Hướng dẫn winword

48 42 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2020, 23:46

BÀI 1: VÀO/RA FỈLE Mục đích * Biết gõ sửa nội dung văn bán ■> Thành thao thao tác với fiỉe văn bán: ẹhi file vào đĩa, mở filc mới, gọi file cũ từ đĩa hình Thốt khỏi W inW ord Thụt: hành Mở cửa sổ trình ứng dụng W inW ord Mở file Gõ đoạn văn sau: Cơn bão số 4, 5, liên tiếp đổ vào tỉnh M iền Trung gây thiệt hại ng hiêm trọng người tài sản Bộ Giáo dục - Đào tạo Cơng đồn giáo dạc V iệt N am có Nghị liên tịch số 11374/1998/N Q -L T kí ngày 28/11/1998 việc vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên nước đóng góp, ủng hộ mức tối thiểu ngày lương Theo báo cáo khấn sở Giáo dục - Đ tcỊo cấp Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt N am thống nhất: Kêu gọi khẩn cấp cán bộ, giáo viên, công nhân viên em học sinh nước với tinh thần tương thân, tương ủng hộ quẩn áo, chăn m àn, sách giáo khoa, giấy viết giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên em học sinh Jở tỉnh M iền Trung Ghi file vào đĩa, thư mục m ình vói tên VIDU.DOC Đóng file VIDU1.DOC M file gõ đoạn văn sau: The planning of the needs to study Corncerning above thc headline, we are asking vvhelher it is O.K to process the acúvity accorđing to foỉỉowing items Purposes To seek for tho nceds in the general company or organization for thc IT tcchnology M ethod a Questionaừe b Intervievv Budget Total amount: Detail: Envelope Sending fee R etum ing Envelope Fare for visiting Ghi file vào đìa thư mục với tên VIDU2.DOC M file V ID U.DO C kiểm tra lai nội dung Đ óng tất file m thoát khỏi W inword Hướng dẫn M cửa sổ tr ìn h ứng d ụ n g W in w o r đ Sau khởi động W indow s ban kích hoạt nhóm Office kích 'đúp chuột biểu tượng W inw ord nhóm M íĩle K ích nút N ew Standard Toolbar (với thao tác W inw ord không xuất hộp hội thoại) Hoặc bạn d ù n g 'th ự c đơn F ile/N ew Trong trường hơp chọn F ilelN ew hộp hội thoại Nevv xuất hiện, chọn N orm al kích vào OK Gõ văn bản: ♦ Khi nạp văn bản, hết đoạn, ấn E n te r Nếu m oọt đoạn dài m ột dòng W ord tự động xuống dòng gặp lề phải đoạn ♦ Trong gõ, gặp lỗi bạn dùng: - Phím Delete xố kí tự nằm sau trỏ tcxt - Phím I ìa c k S p a c e xố kí tự nằm trước trỏ text *> Đỏ liiơn kí hiộu Ivnter S pace phài bật sáng nút trôn Standard Tooỉbar Ghi tì le ’» Kích chuột vào nút Save tròn Standard Toolbar dùng thực đơn File/Save X uất hộp hội thoại Save As Troníi hộp hội thoại bạn thực thao tác sau: ♦ Chọn ổ dĩa c hộp Drive ■> Chọn thư mục hộp Directories ■-> Chọn W ord Docum ent hộp Save File As Type ♦ Đặt tơn file: kích chuột hộp Fiỉe Name để xuất trỏ Text, gõ VI D U ỉ ♦ Kích vào OK Chú ý: - Nếu hộp File name chứa ký tự, bạn đùng phím Delete B a c k S p a c e để xố hết kí tự gõ tên file - Sau văn có tên, bạn sửa chữa văn phải thực lại thao tác ghi vào đĩa Lúc không xuất hộp thoại Save A s sửa đổi ghi vào đĩa Đ ón g íĩle Dùng thực đơn File/Close Nếu xuất hiên thông báo “D o you vvant to save to VIDU.DO c ? ” có nghĩa “bạn có muốn ghi tiỉiững thay đổi VIDU.DOC hay khôngT' Trong trường hợp bạn m u ố n ghi lại thay đổi đó, bạn kích nút Yes Ngược lại bạn kích nút No Ghi file vào dĩa thư m ục m ình với tên V ID U 2.D O C Các thao tác câu câu tương tự cách làm với câu 2, củu câu Mỏ' tì le V ID U D O C r a m àn h ìn h ♦ Dùng tlurc đưn Kilc/Opcn kích chuột vào nút Opetì Xuất hộp hội thoại Open Trong hộp hôi thoại bạn thực thao tác sau: ♦ Chọn ổ đĩa /7 hộp Drives ♦ Chọn thư mục hộp Directories ♦ Chọn file cán mở hộp Fiỉe Nanie: kích chuột vào tên file V ID U l.D O C ♦ K ích vào OK Chú ỷ: để biết có file mở, bạn kích chuột vào thực đơn Windows, danh sách file m xuất ỏ' cuối thực đơn Bạn muốn làm việc lại với m ột file đó, kích chuột vào tên file Đ ó n g hai íìle lại th o t khỏi W in w o rd a Đ óng file ♦ Giữ Shift kích chuột vào thực đon File." ♦ K ích chuột vào Close All (để đóng tất file mở) ♦ Trong trường hợp m ột file chưa ghi vào đĩc W inw ord đưa thông báo “D o you want to save to ” - K ích Yes ý ghi file lên đìa - K ích N o khơng đồng ý b T hốt khỏi W inw ord — - - Thực lệnh F ile/E xit bạn kích đúp chuột vào hộp điều khiển cửa sổ W inword BẢI 2: KHỐI VÀ C Á C LỆNH THAO TÁC VỚI KHỐ! Mục đích: Thành thạo cách làm viồc vói khối văn ♦ Tạo khối ♦ Sao chép khối ♦ Di chuyển khối ♦ Xoá khối ♦ K iểm tra lỗi tả tiếng Anh văn Thụt hành M file V ID U 2.D O C m àn hình Gõ tiếp đoạn văn sau vào cuối văn có sẩn: Reading W ork in pairs You are going to look at today’s television progrmmes on Hanoi Moi nevvspaper A nsw er the questions as quick as possible This competition See who can íinish first Hovv m any films are on? W h a t’s on HTV channel tonight? W hat are the good points and bad points about television? Sao chép đoạn “Work in p a ỉ r s Vào sau dòng “Speaking Hãy di chuyên đoạn văn vừa gõ thêm vào vị trí m ẫu sau:- SKILLS D E V E L O P M E N T Vocabulary Q uestion Hovv m any TV channels are there in your country? W hat kinds of program m e you like watching? Reading W ork in pairs is a You are going to Iook af today’s television progrm mes on Hanoi Moi nevvspaper A nsw er the questions as quick as possible This is a competition See who can íinish first How m any films arc on? W hat,s on HTV channel tonight? Speaking W ork in pairs \Vhat are the goocl points and bad Doints about television? Discussion How important is television to your? A nsw er these questions honestly! On average, hour many hours a week you w atch television? “Television is che\ving-gum for the eyes” Do you som etim e watch television becạusẹ ỵou hạvẹ nothing better to do? Kiểm tra xem có m ắc lỗi tả khơng? Huớng dẫn M íìle V ID U D O C ♦ K ích vào nút O petí trơn Standard Toolbar thực lệnh F ile /O p e n X uất hộp hội thoại Open ♦ Chọn ổ đĩa H thư m ục ♦ K ích chọn tên file cần m (yiD U D O C ) hộp File N am e ♦ K ích vào OK Gõ tiếp đoạn vũn Bạn kích chuột vị trí đầu dòng cđn gõ để xuất trỏ text N ếu khơng thể kích chuột được, để trỏ text vị trí cuối dòng cuối (sau nothing bettcr to do!) ấn E n te r để tạo dòng trắng Sau gõ tiếp văn m ột cách bình thường Sao chó p khối ♦ Đánh dấu khối đoạn W ork in pairs é Kích chuột vùng chọn đoạn ♦ Để chép khối vừa chọn bạn dùng m ột hai cách sau: Cách Ị : - Kích nút Copy Standard Toolbar để đưa khối vào đâm (hoặc đưa trỏ tới khối vừa đánh dấu, kích nút phải chuột chọn lỌah Copy) - Đưa trỏ text trước từ Discussion Kích P a síe (hoặc kích núi phải chuột chọn lệnh Paste) Thao tác cho phép bạn dán liệu từ đệm m àn hình Cách 2: - Đưa trỏ chuột tới khối vừa đánh dấu - Giữ phím C trl đồng thời kích rẽ chuột tới trước từ Discussion (lúc trỏ text xuất vị trí khối chép đến vị trí đó) Với thao tác tương tự bạn chép đoạn v/hat are the teỉevisiíì đến vị trí mẫu Di c h u y ể n khối ♦ Tạo khối cho đoạn Reađing channel tonight ? - Đ ưa trỏ chuột tới vùng chọn (phía trước dòng Reading) trỏ chuột có dạng - K ích đúp chuột để chọn đoạn, sau rẽ chuột tới cuối khối cần chép (trước dòng W hat’s on H TV ) ♦ Đ ể di chuyển khối bạn thực m ột hai thao tác sau: Cách ì: - K ích vào nút Cut (hoặc đưa trỏ chuột tới khối vừa đánh dấu, kích nút phải chuột chọn lệnh C u t) - Đ ặt trỏ text đầu đoạn Speaking - K ích nút Paste (hoặc kích nút phải chuột chọn lệnh Pasíe) Cách 2: - Đưa trỏ chuột tới khối vừa đánh dấu (chuột có dạng: - Rê phần chọn tới trước từ Speaking X oá khối ~7 r ) ♦ Đánh dấu khỏi cán xố ♦ An phím D ek te Ví dụ: sau chóp đoạn il\V!iat are the " đến vị trí mảu, trèn ván bán bạn lúc có hai đoạn tương tự nhau, bạn xóa đoạn “What are the " nằm cuối văn cách: - Đ ánh d íu đoạn “ What are the " - Ấn phim Delete K iếm t r a lõi c h ín h tá tiếng A nh Đưa trỏ text đầu văn Kích chuột vào nút Spelling dùng lệnh T oois/S pelling Khi xuất hộp hội thoại Spelling Theo hướng dẫn hộp hội thoại bạn kiểm tra lỗi tả văn BÀI 3: ĐINH KHN DẠNG CHÚ' Mục đích Định dạng cho ký tự: thay đổi Pont, kiểu, kích thước, mùa sắc ký tự Thụt: hành Mử file V ID U l.D O C Trình bày văn theo mẫu sau ghi file vào đĩa XÁC NHÂN CHUYỂN DOANH s ố NỘI BỘ (Từ trung tòm /4 sang Trung tủm B) Kính gửi: Phòng Tài vụ Trung tâm A xác nhận chuyển doanh số sang Trung tâm B số tiền theo hợp sau: Hợp số 1595/HĐKT: số tiền 55.700.000 (năm mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng) Hợp số 28S5/HĐKT: số tiền 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 1S9Õ Giám đốc Trung tâm A M file V ID U 2.D O C trình bày theo m ẫu sau ghi vào đĩa S K IL L S D E V E L O P M E N T \Z o ccib u lo ry QjLíeJLtiú4t How many TV channels are there in your country? What kinds of programme you like vvatching? (IhỉxidituỊ, VVork in pairs You are going to iook at íoday’s television prog.Tnmes on Hanoi Moi newspaper có san Đổ xem hình ánh trước đưa vào văn ban, kích lựa chon Prcvicvv lúc hình ảnh mà ban chọn xuấl hiộn khung Pi'cvicw C riclĩ 2: đưa hình ánh có sán văn vào Prame -Hình ảnh trước đưa vào văn cách thực lệnh Insert/ Picture Khi hình ảnh xuất vị trí trỏ Text -Đưa hình ảnh vào Frame : kích chọn hình ảnh cho hiộn tám nút đen xung quanh khung ảnh Thực laị lệnh Insert /Fram e hay kích chuột nút Frame Drawing Toolbar Lúc hình ảnh bạn đúợc đưa vào Frame theo ý muốn Sau đưa dược hình ảnh vào Frame bạn di chuyển thay đổi kích thước Frame theo ý m uốn theo m ẫu : - Kích hoạt Prame cho tám nút đen xung quanh Prame đọ - Đổ di chuyển Frame, bạn đặt trỏ chuột khung Frame kéo Fram e đến vị trí thích hợp lồi thả tay Chú ý di chuyển trỏ chuột có dạng -Thay đổi kích thước : đặt trỏ chuột nút đen ( trỏ chuột có dạng :(), rê chuột đổ thay đổi kích thước ưng ý thả tay 5.Ghi file vào đĩa Thực lệnh File/ Save kích chuột vào nút Save thuộc Standard T o o lb a r 33 BẢ! : F O R M A T P A G E S , H EAD ER VẢ FQOTER, P A G NUMBERING M ụ c đ íc h : Cách đặt thơng số cho trang giấy đặt lề, kích Ihước giấy, hướng in Tạo tiôu đổ trôn clưới cho trang văn Các phương pháp đánh số trang Thực hành M File V ID U 3.D O C Đặt (hông số cho trang a Đ ặt lại lồ trang theo thông số sau : Top= cm Bottom=2cm L eft=3cm Right=2.54cm b Đ ặt kiểu trang giấy có cỡ A4, hướiig in Potrait Đật tiêu đề trôn với nội dung : Công ty trách nhiệm hữu hạn A Đ ặt tiêu đề với nội dung : số trang tương ứng ( ví dụ 1) cho in có dạng mẫu: Công ty T N H H A Số: /H Đ K T Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am Đ ộc lập — Tự — Hạnh phúc *** H nội, ngày tháng năm 1996 Ị iỢ P Đ Ố N G W U Ẻ M U f ĩ T i S Ồ N M ột bôn : Do ông (bà): Chức vụ : Làm đại diện cho bên khách hàng có nhu cáu thuê (mua) tài sản Cổng ty TN H H A, gọi tắt Bên A M ột bôn : Do ông (bà): Chức vụ : Làm đại diện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn A, gọi tắt Bên B Hai bơn trí ký kết hợp đồng thuê mua tài sán với điều khoản sau: G hi file vào đĩa ĩlư ó ìig dần Mơ tì le 34 Thực lệnh F i l e / O p e n kích chuột vào nút Open thuộc Standard Toolbar ỉ)ạt th ô n g số cho t r a n g : - Piíc/Pagc Setup X uất hộp hội thoai Page Setup - Trong hộp Apply To: chọn \Vhole Document - Đặt lại lồ trang : chọn nút Margins -Chọn thông số theo yêu CÀU hộp Top, Bottom, Lcĩt, Right Chọn cỡ hướng in :chọn nút Page Size -Chọn cỡ giấy A4 hộp Page Size -Chọn hướng in Portrait hộp Orientation - Kích chuột O K Đạ t liêu đồ tiêu đề : Vie\v/IIeacIer a n d F o oter Xuất hiộn m àn hình nhỏ mang tôn Hcader Footer xuất hộp hội thoại Header and Pooler T rên khung Header : gõ Công ty Trách nhiệm lurũ han A Tạo khuôn cho chữ theo thông số : Font VnPresent, kiểu chữ - đậm nghiêng, cỡ 14, dóng hàng trái Kích chuột nút svvilch Betwecn Header and Footer, Page Num ber hộp hội thoại H eader and Footer đổ chèn mã tương ứng với số trang Kích chuột nút Cỉosc 35 BÀI 10: S T Y L E VÀ CẤC THA ũ TÁC r-ORPMT M ụ c d íc h Cho phép bạn tạo khuôn mẫu định dang sẩn đổ trình bày nhanh thống cho toàn văn Thực hành Mở file V ID U2.DO C Dùng Slyle để trình bày theo m ẫu sau: SKILLS D E V E L O P M E N T Vocabưlary íịtteilỉótl 1,How m any TV channcls are the re in your country? 2.W hat kinds of program m es you like \vatching ? ĩteacling W ord in pairs You are going to look at to d ay ’s television programmes on Hanoi Moi ncvvspaper A nsw er the questions as quick as possible This is a competition See who can íinish íirst 1.How many films are on? W h a t’s on IiT V channels tonight? S p e a h in g W o r k in p a irs W hat are the good points and bacl points about television? D isc u ssio n lio w importanl is television to you? Answ er thcsc questions hcnestly! On average, hour m any hours a week you watch television? ”Television is chewing — gum for thc eycs Do you som etim es vvatch tclevision because you have nothing bcttcr to do? Đ Ể K I Ể M T R A T IN H Ọ C Đổ số 1: Cho hình hộp với cạnh số nguyên : a 1> b 1> c 1;a2> b 2> c2;a3> b 3> c3 Lộp thuật toán cho biốt hình hộp trẽn có thổ lẠp thành m ột hình lập phưưng khơng ? Đổ số 2: 36 Lạp thuẠl tốn giai phương trình bậc ba sau: a x 3+ b x + c x + d = o 3.Ghi filc vào đĩa với tòn khác STYLE.DOC Hướnc dẫn Mỏ' 11le Kích chuột vào nút Open Standard Toolbar dùng lệnh Pilc/Open T o Style áp (lụng Style đổ trìn h bày : a.K M i niệm Style: Stylc (kiểu trình bày) m ột đoạn văn hoăc m ột chuỗi ký tự dùng để tiết kiệm thời gian trình bày vãn bản, đổ trình bày văn m ột cách thống Để dùng Style, trước liên bạn nơn xác định xem văn cán bao nhiCu Style, xác định thơng số để định nghĩa chúng Đối với mím ta có thổ tạo Stylc sau : - Style thứ : Dùng đổ trình bày cho phíìn đẩu đề phẩn “ Skills developm ent “ ”ĐỔ kiểm tra tin học Có thể đặt tơn Đầu đổ bao gồm thông số sau :Font :VnTimcH, cỡ 16, máu Bluc Left=Right=0 cm, Pirst Line=0cm, Bore = After= 18pt, dóng hàng - Style thứ hai: dùng đổ trình bày cho tên phẩn “ Question” , “ Reacỉing” , “ Speaking” , “ Đổ số 1” , “ Đề số 2” Có thể đặt tên Style với thông số sau : Pont VnAristotc, cỡ 20, máu xanh đAm(Dk Blue), kiểu chữ bình thường Left=Right=0 cm, Pirst line= cm, dóng hàng trái, Bore = ter =6 pt - Style thứ ba: dùng để trình bày đoạn “ W ork in pairs “ Discussion” , dặt tơn Style gồm (hơng số sau : Pont VnSouthern, cỡ 14 m àu tím (Dk Magenta) Lcít = cm, Right =0 cm, First line = cm, dóng hàng trái After = ốpt - Stylc thứ tư : dùng để trình bày cho phẩn nội dung chung bài, đặt tơn thíln gổm thơng sổ : Font VaTim c, cỡ 12, Lcft =1.5cm, Right line = 0.75 cm, After = pt, dóng hàng hai bơn b Tạo Style Thực lệnh Form at / Stylc Xuất hộp hội thoại Style Kích chuột nút Nevv để thực thao tác tạo Style • Trong hộp Nam e : 2,0 tên Stylc cÀn tạo.(Ví du Dau de) • Trong hộp Style Type: chọn Paragraph Trong hộp Based on : chọn Normal a Kích nút Format: khai báo thơng số cho Style » Chọn Pont X uất hộp hội thoại Pont dùng để thay dổi Font chữ, kiểu chữ, m àu sắc, cữ Ví dụ : Trong hộp Pont chọn :VnCenturyU Schoolbook, cỡ lố, màu bluc Kích vào OK 37 * Chọn Paragraph: -Leỉì = Right =0 cm, rirst Linc = cm, Beforc =After = 18 pt Tione, hộp Aligment chọn Ccntcrecỉ Kích vào OK • Kích vào OK ® Thực tiếp bước trẽn đổ tạo Slyle «< Sau tạo xong tất Style, bạn kích chuột vào nút Close đổ thoát khỏi hộp hội thoai trở hình soan thảo Cliíí ý : Trong trường hợp muốn thay đổi thông số cho Style : - Chọn tên Stvle cán đổi hộp Stylố K ích vào nút Mođií' chọn thơng số cán đổi c Trình bày áp đụng Slyle cho văn - Đánh dấu phẩn văn cán áp dụng Style - Dùng chuột chọn tên Styỉe tirơng ứng hộp Style (hộp trôn Formatting Toolbar) - Hoặc dùng thực đơn Ponnat/Style Chọn tôn Style Irong hộp Style Name kích nút Apply G hi ÍIlc vào đĩa với tên k h c : Chọn lệnh File /Save As Bài 11 : Trộn văn Mục đích Thao tác trộn văn sử dụng cẩn soạn thảo văn có nội dung gán giống Các văn chứa m ột số thông tin khác cần điền Thực hành Mở file gõ trình bày văn sau : ĐẠI IIỌ C Q U Ố C GIA H À NỘI C Ộ N G H Ò A X à HỘI CHỦ N G H ĨA V IỆ T N A M K IIOA Q U ẢN TRỊ KIN1I lạp — Tự — Hạnh phúc DO AN II *** Hà nội ngày tháng năm Giấy mời Kính gửi : Hiộn dang giữ chức vụ Địa : ĐT: Hội tuyển chọn học viên khóa Quản trị Doanh nghiệp cao cấp giáo sư N guyỗn Văn A, chủ nhiệm khoa làm chủ tịch, xốt tuyển hai ngày 15 16 tháng năm 199Ố Hội đánh gía cao thành cơng mà Ong (Bà) đạt vui mừng thông báo ô n g (Bà) hội 38 ci ổnf, nl i í ú t r í l i ế p l ì hẠn h ọ c vi Cn c ủ a k h ó a h ọ c C h ú n g l ôi x i n g i lới O m ; I Hà) lòi chúc mừng nồng nhiệt nhốt Để triển khai khỏa tạo, Khoa Quản trị Kinh doanh đồ nghị Ông (Bà) hoàn lất thủ tục nhập học dược gửi kèm theo trước trước ngày 25/3/1996 Chúc Ông (Bà) thu kết mỹ mãn khóa học tới T/L Chủ tịch Hội tuyển chọn Thư ký Chương trình TRẦN T H A N H B Ghi ílle-vào đĩa với tơn VB-CHINH.DOC File liộu có dạng sau : Chucvu D tho Diachi 127 Láng Hạ 3234567 Giám đốc Công ly xuất nhập kháu HN 56 Lé Lai — 865432 Phó giám đốc Nhà O ng Anh m áy cá hộp HP HP Hùng 90 Lô Văn Bà Lỗ Mà Giám đốc Công ty 8456789 TNHI-I A Hưu-HN Bà Trán Thủy Tnrưng phòng Kinh 96 Bạch 8678900 doanh Công ty X M ai-Đà nẩng Ghi file liệu vào đĩa với tôn DUL1EU.DOC ố Quay vổ văn tiến hành trộn văn bủn Trong trường hợp cẩn thiết có thổ sửa lại văn file liệu trộn lại Ghi kết văn trộn vào đĩa T hoát khỏi W inW ord Hovaten Ơng Trán Bình Hướng dẫn Các bước trộn văn bao gổm : ® Soạn văn : Văn chứa nội dung không thay đổi văn c;1n tạo c n đổ trống chỗ cán điồn thông tin *> Soạn văn phụ: Văn bao gồm Ihông tin cần điền vào văn » Trộn văn 39 Tạo ván : * Bạn mở filc mới, gộ trình bày nội dung văn trcn, : - I lai dòng clÀu bạn đặt điểm dừng Tab với vị trí tương ứng: vị trí thứ : cm, vị trí thứ 2: 1 em Pont VnarialH, riỗng đoạn “ Độc lập ” Font VnArial, cỡ 10, dóng hàng trái (Left) - Dòng “ Hà nội ngày ” Pont VnArial, cỡ chữ ỉ , dóng hàng phải (Right), kiểu chữ nghiêng (Italic) - “ Giấy m ời” : Pont VnArialH, cỡ chữ J 1, dóng hàng (Center), kiểu chữ đậm (Bold) - Còn lại: Font, VnTime, cỡ chữ 12, dóng hàng hai bơn (Justify), kiểu chữ bình thường (Rcgular), Left=Right=0 cm, First Line =0.75 cm, Aíter =6 pt Riêng đoạn : -Chức vụ , Địa chỉ, Điện thoại” bạn sử dụng điểm dừng Tab trái với vị trí tương ứng sau: vị trí thứ :2.5 cm, vị trí thứ hai: 11 cm “ T/L Chủ tịch Trần Thanh B” :điểm dừng Tab với vị trí Tab:l cm - Ghi filc vào đĩa với tơn VB-CHINH.DOC Kích chuột nút Save thực lệnh File/ Save ' - Thực hiộn lệnh Tool/Mail Merge X uất hiộn hộp hội thoại Mail Merge Helper Trong khung M ain Document bạn kích chuột nút Create chọn Form Leter X uất hộp hội thoại Microsoft VVord - Bạn kích chuột vào nút Active W indow - Kícli vào Close Tạo file liệu: - Thực lộnh Tool/M erge Xuất hộp hội thoại Mail Merge Helper - Trong khung Data Source bạn kích chuột vào nút Gct Data chọn Crcate Data Sourcc Xuất hộp hội thoại Create Data Source - NÚI R em ove Field Name dùng để xóa trường thời hộp Fielđ N am es in Header row (nếu có) - T rong hộp Fielđ Nam e bạn gõ tôn trường (tôn trường phải viết liền ) - K ích chuột vào nút Add Fie!d Namc để bổ sung trường thời vào Data File - K ích vào OK X uất hộp hội thoại Savc Data Sonrce dùng để ghi File liệu vào đĩa Bạn ghi tôn file DULIEU.DO C W ord xuất thông báo nhắc bạn bổ sung thêm ghi vào Data F;le chèn tnrờng trộn văn - Kích vào nút Edit Data Sourcc để vào số liệu cho Data File Hộp hội thoại Data Form xuất 40 Bạn h ã y 0,0 s ố liệu k h ui m H ov a te n, C h u c v u , D ia ch i Dthoai Sau kích chuột nút Ađđ Nevv đổ bổ sung thôm ghi rỗng cho phép bạn nhập tiếp số liệu - K ích vào OK Tiến hành trộn văn Chèn mã trộn Đặt trỏ nơi cán chcn trường - Kích vào nút Insert Merge Ficlđ trôn Mail Merge Toolbar chọn trường định chèn - Ghi vào đĩa cách thực File/Save Ví dụ: Đặt Irỏ text vị trí sau từ “Kính gửi “ , kích chuột vào nút Insert Merge Toolbar chọn trường Hovaten Khi mã “ Hovaten” xuất văn bạn Tương tự bạn có thổ chèn (rường lại vào vị trí tương ứng Khởi tạo trộn Sau bạn chèn hết mã trường, bạn thực hiên trộn văn vào văn trộn thang máy in Kích chuột vào nút M erge To New Document trôn Mail M erger để khởi tạo trộn vào văn xuất, trơn hình Khi trơn m àn hình xuất văn có tên Form L e tte r l Bạn sửa chữa văn m ột cách bình thường sau ghi file vào đĩa in Một số đồ kiểm tra Đề số I : Trình bày theo mẫu sau ghi vào thư mục với tên D E S O 1.DOC Shell tổ chức đa quốc gia với doanh số trôn 100 tỷ đô la ba công ty lớn giới Việt N am , Shell Gas Haiphong liến doanh sản xuất khí đốt hóa lỏng cho sử cỉụng nước sở cơng nghiệp K ế tốn ; Cơng lác Hà nội - Có cấp chun m ơn lĩnh vực có liên quan - năm kinh ngiiiộm làm viộc có liên quan, nắm vững kiến thức chuẩn mực k ế toán quốc tố - Có tinh thán trách nhiệm, chững chạc có khả đánh giá tốt - Thơng thạo nói viết tiếng Anh, có kỹ giao tiếp trình bày tốt - Có kinh nghiệm làm việc với phán m ềm m áy tính - Tuổi từ 25 trở lên 41 úiig cừ viôn tuyổii dụng dược hưửng mức lương thỏa đáng Lùy theo khả kinh nghiệm Chỉ plìủiìg vấn hổ sư đủ íi chuẢn Mỏ sư iicn Anh , nêu rõ vị trí [uyển dựng, khả năng, kinh nghiệm, mức lườne, mong muốn, hình số điện thoại liên lạc theo địa Coopers& Lybr Certiíiccl Public C oopcrs& Lybianđ- A1SC and Accountans Management Esecutive Search Services AISC Consultants 17 Ngo Qưyen, Hanoi or by fax: 8251737 42 Đổ số 2: Trình bày theo mẫu sau ghi vào thư muc với tên D E S D O C Công ty Thương mại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hỗ trợ kiến thiết Miền núi Độc lập- Tự — Hạnh phúc Số: — O0 — - Biôn lý hợp đồng ủy thác Cán vào hợp ủy thác nhẠp số 16 UT/FR ngày 15/10/1995 ký Công ty X N K Biơn giới Thanh hóa Cơng ty Thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền núi Hôm nay, ngày 28/02/1996 gồm : Bôn A: Công ty Thương mại hõ trợ kiến thiết Miẻn núi Do Bà : Nguyễn Thị A- Giám đốc làm đại diện Bôn B: Công ty X uất nhập Biên giới Thanh hóa Do Ông: Trần Văn B- Giám đốc làm đại diện Hai bốn thỏa thuận, đối chiếu thống lý hợp đồng sau : Về hàng hóa : Bôn A nhận đủ 19.295 M T (850 thùng) mì cánh buồm Đ ảm bảo thời gian chất lượng hợp đồng định Về tốn : Bơn A phải tốn gồm : - Tiền hàng:22.961.05 USD* 11.018 USD = 252.984.848 đ - Phí chuyển tiền hàng : = 1.485.336 đ - T h u ế nhập : =101.212.308 đ - Phí chuyển tiền t h u ế : = 67.000 đ - Phí ủy thác : = 2.529.340 đ Cộng: 35S.279.340 đ (Ba trăm năm tám triệu hai trăm bảy chín nghìn ba trăm bốn mươi đồng) Bôn A chuyển trả cho bôn B số tiền :354.196.808 đ Bên A phải trả tiếp cho bên B số tiền :4.082.532 đ Khi bên A trả xong số tiền hợp coi lý Đ Ạ I DIỆN BÊN ĐẠI DIỆN B ÊN 13 A 43 Đổ số 3: Trình bày theo mÃu sau ghi vào thư mục với tơn D E S 03.D O C _ ■ C Ồ N G TY HỖ T RỢ KIHN T l I I ỉ í r M ỉ An núi DỊA CHỈ : Ố5A IIAI BÀ TRƯNG- 'ITÌL: 8267385-8257289 FAX:84-4 283422 BẢNG PIIU LUC K l ỉ Ả C r i HẢNG v THẺ CÔNG TY Đ ỊA Đ IỂ M NGƯỜI TEL BẢN FA X K IIƯ V ự c Khách hàng Địa : Mã số: Thành plìíìn (Cơng ty/Đại lý): Ngày thành lập: Địa điểm bán hàng Doanh thu hàng ngày Kinh doanh Nguồn cung cấp hàng thường xuy ơn: Điều kiộn toán 44 V ùng thị trư ng 1Tính DAn cư 1'Ioat độn g: 45 Đề số 4: Trình bày theo mẫu sau ghi vào thư mục với tồn DES04.DOC N G Ấ N IIẢNCÌ THƯƠNG MẠI c ổ PHẦN SẢI GỊN THƯƠNG TÍN (SA C O M B A N K ) VỐN CỔ PHẦN 47 TỶ 484 TRIỆU VN D TI1ÔNG BẢO P H Á T H À N H CỔ PiĩẦ N ĐẠI C H Ú N G Đ Ợ T Mua cổ phẩn Ngủn hàng Sài Gòn Thương Tín sở đẩu tư để chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán Được chấp nhận Ngân hàng Nhà nước-Việt Nam cho tăng vốn điều lô lên 100 tỷ năm 1996, theo công văn số 372/CV NH5 ngày 12-071996 Ngíln hàng Sài Gòn Thương Tín "hát hành rộng rãi cổ phán đại chúng mệnh giá m ột cổ phần 200.000 đồng.Thời hạn kỳ l(đợt 2) kể từ ngày 22- 07-1996 đến 30-09-1996 Người m ua cổ phần (cổ đơng) Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bảo đảm quyổn lợi sau: • Được hưởng đáy đủ quyồn lợi, Iighiã vụ cổ đồng Ngân hàng Sài Gòn Thương-Tín • Được chia lãi cổ phán theo kết kinh doanh hàng năm Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ® Được dễ dàng, thuận tiện việc chuyển nhượng, thừa k ế cổ phần TrAn trọng kính mời q cổ đơng, q doanh nghiệp bà gán xa đến đăng ký góp vốn biết tliơm chi tiết địa sau ctíìy: Hội sở : 600 Nguyễn Chí Thanh, Q 11, TP HÒM _ Điện thoại : 8579156-8579158 Chi nhánh Hà nội: 65 Ngơ Thì N hậm , Q.Hai Bà Trưng, TP Hà nội Điên thoai :8267739 Chi nhánh Thành Công:48 Trần Hưng Đạo B,Q5, TP HCM Điện thoai :S533495 46 Chi nhánh Sài G ò n :2I Nguyỗn Thái Mọc, Q!, TP HCM Điên thoai -.8375665 Chi nhánh Chợ Lớn : HẠu Giang, Q6, TP H C M Điện thoại -.8559480 _ 47 ... tên VIDU2.DOC M file V ID U.DO C kiểm tra lai nội dung Đ óng tất file m thoát khỏi W inword Hướng dẫn M cửa sổ tr ìn h ứng d ụ n g W in w o r đ Sau khởi động W indow s ban kích hoạt nhóm Office... Kích chuột vào nút Spelling dùng lệnh T oois/S pelling Khi xuất hộp hội thoại Spelling Theo hướng dẫn hộp hội thoại bạn kiểm tra lỗi tả văn BÀI 3: ĐINH KHN DẠNG CHÚ' Mục đích Định dạng cho ký... watch television becạusẹ ỵou hạvẹ nothing better to do? Kiểm tra xem có m ắc lỗi tả khơng? Huớng dẫn M íìle V ID U D O C ♦ K ích vào nút O petí trơn Standard Toolbar thực lệnh F ile /O p e n X
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn winword , Hướng dẫn winword , Cho 3 hình hộp với các cạnh (là số nguyên) a^b^Oị, a2>b2>c0, a3>b3>c3. Lập thuật toán cho biết 3 hình hộp trên có thể lập thành một hình lập phương được không?, Do Ong (Bà): Chức vụ: Làm đại diện cho Công tỵ Trách nhiệm hữu hạn A, gọi tắt là bên B. Hai bên nhất trí ký kết hợp đổng thuê mua tài sản với các điều khoản sau:, Left = 0 cm, Riglìt = 2. 75 cm Special: chọn None.

Tài liệu mới đăng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn