp đặt mục tiêu cho nhân viên khoảng thời gian định  Định kỳ xem xét tiến đạt  Đánh giá mực độ hoàn thành mục tiêu đề công việc d Phương pháp phân tích định lượng Đây phương pháp sử dụng nhiều có nhiều ưu điểm nhất, trình tự thực hiện: Bước 1: Xác định yêu cầu chủ yếu thực công việc Bước 2: Phân loại mức độ thỏa mãn yêu cầu thực Bước 3: Đánh giá tầm quan trọng nhóm yêu cầu hiệu thực công việc nhân viên Bước 4: Đánh giá tống hợp mức độ hoàn thành hay lực thực công việc nhân viên 1.2.4 Xác định đối tƣợng đánh giá - Tự đánh giá - Cấp đánh giá - Cấp đánh giá - Đồng nghiệp đánh giá - Khách hàng đánh giá - Đánh giá 360° 1.2.5 Xác định thời gian chu kỳ đánh giá - Thời gian tiến hành đánh giá - Chu kỳ đánh giá 1.2.6 Sử dụng kết đánh giá điều chỉnh a Thông tin kết đánh giá b Thông tin phản hồi - Phản hồi thông tin văn - Phản hồi thông tin trực tiếp c Hồ sơ kết đánh giá - Biên mô tả thông tin điểm mạnh điểm yếu - Biên tổng hợp, xếp loại kết đánh giá hội đồng đánh giá - Bản đề nghị thành tích hàng tháng phòng, ban, đơn vị d Lưu trữ sử dụng thông tin 1.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG I Đánh giá thành tích việc tích hợp hệ thống đánh giá thành tích với hệ thống nguồn nhân lực rộng rãi đánh giá thành tích phương tiện kết nối hành vi nhân viên với mục tiêu tổ chức Khơng có cách thức chuẩn để đánh giá thành tích Bất hệ thống chấp nhận cần phải thích hợp với văn hóa ngun tắc ứng xử tồn tổ chức Mục đích đánh giá thành tích bảo đảm đạt thành tích, hành vi họ hướng đến việc hồn thiện công việc thông tin phản hồi thành tích kết nối với chiến lược tổ chức CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Tiền thân Công ty TNHH MTV Cấp nước Đầu tư xây dựng Đắk Lắk Nha cấp thủy Đăk Lăk xây dựng năm 1964 Sau nhiều lần đổi tên, năm 2006, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Đầu tư Xây dựng Đăk Lăk 2.1.2 Chức năng, nhiêm vụ, sản phẩm Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Đầu tƣ xây dựng Đắk Lắk a Chức năng, nhiệm vụ - Sản xuất kinh doanh nước - Tư vấn đầu tư xây dựng công trình cấp nước - Thi cơng xây lắp cơng trình cơng nghiệp dân dụng, cấp nước sinh hoạt, cơng nghiệp, nơng thơn - Khoan thăm dò khai thác nước ngầm b Sản phẩm Công ty hoạt động với sản phẩm chủ yếu nước phục vụ nhu cầu nhân dân xã hội Ngồi ra, cơng ty tham gia xây dựng cơng trình nước cơng trình khác… 2.1.3 Cơ cấu tổ chức a Mơ hình tổ chức Hội đồng quản trị Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng Tổ chức hành Phòng Kỹ thuật Phòng Kế tốn tài vụ Phòng pháp chế Thanh tra Phòng Quản lý mạng lưới Phòng thu tiền nước Phòng quản lý khách hàng Phòng chống thất nước Phòng KCS Phòng Kế hoạch - Vật tư Ban quản lý dự án b Chức cửa phận - Phòng tổ chức hành Trung tâm tư vấn 10 Năm 2014 Trình độ Năm 2015 Năm 2016 Người Tỷ lệ % Người Tỷ lệ % Người Tỷ lệ % 60 18,75 82 23,98 102 28,57 Cao đẳng 21 6,56 24 7,02 32 8,96 Trung cấp 108 33,75 108 31,58 103 28,85 Sơ cấp 131 40,94 128 37,43 120 33,61 Tổng 320 100 342 100 357 100 Đại học đại học 2.1.5 Tình hình kinh doanh Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Đầu tƣ xây dựng Đắk Lắk giai đoạn 2014-2016 Số TT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Doanh thu (triệu đồng) Sản lượng nước sản xuất (triệu m3) Tổng số khách hàng (hộ) Nộp ngân sách (triệu đồng) 100.084 101.865 110.796 16,3 15,9 14,8 55.584 58.148 60.476 10.000 13.363 14.899 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 2.2.1 Về mục tiêu đánh giá Đánh giá thành tích làm sở trả lương, khen thưởng, đề bạt, thuyên chuyển nhân viên Ngồi số mục đích khác như: đánh giá thành tích để xét nâng lương; đánh giá thành tích để xem xét ký tiếp hợp đồng lao động với lao động tuyển dụng a Đánh giá thành tích làm sở đế trả lương cho nhân viên Nguyên tắc trả lương 11 Hình thức trả lương Căn quỹ tiền lương phê duyệt, sau trừ quỹ tiền lương khốn, phòng Kế toán - Tài vụ tổ chức chia lương cho cá nhân khối sản xuất nước Phương thức trả lương Quỹ tiền lương sản xuất nước thực tế hàng tháng chia làm phần lương lương sản phẩm Tiêu chuẩn để nhân viên đƣợc xếp loại A,B,C cơng ty: - Loại A: Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, không vi phạm nội quy, quy chế Công ty, pháp luật - Loại B: Hồn thành nhiệm vụ giao, khơng vi pham nội quy, quy chế pháp luật, nhiên vi phạm giấc làm việc, mức độ hồn thành cơng việc chưa đạt loại A - Loại C: Hoàn thành nhiệm vụ giao, không vi pham nội quy, quy chế pháp luật, nhiên vi phạm giấc làm việc, mức độ hồn thành cơng việc chưa đạt loại B; có vi phạm nội quy, quy chế bị xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách miệng - Loại KHƠNG XÉT: Khơng hồn thành nhiệm vụ giao, vi phạm nội quy, quy chế Công ty, pháp luật, bị xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách văn trở lên Nghỉ lao động thai sản, ốm đau hưởng lương bảo hiểm xã hội từ 15 ngày/tháng trở lên Nghỉ việc không lý 01 ngày trở lên * Tiền lƣơng trung bình/tháng lao động cơng ty giai đoạn 2014-2016 12 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Nhân viên công ty 9,2 10,03 10,6 Lao động gián tiếp 12,4 13,6 14,2 Lao động trực tiếp 6,4 7,2 7,7 b Đánh giá thành tích để định khen thưởng nhân viên * Thời hạn mục đích chi tiêu quỹ khen thƣởng Thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể Cơng ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu kinh doanh cho Công ty, mức thưởng Giám đốc Công ty định, tổng mức thưởng đột xuất không 10% quỹ tiền thưởng chung Công ty Vào tháng 01 tháng 02 năm sau Công ty tạm ứng thưởng cho CBCNV dựa theo hệ số tiền thưởng, sau có Quyết tốn tài năm, Cơng ty Quyết tốn tiền thưởng chi cho CBCNV * Hệ số phân chia tiền thƣởng - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Hệ số tiền thưởng = 1,2 - Chiến sĩ thi đua cấp sở Hệ số tiền thưởng = 1,1 - Lao động tiên tiến năm Hệ số tiền thưởng = 1,0 - Lao động tiên tiến tháng đầu năm cuối năm Hệ số tiền thưởng = 0,8 - Không đạt lao động tiên tiến Hệ số tiền thưởng = 0,7 - Đối với người lao động hưởng lương khoán cố định tháng Hệ số tiền thưởng = 0,5 * Phân chia tiền thƣởng 13 Tổng quỹ tiền lương sau trừ quỹ tiền thưởng đột xuất, số lại phân chia vào tổng thu nhập năm Đối với phận huy thi công xây lắp: tiền thưởng tính theo tổng thu nhập bình qn cơng nhân xây lắp cơng trình nhỏ c Đánh giá thành tích đế xem xét ký kết hợp đồng lao động nhân viên thử việc Với lao đông tuyển dụng, công ty trực tiếp ký kết hợp đồng thử việc Sau thời gian thử việc thức ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn Sau thời gian ký hợp đồng xác định thời hạn (từ 01 đến 02 năm) lao động công ty ký hợp đồng không xác định thời hạn Tóm lại, hoạt động đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty phục vụ chủ yếu cho mục tiêu trả lương Tuy nhiên, chưa phát huy hết vai trò Các mục tiêu khác hoạt động đánh giá thành tích cải thiện thành tích nhân viên, phục vụ đào tạo phát triển nhân viên, chưa đề cập đến 2.2.2 Tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc Đầu tƣ xây dựng Đắk Lắk - Chuyên cần - Chấp hành nội quy, làm việc cơng ty - Thời gian hồn thành cơng việc - Kết hồn thành cơng việc 2.2.3.Về phƣơng pháp đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá đặc điểm: Loại đánh giá trọng đến tìm hiểu nhân viên người trọng đến công việc mà họ thực Việc đánh giá nhân viên để khen thưởng cuối năm, phương pháp chủ yếu bỏ phiếu đánh giá 14 2.2.4 Về đối tƣợng đánh giá - Nhân viên, phó phòng: trưởng phòng đánh giá nhân viên tồn phòng bỏ phiếu kết đánh giá nhân viên - Các trưởng phòng: Ban Giám đốc đánh giá - Giám đốc, phó giám đốc: tự đánh giá bỏ phiếu tồn cơng ty 2.2.5 Về thời gian đánh giá chu kỳ Cơng ty đánh giá thành tích nhân viên theo định kỳ tháng/lần thường thực đầu tháng sau để trả tiền lương cho nhân viên Công ty tiến hành đánh giá thành tích nhân viên vào cuối năm để làm đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm 2.2.6 Sử dụng kết đánh giá Tại công ty, hàng tháng sau đánh giá, công ty sử dụng kết đánh giá làm phân phối lương cho nhân viên Cuối năm thường tổ chức hội nghị cán công chức để đánh giá kết đánh giá thành tích nhân viên năm, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt để khuyến khích 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Thành tích Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên giúp cơng ty quản lý kiểm sốt việc hồn thành nhiệm vụ nhân viên Nhân viên tự giác thực ngày công, nội quy công ty 2.3.2 Nhƣợc điểm, tồn Việc đánh giá thành tích nhân viên đơn giản, chưa xây dựng bảng mơ tả cơng việc cho vị trí cụ thể Chưa thiết kế hệ thống đánh giá Kết đánh giá dựa chủ yếu vào ý kiến chủ quan đối tượng đánh giá Các nhận xét công 15 tác đánh giá thành tích nhân viên chưa cụ thể cá nhân Công tác đánh giá không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ công tác quản trị nhân khác công tác đào tạo, bổ nhiệm Việc phản hồi kết đánh giá mang tính hình thức, giấy tờ Chưa xác định mục tiêu kết cho người lao động Chưa giám sát trình thực nhiệm vụ nhân viên Công ty sử dụng đối tượng đánh giá nên dù gây tốn kết đánh giá đơi chưa xác, cơng 2.3.3 Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan từ thực tế, đánh giá thành tích cơng việc việc khó khăn phức tạp tổ chức, doanh nghiệp Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên chưa thực trọng, chưa nhận thức đầy đủ vai trò hoạt đông quản trị nguồn nhân lực công ty Kết đánh giá thành tích hàng tháng khơng xác dẫn đến kết đánh giá cuối năm không xác Mục tiêu đánh giá thành tích chưa hướng đến mục đích đào tạo phát triển nhân viên Tiến trình đánh giá thiếu hụt, mang tính chủ quan người đánh giá, không thực đánh giá môt cách có hệ thống dẫn đến đánh giá thành tích không hiệu Không tạo động lực cho người lao động phấn đấu hồn thành cơng việc tốt Cơng tác đánh giá thành tích chưa có tác dụng răn đe cán chưa hoàn thành nhiệm vụ giao Quan điểm đánh giá thành tích nặng thành tích tập thể, trọng đến cá nhân có thâm niên, kinh nghiệm, người quản lý thành tích 2.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nhằm nâng cao suất nhân viên, công ty cần đổi hiệu chỉnh công tác đánh giá phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vấn đề xem cốt lõi quản trị 16 CHƢƠNG 3.HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu công ty Góp phần vào việc thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo chủ trương Đảng, Nhà nước địa phương Đầu tư xây dựng, tư vấn thi công dự án cấp nước, nhằm mở rộng phát triển quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, chăm lo đời sống thu nhập người lao động công ty 3.1.2 Mục tiêu chủ yếu công ty đến năm 2020 - Giá trị sản lượng thực hiên: 161.944 triệu đồng - Doanh thu: 152.774 triệu đồng - Sản lượng nước sản xuất: 33 triệu m3 - Tỷ lệ thất thoát nước giảm 18% - Phát triển thêm 12.000 hộ khách hàng - Nộp ngân sách nhà nước 18.368 triệu đồng 3.1.3 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Đảm bảo cơng ty có đủ nguồn nhân lực, đảm bảo số lượng, chất lượng, kỹ công việc đáp ứng yêu cầu đề Lựa chọn nhân viên phù hợp với cơng việc, có khả phát triển nghề nghiệp, có đạo đức, trung thành, trách nhiệm, tận tụy với công việc Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đảm bảo hồn thành tốt cơng việc tương lai, đáp ứng mục tiêu chiến lược cơng ty 17 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 3.2.1 Xác định vai trò mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên công ty a Vai trò Nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh tình hình nay, cơng ty cần nâng cao chất lượng phục vụ, trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên b Mục tiêu Đánh giá thành tích để ban hành định hành - Làm trả lương cho nhân viên công ty - Làm cho định hành khác Làm xác định nhu cầu phát triển đào tạo nhân viên - Củng cố thành tích nhân viên - Cải thiện thành tích - Xác định nhu cầu đào tạo Đánh giá chương trình quản lý nguồn nhân lực cơng ty - Đánh giá sách đào tạo - Đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực - Đánh giá phù hợp trình đánh giá 3.2.2 Hồn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên cơng ty a Căn cách thức xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Các để xây dựng tiêu chuẩn hóa cơng việc gồm: - Bản mô tả công việc - Xác định mục tiêu sản xuất, kinh doanh cho phận nhân viên 18 - Công ty cần sử dụng phương pháp thảo luận dân chủ, cán lãnh đạo nhân viên bàn bạc thảo luận để thống tiêu chuẩn đánh giá Phân tích cơng việc để tiêu chuẩn hóa chức danh cơng việc - Trên sở phân tích cơng việc vị trí cơng tác phòng, chi nhánh tiến hành xây dựng mô tả công việc để làm sở xác định chức nhiệm vụ nhân viên tiêu chuẩn lực mà nhân viên cần có để làm sở đánh giá thành tích làm việc họ - Các mơ tả công việc tiêu chuẩn công việc cho việc đánh giá thành tích nhân viên sau q trình làm việc - Các tiêu chí đánh giá công việc cần nêu đầy đủ * Nội dung mô tả công việc tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên tóm tắt sau: - Tên cơng việc: vị trí cơng tác - Bộ phận: nhân viên thuộc phòng, ban, phận quản lý - Mô tả chung công việc: mô tả chung công việc, mục tiêu công việc - Điều kiện làm việc: trang bị, thời gian làm việc - Chức năng, nhiệm vụ cụ thể - Tiêu chuẩn thực công việc: kiến thức kỹ cần thiết, kinh nghiệm đáp ứng cơng việc b Hồn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Tiêu chuẩn cho tồn lãnh đạo, nhân viên cơng ty Tiêu chuẩn chung Đối tƣợng đánh giá Chấp hành nội quy làm việc - Cấp đánh giá - Tự đánh giá Trách nhiệm công việc - Cấp đánh giá - Tự đánh giá 19 Tiến độ hồn thành cơng việc Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp công ty Chất lượng thực công việc Sự trung thực Sự am hiểu chuyên môn - Cấp đánh giá - Đồng nghiệp đánh giá - Tự đánh giá - Cấp đánh giá - Tự đánh giá - Cấp đánh giá - Tự đánh giá Tiêu chuẩn cho trưởng phòng cơng ty Tiêu chuẩn chung Đối tƣợng đánh giá Điều hành, quản lý hoạt động chung - Cấp đánh giá phòng - Tự đánh giá Lập kế hoạch hoạt động phòng - Cấp đánh giá - Tự đánh giá Quản lý nhân viên phòng - Cấp đánh giá - Tự đánh giá Tiêu chuẩn trƣởng phòng Đối tƣợng đánh giá tổ chức - hành Quản lý công tác lưu trữ liệu - Cấp đánh giá - Cấp đánh giá Quản lý việc thực thủ tục - Cấp đánh giá hành - Cấp đánh giá Tiêu chuẩn kế toán trƣởng Đối tƣợng đánh giá Lập kế hoạch tài cho Cơng ty - Cấp đánh giá Sự cẩn thận cơng tác kế tốn - Cấp đánh giá - Tự đánh giá Quản lý, giám sát hoạt động - Cấp đánh giá nghiệp vụ kế toán nhân viên kế - Tự đánh giá toán Tiêu chuẩn đánh giá cho nhân viên công ty: Tiêu chuẩn chung Đối tƣợng đánh giá Sáng kiến công việc - Cấp đánh giá - Đồng nghiệp đánh giá Lập hoàn thành kế hoạch làm - Cấp đánh giá việc cá nhân - Đồng nghiệp đánh giá Tiêu chuẩn nhân viên phòng Đối tƣợng đánh giá 20 tổ chức - hành Khả quản lý liệu - Cấp đánh giá - Đồng nghiệp đánh giá Sự thành thạo việc thao tác thủ - Tự đánh giá tục hành Tiêu chuẩn nhân viên kế toán Đối tƣợng đánh giá Sự cẩn thận cơng tác kế tốn - Cấp đánh giá - Tự đánh giá Khả lập bảng dự toán - Cấp đánh giá Khả phân tích tài - Cấp đánh giá Tiêu chuẩn nhân viên thu tiền Đối tƣợng đánh giá nƣớc Sự cẩn thận việc thu tiền nước - Cấp đánh giá Nộp tiền thu hàng ngày theo quy - Cấp đánh giá định - Tự đánh giá Số tiền thu so với định mức - Cấp đánh giá giao - Tự đánh giá Tiêu chuẩn nhân viên ghi Đối tƣợng đánh giá đồng hồ nƣớc Sự cẩn thận việc ghi số đồng hồ - Cấp đánh giá nước Số lượng đồng hồ nước ghi so với - Cấp đánh giá định mức giao - Tự đánh giá Tiêu chuẩn nhân viên sửa Đối tƣợng đánh giá chữa, điều tiết nƣớc Sự kịp thời sửa chữa - Cấp đánh giá - Tự đánh giá Sự xác điều tiết nước - Cấp đánh giá 21 3.2.3 Thòi gian, đối tƣợng đánh giá a Thời gian chu kỳ đánh giá Để đánh giá thành tích cá nhân, cơng ty nên tổ chức đánh giá hàng tháng Các nhân viên tự đánh giá, kê khai vào bảng đánh giá Sau đó, thành viên phòng đánh giá, nhân viên đánh giá trình bày, từ trưởng phòng kết luận đánh giá sở thống số đơng nhân viên phòng Sau đó, hội đồng đánh giá tổng hợp đánh giá nhân viên, đề xuất khen thưởng, kỷ luật (nếu cần thiết) b Đối tượng đánh giá Công ty sử dụng nhiều đối tượng đánh giá khác qua tiêu chuẩn công việc nhân viên xây dựng 3.2.4 Xây dựng phƣơng pháp đánh giá thành tích nhân viên cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc Đầu tƣ xây dựng Đắk Lắk Bên cạnh phương pháp đánh giá thang điểm hành vi đặc điểm, công ty nên sử dụng phương pháp đánh giá định lượng tiêu chuẩn đánh giá để tăng hiệu quả, tính xác việc đánh giá thành tích nhân viên Điểm đánh giá cuối tính bằng: ∑ Trong đó: : Điểm số tổng hợp cuối cùng, đánh giá mức độ hồn thành cơng việc nhân viên : Điểm số đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên theo tiêu chuẩn i : Điểm số tầm quan trọng tiêu chuẩn thành tích i 22 Đối với việc tự đánh giá cấp đánh giá, tính công thức: Đối với trường hợp tự đánh giá đồng nghiệp đánh giá, tính cơng thức: Đối với trường hợp cấp đồng nghiệp đánh giá, tính cơng thức: Đối với trường hợp cấp cấp đánh giá, tính cơng thức: Đối với việc tự đánh giá cấp đánh giá, tính cơng thức: Trong đó: : Điểm số đánh giá nhân viên theo tiêu chuẩn i nhân viên đánh giá : Điểm số đánh giá nhân viên theo tiêu chuẩn i cấp đánh giá : Điểm số đánh giá nhân viên theo tiêu chuẩn i đồng nghiệp đánh giá : Điểm số đánh giá nhân viên theo tiêu chuẩn i cấp đánh giá Việc nhân , , nhằm giảm bớt khơng xác việc tự đánh giá nhân viên, tránh gây ảnh hưởng 23 đến kết đánh giá cuối Điều tránh lỗi vầng hào quang lỗi bao dung Tổng hợp điểm đánh giá ( thang điểm 5): Yếu: từ – 2,0 điểm; Trung bình: 2,0 – 3,0 điểm; Khá: 3,0 – 3,9 điểm; Tốt: 4,0 – 4,5 điểm; Xuất sắc: từ 4,6 điểm trở lên 3.2.5 Hồn thiện cơng tác phản hồi sau đánh giá Cơng ty tổ chức thảo luận với nhân viên sau đánh giá để trao đổi kết đánh giá với nhân viên, từ nhân viên tiếp tục phát huy điểm manh, khắc phục điểm yếu để bước nâng cao chất lượng thực nhiệm vụ 3.2.6 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cơng ty TNHH MTV Cấp nƣớc đầu tƣ xây dựng Đắk Lắk a Về sách - Sau có kết đánh giá thành tích nhân viên, cơng ty nên động viên, khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc - Hàng năm, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công ty nên đưa vào quy hoạch vào vị trí cao hơn, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu vị trí cao - Bên cạnh đó, nhân viên đánh giá mức yếu, công ty cần đưa hình thức nhắc nhở, xử phạt hợp lý b Chính sách đào tạo phát triển Để nâng cao hiệu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên công ty, tác giả đề nghị công ty bồi dưỡng số kỹ sau: - Kỹ tiếp nhận phản hồi thông tin Kỹ giải vấn đề 24 - Kỹ đánh giá Phương pháp đánh giá KẾT LUẬN Trước xu cổ phần hóa doanh nghiệp nay, cơng ty cần đáp ứng xu cạnh tranh để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao chất lương, mở rộng mạng lưới sử dụng nước địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững, không làm ảnh hưởng đến tài nguyên nước ngày quý Để áp ứng u cầu đó, đòi hỏi cơng ty phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, đánh giá thành tích nhân viên đóng vai trò quan trọng Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên thực hiệu có tác dụng to lớn đến hoạt động cơng ty, giúp cơng ty trì phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Chính vậy, đề tài “Đánh giá thành tích nhân Công ty TNHH MTV cấp nước Đầu tư xây dựng Đắk Lắk” em xây dựng để công ty tham khảo, nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn Để thực nhiệm vụ đánh giá thành tích nhân viên, cơng ty cần đồng tình ủng hộ toàn nhân viên Trên số giải pháp để Công ty TNHH MTV cấp nước Đầu tư xây dựng Đắk Lắk hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên Một lần nữa, em xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm giúp em hoàn thành đề tài này! ... công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty TNHHMTV Cấp nước đầu tư xây dựng Đắk Lắk - Chương 3: Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHHMTV Cấp nước đầu tư xây dựng Đắk. .. TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƢỚC VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 2.1.1 Lịch sử hình thành. .. tài: đánh giá thành tích nhân viên số phòng, ban Cơng ty TNHHMTV Cấp nước đầu tư xây dựng Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu trụ sở Công ty TNHHMTV Cấp nước đầu tư xây dựng Đắk Lắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk

Từ khóa liên quan