Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch tại bắc kạn

105 29 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2020, 11:50

BẢN CAM KẾT Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu riêng cá nhân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn khoa học Các thông tin tài liệu trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Kết nêu luận văn trung thực chưa công bố đề tài trước Bắc Kạn ngày 23 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nông Thị Trà i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Thạc sĩ, tác giả nhận nhiều quan tâm giúp đỡ nhiệt tình động viên cá nhân, quan nhà trường, qua tạo điều kiện thuận lợi để tác giả nghiên cứu, thực hoàn thành luận văn Trước hết tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học GS.TS Vũ Thanh Te, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Thủy lợi hướng dẫn, giúp đỡ tác giả mặt trình nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán Trung tâm nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Ban quản lý dự án cung cấp nước nông thôn tỉnh Bắc Kạn người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ tác giả khó khăn, động viên giúp đỡ cho tác giả tìm hiểu nghiên cứu hồn thành luận văn Do hạn chế thời gian, kinh nghiệm tài liệu nên trình nghiên cứu khó tránh khỏi có thiếu xót, khiếm khuyết Vì vậy, tác giả mong tiếp tục nhận góp ý thầy, giáo đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Bắc Kạn, ngày 23 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nông Thị Trà ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 4 Kết Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NƠNG THÔN 1.1 Dự án đầu tư Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.1.1 Những khái niệm dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.1.2 Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.1.3 Khái niệm quản lý dự án 1.1.4 Nội dung quản lý dự án 1.1.5 Các phương thức quản lý dự án 1.1.6 Công cụ quản lý dự án 10 1.1.7 Mục tiêu quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 10 1.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước nông thôn sử dụng vốn ODA vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước 11 1.2.1 Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn ODA vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật hành 22 1.2.2 Giới thiệu số dự án cung cấp nước nông thôn sử dụng nguồn vốn ODA 25 1.3 Những tồn công tác quản lý dự án cung cấp nước nông thôn vấn đề đặt cho nghiên cứu 29 Kết luận Chương 33 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 34 2.1 Cơ sở pháp lý quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 34 2.1.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật 34 iii 2.1.2 Một số tồn hệ thống văn pháp luật hành quản lý đầu tư xây dựng cơng trình 38 2.2.1 Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 38 2.2.2 Trong giai đoạn thực đầu tư 39 2.2.3 Giai đoạn kết thúc xây dựng 40 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước nông thôn 44 2.3.1 Các nhân tố liên quan đến lực, kinh nghiệm đơn vị trực tiếp thực công việc quản lý dự án 44 2.3.2 Các nhân tố liên quan đến việc tổ chức thực nội dung trình quản lý dự án 45 2.3.3 Năng lực quản lý đơn vị Chủ đầu tư 48 2.3.4 Ảnh hưởng nguồn vốn cho dự án 49 2.3.5 Ảnh hưởng quy hoạch, kế hoạch 49 2.3.6 Các nhân tố liên quan đến trao đổi thông tin 49 2.3.7 Các nhân tố liên quan đến địa điểm xây dựng cơng trình 49 2.3.8 Sự biến động giá thị trường 49 2.3.9 Vấn đề quan liêu, tham nhũng, lãng phí 50 2.3.10 Một số vấn đề khác ảnh hưởng đến trình quản lý dự án 50 2.4 Nghiên cứu giải pháp nâng cao lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình nước nơng thơn 50 Kết luận chương 52 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI BẮC KẠN 53 3.1 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ Ban quản lý dự án cung cấp nước Bắc Kạn53 3.2 Thực trạng đầu tư quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước Bắc Kạn 57 3.2.1 Thực trạng đầu tư quản lý dự án tư xây dựng cơng trình cấp nước nông thôn từ năm 2014-2017 57 3.2.2 Thực trạng tổ chức, lực Ban QLDA Hợp phần cung cấp nước Bắc Kạn58 iv 3.2.3 Đánh giá công tác quản lý chất lượng dự án Ban Quản lý dự án Hợp phần cung cấp nước Bắc Kạn 60 3.2.3.1 Chất lượng sản phẩm tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế: 61 3.2.3.2 Chất lượng giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: 66 3.2.3.3 Chất lượng thi công xây lắp: 67 3.2.3.4 Thực trạng quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 68 3.2.3.5 Thực trạng quản lý tiến độ 70 3.3 Đánh giá nguyên nhân tồn công tác quản lý dự án cung cấp nước Bắc Kạn 71 3.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước Bắc Kạn 73 3.4.1 Giải pháp hồn thiện mơ hình tổ chức Ban Quản lý dự án cung cấp nước nông thôn tỉnh Bắc Kạn 73 3.4.1.1 Trách nhiệm, quyền hạn Giám đốc Ban 75 3.4.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Phó giám đốc Ban 76 3.4.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Phòng Tổ chức - Hành - Tài vụ 76 3.4.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Kế hoạch - Tổng hợp 77 3.4.1.5 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng giám sát thi cơng 77 3.4.2 Xây dựng qui trình quản lý dự án Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước nông thôn Bắc Kạn Chủ đầu tư 78 3.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 90 3.4.4 Giải pháp quản lý chi phí 91 3.4.5 Giải pháp quản lý tiến độ 92 Kết luận Chương 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 Những kết đạt 94 Những tồn trình thực 95 Những kiến nghị hướng nghiên cứu 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ tam giác mục tiêu chất lượng quản lý dự án 11 Hình 1.2 Sơ đồ cấp nước nơng thơn 21 Hình 1.3 Các hình thức QLDA 22 Hình 1.4 Mơ hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 23 Hình 1.5 Hình thức chủ nhiệm dự án 24 Hình 1.6 Hình thức chìa khố trao tay 25 Hình 1.7 Sơ đồ hoạt động Ban quản lý dự án 31 Hình 2.1 Hệ thống trình tự văn ban hành 34 Hình 2.2 Tiến trình dự án 41 Hình 2.3 Các lĩnh vực quản lý dự án 43 Hình 3.1 Sơ đồ tố chức Ban quản lý dự án 55 Hình 3.2 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ 71 Hình 3.4 Sơ đồ tố chức Ban Quản lý dự án đề xuất 75 Hình 3.5 Lưu đồ quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình (Áp dụng cho dự án thuộc nhóm B & C – Nghị định 59/2015/NĐ-CP) 79 vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số dự án điển hình đầu tư xây dựng 26 Bảng 3.1 Thống kê nhân lực Ban QLDA Hợp phần cung cấp nước Bắc Kạn 56 Bảng 3.2 Tổng hợp hạng mục dự án thực 57 Bảng 3.3 Chênh lệch dự toán khâu chuẩn bị Dự án 65 Bảng 3.4 Chênh lệch dự toán dự toán toán .68 Bảng 3.5 Tiến độ thi công xây lắp hạng dự án 70 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BXD Bộ xây dựng CĐT Chủ đầu tư CP Chính phủ ĐTXDCT Đầu tư xây dựng cơng trình FDI Vốn đầu tư gián tiếp nước ngồi GPMB Giải phóng mặt NCPT Nghiên cứu phát triển NĐ Nghị định ODA Vốn đầu tư trực tiếp nước PTNT Phát triển nông thôn QĐ Quyết định QLDA Quản lý dự án QLNN Quản lý nhà nước TDT Tổng dự toán TKBVTC Thiết kế vẽ thi công TMĐT Tổng mức đầu tư UBND Ủy ban nhân dân CNS Cấp nước viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực đặc biệt quan trọng công tác đầu tư xây dựng bản, bên cạnh lĩnh vực quản lý chi phí, khối lượng, tiến độ, an tồn mơi trường Chính phủ có Nghị định riêng quản lý chất lượng cơng trình; Bộ chun ngành, UBND tỉnh có quy định hướng dẫn quản lý quản lý giám sát chất lượng cơng trình, ngồi có nhiều quy định khác liên quan chặt chẽ đến trình đầu tư xây dựng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, hợp đồng số quy định khác Sự hiệu việc quản lý chất lượng, chi phí, tiến độ đầu tư xây dựng thể nhiều mặt, chủ yếu tiêu chí: phù hợp với quy định pháp luật; tính hợp lý mặt kinh tế - kỹ thuật giải pháp thiết kế xây dựng cơng trình; giảm giá thành xây dựng cơng trình; tính đắn việc lập thực dự toán - toán; giảm thiểu cố cơng trình xây dựng chất lượng cơng trình gây Để đạt tiêu chí trên, việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư phải thực xuyên suốt tất giai đoạn đầu tư lĩnh vực đầu tư, từ lúc bắt đầu khảo sát - lập dự án đầu tư, qua trình lập thiết kế-dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng đến hồn thành đưa cơng trình vào sử dụng, toán toán vốn đầu tư Việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trình quản lý đầu tư nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình trình xây dựng đưa vào sử dụng cần thiết Đội ngũ cán thực công tác quản lý dự án nói chung chưa thực có nhiều kinh nghiệm quản lý, khả chuyên sâu chưa cao, nhiều sơ hở loại hình cơng việc quản lý dự án xây dựng dẫn đến xảy nhiều vấn đề bất cập quản lý xây dựng làm cho cơng trình chất lượng, xảy cố, nhiều dự án chậm trễ việc triển khai đầu tư, hầu hết dự án có nhiều phát sinh, kết thúc đưa vào sử dụng khai thác không tiến độ đề ra, đặc biệt điều kiện gần công nghệ xây dựng quản lý xây dựng phát triển mạnh mẽ Muốn khắc phục cần phải nhanh chóng tăng cường đội ngũ cán làm công tác quản lý dự án đầu tư đảm bảo có đủ lực, kinh nghiệm Bắc Kạn tỉnh nghèo vùng núi cao, nằm vùng Đơng Bắc, có diện tích tự nhiên 4.859,4 km²; địa hình phức tạp, độ dốc lớn, giao thơng lại khó khăn, nguồn lực xây dựng sở hạ tầng hạn chế so với nhu cầu, bên cạnh ảnh hưởng biến đổi khí hậu ngày đặt nhiều vấn đề việc xây dựng hạ tầng nông thôn Bắc Kạn Để đảm bảo đầu tư hiệu dự án, ban ngành tỉnh có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đặc biệt có biện pháp tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Nước nhu cầu thiết yếu thiếu người dân ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, điều kiện sống người dân Ở Việt Nam nay, sử dụng nước sạch, đặc biệt khu vực nông thôn Đảng Nhà nước ta quan tâm trọng Chính phủ ban hành nhiều chế, sách để thực mục tiêu quốc gia nước cho người dân nơng thơn Từ đó, cơng trình cấp nước đầu tư xây dựng nhiều nơi, người dân nông thôn tiếp cận với nguồn nước sạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời sống Do tốc độ phát triển kinh tế đô thị hố nhanh, nhiều nơi, vùng nơng thơn, người dân phải đối mặt với khan nước sinh hoạt Chính thế, cơng trình cấp nước nơng thơn có ý nghĩa vai trò đặc biệt quan trọng đời sống người dân nông thôn Trong năm qua tỉnh Bắc Kạn chương trình cấp nước cho người dân nơng thơn cụ thể hóa nhiều văn bản, sách Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Do vậy, nhiều cơng trình cấp nước tập trung xây dựng để dần thay loại hình cấp nước nhỏ lẻ, truyền thống khơng phù hợp, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ngày nâng lên, đồng thời làm thay đổi nhận thức người dân nông thôn ý nghĩa, lợi ích việc sử dụng nước sạch, đảm bảo sức khỏe, điều kiện sống cho người dân cộng đồng Việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước nơng thơn trọng, ngày 31/03/2012 Thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg (2) Giai đoạn thực dự án Trách nhiệm Tiến trình Mơ tả Chủ đầu tư (trình) Sở kế hoạch (tham mưu) UBND tỉnh (duyệt) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (2-1) Chủ đầu tư (Ban QLDA) Ban QLDA Các đơn vị tư vấn Chủ đầu tư, Ban QLDA Sở chuyên ngành Lựa chọn, ký hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC Khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC, tổng dự toán (2-2) (2-3) (2-4) Thẩmđịnh thiết kế BVTC, tổng dự toán (2-4) Chủ đầu tư, tư vấn UBND cấp huyện Chủ đầu tư Ban QLDA UBND cấp huyện Ban QLDA Phê duyệt thiết kế BVTC, phê duyệt tổng dự toán Cắm mốc GPMB (2-5) Lựa chọn nhà thầu thi công LC nhà thầu tư vấn (giám sát, kiểmđịnh,…) Xây dựng phê duyệt phương án GPMB Ban QLDA Các nhà thầu (2-7) (2-5) UBND cấp huyện Chủ đầu tư Ban QLDA Các nhà thầu (2-7) (2-6) Ký Hợp đồng thi công Ký HĐ tư vấn (giám sát, kiểm định,…) Khởi cơng xây dựng cơng trình Thực phương án GPMB Giao mặt cho đơn vị thi công Quản lý chất lượng q trình thi cơng 83 (2-7) (2-7) (2-8) Công việc (2-1) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Để triển khai bước dự án, có sở để lựa chọn nhà thầu gói thầu giai đoạn thực đầu tư, sau có định phê duyệt dự án, tất gói thầu có đầy đủ sở lập kế hoạch đấu thầu lập để thực bước Nguyên tắc nội dung lập kế hoạch đấu thầu quy định Luật Đấu thầu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Dựa sở: Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu theo Thông tư số 02/TT-BKH Bộ Kế hoạch Đầu tư; Số liệu kế hoạch lấy theo số liệu dự án phê duyệt bước trước - Ban Quản lý dự án xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu để Chủ đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Sở Kế hoạch đầu tư đầu mối thẩm định Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước bao gồm phần công việc thực hiện, phần cơng việc khơng áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu, thơng thường gồm: gói tư vấn khảo sát; tư vấn thiết kế vẽ thi công; gói thi cơng xây lắp; gói giám sát thi cơng; kiểm tốn; kiểm định chất lượng cơng trình;… Cơng việc (2-2) Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế vẽ thi cơng dự toán: Thực tương tự Mục 1.3 (bước dự án) Cơng việc (2-3) Khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế vẽ thi công tổng dự toán: Tuân thủ hợp đồng tư vấn; tài liệu khảo sát bước phải kế thừa bổ sung hợp lý cho tài liệu khảo sát bước trước; thiết kế tuân thủ thiết kế sở Quy chuẩn, Tiêu chuẩn có liên quan; tổng dự tốn tn thủ nằm tổng mức đầu tư duyệt; Quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế phải tuân thủ quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Trình tự nội dung hồ sơ thiết kế tuân thủ Nghị định 59/2015/NĐ-CP Ban quản lý dự án đơn vị tư vấn lập đề cương khảo sát bước sở yêu cầu chủ nhiệm thiết kế, hồ sơ khảo sát bước trước Ban QLDA xem xét, trình Chủ đầu tư phê duyệt đề cương khảo sát để làm thực Đơn vị tư vấn lập phương án khảo sát chi tiết, lập kế hoạch tiến độ thiết kế trình Ban quản lý dự án xem xét, trình Chủ đầu tư phê duyệt Ban quản lý dự án thực công việc kiểm tra giám sát trình thực tư vấn thiết kế, giám sát khảo sát, gồm giám sát nhân sự, máy móc 84 thiết bị, thời gian thực nhiệm vụ tư vấn, giám sát tuân thủ phương án kỹ thuật, tuân thủ sở thực nêu trên; nghiệm thu cơng việc, nghiệm thu hồ sơ tư vấn hồn thành Cơng việc (2-4) Trình thẩm định phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng tổng dự tốn: Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định quản lý chất lượng xây dựng cơng trình; Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế quy định cụ thể Điều 20, Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Ban Quản lý dự án thẩm định sơ hồ sơ thiết kế BVTC tổng dự tốn, xây dựng Tờ trình cho Chủ đầu tư trình Sở quản lý cơng trình xây dựng chuyên ngành thẩm định thiết kế dự toán (dự án cấp nước thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng thẩm định) trình thẩm định, Ban QLDA phối hợp với nhà thầu tư vấn giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa (nếu có) hồ sơ thiết kế BVTC Tổng dự toán; Sau có thơng báo kết thẩm định Sở chuyên ngành, Ban QLDA lập Tờ trình, trình Chủ đầu tư (Trung tâm nước sinh hoạt VSMTNT) trình Sở Kế hoạch, UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hồ sơ xin thẩm định thiết kế vẽ thi cơng tổng dự tốn gửi Sở chun ngành thẩm định bao gồm: Tờ trình thẩm định thiết kế vẽ thi cơng tổng dự tốn; Hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế sở cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bản Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Thuyết minh thiết kế; Các vẽ thiết kế; Hồ sơ tổng dự toán; + Báo cáo kết khảo sát xây dựng công trình bước thiết kế BVTC; Biên chủ đầu tư nghiệm thu hồ sơ thiết kế vẽ thi công; Biên nghiệm thu kết khảo sát xây dựng; Bản văn thỏa thuận thẩm định bước thiết kế sở yêu cầu khác có liên quan; Đăng ký kinh doanh nhà thầu thiết kế, khảo sát xây dựng; Chứng hành nghề chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế chủ trì thiết kế (2-5) Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp: Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa 85 chọn nhà thầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt mục 2.1; Thiết kế vẽ thi cơng tổng dự tốn phê duyệt Trường hợp đấu thầu định thầu thông thường (theo Luật Đấu thầu năm 2013 gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 1,0 tỷ đồng trở lên áp dụng hình thức đấu thầu, 1,0 tỷ đồng định thầu Đối với gói thầu xây lắp dự án áp dụng hình thức đấu thầu): Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt Đăng lên Báo Đấu thầu 03 số liên tiếp Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Mở thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất Mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng Trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt kết đấu thầu thông báo kết đấu thầu Mời nhà thầu đàm phán hoàn thiện hợp đồng ký kết hợp đồng thi công.Trường hợp định thầu rút gọn Ban QLDA lập dự thảo hợp đồng, mời nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm đến thương thảo đạt kết ký kết hợp đồng (2-6) Lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công; tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng; tư vấn kiểm toán; gói thầu khác kế hoạch đấu thầu: thực tương tự quy trình mục 2.5 tuỳ thuộc quy mơ, tính chất gói thầu (2-7) Giải phóng mặt bàn giao mặt thi công xây dựng: Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ban hành quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất; Quy định UBND tỉnh Bắc Kạn giá đất tài sản đất nhà nước thu hồi đất (theo năm); Đối với dự án, tất cơng việc giải phóng mặt tách thành tiểu dự án, giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện (thành phố) nơi có cơng trình thực hiện, ví dụ Thành phố Bắc Kạn thực tiểu dự án nằm địa bàn Tuy nhiên, Ban quản lý dự án phải lập tổ Giải phóng mặt để phối hợp thực với địa phương giải tất vấn đề liên quan đến mặt Sau thiết kế vẽ thi công phê duyệt, xác định xác ranh giới cơng trình mặt cơng việc GPMB thực sau phê duyệt TK BVTC sở Chủ đầu tư lập Tờ trình giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân huyện (Thành phố), cụ thể Ban GPMB huyện (Thành phố) ngành chức có liên quan, sau Ban quản lý dự án vào Văn giao 86 nhiệm vụ giải phóng mặt ký kết hợp đồng với Ban GPMB huyện (Thành phố), song song với công việc lựa chọn nhà thầu mục (2-5) mục (2-6) - Mô tả công việc cần phối hợp: Cắm mốc ranh giới giải phóng mặt cơng trình;Trích lục, trích đo đất; Thông báo thu hồi đất địa phương hộ dân bị ảnh hưởng; Kiểm kê diện tích loại đất tải sản đất; Lập phê duyệt phương án thu hồi, đền bù, hỗ trợ; Lập phê duyệt phương án tái định cư, ổn định đời sống (nếu có); Cơng khai phương án, đến toàn nhân dân khu vực cơng trình, giải thích thắc mắc, khiếu nại (nếu có) nhân dân; Chi trả tiền đền bù, hỗ trợ thực phương án tái định cư, ổn định đời sống; Tiếp nhận mặt bằng, bàn giao lại cho đơn vị thi công đơn vị có liên quan; Tham gia bảo vệ mốc giới, bảo vệ thi công trường hợp cần thiết (2-8) Quản lý chất lượng q trình thi cơng xây dựng cơng trình: Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; Quy chuẩn xây dựng; Tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan; Hồ sơ thiết kế vẽ thi công phê duyệt; Hồ sơ hợp đồng thi công xây lắp Ban Quản lý dự án thay mặt Chủ đầu tư thực nội dung theo trách nhiệm Chủ đầu tư q trình thi cơng xây dựng cơng trình sau: Thông báo nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân hệ thống quản lý chất lượng mình, nhà thầu giám sát (trường hợp Ban quản lý dự án trực tiếp giám sát) thi công xây dựng cơng trình cho nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực Kiểm tra, chấp thuận biện pháp thi công chi tiết, tiến độ thi công chi tiết; Kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định Luật xây dựng Kiểm tra phù hợp lực nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình so với hồ sơ dự thầu hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi cơng, phòng thí nghiệm chun ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình; Kiểm tra việc huy động bố trí nhân lực nhà thầu, giám sát thi cơng xây dựng cơng trình so với yêu cầu hợp đồng xây dựng Kiểm tra giám sát q trình thi cơng xây dựng cơng trình, bao gồm: Kiểm tra vật liệu, cấu kiện; biện pháp thi công; tài liệu phục vụ nghiệm thu Tổ chức thực quy định bảo vệ môi trường; Tổ chức kiểm định 87 chất lượng cơng trình có nghi ngờ chất lượng quan quản lý nhà nước yêu cầu Tổ chức nghiệm thu cơng việc, hạng mục cơng trình tồn cơng trình xây dựng Xác nhận vẽ hồn cơng Tổ chức cho chạy thử khơng tải, có tải, thí nghiệm vật tư đặc thù ngành điện thiết bị trạm bơm Chủ trì, phối hợp với bên liên quan giải vướng mắc, phát sinh thi cơng xây dựng cơng trình xử lý, khắc phục cố theo quy định (3) Giai đoạn kết thúc xây dựng Trách nhiệm Chủ đầu tư Ban QLDA Các nhà thầu Ban QLDA Các nhà thầu Chủ đầu tư Sở Tài UBND tỉnh Chủ đầu tư, Ban QLDA, đơn vị quản lý Tiến trình Mơ tả (3-1) Nghiệm thu bàn giao cơng trình (3-2) Lập hồ sơ hồn cơng Lập hồ sơ tốn vốn đầu tư Thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn cơng hồ sơ tốn vốn đầu tư Vận hành, bảo trì cơng trình (3-2) (3-3) Cơng việc (3-1) Nghiệm thu, kết thúc xây dựng tiếp nhận công trình: Ban Quản lý dự án tổ chức lập hồ sơ hồn cơng kiểm tra, kiểm sốt nhà thầu thi công nhà thầu tư vấn lập hồ sơ hồn cơng cơng trình theo quy định bao gồm: Hồ sơ vẽ hồn cơng; hệ thống biên nghiệm thu công việc thi công xây dựng, nghiệm thu hạng mục cơng trình nghiệm thu tồn cơng trình; nhật ký thi cơng, nhật ký giám sát; hệ thống kết thí nghiệm, kết kiểm định vật liệu, cấu kiện suốt trình thi cơng;….Đối với cơng trình cụ thể, tiến hành q trình bảo hành bảo trì theo quy định Bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng cho chủ thể quản lý.Tổ chức kiểm tra việc kết thúc xây dựng, di chuyển máy móc, thiết bị, vật tư vật liệu, tài sản khác nhân lực nhà thầu khỏi phạm vi cơng trình Lập báo cáo hồn thành 88 cơng trình, kèm theo hồ sơ hồn thành cơng trình gửi quan quản lý nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng (Sở Xây dựng) kiểm tra công tác nghiệm thu trước 10 ngày so với ngày dự kiến nghiệm thu Tổ chức nghiệm thu hoàn thành tiếp nhận cơng trình để đưa vào vận hành, khai thác Lưu hồ sơ theo quy định (3-2) Thanh toán, toán vốn đầu tư, phê duyệt toán: Ban QLDA tổ chức lập kiểm tra việc lập hồ sơ toán vốn đầu tư nhà thầu, chịu trách nhiệm đơn giá, khối lượng giá trị đề nghị toán; toán cho nhà thầu vòng 14 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ toán Chịu trách nhiệm lập hồ sơ toán vốn đầu tư, bao gồm tồn chi phí thực phạm vị dự án, thiết kế, dự toán duyệt, bao gồm phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo quy định hợp đồng, phù hợp với quy định pháp luật Vốn đầu tư toán phải nằm tổng mức đầu tư cấp thẩm quyền phê duyệt Đối với dự án này, vòng tháng kể từ ngày hoàn thành, phải lập hồ sơ tốn vốn đầu tư trình Sở Tài thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt toán vốn đầu tư Sau tháng kể từ có định phê duyệt tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành, chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải cơng nợ, tất tốn tài khoản dự án quan toán vốn đầu tư (3-3) Vận hành cơng trình, bảo hành cơng trình: Ban QLDA thay mặt Chủ đầu tư vận hành khai thác bảo trì cơng trình theo quy định quy trình vận hành, bảo trì cơng trình Hoặc bàn giao cơng trình cho đơn vị chủ quản Thường xuyên kiểm tra, phát khiếm khuyết, hư hỏng (nếu có) cơng trình để u cầu nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị cơng trình sửa chữa, thay thế.Giám sát nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa nhà thầu thi công xây dựng nhà thầu cung ứng thiết bị cơng trình xây dựng; có quyền th nhà thầu khác khắc phục nhà thầu thi công không kịp thời khắc phục quy định Xác nhận hoàn thành bảo hành cơng trình xây dựng cho nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu cung ứng thiết bị cơng trình Ngồi việc nêu trên, Ban quản lý dự án có trách nhiệm đón làm việc với đồn thanh, kiểm tra thường xuyên đột xuất quan 89 quản lý; tra đột xuất Liên ngành (các đồn Thanh tra như: Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch, Nơng nghiệp & PTNT; Xây dựng; ); Kiểm toán Nhà nước Khu vực X; 3.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Vấn đề cán chất lượng nguồn nhân lực vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng đến tất lĩnh vực quản lý dự án, cần phải có giải pháp nâng cao chất lượng cán nghiên cứu quy hoạch tổ chức lại cho gọn nhẹ, có hiệu lực hiệu Nâng cao trình độ lý luận để hiểu biết quy luật vận động tự nhiên góp phần hỗ trợ kiến thức cho quản lý dự án Giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ: Hệ thống văn quy phạm pháp luật xây dựng nước ta hoàn chỉnh Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật đầu tư,… Các Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định quản lý chất lượng xây dựng cơng trình, Nghị định lựa chọn nhà thầu,… hàng loạt Thông tư, văn hướng dẫn đầy đủ Tuy nhiên việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn có đắn khơng, có chặt chẽ khơng phụ thuộc đạo đức cán tham gia vào dự án Chính vậy, cần thường xuyên tuyên truyền cho cán ý thức đạo đức nghề nghiệp, học kinh nghiệm, cố xảy lỗi người quản lý, hậu nghiêm trọng vơ tình cố ý để sai sót để cán tự nhận thức nhiệm vụ mình, mức độ quan trọng hay tính nguy hiểm cơng việc để họ có ý thức làm việc cận thận, trung thực, tận tâm, tận tụy, không chủ quan, cân nhắc kiểm tra kỹ lưỡng phần việc dù nhỏ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ: Song song với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc cán cần ln ln trau dồi nghiệp vụ chuyên môn Ban lãnh đạo cần tạo điều kiện cho cán đặc biệt cán trẻ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động xây dựng nghiệp vụ giám sát, đấu thầu, quản lý dự án… khóa học nâng cao trình độ thạc sỹ Hiện nay, văn quy phạm pháp luật thường xuyên cập nhật, thay đổi để ngày phù hợp sát thực với thực tế nảy sinh thay đổi người phải thường xuyên bám sát, nghiên cứu tìm hiểu để thấu hiểu 90 sâu sắc văn pháp luật hướng dẫn nhằm áp dụng vào thực tế cách linh hoạt, xác phù hợp Thường xuyên đánh giá lại đội ngũ cán có chất lượng số lượng để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lại Đặc biệt quan tâm việc tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, đào tạo qua thực tiễn, rút kinh nghiệm từ dự án Để xây dựng lực lượng cán chuyên môn sử dụng lâu dài cần trọng kế hoạch đào tạo cán trẻ, có lực để đưa vào quy hoạch sử dụng cán tương lai Cần phải tạo điều kiện thuận lợi, công cho đội ngũ cán có khả cạnh tranh lành mạnh, cần phải có chế độ đãi ngộ thích đáng cán có cấp, có trình độ, có kinh nghiệm, có nâng cao chất lượng cán 3.4.4 Giải pháp quản lý chi phí 3.4.4.1 Tăng cường quản lý chi phí cơng tác khảo sát thiết kế Trong trình thực khảo sát Ban cần duyệt đề cương khảo sát đơn vị tư vấn từ cho người kiểm tra nhân máy móc thiết bị sử dụng có theo hồ sơ yêu cầu hay không, q trình khảo sát cần có cán theo rõi giám sát kỹ lượng trình thực lấy mẫu, làm thí nghiệm ghi kết Việc kiểm tra hồ sơ thiết kế cán Ban cần trọng việc kiểm tra thiết kế kết hồ sơ khảo sát, kiểm tra tính kết cấu, kiểm tra kiến trúc khơng gian cơng trình, vật liệu sử dụng dự án, kết cấu xây dựng có phù hợp với thực tiễn việc lựa chọn giải pháp công nghệ, thiết bị cho cơng trình 3.4.4.2 Cơng tác hồ sơ nghiệm thu tốn Hồ sơ chất lượng cơng trình thực phải đầy đủ thủ tục theo quy trình hồ sơ chất lượng ký nghiệm thu chủ đầu tư, đơn vị giám sát đơn vị thi công Mỗi hạng mục công việc cần có đầy đủ biên nghiệm thu, kết thí nghiệm chứng chất lượng vật tư vật liệu thiết bị cần thiết Đối với thiết bị cần có nghiệm thu chạy thử đánh giá tình trạng hoạt động trước nghiệm thu toán Thiết bị phải có xuất sứ chủng loại nơi sản xuất rõ ràng, có hướng dẫn sử dụng chuyển giao cơng nghệ đầy đủ 91 3.4.4.3.Cơng tác kiểm sốt khối lượng toán Trên sở hồ sơ chất lượng việc nghiệm thu toán khối lượng thực cán quản lý Ban cần kiểm tra kỹ lượng khối lượng toán giá trị hạng mục thực theo hợp đồng, giá trị toán phần xây dựng kiến trúc, giá trị toán phần mua xắm thiết bị Khối lượng thực toán đơn vị nhà thầu cần đối chiếu, kiểm tra khối lượng thực theo hợp đồng để so sánh đánh giá phân tích giá trị tăng giảm so với hợp đồng, nguyên nhân tăng giảm từ so sánh phân tích giá trị khối lượng thực để lập báo cáo giải trình khối lượng tốn cơng trình đơn vị với lãnh đạo Ban 3.4.5 Giải pháp quản lý tiến độ Cơ sở đề xuất giải pháp: Kết nghiên cứu cho thấy công tác quản lý hợp đồng xây dựng đánh giá tốt Tuy nhiên, nhà thầu đánh giá công tác mức trung bình - Giải pháp: tăng cường cơng tác quản lý tiến độ xây dựng cơng trình Giải pháp thực hiện: (1) Tiến độ công cần lập trước dự án thực Tiến độ thực cần vào nguồn lực tài lực nhà thầu (2) Tiến độ thi công cần lập theo giai đoạn, tháng, quý, để đảm bảo dự án thực theo kế hoạch đề (3) Các quan tham gia vào việc quản lý dự án nhà thầu, UBND xã, chủ đầu tư ban quản lý dự án cần bám sát vào kế hoạch xây dựng 92 Kết luận Chương Trong điều kiện nay, đất nước ta nghèo, nguồn vốn cho đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển đất nước khó khăn Tuy nhiên, theo Cục Thống kê, suất lao động người Việt Nam so với khu vực thấp, số hiệu đầu tư vốn đầu tư lại khơng cao Do đó, việc sử dụng vốn dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả, cơng trình xây dựng đảm bảo chất lượng việc có ý nghĩa Trên sở kết hợp nghiên cứu lý luận thông qua khoá học cao học quản lý xây dựng thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng q trình cơng tác Trong chương này, học viên phân tích thực trạng tình hình hoạt động, quản lý dự án Ban quản lý dự án Hợp phần cung cấp nước Bắc Kạn; đưa điểm đạt được, bất cập, hạn chế tồn nguyên nhân tồn hạn chế Từ đưa giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản lý dự án Ban Những giải pháp đưa phạm vi luận văn xem phần khung, giải pháp cụ thể triển khai linh hoạt, có thay đổi để phù hợp với quy định hành nhà nước nhu cầu thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng với tính đa dạng độ phức tạp ngày cao 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Những kết đạt Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình lĩnh vực khó, khơng có mơ hình cố định để áp dụng cho tất dự án, bao gồm vấn đề lớn phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể Chính phủ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện thể chế để thống cách làm địa bàn nước phù hợp địa phương cụ thể, phù hợp với xu chung khu vực giới Để nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình cần phải giải nhiều vấn đề cách đồng bản, vấn đề có tác động định ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghiên cứu để tìm nguyên nhân hạn chế, tồn từ đề xuất giải pháp cho vấn đề khó khăn Do đặc thù lĩnh vực xây dựng cơng trình thường đầu tư xây dựng địa điểm khác nhau, thời gian thực dự án dài, chế sách Nhà nước thường hay thay đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế, trị, xã hội thời kỳ, nên cơng tác phân tích đánh giá dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn Trong phạm vi nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước Bắc Kạn”, tác giả tập trung giải số nội dung sau đây: Nghiên cứu tổng quan quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, qua làm rõ khái niệm dự án, quản lý dự án, cách thức quản lý dự án, mục tiêu nội dung cần phải giải quản lý dự án; Trên sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, tác giả nêu nội dung nhiệm vụ nói chung quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Phân tích, làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ Ban quản lý dự án việc thực dự án cụ thể sát với tình hình thực tế Từ nội dung, nhiệm vụ cụ thể, phân tích ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý dự án; Phân tích thực trạng hoạt động Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước nơng thơn tỉnh Bắc Kạn thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng mà Ban giao để thấy mặt làm được, tồn hạn chế hệ thống tổ chức, trình 94 độ lực chuyên môn lực quản lý, điều hành dự án để đưa số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý dự án đầu tư Các giải pháp bao gồm: Hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động Ban; Đề xuất quy trình thực quản lý dự án đầu tư xây dựng; Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Những tồn trình thực Lĩnh vực xây dựng nói chung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nói riêng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương, liên quan đến nhiều thủ tục phức tạp Đây vấn đề nhạy cảm toàn xã hội, ảnh hưởng lớn đến dân sinh, xã hội, liên quan đến vấn đề xin cho, lợi ích nhóm gây xúc nhân dân Vì vậy, muốn đạt hiệu đầu tư cần phải có phối kết hợp tốt ngành, lĩnh vực địa phương, giảm thiểu thủ tục hành rườm rà; cần phải công khai, minh bạch công tác phối, kết hợp công tác giải thủ tục hành lĩnh vực đầu tư xây dựng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương cần phải sớm xây dựng hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng mang tính ổn định lâu dài, đặc biệt ban hành hướng dẫn kịp thời, cụ thể, việc thực quy định ban hành Những kiến nghị hướng nghiên cứu Trong thời gian tiếp theo, học viên tiếp tục trình nghiên cứu sâu theo hướng đề tài mặt lý luận kết hợp với thực tiễn công việc thân để có kết hợp nhuần nhuyễn lý luận thực tiễn nhằm nâng cao kiến thức chuyên mơn hồn thành tốt nhiệm vụ giao Với thời gian nghiên cứu có hạn, vấn đề nghiên cứu rộng phức tạp Học viên nhận giúp đỡ đồng nghiệp, đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình thầy hướng dẫn khoa học, hiểu biết thân hạn chế, chắn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý chia sẻ thầy giáo, cô giáo cá nhân, tổ chức quan tâm đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng để đề tài nghiên cứu hoàn thiện 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quốc hội, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; [2] Quốc hội, Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014; [3] Quốc hội, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; [4] Chính phủ, Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ; [5] Chính phủ, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 qui định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; [6] Chính phủ, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; [7] Chính phủ, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; [8] Thủ tướng, Quyết định số 366/QĐ-TTg, ngày 31/03/2012 việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015; [9] Bộ Nông nghiệp PTNT, Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04 tháng năm 2015 việc phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh nước dựa kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới; [10] Sổ tay hướng dẫn thực Chương trình “Mở rộng quy mơ vệ sinh nước dựa kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới; [11] Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiệp hội phát triển quốc tế, Hiệp định Tín dụng (Chương trình Mở rộng Quy mơ Vệ sinh Nước Nông thôn Dựa Kết quả) ngày 10/3/2016; 96 [12] Đại học thủy lợi, PGS.TS Nguyễn Bá Uân (2015), quản lý dự án xây dựng nâng cao, Bài giảng cho cao học; [13] Đại học thủy lợi, PGS.TS Nguyễn Xuân Phú (2015), kinh tế đầu tư xây dựng, Bài giảng cho cao học; [14] http://oda.mpi.gov.vn/; 97 ... CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI BẮC KẠN 53 3.1 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ Ban quản lý dự án cung cấp nước Bắc Kạn5 3 3.2 Thực trạng đầu tư quản lý dự án đầu tư. .. QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NƠNG THƠN 1.1 Dự án đầu tư Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.1.1 Những khái niệm dự án đầu tư xây dựng cơng trình Dự án: Theo... QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NƠNG THƠN 1.1 Dự án đầu tư Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.1.1 Những khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch tại bắc kạn , Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch tại bắc kạn , 32THình 1.1 Sơ đồ tam giác mục tiêu chất lượng quản lý dự án32T 11, Tính cấp thiết của đề tài, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN, 1 Dự án đầu tư và Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, 2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch nông thôn sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước., - Giới thiệu về vốn ODA, - Một số khái niệm, vai trò của dự án cấp nước sạch nông thôn:, Chủ đầu tư tổ chức tuyển chọn và trình cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức tư vấn thay mình làm Giám đốc dự án chịu trách nhiệm giao dịch, ký kết hợp đồng với các tổ chức khảo sát, thiết kế, cung ứng vật tư, trang thiết bị xây lắp. Đồng thời chịu trá..., Hình thức tự thực hiện:, 3 Những tồn tại trong công tác quản lý dự án cung cấp nước sạch nông thôn và những vấn đề đặt ra cho nghiên cứu, Kết luận Chương 1, Quản lý việc trao đổi thông tin dự án: Quản lý việc trao đổi thông tin dự án là biện pháp quản lý mang tính hệ thống nhằm đảm bảo việc truyền đạt, thu thập, trao đổi một cách hợp lý các tin tức cần thiết cho việc thực hiện dự án cũng như truyền đạt th..., 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch nông thôn, 4 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn, CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI BẮC KẠN, 1 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban quản lý dự án cung cấp nước sạch tại Bắc Kạn, Trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng tăng, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phúc lợi công cộng ngày càng được quan tâm. Tại Ban quản lý dự án Hợp phần ..., Bảng 3.3 Chênh lệch dự toán các khâu chuẩn bị Dự án, Bộ máy hiện tại của Ban QLDA Hợp phần cung cấp nước sạch Bắc Kạn là Ban kiêm nhiệm, do là cán bộ kiêm nhiệm nên áp lực công việc lớn, còn phân tâm trong công việc. Vừa phải đảm nhiệm chức năng hành chính - quản lý nhà nước vừa đảm nhận công việc chuyê..., Các bộ phận thực hiện quản lý dự án rời rạc theo các giai đoạn của dự án từ Chuẩn bị đầu tư - Đấu thầu – Thi công xây lắp mà chưa có sợi dây xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến công trình hoàn thành., Mô tả công việc, Chủ đầu tư, tư vấn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm