Cảnh báo khi dùng thuốc

41 18 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2020, 23:46

DS PHẠM T H IỆ P - DS v ũ NGỌC THUÝ Cành báo Khi dùng NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2008 N H Ử N G C H Ử V IẾ T T Ắ T A IS: Antiiníỉammatoire steroide Chống viêm Steroid A INS: Antiinílammatoire Non steroide Chóng viêm khơng steroid C a: Calci C Hb: Đơn vị Chymotrypsin Hemoglobin Cg: Centigam Dd-dd: Dung dịch Đvql: Đơn vị quốc tế E.Coli: Escherichia coli ECG: Điện tâm đổ Fe: Sắt g: gam G6DP: Glucose-6-phosphat dehydrogenase HA: Huyết áp Hg: Thuỷngân HBr: Hydrobromid HCI: Hydrochlorid IMAO: ức chế Mono Amino oxydase Iv: Đường tĩnh mạch (Intraveineuse) Im: Đường bắp thịt (Intramuscuíaire) K: Kali KS: Kháng sỉnh LP: T ác dụng kéo dài M AO : Mono Amino oxydase Mg: Magne mg: Miligam mcg: Microgam mg/kg/ngày: miligam/kilỏgam thể trọng/ngày NSAIDS: Nonsteroidal anti-ỉnflammatony Drugs Thuốc chống viêm không steroid ng: Nanogam Sc: da (Sous - cutané) T K TW : Thẩn kinh trung ương UẠE: Đơn IỤ-UI: ^ VỊ hoạt ựnh enzym Đơn vị qụậọ \é Vđ: vừa đù Vit: Vitamin Zn: Kẽm LỜ I N Ó I Đ Ầ U D ù n g thuốc m ột việc r ấ t k h ó p h ả i r ấ t th ậ n trọng T h u ố c h ầ u h ế t nhử ng hóa dược, hi (lù n g lạ i hồ vào mơi trường s in h hóa, tấ t yếu x ả y nhữ ng p h ản ứng P h ả n ứng ấ y ihàm m ục đích tơ t m a n g lạ i lợi ích chừa bệnh T u y n h iê n củng xảy n h iề u p h ản ửng b ấ t ợi m ta gọi nhử ng Lác dụng khô n g m ong m uôn h a y tác dụng phụ thuốc S ch “N H Ữ N G L Ư U Ý K H I D Ừ N G T H U Ó C ” đời với m ục đích lư u ý trước cho ngưòi lùng vê c h ố n g c h ỉ d ị n h , l u ý ( t h ậ n t r ọ n g ) k h i d ù n g , c c t n g t c t h u ố c , t c l ụ n g k h ô n g m o n g m u ố n ( t c d ụ n g p h ụ ) c ó t h ể x ả y r a v q u l i ề u c ù n g c c h x lý Sách bao gồm khoản g trê n 1000 hóa dược th n g dụng v vói m ộ t í t b iệ t dược h ịn h h n h trê n th ị trường M ỗ i chuyên k h o đểu có: T ẻ n thc - C h í đ ịn h - C h ơn g c h ỉ đ ịn h - Lư u ý • Tương tác thuốc 'ác d ụ n g phụ qu liều Sách dặc b iệ t dể cập k h sâu về: - T n g t c th u ố c : k h n ă n g m ộ t th u ố c có th ê m th a y đ ổ i h iệ u lực, cường độ tá c d ụ n g ù a m ộ t s ố th u ố c k h c k h i d ù n g đ ổ n g th i, dược đ ộ n g học (h ấ p th ụ , p h n bơ', chuyển hóa , th i rư ) vé dược lự c học (cộng hợp, ức ch ế ) N h n g tư ng tác ấ y p h â n tíc h chế, khuyến o : cấm p h i hợp, p h ò ĩ hợp có đ iể u k iệ n , tr n h p h ố i hợp , th a y đ ổ i liệ u p h p cách x lý - T c d ụ n g p h ụ : H ầ u hết th u ố c có í t n h iê u tá c d ụ n g p h ụ T c d ụ n g p h ụ n ặ n g có m cho người bệnh bổ th u ố c , th a y đ ổ i thuốc T ác d ụ n g p h ụ có th ế p h ụ c h ổ i n h n g c ù n g có tác lụ n g p h ụ k h ô n g thè p h ụ c h ổ i n g u y chết người C ả n h báo n h ữ n g tá c d ụ n g p h ụ ấ y đ ể g i d n g vả th ắ y th u ố c tìm cách k h ắ c p h ụ c, r ấ t đ n g c h ú ý cho từ n g cá t h ể với người p h ả i lù n g n h iề u lo i th u ố c tro n g ngày T ê n thuóc sách v iế t gần gĩư n g u yên tên th ô n g dụng quôc t ế (In te r n a tio n a l N o n •ro p rie ta rv N a m e - I N N ) khô n g p h iê n âm V iệ t ngữ T r a cứu thuốc có th ể th e o số tr a n g ỏ m ục lục ách th e o vần chữ c A B C c ủ a tê n thuốc theo sô' tra n g V ì sách c h i có tên hóa dược th n g d ụ n g quỗc tế, kh n g có tên thương m i, k h i tr a cứu cần em kỹ tên hóa (lược (h o t c h ấ t, c h ấ t gốc) trê n n h ã n , bao bì, v ỉ thuốc, đơn hướng d ẫn để tr a cứu ho thuốc cần tìm Sách b iên soạn với cố gắng tác giả, m ong rà n g sách m a n g lạ i n h iều iều bố ích tới b n , tu y n h iê n h n c h ế n h ấ t đ ịn h với n h iề u n g u yê n do, r ấ t mong ự góp ý c h i bào bạn C Á C T Á C G IẢ A A b a c a v ir (ỉiage n; Ziagin; Trizivir) Dẩn chất tổng hợp nucleosid, tác dụng ức chế enzym chép nghịch đảo (transcriptase inverse), ngăn cản phát triển virus HIV-1 HIV-2 Phối hợp với Lamivudin Zidovudin, điều trị cho bệnh nhân HIV C h ố n g c h ỉ định: Mẫn cảm với thuốc Suy gan nàng Lưu ý: H iện n a y chưa có k in h nghiệm d ù n g cho trẻ em (Xem thêm L a m iv u d in Z id o v u d in ) A b c ỉx im a b (Reopro) Dùng bo trợ cho heparin aspirin đề phòng tai biến sung huyét ò tim cùa bệnh nhân có nguy cao huyết khối mạch vành cáp, cần tạo hinh mạch vành xuyên xoang da (viốt tắt ACTP: angioplastie coronarienne transluminale percutanée) C h ốn g c h ỉ đ ịn h : Mẳn cảm đả biết với thuốc, với thành phán cùa thuốc hoăc với kháng thể đơn dòng chuột; thc chứa cân papain nơn có chống định với người có mẳn cảm vớỉ papain: Do tăng nguy chảy máu nên có chóng định với: - có xuất huyét nội tạng; tién sử tai bỉốn mạch não; phẳu thuật có chấn thương sọ nảo; u dỉ tật nộisọ;tăng huyốt áp nặng không ổn định, bệnh vỏng m ạc â người tăng huyết áp đái tháo đuởng; suy gan suy thận nặng Lưu ý: Chưa có nghiên cứu n h hường thuốc đến tr in h p h t triể n báo th a i tiế t vào sữa Cẩn theo d i ch ặ t chẽ v ì ta i biến rấ t d ễ xảy tro n g vòng 36 g iờ chảy m u (n h ấ t nhừ ng bệnh n h ả n có k h i lượng thê' th ấ p p h ụ n 65 tuổi) A c a rb o s e H glucose h u yé t (do ức ché E n zym glucosidase) Dùng trong: B ệnh đái tháo đường C h ốn g c h ỉ d ịn h : Mẫn cảm với thuốc Phụ nữ có thai hoăc ni bú Thiếu niơn 15 tuổi Suy thận nàng Rói loạn đường ruột kinh niên Thốt vị nghẽn ruột lt ruột Hội chứng Roem-held Lưu ý: - D uy t r i chặt chẻ c h ế đ ộ ăn kiêng người đ i tháo dường, c h ỉ ngừng d ũ n g thuốc k h i có ý kiến th ầ y thuốc - Thuốc m h đường huyết, bệnh n hản điều t r ị ăn kiêng, nêu tụ t đường h u yế t d ù n g glucose khô ng dừ ng sucrose D ù n g thuốc p h i g h i vào thẻ xác nhận tiểu đưòng Tương tác th u ố c : Với sucrose (gây ia chày, đau bụng) Phối hợp với Sulfbnylurea , m etform in, in su ỉin, giảm liều dùng thuốc K hông p h ố i hợp với thuốc k h n g acid, cholestyram in, ernym tiê u hoá khác T ác d ụ n g phụ: Đ ẩ y bụng, đ n h hơi, ỉa chày, đau bụng Nếu theo chê'độ ă n kiêng bệnh đ i tháo đường không đúng, tác d ụ n g p h ụ tă n g lên, cẩn h ỏ i ý kiến th ẳ y thuốc Có th ể tă n g trarư am inase (hồi p h ụ c được) A c e b u to lo l Hydrochlorid Điểu trị tãng huyết áp Phòng đau thắt ngực trị cảc chứng mạch nhanh - loạn nhịp Nhổi mâu tim C h ốn g c h ỉ định: - Tuyệt đối: - Blốc nhĩ thát độ (ở bệnh nhân không trang bị máy kích thích tim) - Mạch chậm đáng kể (dưới 50 nhịp/phút); suy tim mãt bù; phối hợp với íloctenin - Tương đói: hen, phối hợp với amiodaron Lưu ý: Tuyệt đ ổ i trá n h ngừng thuòc đ ộ t ngột người đau th ấ t ngực (v i dễ gày loạn n h ịp nặng, n h i m áu tim đột từ) - T rá n h p h ô ĩ hợp vởi b e p rid il, d iltia ze m uerapam il (nguy gảy lo n n h ịp suy tim ) - T hận trọ n g k h i dừng cho người b ị hen, có h ộ i chửng R ayn a u d b ị u tế bào ưa crom Tương tác ỉh u ố c: F lo cta fe n ỉn uà s u lto p rid Chống c h i đ ịn h p h ỏ ĩ hợp; (ảnh hường tim m ạch tiậ ìiỊi), K hông nên p h ổ i hợp: A m ỉo d a ro n rỏ ì lo n co bóp tự động dẫn truyền Cán thận k h i p h ô i h(tp: thuốc gày mè halogen (ảnh hưởng tim ) bán cho người gáy mê biết; Với thK đõì ng calci (b e p rid il, d iltỉa ze m , verapam il) rỏ ì loạn tín h tự động, dẩn truyền uà tru y tim ; V('fi thuốc chông loạn n h ịp (propafenon, ụ u in id in , h yd ro q u in id in , d iso p yra m id ) rò ì loạn tỉm ; Với baclofvn tàng tác d ụng hạ H A ; Với in s u lin , s u lfa m id hạ đưỉfng huyết, che lấ p triệ u chứng hạ đường huyết (đánh trổng ngực, n h ịp tỉm n h a n h ỉ; Với lidocain tâng tác dụng p h ụ ; Với thuỏc cán quang io d giám p h ả n ứng bù trừ tim mạch v i p h ả i ngừng thuốc, không p h ả i có tra n g b ị h ổ i sức cấp cứu P hối hợp cẩn lư u ý : Với thuốc A IN S m g iả m tác d ụ n g hạ H A ; Với thuốc đ ố i kh n g calci ịd ih y d ro p y rid in ) hạ H A tru ỵ tim người suy tim tiềm ẩ n ; Với thuốc chống trầ m câm im ip m in (ba vòng), an th n k in h tá n g tác d ụ n g hạ H A nguy hạ H A tư thế; V i cortỉcoỉd, g iá m tác d ụ n g hạ H A ; Với m efloq u in nguy ca chậm n h ịp tim T c d ụ n g p h ụ : Thường nhẹ kh ô n g p h ả i n g h i thuốc, n h : m ệt m ỏ i, rố i lo n tiê u hoá, d ị cảm đ ẩ u c h i Thuốc không g ày d ị dạng bào th a i, sản p h ụ k h i th a i nghén dừng thuốc th i trẻ m i đè dể b ị suy tim , nên cẩn theo d õ i ch ặ t bệnh viện Thuốc, chuyến qua sừa mẹ nên sấn p h ụ không cho bú k h i d ù n g thuốc Người b ị suy thận cẩn dùng liề u g iấ m đ i tu ỳ theo mức độ suy thận (Xem thêm chống c h ỉ đ ịn h , tương tác thuốc , lư u ý thuốc chẹn th ụ thê beta) A c e c lid in Giống chất đối giao cảm, tác dụng trực tiếp; gày co tử tãng trương lực trơn - M ất trương lực túi mật, bảng quang, tử cung sau mổ C h ố n g c h ỉ đ ịn h : - Với thuốc tiêm: phụ nữ có thai H en Động kinh Đ a u thẳt ngực - Khoa mắt: Viêm cấp mống mẳt hoàc thể mi; Man cảm với thành phấn thuốc tra mắt Lưu ý: Sau k h i tra m ắt, t h ị g iá c có th ể b ị rố i loạn tro n g chốc lát T c dụng phụ: Co đổn g từ, co th ấ t m i, cảm g iá c rá t, h ắ t A c e c lo te n a c Giảm đau - Hạ nhiệt Chống viêm Xem thêm chống định, tương tác thuổc lưu ý thuổc chóng viêm khơng steroid vả A1NS A c e ty llin P ip e zin Trị hen Kích thích tim Lợi tiểu C h n g c h ỉ định: M ản cảm với thuốc A ce m e ta cin Chống viêm không steroid (A IN S ) có tác dụng giảm đau, chơng viêm v trị bệnh khớp C hống c h ỉ định: Rói loạn tạo máu chưa rõ nguyên nhản M an cảm với thuốc với indometacin Phụ nữ có thai ỏ tháng cuối Trẻ em 15 tuổi (chưa cỏ kinh nghiệm sử dụng) Liru ý: Có thê buồn nơn, nơn, chếnh chống, đau bụng, tiêu cháy, án m ấ t ngon, x u ấ t huyết tiêu /lố, lt đường tỉẻu hoả N hức đấu, chóng m ặt, ngủ gà, mệt m ỏi, ù ta i H iếm g ặ p : lo áu, lú lẫ n , lonn tâ m th ẩ n , h oang tường, trám cám , kich thích, yếu CƯ, bệnh lý thẩn kin h n#oại biên, tổn thương (hận, p h ù , tỏ n g H A , tă n g k a li huyết, p h n ứng m àn (ngoại ban, nội b a n /p h ù mạch th n k in h (sưng lười, họng, th a nh q u án ) vá m ò hòi, m ày đay, ngứa, rụ n g tóc, p h n ửnR p h ả n vệ, g iả m bạch cầu , tá n g men gan, tảng urẻ huyết D ùng u d i: g iả m sảc tô vỏng mạc, đ ụ c g iá c mạc Cá biệt: g iả m hổng cẩu, g iả m tiêu cẩu - p h n ứng tạ i da, viêm nỉẻm mạc, viêm gan, viêm miệng, suy thận cáp, tă n g đường huyết, đường niệu, g iả m th ín h lực, rố i lo n th ị giác, rố i lo n tiểu tiện, x u ấ t huyết ỏm đ ạo - H iếm viêm nặng kết kợ p nhiễm khuản Xem thêm A IN S A c e n o c o u m a ro l Dẳn xuất coumarin có tác dụng chống đỏng máu C h ố n g c hỉ định: - Tạng chảy máu; Các tổn thương phận gây chảy máu Mới tiến hành phàu thuật vé thán kinh m ẳt - Suy gan thận nặng - Tăng huyết áp ác tính - C ác tai biến mạch não (trừ trường hợp huyết khối toàn thản) Loét dày - tá tràng Lưu ý: T rán h d ù n g thuốc chổng viêm không steroid (như Dan xu ấ t pyrazol, salicylic) với liều cao vờ m icunazol cho bệnh nhán dừng thuốc * N ènh trá n h d ù n g cho p h ụ n có th a i n h ấ t tro n g th n g đẩu 15 ngày cì thờ i g ia n th a i nghén trừ trường hợp khô ng d ù n g heparin th ẳ y thuốc đ ịn h V i thuốc chuyển vào sửa mẹ nên sàn p h ụ khôn g cho bú thờ i g ia n dừng thuốc Thận trọng cho người cao tuổ i T rá n h uổng rượu k h i dùng thuốc Tác dụng phụ: - T riệ u nịỊ x u ấ t huyết với m ức độ nặng nhẹ khác cỏ th ể d ấ u hiệu báo động, ta i biến d ù n g thuốc p h t m ột tổn thương p h ậ n tro n g thể - Han đò ngồi da d ị ửriỊi (mày đay, m ấn ngứa) hết sau k h i ngừng thuốc - Cóc r ố i loạn tiêu horí Cắn kiếm tra (do thờ i g ia n Q uick) vào 12 g iờ sau k h i dừng thuốc, đ ế p h t h iệ n xem bệnh n h ả n có m àn cảm với thiuYc không m ột lẩ n nửa vào 24 g iờ sau k h i uống, đ ế ưởc lượng hiệu lự c thực tế thuốc T ron g th i g ia n d ù n g thuốc 2-3 ngày lạ i kiểm tra m ột lẳn (Tương tác thuốc xem Thuốc chống m áu) A c e p ro m a z in An thần kinh, gày ngù C h ố n g c h ỉ định: Gíơcỏm góc đóng; bí đái rối loạn niệu đạo - tuyến tiền liệt A ce p ro m e ta zin Thuốc an thán kinh (Xem thêm Promethazin) A c e ta zo la m id Sulíamid ức chế enzym carboanhydrase mô ống thận (tãng thải trừ nước, cảc ỉon Na*, K* H C - kiếm hoá nước tiểu) thể mi mắt (làm hạ nhản áp), hệ thần kinh trung ương (chóng phù não vả kinh giật); phổi (tăng cường trao đổi oxy-máu phổi); lớp da (chóng phù nể) C h ố n g c h ì định: (Với thuốc uống tiêm): Suy gan, thận thượng thận Không dung nạp sulíamid Có tiền sử bệnh thận Phụ nữ có thãi Lưu ý: m ột sỏ'người có nguy cao n h người g ià , đ i tháo đường , đ a n g tin h trạ n g nhiễm acid-huyết k h i dừ n g thuốc cẩn theo d õ i ion-đổ máu, đường-huyết a c id -u ric huyết - Thuốc chuyến vào sữa mẹ, n h ng cho tớ i chưa thấy ả n h hưởng xấu đến trẻ - Thuốc cho p h ả n ứng dương tín h k h i th te$t “dopingv Tương tác thu ố c: K hổng đứ(tc p h ổ i hợp với: + Các d ẩn ch ấ t sa licylìc (tă n g nồng độ sa lic y la t khơng ion-hố m áu não, tả n g độc tín h với hệ thẩn k in h tru n g ương) + M ethenam in (có nguy g y kết tủ a ò niệu đạo) Tác dụng phụ: - G iảm k a li-h u y ế t kèm nhiễm acid-huyết chuyên hoá , đ i th o đường T ảng acid uric-huyết kèm cấp tin h bệnh gút - H ôn mê gan người b ị xơ g a n - R ỏ ì lo n chuyền hoá calci sỏi thận Chửng cận th ị tro n g chốc lát Xem Chống c h l đ ịn h , Tương tác thuốc, L u ý Thuốc lợ i tiếu th ả i k a li) A ce to rp h a n Giảm tiết dịch mật Trị triệu chứng ỉa chảy người lớn C hống c hỉ định: Trẻ em 16 tuổi, phụ nữ có thai ni bú A c e ty lc y ste in Làm lòng dịch nhầy đuờng hô hấp Làm lành tổn thudng mát, dùng viêm p h ế quản-phổi cáp mạn C hống c h ỉ định: - Xơng khí dung nhỏ chỗ: có cdn hen; dùng kháng sinh liều cao kèm tổn thương niêm mạc hô hấp - Uống: mẳn cảm với thuốc; loét dày -tá tràng Phenylceton niệu Lưu ý: Với người b ị k h í th ủ n g p h ổ i (do làm loảng đơm n h a n h , nên dễ g y chứng trà n ngập đường hô hấp) K hông nên kết hợp thuốc m loảng đlrm (tác d ụ n g kiể u a tro p in ) T rá n h d ù n g cho p h ụ n có th a i (tu y rầ n g nghiên cứu súc uật chưa thấy tác d ụ n g g y d ị d n g bào th a i) phụ n ữ n u ô i bú (chưa theo d ô i sử dụng) T hận trọng vởi người loét d y • tá tràng L iế u cao gảy rơ ĩ loạn tiêu hố (đau dày, buồn nôn, ỉa chảy) Tác dụng phụ: M ấ n cám với thuốc: co th ắ t p h ế quản, m àn ngứa ngối da, b u n nơn , nôn A c e ty ld ig o x in Cường tim Digoxin C h ố n g c h ỉ định: Nhưdigoxin A c e ty lle u c in Chống nôn nao triệu chứng chóng mạt Trị: Các chứng chóng mât nguyên nhàn khác Lưu ý: V i chưa có chứng n g h iệ m , cẩn th ậ n kh ô n g nên d ũ n g cho người m a n g th a i A c e ty ls a lic y la t ly s in Giảm đau thấp khớp, ung thư, phẳu thuật, chán thương, xét nghiệm C h ố n g c h ỉ định: Loẻt dày - tá tràng tiến triển M ẳn cảm với dẫn xuát salicylat - Bệnh chảy máu thể tạng thu nhận Ngyy gây chảy mảu - Trẻ em 15 tuổi Lưu ý: - Tác d ụng chống tậ p kết tiểu cẩu, đặc biệt đ ố i vớị a s p ỉrin , kéo d i th i g ia n chày máu, tác d ụng kéo d i 4-8 ngày sau k h i ngừng điều trị, có th ế gảy nguy x u ấ t huyết tro n g trường hợp càn thiệp p h ẫ u thuật - Cẩn th ậ n k h ỉ d ùng suy thận, suyển, nhiễm v iru s ò trẻ 12 tỉ ■ K hơng nên d ũ n g nếu: th ố ng phong, ro n g k in h , ro n g huyết - Tuyệt đ ố i không d ù n g tro n g qu ý th a i kỳ (nhiễm độc th a i) cuối th a i k ỳ (x u ấ t huyết mẹ con) - Không nên dừ ng k h i đ a n g n u ô i bú (nhiễm độc trẻ) Tưdng tác: K hông p h ố i hợp với thuốc chống đông m áu đường uống K h ô n g dừng uới M ethotrexat (tảng độc tính) L m g iả m hiệu lực vò n g trá n h th a i K hông p h ố i h(fp với th u ố c chống viêm không steroid khác, Với h eparỉn uà tic lo p id in đường tiêm m tă n g nguy chảy m u K hông d ù n g với thuốc b i acid u ric niệu T hận trọng k h i d ù n g với thuốc chống đ i th o đường T h ậ n trọ n g vôi thuốc lợ i tiể u (cho bệnh n h ả n uống nhiều nước) T hận trọng k h i d ù n g với g lu co co rtico id Thuốc gảy ức c h ế tác động ỉn te rfe ro n alpha T h ậ n trọ n g k h i dừng với th u ổ c bao d y-ru ộ t (tảng tiết d ần xu ấ t s a lỉc y la t thận) T ác dụng phụ: Có th ế b ị : ù ta i, g iả m th ín h lực, nhức đấu (thường liều) - D au bụng, loét (làv, x u t huyết tiêu hoả, h ộ i chứng cháy m áu (m áu cam, m áu lợi, ban xu ấ t huyết) p h ù Quincke, n o i m ày day, hen xuyễn, ta i biến p h n uể, suy tế bào gan trẻ b ị nhiễm uỉrus (hội chứng Reye) (Xem thêm A IN S uà A c e ty ls a lic y lic acỉd) A c e ty ls a lic y lic a c id Giảm đau, hạ sót, chống viêm chống ngưng két tiểu cầu C h ốn g c h ỉ định: Tiền sử viêm loét dày-tá tràng Đ ang bị chảy máu dày M ân cảm với dẫn xuất Salicylic Tương tác thuốc: t T h u ố c u ổ n g c h ố n g d ô n g m u k h n g v it a m in K ỉ T ăng tác d ụ n g chống m áu do: Đầy thuốc từ liê n kết với protein huyết th a n h uà Cộng hợp tác d ụ n g chống kết tụ tiểu cấu, làm tă n g nguy loét x u ấ t huyết, n h t người cao tuổi T rá n h p h ổ i hợp thuốc v ì nguy xu ấ t huyết ♦ T h u ố c c h ố n g v iê m k h ô n g s te r o id : P h ỏ ĩ hợp p h i logic cộng hợp tác d ụ n g gáy loét, tăng ìiỊịu y xu ấ t huyết đường tiê u hoá T rá n h p h ổ i hợp + t ie n z o fu r a n : G iả m tác d ụ n g b i a c id u ric niệu, có thè tác d ụ n g cạnh tra n h tro n g acid u rỉc thận N g u y th ấ t b i tro n g điếu tr ị, bệnh cánh m sàng có th ể n ặ n g lên D ừng thuốc g iảm đau, chõng viêm khác ♦ C e p h a lo s p o rỉn có n h n th io m e th y lte tra z o l: Tăng nguy xu ấ t huyết với cóc cephalosporin có nhân ih io m e th yltetrcu o l {như: latamoxef, cefoperazon, cefamand()l, cefmenoxim, cefotetan) N hân tác dụng n h m ột dán ch t coum arỉn ỉkh n g vỉta m in K), làm tảng tác d ụ n g chông đỏng máu, chống kết tụ tiếu cẩu T rá nh p h ô i hợp chủ yếu vởi latam oxef, tăng nguy x u ấ t huyết, đặc biệt k h i d ù n g kh n g sin h với liề u cao + D ụ n g c ụ đ ặ t tr o n g tử c u n g (v ò n g t r n h th a i) : c ỏ th ế th ấ t b i trá n h th a i vòng tránh th a i (ức chẻ h iệ n tượng viêm) Tuy tra n h cải nguy th ụ thai, uẩn nên trá n h dùng thuốc chong viêm chi) p h ụ n d ù n g biện pháp trá n h th a i c ẩ n có thêm d ữ liệ u xác m inh + H e p a r ỉn , P e n to x y fy llin , T ic io p ỉd ỉn : P hôi hợp với thuốc có tín h chống kế t tụ tiểu cẩu hay tin h chơng đòn g m u m tă n g nguy x u ấ t huyết T ăng thêm tín h kích ứng niêm mạc dà y (xu ấ t huyết đư itng tiê u hoá) T hay liệ u p h p khác, trá n h p h ô ĩ hợp N ếu p h ố i hợp, p h ả i theo d õ i chặt chẽ h u yế t đồ ♦ In d o m e ta c in , c c p y r a z o l: P h ố i hợp thuốc p h i logic Cộng hợp tác d ụ n g g y loét dày táng nguy x u ấ t h u yế t đường tiêu hoá Thay liệ u p h p khác + M ife p rÌ8 to n : G iám h iệ u đ iể u trị, g iữ khoảng cách dừng thuốc cách í t n h ấ t 24 g iờ + P ro b e n e c id : S a lic y la t ức c h ế h o t tín h b i tiế t a cid u ric niệu cùa probenecid uà ngược lạ i có th ể m g iả m th ả i s a lic y la t gâ y nên độc tính T rá n h p h ổ i hợp Thay đ o i liệ u p h ả p khác ♦ C h ấ t a c id h o n c tiể u : T ă n g nổng độ s a lỉc y la t huyết tương, g iả m đào th ả i qua nước tiếu b ị a c id h o T ă n g tác d ụ n g dược lý salicylat Nếu p h ô i hợp p h ả i đ iề u ch ỉn h liề u qua kiếm tra p H nước tiểu + R ượu c h ế p h ẩ m có rư ợ u : H a i chất kích ứng niêm m ạc dày ru ộ t có th ể gảy x u ấ t huyết (ỉưitng tiê u hoá, t r a s p irin có c h ấ t đệm T rá n h dừ n g đồng th i ♦ A m in o s id tiê m h a y d ù n g t i c h ỗ : A m in o s id p h ô i hợp với sa lỉc y la t d ù n g d i ngày với liều cao tăng gày độc vớ i ta i K h ô n g d ũ n g thường xuyên sa lỉcyla t Nếu cẩn, p h ả i k iể m tra th in h lực 4- C h o le s ty m in : G iả m h ấp th u s a lic y la t qua đường tiêu hoá N ếu p h ố i hợp p h ả i g iữ khoảng cách uống s a lic y la t h a i g iờ trước y bổn g iờ sau k h ỉ d ù n g cholestyram in + G lu c o c o r tic o id : T ăng cộng kợ p tác d ụ n g p h ụ gày loét niêm m ạc d dày, đặc biệt với người cao tu ổ i người có tiền sử loét dày Cân nhắc lợ i ích /n g u y trước k h i p h ố i hợp thuốc , p h ò ĩ hợp thèm c h t báo vệ niêm m ạc dày f I n s u ỉỉn : L iề u cao a s p irin có th ể g áy hạ glucose huyết m tả n g tác d ụ n g in s u lỉn Theo d õ i lâ m sàng uà đ iê u c h ỉn h liề u dùng Interferon alp h a tá i tô hợp: ức chê tác d ụ n g sin h học củd interferon s a lic y la t N S A ID khác Cơ chế chưa rõ c ấ n cản nhắc nguy c /lợ i ích uà giàm hoạt tin h thutỉc + I n t e r le u k in t i t ổ h ợ p : Cộng hợp tác d ụ n g độc với th ậ n h a i chất C h ỉ thực điều t r ị in te rle u k in sà chuyên khoa cán nhắc theo thê trạ n g ch u n g người bệnh N ếu p h ô i hợp p h i then d ô i ch ặ t chẽ ion đổ độ th a n h th ả i creatinỉn + T h u ố c n h u ậ n t r n g n h ầ y th ả m th ấ u : L m g iả m hấp th u h o t tín h sa lic y la t G iừ khoảng cách dừ ng thuốc cách n h ấ t g iờ + L it h iu m : Các NSA1D m g iâ m độ th a n h th ả i lith iu m thận, gảy tă n g tá i hấp th u thuốc (} ĨỈIẬỈ thận, có thê gáy liề u lith iu m Điểu chình liều lit h i cho thích hợp qua theo d ỏ i kỹ nồng (tộ lith iu m máu + P h e n y to in : Các s a lic y la t đa y phenyto in kh ó i liên kết với p ro te ỉn m tá n g nong độ thuốc chông động k in h tro n g huyết tưítng P h ả i đ iề u ch ỉn h liề u tu ỳ theo nắng độ ph e n yto in tro n g máu + R e e rp ỉn : Các N S A ID ức ch ế tổng hợp (1 thận prostaglan din gày dàn mạch m tăng ứ nước n a tri Có nguy suy thận cấp ngưiti bệnh b ị m ấ t nước G iảm tác d ụ n g hạ huyết áp Theo d ỏ i chức nàng thận (độ th a n h th i creatinin) theo d i huyết áp, đặc biệt lú c bất đầu điều trị + S u ự a m id h a g lu c o s e h u y ế t: Các p ro sta g ỉa n d in tham g ia vào c h ế đ iề u hoà glucose huyết, nên có nguy hạ glucose huyết k h i p h ố i hợp h a i thuốc, x lý : D o biến động nống độ glucoSiĩ huyết tro n g k h i d ù n g th u ố c chỏng viêm cẩn tă n g cường theo d õ i m sàng + T e tr a c o s a c tỉd : T àng tác d ụ n g p h ụ gáy loét uà x u ấ t huyết N h n g tro n g m ột sô d n g viêm khớp, p h ổ i hợp có thẻ có ích C ân nhàc nguy H ợi ích trước k h i p h ố i hợp N ế u p h ô ĩ hợp p h ả i theo d õ i càn th ậ n lả m sàng + N a t r i v a lp r o a t : Các chế: Cộng hợp tác d ụ n g chổng kết tụ tiểu cẩu khác n h a u kèm theo ng u y x u ấ t huyết, s a lic y la t đẩy n a tri va lp ro a t kh ỏ i liên kết p ro te in huyết tương (tương tác dược động học vế p h ẫ n bô thuốc) kèm theo g iá m chuyển hoá th i trừ , m tă n g n a tr ỉ va lproat tự kèm theo nguy liề u (hôn mê, g iá m trương lự c cơ, g iả m p h n xạ, co từ, g iả m hô hấp tự động) K hông nên p h ố i hợp Nếu p h ô i hợp theo d ỏ ỉ nồng độ n a tr i u a lp ro a t tro n g huyết tương, theo d ò i m sàng Đ iều c h in h liề u lượng cho th ích hợp N gười bệnh th ấ y đ a u bụng p h i báu cho th ấ y th u ố c biết Nên th a y s a lic y la t (paracetam ol cẩn) + V e r a p a m il: Tăng độc tín h h a i thuốc b ị đẩy k h ỏ i liê n kết vởi pro te in Tương tá c dược độriỊỊ học p h ả n bô thuốc Theo d õ i lâ m sàng điều ch ỉn h liều thuốc chẹn kênh calci cho thích hợp Theo d i tác d ụ n g p h ụ cùa sa licylat (đau bụng, chấy m áu cam, chảy m áu l(Â, tai, nhức đẩu) + Z ỉd o v u d in : Tàng độc tín h cùa m ỗi thuốc ức c h ế cạnh tra n h liê n hợp với a c id g lu c u ro n ic tro n g m icrosom gan Theo d ò i tác d ụ n g p h ụ cùa thuơc theo d ỏ i huyết học (công thửc m u ) lâ m sàng (suy nhược, buồn nôn, nô n ) + T h u ố c k h n g a c id u ố n g ưá t h a n h o t t í n h : G iá m hấp th u đường tiê u hoá uà g iả m tá i hấp th u ong thận, m g iá m nồng độ sa lic y la t huyết th a n h thuốc k h n g a c id đ a n g d ù n g có tín h chất kiềm h(>á nước tiểu G ỉữ khoảng cách dừng thuốc cách í t n h ấ t + T h u ố c ch e n b ê ta ; C lo n ỉd in ; D ia z o x id ; D ỉh y d r o p y r id in ; T h u ố c l i t iề u g iữ v t h ả i k a li; F u ro e m ỉd ; C h ấ t ức c h ế e n zym c h u y ề n đ ổ i - G u a n e th id iriy M e th y ld o p a , S o ta lo l: G iảm tác d ụ n g hạ huyết áp C ác thuốc N S A ID ức c h ế tổng hợp ò th ậ n p ro s ta g la n d in g y dản mạch uà kéo theo g iữ nưítc n a tri N g u y suy th ậ n cấp người bệnh b ị m ất nước N h ấ t U(H indom etacỉn s a lic y la t liề u cao Đ ảm bảo uiệc tiếp nước đẩy đủ cho bệnh Theo dôi chức th ậ n (độ th a n h th ả i cre a tỉn ỉn ) Theo d õ i huyết áp, đặc biệt k h i b ắ t đẩu điều trị + D ip y r id a m o l: P hối hợp với thuốc chống kết tụ tiểu cẩu hay chống đỏng m u m tăng nguy x u ấ t huyết Tưcarba Ìn sau k h i dỡ ngừng dừng arn in e p tin ỉ ngày + C c c h ấ t c h ủ v ậ n m o r p h in ; C c th u ố c c h ố n g tr ầ m c ả m b a v ò n g v tư n g tự ; C ác th u ố c k h ả n g h is t a m in k h n g H I m d ịu ; F lu o x e tin ; G lu t h e t im id v c c c h ấ t tư n tỊ tự ; ỉn te r fe r o n a lp h a t i tô h ợ p ; M e d ifo x a m ỉn ; R e s e rp in : Tăng tác d ụ n g ức chê hệ th ả n k in h tru n g ương, ức chê hô h ấp tác d ụ n g hạ huyết áp Tnng nguy p h ụ th u ộ c thuốc Đ iếu chỉnh liề u lư/m g h i thuốc cho ih ic h hợp, ý i xe uà người đứng máy Không uống rượu chê ph m ró rưítu 27 + C ác th u ố c m ê h a lo g e n ; C a r m u tin h a y d ẫ n c h ấ t; D a n tr o le n ; C c e s tro g e n v th u ố c t r n h t h a i e s tro -p ro g e s to g e n ; G r is e o fu lv in ; l8 o n ỉa z id v c c c h ổ i tư n g tự Ị M a c r o lid : M e th o tr e x a t; P r o g a b ỉd ỉ R ỉf a m p ỉc ỉn Ị N a t r i v a ỉp r o a t h o ặ c d ẩ n c h ấ t: P h ô i hợp thuốc độc với gan (cộng hợp tác d ụ n g p hụ).N ếu p h ố i hợp p h ả i theo d õ i ch ặ t chẻ chức náng gan (ASAT A L A T , phosphatase kiềm , b ilir u b in ) hoàn dừng m ột tro n g h a i th u ố c K h n g uống rưựu khơng có tiế n sử viêm g a n virus Nếu b ị ban đủ da, ngứa hạch to th i có nh iề u khơ thuốc Tuỳ theo ; kết test sin h học, cẩn p h â n biệt nguy x u ấ t h iệ n viêm gan tiêu tẻ bào không h ổ i p h ụ c uới ngu y viêm gan ứ m ật hồi p h ụ c sau k h i ngừng đ iể u trị + C c th u ố c c h ố n g n ấ m d ẫ n c h ấ t c ủ a ỉm m ỉd a z o l: H a i thuốc có tiềm n ã n g độc vói g a n Nếu p h ố i hợp p h i theo d õ i ch ặ t chẽ chức gan (ASAT, A L A T , phosphatase kiềm , b ỉlỉru b in ), đặc biệt với ketoconazol có th ể hồn dừng m ột tro n g h a i thuốc (xem cách x lý đáy) + I n t e r le u k in t i tô h ợ p : M ụ c tiêu ch in h đ iể u t r ị ung th tuyến thận In te rle u k in c ủ n g co tin h độc uới gan, p h ố i hợp h a i thuốc có tiềm độc với gan C h i thự c h iệ n sò đ iề u tr ị chuyên khoa Nếu p h ô i hợp p h ả i theo d õ i chặt chẽ chức nàng g a n (A S A T, A L A T , phosphatase kiềm , b ilir u b in ) h oán d ng m ột tro n g h a i thuốc + O x a fỉo z a n ; v ỉx o la z ỉn : T ă n g tác d ụ n g ức chế hệ th ầ n k in h tru n g ương, tă n g tác d ụ n g a n thẩn (tương tác kiếu dược lý) Đ iều c h ỉn h liề u lượng h a i thuốc Chủ ý người i xe, người đứng máy Không uống rượu chế p h ẩ m có rượu + A m p h e ta m in h a y d ẫ n c h ấ t: Đ ố i kh n g tác d ụ n g ; có th ể m tăng tín h h u n g bạo người nghiện am phetam ỉn T rá n h p h ố i hợp + M e th a d o n : T ăng tác d ụ n g ức chế hệ th ầ n k in h tru n g Ưỉtng gây an th ầ n m ạnh C hú ý đặc biệt Vỉri người i xe hay đứ ng máy T c d ụ n g phụ: Có th ể có: P h ả n ứng d ị ứng-miễn d ịch gan T rứ n g cá d ù n g liề u cao M i dùng thuốc có th ề b ị: h ổ i hộp, tim nhanh, nóng nảy, lo âu, dể b ị kích thích, hưng p h ấ n , m ấ t ngủ, đ ỏ m ặt, buổn nôn, đ au dày, đ a u nhức, ru n rẩy, khô miệng, chóng m ặt, táo bón N ếu có biểu h iệ n đau bụng, suy nhược chán ăn, buồn nôn kéo dài, đau khớp, sôi p h i kiểm tra men gan, vàng da tảng men g an p h ả i ngừng d ù n g thuốc v ĩn h viễn A m ln o p h y lin Làm co thắt phế quản, tăng cường hơ hấp tuần hồn ỏ động mạch nhỏ, lợi tiểu Phòng trị Cdn hen phế quản, điều trị phổi hợp chứng hen tim, suy tâm thất trái C h ốn g c h ỉ định: Nhối máu tim cấp, tfuỵ tim mạch, loạn nhịp Bệnh loét Lưu ý: - D ù n g tiêm tĩn h m ạch p h ả i tiê m chậm • K h n g đ ể th u ố c m ạch tiêm tro n g đ ộng m ạch , thuốc m h o i th mô, th ậ m c h í hoại tử Trường hợp ru n g n h ĩ m ạn có nguy nghẽn mạch (theo d ô i cẩn thận) - N ếu người tả n g H A H A không ổn đ ịn h d ù n g dư i dạng truyền d ịch chậm uà kiểm soát H A N ếu thiể u niệu , g iả m liề u Tương tá c thu ố c: P h ố i hợp với theophylin hay p u rỉn gây p h ả n ứng kh ô n g m ong m uôn; với thuốc t r ị tă n g H A có th ể g â y hạ H A ; với thuốc cường g ia o cảm, x a n th in có th ể m tă n g độc tín h ; uới thuốc p h o n g b ế th ụ th ể H m tả n g nồng độ thuốc huyết tương , thuốc m ngưng tác d ụ n g cùa dicuepam • Thuốc có tương kỵ hố học với: cephalotin, chỉoroprorrưuỉn, codein, cortỉcotropin, dim enhydrinat, doxapram, dihydralazin, tetracyclin, pethidỉn, phenytoin, prochlorpera Ỉn edysilat, prom cuin HCl, promethazin HCl, oancomycỉn - Thuốc có tương ky v ậ t lý vởi: a d re n a lin , a n ile rid in phosphat, u ita m in c , chloram phenicol, ch lo rtetra cyclin , doxycyclin, erythrom ycin, hyaluronidase, leuorphanol, m e th ic ilin , m o rp h in , n o d re n a lỉn , novobiocin, n ỉtro fu n to in , o xa cỉlin , p e n ic ilỉn lactat, rin g e r la cta t, phe n o b a rb ita l, p roca in, succinylcholỉn, s u lfa d ia z in , su lfa fu zo l, d ie th a n o la m in , thiopenton, u ỉta m in E, m uôi w a fa rin T ác dụng phụ: Thuốc có t ỉlể gày: nhức đẩu, buồn nơn, đồ bừng m ặt, đánh, trố n g ngực, k in h g iậ t, p ro te in niệu, huyết niệu, kíc h động, ban x u ấ t huyết, rố i loạn tiêu hoá, bồn chon, co g iậ t, lo âu, khó thờ, táng thơng k h i phổ i, hạ H A , tru y mạch, loạn nhịp, đột từ (Xem thêm Theophylin) 28 A m io d a ro n Chóng loạn nhịp (kẻo dài giai đoạn trơ, tăng thời gian dản truyền nhĩ thất) Ở điện tâm đổ, quảng P R Q T bị kéo dài Còn có tác dụng giản mạch vành, chổng đau thắt ngực Dùng cho: C ác rối loạn nhịp thát thất, nặng hoăc đ dùng thuốc khác m chưa khỏi (nhất hội chứng W P W ) Tiêm tĩnh mạch: Loạn nhịp nhĩ kèm tần số tàm thất cao, rối loạn nhịp thất C h ố n g c h ỉ định: uống: nhịp chậm xoang, rói loạn dẫn truyền nhĩ thất; Rối loạn chức tuyến giáp; Phụ nữ có thai Tièm tĩnh mạch: truỵ tim mạch; giảm huyết áp năng; suy tim Rối loạn tuyến giáp Mẳn cảm với thuốc Lưu ý: • K hổng nên tiê m trự c tiế p tĩn h m ạch (trừ trườ ng hợp k h ẩ n cấp) n h ấ t b ị h huyết áp, su y hô h ấ p nặn g tro n g bệnh tìm suy tìm c h i d ng tiêm tro n g bệnh viện có theo d õ i liê n tục • Cấm d ù n g cho p h ụ n ữ có th a i ( tr k h i tuyệt đ ổ i cần thiết) Tương tác thuốc: Chổng c h ỉ đ ịn h với thuốc chổng loạn n h ịp gày xoắn đ in h , erythrom ycin đường tĩn h m ạch, s u lto p rid , v in ca m in - K h ô n g nên p h ố i hợp uới thuốc chẹn bêta, thuốc n huận trà n g kích thích T hận trọ n g k h ỉ d ù n g với thuốc chống đông m áu đường uôhg, dẫn x u ấ t d ig ỉta lin , dỉgoxỉn, thuốc hạ đường huyết, phenytoin Tác dụng phụ: Có th ề b ị: hạ huyết áp nhẹ, nóng bừng, vả mơ hổi, buổn nôn (nếu tiêm tỉn h mạch) N h ịp tim chậm vừa - Viêm tĩn h mạch nông Tàng áp lực nội sọ lành tính - Co thắt phê'quản hay ngừng thò (bệnh nhân suy hơ hấp) A m is u lp rid Tác dụng an thần kinh xuất sớm, ảnh hưởng tới triệu chứng loạn (âm thần Còn có tác dụng chống co thắt Điều trị loạn tâm thần (thể hoang tưởng cấp) C ác trạng thải sản sinh (ẻtats productiís) như: T h ể tâm thần phân liệt dạng Paranoia sản sinh C ác trạng thái thiếu hụt (Etats déíicitaires) ò tâm thần phản liệt; Tiến triển loạn tâm thần tổn cân (rẻsiduel); cảc trạng thải ức ché kèm chậm tiến C h ốn g c h ỉ định: u tế bào ưa crơm Phụ nữ có thai (3 thảng đầu) Phối hợp với Levodopa Trẻ em 15 tuổi Suy thận nâng Q uả mẫn với thuốc Lưu ý: N ếu dang dùng, n h ấ t k h ỉ d ù n g liề u cao, m có sơi th ì p h ả i ngừng thuốc K iêng rượu tro n g th i g ia n dừ ng thuốc N gư i suy th ậ n nặng dừng liề u g iả m đ i uà từ ng đợt ngắn, c ẩ n theo dôi k h i d ù n g cho người g ià b ị đ ộng kỉn h A m itrip ty lỉn Chống trầm cảm, cáu trúc vòng, có tác dụng chóng tiết cholin an thần rỏ rệt C h ốn g c h ỉ định: T àm thần phản liệt kèm kích động Glơcơm Bí đái Bệnh ỏ tun tiển liệt Động kinh Sau nhối máu tim (Xem Chổng chĩ định, Tương tác thuốc, Lưu ý ỏ Chống trẩm cảm vòng) A m iyu c ả i thiện với bệnh nhản suy thận, giảm lượng B UN, gia tăng protein toàn phần - aỉbumin huyết thanh, giảm BUN/creatinin, cải thiện cân nitơ, điều chỉnh rói loạn acid amin Cung cấp acid amin suy thận cáp mạn C h ốn g c h ỉ định: Hôn m è gan có nguy cd m ê gan Rối loạn điện giải, kiềm toan nặng không điều chỉnh đừợc Giảm thể tích tuần ho àn T ĩàn g ammoniac máu Lưu ý: - Trường hợp cẩn tru yền : G ia i đoạn cấp cấn chế độ ăn hạn c h ế đạm , bệnh nhẩn lọc m áu cấn m ột lượng a c id a m in kh ỉớn, khô n g th ể cung cấp d in h dường đường miệng - Nếu x u ấ t h iệ n tượng: đáp ứng chậm k h i chào hỏi, m ấ t cừ động, g iả m khả tín h tốn, m ất đ ịn h hướng ngừng tru yề n (vì có th ể tả n g am onỉac m áu, rố i lo n t r i giác) - N h ữ n g trường hợp sau đâ y p h ả i cẩn th ậ n : Suy tim huyết, sơ s in h uà trẻ em suy d in h dường, biến chứng x u ấ t huyết tiê u hoáy người g ià (liề u lượng tốc độ) ■ Không truyền nhanh, s ố lư ợ n g lớn, th ậ n trọ n g k h ỉ p h ô i hợp với d u n g d ịc h đ iệ n g iả i 29 - Truyền tĩn h m ạch chậm - Chủ ý cung cấp lư ip ig đ m calo qua thức ă n : với người suy thận m n g iả m 5-10g đ m cho 0 m l d u n g dịch , cung cấp 1800Kcal Với ngưìti suy th ậ n k h ô n g th ế cung cấp đ ủ quo đường miệng, truyền q u a tĩn h m ạch tru n g ương t ỉ lệ C a lo /N itơ : 500-1000 T ác dụng phụ: - Có thê b ị ngứa, m ày day khắp th ế (ngừng thuốc) - Đ ô i k h i buồn nôn, nôn , đ /1 m ấ t ngon - c ỏ th ế b ị tức ngực, h i hộp - Toan huyết truyền n h a n h uà nhiều - T ăng GOT GPT, BƯ N - H iếm lạ n h, ru n , sốt, cảm g iá c nóng , nóng đầu, nhức đẩu, đ a u m ạch máu K h i sử dụ n g : - C h ỉ mờ nắp bao k h i sử dụng K h ỉ mờ có g iọ t nước đọng n p bao t h i không d ù n g • T ủ i nhựa khơng cấn k im d ẩ n k h i - D u n g d ịch p h ả i tro n g si, có biến đ ổ i m àu không dừng - K h i pha với d u n g d ịch khác, đ m k im th ấ n g góc với n ú t cao su - Nếu p h im niêm n ú t cao su b ị bói' th ì khơng dừng - T rờ i lạ n h d u n g d ịch có th ể b ị kết tin h • H ă m ấm 50-60°C cho tan, đ ế nguội th n n h iệ t rồ i dùng - D u n g d ịch d ù n g dở bỏ A m lo d ip in Thuốc đói kháng calci, thuộc nhóm dẫn xuất dihydropyridin, có tác dụng chống đau thát ngực (tăng sứt cố gắng giảm tân số cơn) chống tâng huyết áp giảm sức cản ngoại vi hiệu lực thư giản trực tiếp trơn thành mạch Dùng bệnh tàng huyết áp dự phòng đau thắt ngực C h ố n g c h ỉ đ ịn h : M ẳn cảm với dần xuất dihydropyridin C ó thai - Người ni bú Suy tim Lưu ý: K hông cẩn điêu c h ỉn h liề u thuốc k h i p h ố i hợp với thuốc lợ i tiêu th ia z id , thuủe chẹn bêta, ức chếenzym chuyến đổi Tương tác thuốc: K huyên khôn g nên dừng với dantrolen, ve p a m il (đường tĩn h m ạchỉ v ì g â y nguy Thận trọng k h i d ù n g chẹn alpha-1, chẹn bêta làm tă n g tác d ụ n g hạ hu yế t áp T ác dụng phụ: - Có th ể b ị: bừng vận mạch, nhức đầu , p h ù chi /h a y m ặt, khó tiêu, nơn mửa, đ au bụng, mệt m ỏi, choáng váng, n h ịp tim nhanh, đ n h trố n g ngực, m nướu ră n g h i g iả n rộng (nếu b ị viêm nướu viêm nha chu), ngứa da, buồn ngủ, đ a u (Xem thèm D ih y d ro p y rid in ) A m o b a rb ita l Dẳn xuất barbituric gảy ngủ, an thần chóng co giật C h ố n g c h ỉ định: Porphyrin niệu, suy gan nãng (Xem thêm Phenobarbital) A m o c la v ic Phối hợp kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng với chất ức chế men betalactam ase vi khuẩn gram (+) gram (-) tiết đ ể bào vệ amoxicilin khỏi bị phả huỷ hiệu lực D iệt khuẩn phổ rộng bao gổm nhiểu dong vi khuẩn gram (♦ ) gram (-), sinh hay không sinh betalaci mase: nhiẻm khuẩn hô hấp trẽn viêm amidan, viêm xoang, viêm tai Nhiễm khuẩn hô hấp viêm p h ế quản cấp mạn, viêm phổi, viêm phế quản phổi, áp xe phổi Nhiễm khuẩn tiết niệu viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm đài bể thận, phá thai nhiễm khuẩn, nhiềm khuẩn vùng chậu, hạ cam, lậu Nhiẻm khuẩn da7 mô mềm viêm mô tế bào, vết thương nhiễm khuẩn, p xe Các nhiểm khuẩn khác: viêm xương tuỷ, nhiễm khuẩn máu, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn hậu phẫu, nhiếm khuẩn ổ bụng C h ốn g c h ỉ định: - Quá mẳn cảm với Penicilin Lưu ý ' - P h ả i hòi tiền sử d ị ứng, có, khơng dùng Có dấu hiệu d ị ứ n g p h ả i ngừng dừng x t r í th ứ h hợp - Thận trọng với người suy gan-thận (điều ch ỉn h liều) - Thận trọ n g với người m ang th a i nuôi bú T ác dụng phụ: - D Ị ứng (phản vệ) h iếm ng có th ế nguy hiểm - Có th ể b ị tiêu cháy, buồn nôn, nôn, m án hổng ban, viêm gan vàng ứ mật 30 C c h s d ụ n g h ô n d ịc h : Dốc ngược chai, làc m n h - Thêm vào m ột nửa thê tích nước n h g h i nhăn, lác m ạnh - Đê yên p h ú t • Cho nốt thè tích nước lạ i, lắc cho - Có th ể bảo q u n tủ lạ n h ngày B iệ t dược tương tự: Augmentin (Xem thêm kháng sinh Penicilin) Am oni chiorid C hất acid hoá nước tiểu - Làm thấp pH nước tiểu Loét dày-tá trảng; Viêm dày: Do tính acid cùa chát Trường hợp khác: Dùng chát acid hoá nước tiểu ỏ tất ca nhiễm acid hôc sòi urat Suy gan: Nguy tăng amoniac máu Suy thận: Nguy tải gan v tinh trạng nhiễm acid tăng clo máu thận Tương tác thuốc: -t S u if a m id k h n g k h u ẩ n : Có th ế gảy kết tin h s u lfa m id tro n g th ậ n , kéo theo tổn thương thận thực thế, rõ k h i p t ì khống Đá thơng báo k h i p h ố i hợp với hexam in T rá n h p h ố i hợp h o i thuốc Nếu p h ố i hợp, p h ả i theo d ô i p H nước tiểu •• C ác th u ố c k iế m h o n c tiể u : T ru n g hoà m ặt lý hố, tu ỳ thuộc vào m ục đích điểu trị ■* A llo p u r in o l: D ũ n g thuốc acici hoá nước tiêu liề u cao, lâ u d i có thè d ẩ n đến kết tủ a tin h thè a c ỉd u ric thận T rá n h a c id hoá nước tiểu người bệnh thống p h o n g (gút) T ăng b i niệu báng cách cho uổng nước kiểm tin h đê tạo điếu kiện hoà tan tin h thê a cid u ric K h ô n g dừ n g lú c v â i v ita m in c liề u cao g /n g y , gả y tủ a a c ỉd uric ♦ A m p h e ta m in : G iảm tá i h ấp th u , m tá n g đào th ả i am phetam in (p H khoảng 5) Có lợ i: đào th ả i n h a n h am phetam in k h i dừ ng q uá liều Có h i: K h i điều t r ị a m p hetam ỉn có th ế th ấ t b i đào th ả i thuốc n h a n h cỏ th ế b ị loạn tàm th ẩ n ứ thuốc (nếu kiềm hoá nước tiểu) + T h u ố c c h ô n g t r ầ m c ả m b a v ò n g : Thuốc chông trầ m cảm ba vòng n k n g base p h ố i hợp có thơ m tâ n g b i tiế t chún g qua nước tiếu Ngược lạ i thuốc kiềm hoá nước tiểu lạ i có tác dụng ỉàrn g iả m b i tiế t (tạo điều kiện tá i h ấp th u ò ống thận) Tương tác chếlý-hố + C c b a r b it u r ic : T n g tá i hấp th u ò ống thận, kéo d i tác d ụ n g b a rb itu ric có th ể x u ấ t độc tin h liề u N ếu p h ỏ ì hợp p h ả i h iệ u ch ỉn h liều dùng Nếu người bệnh biểu ngủ gà t h i p h i g iả m liế u b a rb itu ric + M e x ile t in : L m tả n g đào th ả i m e xile tỉn qua thận Theo d i lả m sàng, có th ê có nhữ ng biến đổi tác d ụ n g dược lý m exiletin * P r ỉm id o n : Làm tâ n g tá i h ấp th u ống thận Tảng tác d ụ n g dược lý h a i thuốc, h iệ u ch ỉn h liều lượng q ua kiế m tra p H nước tiểu + C c s a lic y la t : T ă n g nồng độ s a lic y la t tro n g huyết tương, g iả m b i tiế t k h ỉ có m ặ t chất ca lci hoá Tăng tác d ụ n g dược l ý h a i thuốc, hiệu ch ỉn h liề u lượng, qua kiể m tra p H nước tiểu A m o x a p in Chổng trầm cảm cấu trúc vòng Chống tiết choỉin ỏ ngoại vi trung ương C h ố n g c hỉ định: Phối hợp với IMAO (2 loại thuốc phải uống cách 15 ngày) Glơcơm góc đóng - Nguy ứ nước tiểu rối loạn niệu đạo-tuyén tiền liệt Lưu ý: K iê ng rượu tro n g th i g ia n d ù n g thuốc T rá n h d ù n g cho p h ụ n ữ có th a i n u ô i bú (Xem Chống c h ỉ đ ịn h , Tương tác thuốc, L u ý Chống trầ m cảm ba vòng) A m o x ic ilin D ản xuất tổng hợp ampicilin dùng uống hấp thụ nhiều (80-90% ) Dùng trong: viêm tai cấp trẻ nhò, viêm tai tái phát, viêm xoang, viêm họng tái phát, vièm amydan tái phát mạn tính, bệnh p h ế quản-phổi cấp tính mạn tính có bội nhiễm, nhiễm khuẩn đường niệu hoăc có biến chứng (trừ viêm tuyến tiền liệt), nhiếm khuẩn đường sinh dục (trừ nhiễm khuẩn chỉamydiae), nhiễm khuẩn vùng miệng: áp xe, viêm tấy, viêm tế bào, viêm nha chu Viêm đường tiêu hoá, gan, mật, thận 31 C h ốn g c h ỉ định: Quá mần với nhóm penicilin, đăc biệt nghiêm ngặt có tiền sử dị ứng với thuốc Nhiễm virus Herpes nhát bệnh tâng bạch cẩu đơn nhân nhiễm khuẩn (tăng nguy biến chứng da) Bệnh bạch cầu lympho bào Phối hợp với Allopurinol Suy thận Lưu ý: - N g n g d ù n g thuốc có biểu d ị ứng - Sô'c p h ả n vệ n ặ n g có k h i g ả y từ vong (hiếm ), g ặ p k h i uống (P h ả i h ỏ i bệnh n h ả n trước k h i dừng) D n g thuốc b ị ỉa chảy kh ô n g d ù n g th u ố c có tác d ụ n g g ả y ch ậ m chuyền vận đường ru ộ t - Có th ể b ị ứ m ật, n h ấ t d ù n g thuốc d i ngày (10-15 ngày) - K hông kết hợp với a llo p u rin o l (tảng p h n ứng da) - Đ iều c h in h liề u với người suy th ậ n (qua độ th a n h th ả i creatinỉn) - K h ô n g nên dừ ng cho p h ụ n m ang th a i K hông dừng cho người đ a n g n u ô i bú T c dụng phụ: - Có th ể b ị: D ị ứng sốc p h ả n vệ, sốt, n ổ i m ày đay , tă n g bạch cẩu ưa acid, p h ù Quincke, rố i loạn tiêu hố (buổn nơn, nơn, mửa, ỉa chảy, bệnh nấm C andida ) T h iế u m áu, g iả m tiểu cẩu, g iả m bạch cẩu (có th ế h ổ i phục) M ấ n đỏ da, sẩn Viêm th ậ n kẽ cấp tín h Tàng lượng transam inase tạm thời Viêm tiểu đ i trà n g g iả mạc Viêm g a n cấp-ứ m ậ t tạ m thờ i ) vàng da H ộ i chứng Stevens-Johnson, ban đỏ đa d n g viêm da tróc vẩy (hiếm ) (Xem Tương tác K h n g s in h P e n ic ilin ) A m p h o te ric in B Kháng sinh kim nám, chiết xuất từ Streptomyces modosus, có cấu trúc Polyen 1mg chế phẩm phải chứa 750đvqt uống: chữa nhiểm Candida đường tiêu hoả Tiêm truyền tĩnh mạch: chữa nấm Cryptococus, Histoplasma, Aspergillus, C an d id a phủ tạng Bơi ngồi da: trị nấm Candida ỏ da Đ ạt âm đạo: chữa viêm âm đạo Candida C h ố n g c h ì định: Mẩn cảm với thuốc Bệnh nặng gan, thận, hệ tạo máu Lưu ý: K h ô n g d n g lú c với kh n g s in h có độc tin h uởi th ậ n , thuốc chống ung th uà corticoid T ác dụng phụ: Đ a u đ ầ u - S ốt - Đ au - Đ au bụng - Buồn nôn - nôn - Tiêu chảy - N gứ a - H bỉA Viêm x u ấ t huyết d y-ru ộ t - Co g iậ t - Suy th ị - P hản ứng p h ả n vệ A m p ic illin Penicilin bán tổng hợp nhóm A cò hoạt phổ rộng với nhiểu chùng vi khuẩn Gram (+) G ram (-) Dùng cho: Nhiêm khuẩn chùng vi khuẩn chịu tác dụng nhiễm khuẩn đường hơ háp, dẫn mật, tiêu hoả, tiết niệu, bệnh ngồi da (viêm bi có mù, áp xe, đầu đinh), viêm xương tuỷ, viêm màng não Haemophilus, viêm màng tim tràng cáu khuẩn C h ố n g c h ỉ định: Mân cảm với Penicilin Cephalosporin Các nhiễm khuẩn virus bạch cẩu đơn nhân nhiẻm Khuẩn (tăng nguy tai bién da), suy thận Lưu ý: T rá n h p h ô i hợp uới A llo p u rỉn o l (củng tâng nguy trên) Không nên dừng cho phụ nữ m ang th a i n u ô i bú Thận trọng với người vận h n h m áy, m việc cao, nơi nguy hiểm u i có th ể b ị chóng mặt T c d ụ n g phụ: - D ị ứng ngứa m ẩn, m ày đay, p h ù Quincke, khó thò N ơn, buồn nôn, ỉa chảy, viêm m iệng n h iễ m C andida H iế m th ấ y hơn: th iế u m áu, g iả m bạch cầu - Sốc p h ả n vệ n ặng có k h i từ vong (hiếm), p h ả i h i bệnh n h ả n trước k h i c h ỉ đ ịn h d n g thuốc NỄu cỏ biêu h iệ n d ị ứng p h ả i ngừng dừ ng thuốc - D ũ n g liễ u rấ t cao có th ể gáy bệnh náo nặng (rố i lo n ý thức cừ động bất thường, co g iậ t, hôn mê) n h ấ t người suy thận Viêm th ậ n kẽ cấp H iểm viêm tiểu đ i trà n g g ià mạc H iế m b ị viêm lưỡi, viêm m iệng, viêm da tróc vảy, ban đỏ đa dạng (Xem Tương tác thuốc ò K h n g sin h P e n icỉlin ) A m p re n a v ir Dần chát tổng hợp nucleosid tương tự Abacavir (Xem Abacavir) 32 A m rin o n Thuốc tổng hợp Bupyridinic vừa có tác dụng co sợi dương tính vừa giản mạch Cấu trúc hố học chế tác dụng khác hần với Glucosid digitalic Catecholamin Kết thực nghiệm cho thấy Amrinon khơng phải chất chù vận bẻta adrenergic; ức chế hoạt tính (AM Pcase) tức Amrinon monophosphat phosphodiesterase vỏng, ỏ tim tâng nồng độ A M P c tế bào Trái với Digitoxin, Amrinon khơng ức chế hoạt tính Adenosin triphosphatase Natri-kali Hiệu lực giãn mạch Arrinon tác dụng thư giản trực tiếp đến trơn thành mạch, làm giảm hâu gánh tiến gánh Amrinon có hiệu lực c ả ỏ bệnh nhán đả bảo hồ với Digitoxin v khơng gảy dấu hiệu ngộ độc với Digitoxin Điều trị thời gian ngắn suy tim cấp có sung huyết C h ố n g c h ỉ d ịn h : Một số bệnh cấn giới hạn việc tăng lưu lượng tim như: Bệnh tim gây nghẽn, bệnh van tim gày nghẽn Giảm thể tích máu khơng bù được; loạn nhịp thất điểu trị Gỉucosid tim chưa khỏi; phình mạch thất, giâm huyết áp nàng Suy thận nặng Phụ nữ có thai hôc ni bú Lưu ý: H iện chưa xác đ ịn h việc dùng ò trẻ em uà n h o i m áu tim g ia i đoạn cấp, dó, nén trá n h d ù n g trườ ng hợp k ể V i có th ể xảy g iả m huyết áp, mạch n h a n h loạn n h ịp th ấ t th ấ t , nên cẩn theo d õ i liên tụ c huyết áp, lư u lượng tim đ iệ n tá m đổ Tiêm thuốc ngồi tĩn h mạch gáy kích ứng m ạnh, nèn p h ả i theo d ỏ ỉ chô đ ặ t k im tiêm truyền Nếu có suy th ậ n mức vừa p h ả i, ƯỚỈ độ th a n h th i C re a tin ỉn từ -4 m g /l, có th ể tiêm lú c đ ẩ u với liều n h trên, liề u d u y t r ì g iả m đ i 112 Chưa th ấ y có tứ(tng tác g ỉừ a thuốc với thuốc G lucosid cường tim , lợ i tiêu, g iả n mạch , chẹn bêta A m s a c rin Dẩn chất Acridin có tảc dụng kim tế bào (do ức chế trinh tổng hợp AND, không ảnh hưởng đến tổng hợp ARN) Điều trị câm ứng v trì bệnh tâng bạch cầu lympho bào tuỳ bào cáp (nhất có tái phát hồc khơng có đáp ứng với thuốc thông thường khác) C hống c h ỉ định: Phụ nữ có thai ni bú (Xem thêm Chống định, Tương tác thuốc, Lưu ý Thuổc chóng tản sinh) A n a s tro z o l ức ché men Acrotamase không steroid, làm giảm estradiol máu, tác dụng cỏ lợi cho nauởi unạ thư vú Với người hậu mán kinh, với liều 1mg/ngày làm giảm trén 80% estradiol Ung thư vú tiỗn triển người hậu man kinh đà dùng tamoxlten hay kháng estrogen khác khơng có hiệu Hiệu người có thụ thể estrogen ảm tính (E R -) chưa rõ, trừ người đ ả có đáp ứng với tamoxiíen trước C h ốn g c h ỉ định: - Người tiền m ãn kinh - Trẻ em - Phụ nữ mang thai nuôi bú - Suy thận nâng (độ thải creatinin < 20ml/phút) - Viêm gan trung binh nãng - Quá m ẫn với thuốc Lưu ý: - T in h trạ n g m àn k in h p h ả i xác đ ịn h nêu n g h i ngờ (xét nghiệm ) - Có th ề buồn ngủ lớ mơ, suy nhược (lá i xe, v ị n hành, m áy - lư u ý) - K h ô n g nên d ũ n g với estrogen, có th ể m ất tác d ụ n g - Có thê: bừng m ặt, khơ ảm đạo, chán ăn, buổn nôn, nôn, tiêu chảy, nhức đẩu, ban, tă n g nhẹ cholesterol A n is in d io n Chóng đỏng máu tác dụng nhanh Dùng: Điếu trị huyết khói tĩnh mạch, viém tĩnh mạch huyét khói khoa ngoại sản; huyét khối nghẽn động mạch (dùng thời gian nghi Heparin) Phòng viêm động mạch mạn, tổn thương m ạch máu chấn thương; dùng sau phẫu thuật mạch máu vùng hố chậu; sau đè có tiền sử viêm tĩnh mạch C h ốn g c h ỉ định: Hội chứng xuất huyết, loét dày-tả tràng, phụ nữ có thai, bệnh gan hay thận năng, tảng huyết áp nặng, phẫu thuật thần kinh, mao mạch dễ nứt vờ A n istre p la se Là phức hợp hoạt hoá Lys-Plasminogen-Streptokinase anisoyl (viểt tắt A P-SA C từ chữ: Complexe Activateur Lys Plasminogene-Streptokinase anisoyỉe Đó tác nhân phân huỷ huyết khối thuộc hệ Qua nhận xét lảm sàng thuốc làm giảm kích thước bệnh nhồi máu bảo vệ chức nãng tâm thất trải Làm tan huyết khối giai đoạn cấp, nhồi máu *im, vòng đ ấu bệnh nhân 75 tuổi 33 C h ốn g c h ỉ định: Trạng thái chảy máu đả biết tiềm tàng (như tổn thương dày-ruột, đường sính dục-tiết niệu, u não, phinh động mạch, tiền sử tai biến xuẵt huyết) Có biến đổi đơng máu (như điểu trị thuốc khảng vitamin K) Suy gan thận nãng Bệnh võng m ạc đái tháo đường Mới phẫu thuật sọ não hoăc tuỷ sống (chưa tháng) Phẫu thuật, chấn thương nãng, thủ thuật cấp cứu hô háp tim mạch chưa 10 ngày - Tãng huyét áp nặng khó điểu chỉnh Có tiền sử dị ứng với Streptokinase thuốc Viêm màng tim nhiễm khuẩn Lưu ý: N ên trà n h d ũ n g cho p h ụ n ữ có th a i n u ô i bú T rá n h trộ n lẫ n th u ố c với thuổc khác lọ, bơm tiêm b in h truyền Sau 30 p h ú t d u n g d ịch khơng tiêm hết p h ả i bò đ i Bảo quan lọ thuốc () tủ lạ n h từ +2Ừ‘ đến 8°c A n ta cid , b a o niêm m ạc, hấp phụ Allapulgit, Alumini hydroxyd, Alumingel, Alumini phosphat, Magne hydroxyd, Calci carbonat, Hydrotalcid, Magne thsilicat, Diosmectid, AI Mg Hydroxyd, Natri bicarbonat, than hoạt) C hống c h ỉ định: Suy thận: Tuỳ theo cation có mặt Antacid Tương tác thuốc: + A c id chenodeaoxycholic: Tạo phức acid ursodesoxycholic (với cholestyramin kháng acid) làm giảm hoạt tính cùa acid ursodesoxycholỉc + P e n ta g d tr in : G iảm h ấp th u g iá m tác d ụ n g pentagastrin + Q u in id in : Tuỳ thuộc vào p H m có nguy tăng nòng độ q u in id in huyết tư(fng ưà liều + T a c r o lim u s : Tương tác dược động học uẻ hấp th ụ thuỏc chứa m u ố i nh ô m (h yd ro xyd oxyd) S ự kiểm hoá củng xảy với m uối ca lcỉ magnesi D ù n g cách xa n h a u í t n h ấ t Nên trá n h p h ổ i hợp - A llo p u r in o l: G iàm h ấp th u a llo p u rin o l theo đường tiêu hố, g iả m tác dụng Ư ơìig thuốc cách n hau í t n h ấ t + C ác th u ố c u ố n g c h ô n g đ ô n g m u k h n g v it a m ỉn K ; C c th u ố c c h ô n g n ấ m ; D ầ n x u ấ t c ủ a im id a z o l; C c th u ố c c h ố n g lo é t d d y k h n g H k iể u c ỉm e tid ỉn , r a n i t i d i n ỉ Cúc b a r b it u r ic ỉ C ác B e m a m id i C c B u ty ro p h e n o n ; C is a p r ỉd ; C c D ip h o s p h o n a t; E th a m b u to l; F u ro e m id ; C c G lu c o c o r tỉc o id ; C c g lu c o s ỉd t r ợ t im ; In d o m e th a c in ; ỉs o n ia z id ; L a n s o p z o i; L in c o a a m id ; C ác m a c r o lid i T h u ố c a n t h ẩ n k ỉ n h c c lo i; C ác N ỉt r o f u r a n ; O m e p z o lĩ C ác P h e n o th ia z ỉn ỉ P r im id o n i C ác P e n ic ilin ; C c T e tr a c y c lỉn ; N a t r i v a lp r o a t ; c h ẹ n beta, S o ta lo ỉỉ s ắ t: L m g iả m hấp th u thuốc qua đường tiêu hoá, g iả m tác dụng P h ả i uống m ồi thuốc cách í t n h ấ t đến + D id a n o s ỉd : L m chậm s ự g iá n g hoá d id a n o s id hấp th u nhiều hơn, nồng độ tro n g huyết tướng tăng, tă n g tác d ụ n g p h ụ dỉdanosỉd + P e n ic ila m ỉn : G iảm hấp th u p e n ỉc ila m in sắt (tới 35%) kh n g a c id (tới 60%) P h ả i uống cách í t n h ấ t + C ác Q u in o lo n - S p a r flo x a c in : Tạo phức chelat với cation hoá t r ị 3, n h nhôm, magnesi, calci, sắt, kẽm P h ả i uống cách n h ấ t + S u c r a lf a t : P h ổi hợp cỏ lợ i tro n g sử dụng, ng m g iá m liê n kết sucraự at với niêm m ạc p h ả i uống cách n h a u í t n h ấ t + D ia c e r h e in : G iả m h ấp th u D iacerhein, có th ể m g iả m tác d ụ n g điếu trị Nên uống h a i thuổc cách n h a u í t n h ấ t + C c d lic y la t : G iảm hấp th u đường tiêu hoá, ch ấ t kh n g a c id có tín h ch ấ t m kiêm hoá nước tiếu P h ả i uống cách nha u n h ấ t g iờ ; A n ta zo lin Kháng histamin chống loạn nhịp C h ốn g c h ỉ định: Người láỉ xe vận hành m áy (giảm phản xạ gây buồn ngủ) (Xem thèm Chóng chi định, Tương tác thuốc, Lưu ý ỏ thuốc Kháng histamin H1 có tác dụng làm dịu) 34 A p o k in o n 1% Chát chủ vận dopaminergic kích thích thụ thể D1 D thể vân đen kích thích thụ thể tiết dopamin sau sinap thuốc có tác dụng chổng Parkinson Điều trị bổ trợ giao động nhiều hoạt tinh liệu pháp dùng ỉevodopa bệnh Parkinson (thường gọi tượng"on-ofT) C h ôn g c h ỉ định: Suy gan; sút hoạt động trí óc, lú lần; biểu loạn tâm thần Lưu ý: D ạng thuốc chứa s u lf it nên có th ề gảy p h ả n ứng thuốc theo kiểu p h ả n vệ A p o m o rp h in Dần xuất morphin, cẩu trúc gióng dopamin Chủ vặn dopaminergic Trị Parkinson Chông định: Suy tim, suy gan Triibng hợp lú lẳn tâm thần, trạng thái tàm thần A p rin d in Chỏng loạn nhịp (nhóm 1c), làm ổn định màng tế bào Chữa phòng rối loạn nhịp thất; hội chứng Wolff-Parkinson-White; dùng thuốc chóng loạn nhịp thơng thường mà khơng có hiệu C h òn g c h ỉ định: Parkinson Động kinh Blốc nhĩ thát hoàn toàn, suy tim tiến triển Người nghiện rượu Phụ nữ có thai Lưu ý: Nếu hạ huyết áp n ặng ngừ ng d ù n g thuốc T hận trọ n g theo d õ i k h i có m ạch chậm (dưới 60 / ỉh ú t / n h ịp ) uà rỏ ĩ loạn n ặng d ẫ n truyền n h ĩ th ấ t tro n g th ấ t N ếu suy g a n th ậ n khống d ù n g v iê n /2 Trước k h i dừ ng tro n g k h i dừ n g 15 ngày lầ n p h ả i kiểm tra cơng thức bạch cẩu, có g iả m p h i ngừ ng thuóc (Xem thêm F le c a im id ) A p ro tin in Chỏng tiêu ĩibrin, chóng viêm C h ốn g c h ỉ định: Mản cảm với thuốc, sốc phản vệ Nhồi máu tim Viêm nghẽn tim mạch Mang thai Lưu ý: K hông d ù n g cho người n u ô i bú v ì thuốc tiế t vào sữa mẹ A rip ip z o l Thuốc ổn định hệ dopamin T ảc dụng phụ: Có thẻ b ị nhức đẩu, buổn nơn, khó ngủ A rte m isin in Dằn xuất sesquiterpen lacton chiết xuất từ hao hoa vàng Artemisia annua L C ó tác dụng diệt thể vơ tính hổng cáu lồi Plasmodium gây bệnh sốt rét, kể cà với p.íalciparum đà nhờn với thuốc sót rét thòng thường Phòng chữa sốt rét Lưu ý: T hận trọ n g k h i d ù n g cho p h ụ n ữ có thai A rte p a ro n Thúc đầy q trình dinh dưỡng, chuyển hố sản sinh tế bào ỏ khớp xương hoạt dịch Trị: Hư khớp, thoải hoá khớp, viêm xương Khớp khớp gối, khớp háng khớp nhỏ Rối loạn thoái hoả ỏ cột sóng tiêu huỷ hoăc thối hoả đốt sống Chứng khớp vai bị hạn chế, sau khỉ chữa cách cắt bò sụn chêm (meniscectomy) Bệnh chondropathia patellae (thoái hoá sụn xương bánh chè) C hống c h ỉ định: Nguy chảy m áu như: tạng chảy máu, tăng huyét áp, đột quỵ, đái tháo đường, loét dày-tả tràng, trước v sau phầu thuật ỏ thần kinh trung ương, vét thương hở, đ e doạ sẩy thai, thời gian đẻ, rối loạn nâng ỏ gan, thận hoăc tuỵ, viêm màng tim bán cấp, xơ cứng mạch vành, nhồi máu cờ tim phổi 35 A rte su n a t Như Artemisinin sổt rét ác tính (tiêm tĩnh mạch chậm tièm bẳp) Lưu ý: Còn d ù n g dần x u ấ t A rte m ether ta n dầu (tiêm bấp với tổng liề u 0,24-0,6g đ ể t r ị sốt ré t (đợt ngày) Hợp lực g ỉử a M e flo q u ỉn ưà A rte su n a t hiệu lự c đ t 100% N ếu d ù n g riê n g A rte su n a t c h ỉ đ t 88% (Roche-Tkuy Sĩ) A s c o r b ic A c id Tham gia vào chuyển hoá glucid, acid íolic, ảnh hưởng đến trinh đông máu thẩm tháu mao mạch Phòng điều trị bệnh Scorbut chứng chảy máu thiếu vitamin c Tăng sức đ ề khảng thể mẳc bệnh nhiẻm khuẩn Tham gia phản ứng oxy hoá khử tế bào Tương tá c thuốc: + S u ự a m id ĩ Có th ể gảy kết tủ a tiế t niệu d ù n g v ỉta m ỉn c liề u cao T rá n h d ù n g lúc + B a r b it u r ỉc : Tăng đào th ã i v ita m ỉn c + D e fe r o x a m in : Tạo phức, tá n g độc tín h sắt với mô, tim + P r im id o n v d ẫ n c h ấ t: tă n g đào th ả i v ita m in c Lưu ý: Cớ thê sốc p h n vệ k h i tiêm tĩn h mạch (chết người v i có sulfư ) K hỏng nên dừ n g th u ố c vào buổi tối Ờ m ột s ố người d ù n g Ig /n g y có th ể b ị rố i lo n tiêu hoá, dau dày, ỉa chảy, đọng Ca u rat, o x a la t A s p a g in a s e Enzym phán huỷ asparagin (acid amin thành phấn tạo protein ỏ tế bào) Trị ung thư Tăng bạch cẩu cấp, u lympho cấp C h ốn g c h ì định: Viêm tuỵ (hoặc có tiền sử viêm tuỵ) Phụ nữ có thai Tổn thương chức nàng thận, vàng da Tiển sử dị ứng với thuốc Nuôi bú Lưu ý: - V iêm tu ỵ cấp có th ế xẩy , p h ả i theo d õ i cẩn th ậ n N ế u đ a u bụng, nôn, tă n g e m y tn tu ỵ (am ylữse) p h ả i ngừng th u ố c có biện p h p x lý th íc h hợp Đặc biệt c h ú ý người có tiền sử bệnh tu y - Tiểu đường nặng , nêu có triệ u chứng, khơ miệng, k h t nước, đa niệu p h ả i ngừng thuốc x lý thích hợp Đặc biệt ch ú ý người có tiền sừ bệnh - Suy tu ỷ xương có th ể xả y - X ét nghiệm thường xuyên huyết học, chức gan th ậ n , bát thường cẩn g iả m liề u ngừng d ù n g thuốc - C hú ý đến khả nhiễm kh u ẩ n x u ấ t huyết - T hận trọ n g việc d ù n g thuốc cho trẻ em : p h n ứng b ấ t lợ i n h hưởng lèn quan s in h dục • Có th ể b ị: R ố i lo n chức gan (tăng am oniac huyết), rô ĩ lo n chức th ậ n (tă n g nitơ huyết), su y tu ỷ (trầ m trọ n g thêm), đ a n g có bệnh nhiễm k h u ẩ n (trẵ m trọ n g suy tuỷ), đ a n g măc th u ỳ đậu (nguy từ vong) - N g u y tả n g a c ỉd u rỉc m áu - Có th ể d ù n g thuốc t r ị u ng th khác p h ả i chủ ý tác d ụ n g p h ụ hợp lực Tương tác thuốc + V a c c ỉn g iả m đ ộ c lự c : N g u y nhiễm khu ẩ n -kh o ả n g cách d ng thuốc th n g đến năm + A llo p u r in o ly P ro b e n e c id : m tá n g nồng độ a c id u ric máu Đ iều ch ỉn h liệ u p h p t r ị gút + C o lc h ic in d ẩ n c h ấ t: m tả n g a c id u ric m u N g u y g iả m bạch cẩu, g iả m tiểu cẩu tương hợp tác d ụ n g p h ụ T rá n h p h ò ĩ hợp (D ùng a llo p u rin o l), + D id a n o s in : Cộng hợp tác d ụ n g p h ụ có th ể viêm tuỵ, g iá m sát m sàng + C o rtic o s te ro id y u ỉn c r is t ỉn : tả n g đường huyết, bệnh th ẩ n k in h r ố i loạn hồng cấu 36 * I n s u lin , s u ự a m id h đ n g h u y ế t: Asparginase có th ể m rơì loạn cán đường huyết vi tá n g lồ m sàng đường huyết G iám sát đường huyết P hàn ứng phụ: c ỏ th ế b ị sốc (lơ mơ, co g iậ t, hạ HA, sôi, ớn lạ n h , nôn mửa), ngừng thuốc Rối lo n đ òng m áu (xu ất huyết não, n h i m áu nào, x u ấ t huyết p h ổ i) ngừng thuốc T n g am oniac huyết (gáy r ố i ý thức) ngừng thuốc H ôn mê M ấ t đ ịn h hướng R ơì lo n tổ chức não g y tử vong N ổ i ban Thiếu m áu Gan ứ mở P ro tein niệu T hiêu niệu N itơ huyết Phù B iêng ăn Tiêu chảy N ôn mửa D au đẩu N gủ gà L o lắng Sôi Đ a u mạch A s te m iz o l Kháng histamin tác dụng đến thụ thể H1; không lác dụng đến thần kinh trung ương không kháng tiét cholin C h ố n g c h ỉ định: Phụ nữ có thai, ni bú - Dùng với Ketoconazol, itraconazol, miconazol đường uống, erythromycin, josamycin - Rói loạn chức gan - M ằn cảm với thuốc Lưu ý: - Có th ề b ị loạn n h ịp th ấ t, Q T kéo d i, k ế gày xoắn đ in h , thường liề u cao, khơng lo i trừ với liề u b ìn h thường T rư ỉm g hợp b ị ngất cẩn xem có p h ả i loạn n h ịp không ưà p h ả i ngừng thuốc K hông d ũ n g thuốc đả biết khoảng Q T kéo d i, rố i lo n đ iệ n g iả i Không (lù n g thuốc người bệnh đan g d n g thuốc có nàng gây loạn n h ịp (các thuốc chổng loạn n h ịp , thuòc an th ắ n k in h , thuổc chống trầ m cảm lo i vòng), thuốc m ấ t cân đ iệ n g iả i (thuốc lợ i tiểu) T d n g tá c thu ố c: Chống c h i đ ịn h với thuốc chống lo n n h ịp (a m iỉh l^ro n , b re tyliu m , disopyram id, q u in id in , sotalol), thuốc kh ô n g chống loạn n h ịp (teìýenadin, b e p rid il, e rythrom ycin iu, h a lo fa n trin , p e n ta m id in , s u lto p rid , vin ca m in ) (nguy gây xoấn đ ỉn h d ẩ n đến từ vong) Với C la rith ro m y c ỉn , ỉtraconcuol, erythrom ycin, ketoconazol (giảm chuyển hoá a ste m ù o l gan nguy xoắn đ in h ) Khuyên khô ng p h ố i hợp với ơosam ycỉn (giảm chuyển hoá gan, nguy xoắn đ inh) T c d ụ n g phụ: D ù n g thuốc lâ u d i có th ể lên cân P h ù Quincke, co th ắ t p h ế qu ả n , ngứa, p h t ban, co g iậ t, đ a u cơ, viêm gan G h i ch ú : Thuốc đả r ú t kh ỏ i th ị trường, v i tác d ụ n g p h ụ nguy hiểm (Xem Chống c h ì đ ịn h , Tương tác thuốc , L u ý Thuốc kh n g h is ta m in H I không m d ịu ) A te n o lo l T h u ố c chẹn bêta, tác dụng chọn lọc đén tim Không cỏ tảc dụng giống giao cảm nội tạ i v ổn định m àng D ùng cho: Cơn đau thắt ngực Loạn nhịp tim B ệnh tăng huyốt áp (k ổ c ả thể nguyên nhân thận) C h ố n g c hỉ định: Blốc tim độ II vặ III, phối hợp với verapamil, trẻ em 16 tuổi, mạch chậm (dưới 50 nhịp/phút), nghi thuốc đột ngột Suy tim • Hen suyển - Hội chứng Raynaud - Sốc tim - Bệnh xoang - u thượng thận - Huyết áp thấp Q u mẫn với thuốc Lưu ý: K hông ngừng thuốc đ ộ t ngột, v i có th ể đ a u th ắ t ngực, rô ĩ loạn n h ịp t im nặng, n h ổ i m u tim , chết đ ộ t ngột tă n g huyết áp d ộ i ngược - Người lớn tu ổ i d ù n g b ắ t đ ẩ u liều thấp,theo d õ i dấu h iệ u suy tim - B ệnh nhân suy tim d ù n g liều ban đẩu r ấ t thấp, táng liề u từ từ theo d õ i chặt chẽ - T h ậ n trọng với người có bệnh p h ổ i tắc nghẽn m ạn, tiền sừ co th ắ t p h ế quàn • C ảnh g iá c với bệnh n h â n đ i tháo đường - N ếu p h ả i gậy mê, cẩn báo cho người gảy mê biết ưể việc s d ụ n g thuốc chẹn bêta • T hận trọ n g với người bệnh vảy nến, có th ể m tả n g nhạy cảm với d ị ứng nguyên m trầ m trọ n g biểu h iệ n p h ả n vệ • Thận trọng suy tu ầ n h o n não, yếu cơ, cường giáp , đ ịa d ị ứng - Có th ể m n ặ n g thêm biểu p h ả n vệ, đề kh n g với a d re n a lin , k h i 8Ù d ụ n g thuốc chẹn bêta - T h ậ n trọ n g k h i sử d ụ n g cho người m ang th a i - T rẻ 8Ơ s in h cần theo d õ i đặc biệt tro n g 3-5 ngày k h i m ới chào đời K hông nên d ù n g cho người đ a n g n u ô i bú (tiết qua sữa mẹ) Tương tá c thu ố c: Các thuốc d y -ru ộ t m g iả m hấp th ụ thuốc - Thận trọ n g k h i dừng Baclofen, thuốc chống trầ m cảm nhóm im ip m in , corticoid , Indom etacin, th u ố c an th ẩ n k in h , phenylbutcuon, thuìic mê bay hơi, ức ch ế ca lci, cib e m o ỉỉn , c lo n id in , d is o p yra m id , A l hydroxyd, 37 in s u lỉn , su ự a m id hạ đường huyết, lỉd o c a in ch ấ t cản quang có iod, d ẩ n xu ấ t d ih y d ro p y rid in , m efloquin Chống c h ỉ đ ịn h với fỉoctafenin - K h ô n g nén d ũ n g với am iodaron Tác d ụ n g phụ: Có th ế b ị rố i loạn tiêu hố, khô m ất, m ất ngủ, suy nhược d ị cảm đẩu chi, n ổ i m ẩn, tụ t H A , suy tim , suyễn, hạ đường huyết (Xem thêm Thuốc chẹn bêta) A to rv a s ta tỉn C alci Dản chát nhóm statin có hiệu cao với liéu 5mg làm giảm LDL khoảng 35% v nhiều thử nghiệm lảm sàng, liều tối đa 80m g làm giảm LDL tới 60% , thuốc có độ tan mỡ cao thời gian bán huỷ kẻo dài M ạt khác, cắn lưu ý đén hiệu giảm triglycerid thuốc (19 đến 37% ), giảm HDL (từ đến 9% ) Điều trị hỗ trợ với ché độ ăn chứng lăng cholesterol huyết toàn phần, LDL-cholesterol, apo-B triglycerid bệnh nhân có tâng cholesterol máu nguyên phát, tâng cholesterol máu hỗn hợp cholesterol máu có tính gia đình C h ốn g c h ì định: Mẳn cảm với thuốc Có bệnh gan thể tiến triển, có tăng dai dảng khơng giải thích transaminase huyết vượt lần giới hạn mức bình thường Phụ nữ có thai nghi ngờ có thai Phụ nữ ni bú uống rượu Suy gan Đục thuỷ tinh thể (Xem thêm Thuốc ức ché H M G -CoA) A tra c u rỉu m Besilat Gây giãn cd phẫu thuật đ ể đạt ống nội khí quản C h ốn g c h ỉ định: Nhược Dị ứng thuốc Lưu ý: - P h ả i có chuyên viên gảy mê có đ ẩ y đ ủ phương tiện đ ặ t n ộ i k h í quản m y hơ hấp - Có th ể gả y liệ t hô h ấp uân - K p hóng th ích h is ta m in gảy co th ắ t p h ế quản, hạ H A thoáng qua - T iêm chậm cho nhữ ng người nh ạy cảm (hạ H A động m ạch) ■ Cân nh ắc lợ i/ h i k h ỉ dừng cho p h ụ n ữ m ang th a i Chưa biết thuốc có tiế t qua sữa khơng ■ Tác d ụ n g thuốc tă n g lên k h i d ù n g với thuốc gáy mê bay - T ăng tác d ụ n g với m ột 80 kháng s in h , thuốc chống lo n n h ịp , thuốc lợ i tiểu, M g sulfat, ketam in, m u ố i lith iu m , thuốc ức c h ế hạch Với thuốc ức chẻ'thần k in h khác g ả y tá n g ức c h ế mức T c d ụ n g phụ: Có th ể bừng m ặt, hạ H A , co th ắ t p h ế quản - H iếm g ặ p p h ả n ứng p h ả n vệ (Xem thêm thuốc loại Cura) A tro p in Có tác dụng liệt đối giao cảm Chống tiét cholin chống co thát trơn C h ốn g c h ỉ định: Glôcôm, mạch nhanh, tắc liệt một, rối loạn tiểu, phì đại tuyến tiền liệt M ẳn cảm với atropin Nhược Hẹp môn vị Lưu ý: V ới người suy g an thận, m ạch vành , rô ĩ lo n nhịp, tă n g n ă n g tuyến g iá p (thận trọng) - Là m tă n g độ keo d ịc h n h y p h ế quản-phổi • M ấ t trương lực ru ộ t người cao tuổi - Chửng ru ộ t kết T hận trọ n g d ũ n g cho người cuôĩ kỳ th a i - T rá n h d ù n g cho người n u ô i bú Tương tá c thuốc: T hận trọ n g k h i d ù n g với thuốc chữa P arkinson kh n g cholin, chống trẩ m cảm Im ip m in , an th ầ n p heno thiazỉn, kh n g h is ta m in H I , disopyram id T c dụng phụ: - K h m iệng - Táo bón - G iả m tiế t d ịc h - T im đập nhanh, h ổ i hộp - K íc h động ' Kích th íc h lú lẫ n người cao tuổi (Xem thuốc K h n g C holỉnergic) A tta p u lg it Bao phù niêm mạc dày, làm cho vết loét mau lành; cầm máu hấp thụ độc tó vỉ khuẩn đương ruột tiết (Xem Chống định, Tuttng tác thuốc, Lưu ý ỏ Antacid, Bao niêm mạc-Háp phụ) 38 A u g m e n tin Phôi hợp Amoxicilin với acid clavulanic chất ức chế beta-lactamase với hoạt chất mạnh ngăn cản tác dụng enzym kể trèn có nguổn góc plasmid Nhiễm khuẩn nhạy cảm: hơ hấp dưới, tai mũi họng, phụ khoa, tiêu hố, ổ bụng, viêm phúc mạc, thận, tiết niệu sinh dục (trừ viêm tuyến tiền liệt chlamydiae), máu, màng tim, xương khớp, da, mỏ mềm (trừ viêm màng nảo) C hòng c h ỉ định: Quả mẫn với nhóm bêta-ỉactamin - Nguy dị ứng chéo với khảng sinh họ cephalosporin Nhiẻm virus Herpes bệnh tăng bạch cẩu đơn nhân nhiễm khuẩn (tãng biến chứng da) Bệnh bạch cấu lympho bào Két hợp với Allopurinol - Tiền sử tổn thường gan phối hợp amoxicilin+acid clavulamic Lưu ý: N g n g d ù n g thuốc có biếu d ị ứng Phàn ứng m ẩn có th ể gáy tử vong (cấn hỏi bệnh sử kỳ) Nêu b ị ỉa chảy không dừ ng thuốc gảy chậm vận chuyển đư itng ru ộ t - N gười suy thận p h i g iả m liều - Có th ể b ị tác d ụ n g p h ụ với gan (ứ m ật), tá n g bệnh d ù n g d i ngày - Không nên d ù n g cho người m ang th a i, khổ ng cho bú tro n g thờ i g ia n d ù n g thuốc Tương tác thu ố c: K hông d ù n g với a llo p u rin o l (kế chất gáy ức c h ế tổng hợp a cid u ric ) v i tảng p hản ứng p h ụ với da T ác dụng phụ: D ị ứng: s ỏ i, m ày đ a y , tă n g bạch cẩu ưa acid, p h ũ Quincke, gặp sổc p h ả n vệ Tiêu hố: buồn nơn, mửa, la chảy, bệnh nấm candida , M u : T hiểu máu, g iả m bạch cẩu-tiểu cầu • D ùng liề u cao cỏ th ế gãy bệnh nặng (rỏ ì loạn ý thức, c ủ động bất thường, co giậ t, hôn mê, n h ấ t người suy thận D a: m án đỏ, d t sấn, viêm th ậ n kẽ cấp - T ảng transam inase vừa p h i, tạm thời • H iếm b ị: viêm tiếu đ i trà n g g iả mạc, viêm gan cấp (ứ m ật, uàng da) - H iế m gặp h ộ i chứng Stevens-Johnson ban đồ đa dạng, viêm da tróc vẩy (Xem thêm K h n g s in h K h n g s in h P e n icỉlin ) A z a p ro p a z o n Thuốc chống vièm không steroid trị khớp thối hố mạn tính, phù nề sau chấn thường phẫu thuật, đau lưng, đau dây thẩn kinh hông C hống c h ỉ định: Loét dày-tá tràng Phụ nữ có thai (3 tháng đẩu) Rối loạn chức nâng thận Phối hợp với thuốc chống đỏng dùng uống phenytoin (Xem thêm Chống định, Tương tác thuốc, Lưu ý Thc chổng viêm khơng steroid AINS) A za ta d in Dản chất pyridin cỏ tác dụng kháng histamin serotonin, chống dị ứng Điéu trị: Bệnh dị ứng sổ mũi, viêm mũỉ vận mạch, ngứa dị ứng, mày đay, vốt côn trùng đốt C h ố n c h ỉ định: Phụ nữ có thai hỗc nuỗi bú, ứ nước tiểu, glơcơm, phì đại tun tiển liệt, lt dày tắc ruột-mơn vị (do tác dụng nhẹ chóng tiét cholin thuốc) (Xem thêm Thuốc khảng histamin H1) A z a th io p rin Làm giảm m iễn dịch trị ung thư (tương tự M P ) Làm cho phần quan mỏ ghép mau hổi phục C h ốn g c h ỉ định: Tổn thương ò gan, tiền sử bệnh gan Phụ nữ có thai T ác dụnp phụ: số t - Buồn nôn-nôn - Viêm - Đau cd Phản ứng da Hạ HA Nhiềm khuẩn Viêm phoi kẽ ửc chế tuỳ xương, thiếu máu Xuất huyét Tương tác thuốc: + T a c r in : T độc tin h với gan T ă n g cường theo d õ i chức n ă n g g a n T rá n h p h ố i hợp + V a c c in s ố n g g iả m đ ộ c lự c : N g u y p h t triể n nhiểm khuẩn tương ứng với uaccin, u i tác động ức chế m iễn d ịch thuốc p h ố i hợp K h o ả n g cách d ũ n g thuốc p h ả i từ th n g đến m ột năm + D a c tỉn o m y c ỉn ; T h u ố c c h ố n g u n g th lo a i; C a rm u a tin h o c d ẫ n x u ả t; C ỉs p la tin d ầ n x u ấ t; C y c lo p h o s p h a m ỉd tư n g tự ; D o x o ru b ỉc in h o c d ẩ n x u ấ tĩ F lu o ro -5 u c il;G a n c ic lo v ỉr ,In te r fe r o n a lp h a t i t ổ hợp; L e v a m is o l; M e lp h a la n ; M e rc a p to p u rin ; M e th o tre x a t; P e n ic ila m in v tư n g tự ; P ro c a rb a z in t T h io te p a ; V in c r ỉs tin tư n g tự : Tàng dộc tín h với niáu ức ch ế tuỷ xương; tác dụng cộng h , có th ể dẫn đến m ấ t bạch cẩu hạt Tránh phôi hợpy nêu phôi hợpy dừng liề u thấp cho m òi thuốc giám sát kỹ huyết đổ 39 + A llo p u r in o l h o ặ c d ẫ n x u ấ t: A llo p u rin o l ửc c h ế chuyên hoá oxy hoá a z a th io p rin m erca pto pu rin g áy nguy tích lu ỹ chất chống chuyến hoá gồm base p u rin Nêu p h ô i hợp p h ả i g iá m liề u thuốc chống chuyến hoá từ 25 đến 30% + A m p h o te r ic in B : A m p h o te ricin B tiê m với thuốc khác độc với tu ỷ xương, nguy th iế u m áu rố i lo n huyết học khác P h ả i g iả m liều g iá m sát kỹ huyết đ ổ p h ổ i hợp + T h u ố c c h ố n g n ấ m d ẩ n x u ấ t c ủ a ỉm id a z o lỊ hợ p c h ấ t v n g : Phối hợp thuốc có tiêm độc với gan cộng hợp tác d ụ n g p h ụ : K hông nên p h ô ĩ hợp (n h ấ t người nghiện rượu tiên sử viêm gan uirus) + C ic lo s p o r in : H a i thuốc ức c h ế m iễn dịch, nên có nguy p h t triề n n hữ ng u lym p h o g ià Cán nhắc nguy H ợ i ích + C lo z a p in : T ă n g độc tín h với m áu ức c h ế tu ỷ xương, cộng hợp tác d ụ n g p h ụ , có th ể dẫn đến g iá m bạch cấu hạt, thậ m c h i từ vong k h i c h ỉ d ù n g đơn độc clozapin (độc tín h m iến dịch) G iám sát chặt chẽ, lảm sàng, huyết đổ + C o lc h ic in h o ặ c d ầ n x u ấ t: M ộ t thuốc k im tế bào m ột thuốc chổng g ú t m tả n g nổng độ acid u rỉc tă n g nguy g iả m bạch cẩu tiểu cầu cộng hợp n ng tác d ụ n g p h ụ thuốc Nên trá n h p h ô i hợp N ên dừng a llo p u rin o l (ức c h ế tổng hợp a cid u ric ) d ù n g thuốc gả y a cid u ric niệu đê trá n h bệnh thận + D id a n o s ỉn : Cộng h(ỉp tác d ụ n g p h ụ : tă n g nguy gây viêm tu ỵ G iá m sát lả m sàng sinh học chức tu y (nong độ am ylase tro n g m áu tro n g nước tiểu) + C ác g lu c o Ỉd t r ợ t im : G iả m hấp th u thuốc d ig ita lis khoáng 50% tổn thương niém mạc ru ộ t có th ể p h ụ c h ổ i Theo d õ i nồng độ thuốc + ỉn t e r le u k ỉn - t i t ổ h ợ p : H a i thuốc có tiềm độc u ă gan uà ức c h ế tu ỷ xương C ân nhắc sử đụng, g iá m s t chức năn g gan, huyết đổ N ên trá n h p h ô ĩ hợp + N ir id a z o l: H a i thuốc độc với gan N irid a z o l độc với th ầ n k in h Có th ế b ị co g iậ t, rô ĩ loạn tâm th ẩ n độc với gan G ùím sát chức gan Nên trá n h p h ô i hợp + N o r a m id o p y r in h o ặ c d ẩ n x u ấ t: T ảng độc tín h với m áu ức c h ế tu ỷ xương, cộng hợp tác d ụ n g p h ụ có th ể d ấ n đến g iả m bạch cầu hạt, th ậ m c h í tử vong G iá m sát huyết đổ N ên thay thuốc g iả m đ a u khác trá n h p h ổ i hợp + P e n to ta tin : t ì a i thuốc ức c h ế tu ỷ xương có th ế d ẫ n đến nhữ ng rô ĩ lo n huyết học nặng G iám sát đ ậ n uể huyết học + C ác p h e n ic o L T ảng độc tín h với m áu ức c h ế tu ỷ xương, cộng hợp tác d ụ n g p h ụ có th ể d ẫn đến g iả m bạch cẩu hạt, th ậ m c h i tử vong G iám sá t ch ặ t chẽ huyết đô N ên trá n h p h ô i hợp + Z ỉd o v u d in : P h ô i hợp với zid o v u d in , nguy thiếu m áu rô ĩ loạn huyết học khác G iám sát kỹ huyết đ ổ cản g iả m liều A z id o c ilin C ó hoạt phổ tương tự nhưampicilin, bị penicillinase phân huỷ Trị: Nhiẻm khuẩn chủng chịu tác dụng, nhát nhỉẻm khuẩn tai muỉ họng đường hô hấp nhừ: Viêm họng, viêm quản, hạnh nhân, vỉôm xoang, viêm phế quản, viêm tai giữa; ho gà, sốt, thấp khớp cấpT viêm bi có mu nhiễm khuẩn ngồi da C h ốn g c h ỉ đjnh: Mẫn cảm với penicilin (Xem thêm Kháng sinh kháng sinh Penicilin) A z ỉth ro m y c in Dihydrat Đãc biệt tác dụng đén N.gonorrhoae c.trachomatis, khuẩn kỵ khí, xoắn khuẩn, Mycoplasma Do thời gian bán huỷ dài, cẩn uóng lần/24 Điều trị: Nhiễm khuẩn vi khuẩn nhạy cảm: hỏ hấp (viêtti phế quản, viêm phổi) da mô mểm, viêm tai, viêm nhiẻm đường hô hẵp (viêm xoang, họng) Nhiễm khuẩn sinh dục không biến chứng, hạ cam mềm Dự phòng nhiẻm Mycobacterium avium-intracellulare người nhiễm HIV (phối hợp với riíabutin) Dùng viêm két mạc chlamydia trachomatis (bệnh mắt hột) C h ốn g c h ỉ định: Tiền sử mẫn với thuốc kháng sinh macrolid Lưu ý: • H iếm xảy p h ả n ứng d ị ứng: p h ả n vệ, p h ũ mạch 40 - T h ậ t cấn th iế t m i dừng cho người m ang th a i n u ô i bú - K hông nên d ù n g đồng th i với thuốc kh n g acid, dẫn x u ấ t nấm cựa gà, cyclosporin (tăng nông độ thuốc này), d ig o x in (táng nồng độ thíc ỉ, co um arin (kiếm tra thời g ia n p ro th ro m b in ) Tác d ụ n g p hụ: Củ thẻ: chán án, buồn nôn, nơn, tiêu chảy, khó tiêu, khỏ c h ịu dày, táo bón, dẩy bụng Nghe khó, ta i, g iả m th in h lực (d ù n g u dài, liề u cao) R ỏ ĩ loạn v ị giác Viêm gan uàng da ị ) Chống váng, chóng m ặ t , co g iậ t, nhức đấu, buồn ngủ Ban m ày đay, nhạy cảm ánh sáng Phù Đ au khớp, p h ụ mạch P hán ụệ (hiếm), Ban đòt hoại tủ thượng bi Suỵ nhược Viêm th ậ n mô kê, suy th ậ n cấp Đ a u khớp K ích động Lo áu Viêm ám đạo (Xem thêm K h n g s in h kh n g s in h M a c ro lid ) A z lo c ilin Khảng sinh họ betalactam, thuộc nhỏm acylureido-penicilin Có tác dụng với trực khuẩn mủ xanh, chủng vi khuẩn Gram (-) E coli, Salmoneíla, Shigella Gram (+) liên cầu, tụ cáu, phế cáu khuẩn Trị: Nhiễm vi khuẩn kể trẽn niệu đạo, xương da, niêm mạc, đường tiêu hoả, hô hấp, nhiễm khuẩn huyết C h ốn g c h ỉ định: M ần cảm với cephalosporin penicilin (Xem thêm Kháng sinh Penicilin) A ztre o n a m Kháng sinh tổng hợp nhóm monobactam (trong họ Betalactamin có tác dụng diệt khuẩn rộng (vỏi vi khuẩn Gram (-) khí Điểu trị: Nhiềm khuẩn đưởng tiết nỉệu (như viêm bể thận - thận, viêm bàng quang), phổi phế quàn.Da mỏ mềm Xoang họng - Nhiếm khuẩn máu phụ khoa C h ốn g c h ỉ định: Mần cảm với thuốc, trè em 16 tuổi, tién sử dị ứng với penicilin betalactamin khác, suy gan hỗc thận nặng, phụ nữ có thai (nếu khơng thật cấp thiết) Lưu ý: V i thuốc th ả i trừ qua thận, với người suy thận p h ả i dừng liều giảm đ i (Xem p hẩn kh ả n g s in h uà kh n g s in h P e n ỉc ilin B B a c a m p ic illin Dằn chất ampicilin dùng uống, hấp thu qua ruột gần hoàn toàn (95% ) Như ampỉcilin Lưu ý: Xem A m p ic ilin kh n g sin h P e n ic ilỉn B a c itra c in Diệt khuẩn dùng nhiễm khuẩn da, tai, mắt, mủi họng (Xem chống định, tương fác thuốc, lưu ý kháng sinh Polypeptid) B a clo te n Thuốc thư giãn tác dụng đàc biệt tuỷ xương Co thẳt do' bệnh xơ cứng rải rác, hỗc số bệnh tuỳ sóng (nhiẻm khuẩn thoái hoá, chán thương, ung thư) Cơ cứng co thắt nguyên nhản não, tổn thương mạch máu tuỷ sống, vièm tuỷ ngang, bệnh rỗng tuỷ sóng C h ốn g c h ỉ dịnh: M ẫn cảm với thuốc Thời kỳ mang thai Lưu ý: Thuốc khơ ng thích hợp đ ế điều t r ị bệnh P arkinson T h ậ n trọ n g với người b ị suy thận, động k in h , có tiền sử loé t d ày-tá tràng N gười vận h n h m áy - m việc cao - nơi nguy hiềm (gáy buôn ngủ) S uy gan S uy hô hấp N gười cao tuổi 41 ... n g heparin th ẳ y thuốc đ ịn h V i thuốc chuyển vào sửa mẹ nên sàn p h ụ khôn g cho bú thờ i g ia n dừng thuốc Thận trọng cho người cao tuổ i T rá n h uổng rượu k h i dùng thuốc Tác dụng phụ:... với thuốc t r ị tă n g H A có th ể g â y hạ H A ; với thuốc cường g ia o cảm, x a n th in có th ể m tă n g độc tín h ; uới thuốc p h o n g b ế th ụ th ể H m tả n g nồng độ thuốc huyết tương , thuốc. .. ỉ ngừng d ũ n g thuốc k h i có ý kiến th ầ y thuốc - Thuốc m h đường huyết, bệnh n hản điều t r ị ăn kiêng, nêu tụ t đường h u yế t d ù n g glucose khô ng dừ ng sucrose D ù n g thuốc p h i g h
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảnh báo khi dùng thuốc , Cảnh báo khi dùng thuốc

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn