Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách cải cách hành chính ở huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi

93 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2020, 10:18

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm, vai trò thực sách cải cách hành 1.2 Nội dung yêu cầu thực sách cải cách hành nhà nước 18 1.3 Điều kiện đảm bảo cho thực sách cải cách hành 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2015-2018 .35 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 35 2.2 Thực tiễn tình hình thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2018 42 2.3 Đánh giá chung 56 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2025 64 3.1 Định hướng thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 64 3.2 Giải pháp chủ yếu thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 67 3.3 Một số kiến nghị 84 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT CHỮ CÁI VIẾT TẮT CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ CCHC Cải cách hành HĐND Hội đồng nhân dân TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Phân bố dân số cụ thể xã (2005) Trang 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền hành nhà nước ln q trình vận động khơng ngừng, vừa bảo đảm quản lý nhà nước lĩnh vực xã hội, vừa tìm kiếm cách thức ứng với đổi thay kinh tế - xã hội Đến lúc đó, yếu tố hành khơng có thay đổi, cải cách trở thành lực cản, hạn chế hiệu lực, hiệu hoạt động, cần phải sửa đổi, cải cách cách tổng thể cải cách yếu tố bất cập Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước đến năm 2020, Đảng ta xác định cải cách hành (CCHC) nội dung quan trọng cải cách thể chế, ba khâu đột phá chiến lược để phát triển quốc gia Hơn nữa, giai đoạn chuyển từ “Nhà nước cai trị” với chức chủ yếu quản lý thành “Nhà nước phục vụ” nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu để phục vụ nhân dân chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta bối cảnh Việt Nam chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế, đòi hỏi việc hoạch định thực thi sách để tạo nhân tố, môi trường cho chuyển đổi để phát triển trở nên cấp thiết Việc hoạch định thực thi sách cải cách hành nước ta từ gần hai mươi năm qua kể từ năm 2001 nay, có tiến định, song nhiều hạn chế thách thức, cụ thể là: Khơng sách từ ban hành không phù hợp, nên phải sửa đổi, bổ sung nhanh nhiều lần tạo hệ thống chắp vá, thiếu đồng Trên thực tế, việc hoạch định tổ chức thực sách số chưa đem lại lợi ích tương xứng với chi phí bỏ ra, nên tiêu tốn tiền của nhân dân sức lực khơng người Một số sách CCHC lĩnh vực liên quan thể chế, thủ tục hành quản lý đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; thuế, phí…trong trình thực thi thiếu khách quan, minh bạch Một số sách liên quan vấn đề thể chế, cấu tổ chức máy Nhà nước, vấn đề biên chế - hợp đồng nhân sự, tiền lương – thu nhập… q trình thực xơ cứng, thiếu minh bạch, biểu trì hỗn, chậm trễ so với yêu cầu thực tiễn phát triển xã hội Huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) huyện miền núi cao nằm cực tây tỉnh Quảng Ngãi Trong giai đoạn 2011-2015 công tác CCHC Nhà nước địa bàn huyện cấp uỷ, quyền ngành thường xuyên quan tâm đạo triển khai ngày phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đem lại số kết định Song, so với yêu cầu thực tiễn phát triển đặt đối diện nhiều bất cập, hạn chế, nêu ra: (1) Một số đơn vị, địa phương chưa thật chủ động việc nghiên cứu, tìm giải pháp đột phá để đẩy mạnh cơng tác CCHC theo lĩnh vực, ngành phụ trách Vẫn số đơn vị chưa nhận thức mức tầm quan trọng công tác CCHC việc điều hành, phát triển kinh tế, xã hội địa bàn, từ thiếu phân cơng, phân nhiệm rõ ràng việc thực cơng tác cải cách hành đơn vị; (2) Hiệu lực điều hành, quản lý nhà nước số quan, đơn vị yếu, chưa nêu gương người đứng đầu, phối hợp công tác giải công việc số quan, ban ngành, xã, thiếu đồng bộ; (3) Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, cơng chức chưa đồng đều, yếu lực làm việc sở ứng dụng công nghệ thông lực tham mưu, đề xuất biện pháp CCHC Thái độ phục vụ nhân dân số cán bộ, công chức giải công việc cho người dân doanh nghiệp biểu nhũng nhiễu, tiêu cực có tượng né tránh trách nhiệm, thờ giải công vụ, làm ảnh hưởng chung tới công tác CCHC huyện… Với lý đó, việc nghiên cứu trình thực thi sách CCHC vừa có ý nghĩa lý luận sâu sắc, vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, đùn đẩy, tổ chức hệ thống trị, góp phần nâng cao hiệu sách CCHC đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa giai đoạn phát triển Đó lý chọn thực đề tài “Thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi” Tình hình nghiên cứu đề tài CCHC chủ đề không nhận quan tâm đầu tư nhà hoạch định thực thi sách, mà chúng nhiều chuyên gia giới khoa học nghiên cứu trao đổi nhiều khía cạnh, phương diện khác Có thể nêu số cơng trình điển hình, là: Cuốn sách “Tìm hiểu hành chính nhà nước” tác giả GS.TS Nguyễn Hữu Khiển Nxb Khoa học xã hội Hà Nội ấn hành năm 2001; sách “Hành chính nhà nước” nhóm tác giả GS.TS Nguyễn Hữu Khiển TS Phạm Văn Hùng Nxb Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh ấn hành năm 2006 Hai cơng trình cố gắng phát họa nét chung nội dung hoạt động hành nhà nước quản lý hành nhà nước Sách chuyên khảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn hành chính nhà nước” nhóm tác giả Nguyễn Hữu Hải (chủ biên) với Đặng Khắc Ánh, Hồng Mai Nxb Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2014 Chuyên khảo trình bày khái niệm bản, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức hoạt động hành nhà nước; lý thuyết mơ hình hành nhà nước; yếu tố cấu thành hành nhà nước định hành nhà nước; chức năng, hình thức phương pháp hành nhà nước… Cuốn sách“Cải cách hành chính và công xây dựng nhà nước pháp quyền” GS Đoàn Trọng Truyến chủ biên Nxb Tư Pháp Hà Nội ấn hành năm 2006 Sách nghiên cứu sở học thuyết Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh để tổng hợp hệ thống kiến thức hành chính, nhà nước pháp quyền, đánh giá rõ hành phong kiến Việt Nam, có cách nhìn nghiên cứu độc lập hành Nhà nước ta nay, qua đề xuất cải cách hành phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn triển khai nhiệm vụ cải cách thể chế hành chính, cải cách máy hành chính, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán công chức sạch, vững mạnh Cơng trình nghiên cứu năm 2008 “Cải cách hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam nay” PGS.TS Đinh Ngọc Vượng, Viện Nhà nước pháp luật làm chủ nhiệm Nghiên cứu rằng, cải cách hành ngày chuyển sang bước với bốn nội dung trọng tâm, là: cải cách thể chế hành chính; cải cách máy hành nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài cơng Học viện Hành Quốc gia, Kỷ yếu hội thảo khoa học (2011), “Cải cách hành chính nhà nước Việt Nam từ góc nhìn nhà khoa học” NXB Lao động; Cuốn sách “Cải cách hành chính: Vấn đề cấp thiết để đổi mới máy Nhà nước” Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh ấn hành năm 2004 Hai cơng trình nghiên cứu tập hợp ý kiến, tham luận nhà khoa học, nhà lãnh đạo trạng giải pháp CCHC nhà nước, cải cách thể chế pháp luật liên quan đến CCHC Cuốn sách“Đánh giá kết cải cách hành chính và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nước ta” GS.TS Đào Trí Úc Nxb Cơng an Nhân dân ấn hành năm 2007; Cuốn sách“Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính Việt Nam” tác giả Nguyễn Ngọc Hiến Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2001 Cuốn sách “Thủ tục hành chính - Lý luận và thực tiễn” GS Nguyễn Văn Thâm chủ biên Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2002 Cơng trình nghiên cứu công phu thủ tục hành từ khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm đến thực tiễn cải cách thủ tục hành nước ta; đồng thời phân tích rõ cải cách thủ tục hành số lĩnh vực Cơng trình cung cấp tài liệu, luận hữu ích để tham khảo nghiên cứu Tài liệu “Cải cách hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” nhóm tác giả Acuna-Alfaro Jairo chủ biên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UNDP Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hỗ trợ cộng đồng (đồng chủ trì) Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2009 Cơng trình đưa bình luận chi tiết cụ thể phát triển hành nước ta qua thập kỷ đổi đề xuất gợi ý giải pháp để đẩy nhanh trình CCHC Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu đề cập chủ yếu nghiên cứu lý luận thực tiễn CCHC bình diện rộng, tập trung nghiên cứu khía cạnh khác CCHC phạm vi nước Ngồi ra, có số cơng trình nghiên cứu CCHC gắn liền với địa phương, như: Luận văn thạc sỹ năm 2013 “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020” tác giả Lê Thị Bình Minh, Học viện Hành chính; Luận văn thạc sỹ năm 2010 “Các giải pháp tăng cường cải cách hành chính tỉnh Lào Cai” tác giả Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Học viện Hành chính… Những luận văn, luận án chủ yếu đưa nghiên cứu trường hợp cải cách hành nhà nước số địa phương cụ thể Các cơng trình vừa nêu tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn lĩnh vực, số địa phương khác Song với sách CCHC thực sách CCHC huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi nay, chưa có cơng trình nghiên cứu cách trực diện, có hệ thống thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu việc thực sách CCHC địa bàn Chính vậy, nghiên cứu thực chính sách cải cách hành chính từ thực tiễn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cần thiết, có ý nghĩa thời mặt lý luận thực tiễn thân địa phương Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích: Đánh giá thực trạng thực sách CCHC huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi Qua đó, tìm kiếm giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách CCHC huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa, phân tích sở lý luận thực sách thực sách CCHC; yếu tố đảm bảo cho việc thực sách CCHC - Khái quát, đánh giá thực trạng thực sách CCHC huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2018: kết quả, hạn chế nguyên nhân cần giải - Đề xuất định hướng hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách CCHC huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tổ chức thực sách CCHC huyện Sơn Tây, QN 4.2 Phạm vi và thời gian nghiên cứu: - Về thời gian: từ năm 2015 – 2018 định hướng đến 2025 - Về không gian: địa bàn huyện Sơn Tây Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Nghiên cứu đề tài luận văn dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa vật biện chứng; lấy đường lối trị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, CCHC làm định hướng nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu Từ cách tiếp cận liên ngành đa ngành khoa học xã hội nhân văn, luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu chu trình sách cơng, thực sách cơng với tham gia chủ thể sách Một số phương pháp nghiên cứu cụ thể luận văn sử dụng: - Phương pháp thu thập phân tích văn bản, tài liệu báo cáo… - Phương pháp nghiên cứu định tính: để khái qt hóa, hệ thống hóa sở lý luận thực sách CCHC - Phương pháp thống kê số liệu thứ cấp thông qua báo cáo tư liệu, so sánh, phân tích tổng hợp: để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết luận văn làm sáng tỏ số khía cạnh lý luận thực sách CCHC, góp phần vào việc hệ thống hóa sở lý luận thực sách CCHC 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Luận văn phân tích đánh giá Thực trạng thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2018 - Đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Qua góp phần cung cấp số luận khoa học thực tiễn có giá trị tham khảo cho quan, phòng ban cấp huyện trình tổ chức thực sách CCHC Kết cấu luận văn Bên cạnh phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, kết cấu nội liệu…), hình thành lực đề xuất biện pháp, chế để sách CCHC thực thi có hiệu quả, bảo đảm mục tiêu sách xác định + Năng lực thực sách CCHC đội ngũ cán cơng chức thể kinh nghiệm, kỹ trách nhiệm việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực sách Nên việc gia tăng lực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực sách CCHC yêu cầu: (1) Đội ngũ cán cơng chức thực sách CCHC phải am hiểu đắn mục tiêu sách CCHC, nắm đối tượng sách, giải pháp công cụ thực hiện, quy định - kể quy định chương trình, kế hoạch hành động duyệt, quy chế, nội quy thực sách CCHC Đồng thời, họ phải nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm công vụ kịp thời động viên giúp đỡ để chủ thể tham gia tích cực thực sách CCHC; (2) Đội ngũ cán cơng chức thực sách CCHC phải thành thục kỹ thu thập nguồn thông tin, cập nhập kịp thời đầy đủ sở liệu thơng tin việc phản ánh q trình triển khai sách CCHC kết thực sách từ tổ chức, quan nhà nước, đặc biệt thu thập nguồn thông tin từ đối tượng thụ hưởng sách CCHC (các doanh nghiệp, nhà đầu tư…) số đông cộng đồng dân cư Có sở để phân tích xử lý thơng tin, đối chiếu so sánh với quy định sách, quy định kế hoạch, quy chế, nội quy thực sách CCHC nhằm tạo luận chứng, luận khả thi để phòng ngừa tránh tiêu cực, phát triệu chứng bất thường xử lý vi phạm - có xảy đến; phát dấu hiệu sơ hở/ thiếu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực Qua đó, đề xuất giải pháp chấn chỉnh thực hiện, điều chỉnh chế, biện pháp khắc phục sai sót, nhằm bước hồn thiện sách CCHC nâng cao hiệu thực thi sách - Đối với tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp đại diện cho công đồng doanh nghiệp: Đẩy mạnh chất lượng nâng cao dân trí, văn hóa dân chủ, văn hóa dân luật đơi gắn với trọng thiết lập chế tham gia để mở nhiều hội, điều kiện thúc đẩy tham gia rộng rãi công dân hoạt động Nhà nước quyền địa phương Xây dựng mối quan hệ mật thiết với công dân, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp đại diện cho công đồng doanh nghiệp thông qua việc cung cấp tốt dịch vụ hành cơng quyền địa phương nỗ lực thực Cần quan tâm trọng đến kênh phản hồi quan trọng sách CCHC thơng qua phương tiện truyền thông đại chúng, dư luận xã hội, ý kiến đóng góp tổ chức quần chúng, nguyện vọng nhân dân chế thực hành dân chủ, chế pháp lý tham vấn, tranh luận đề xuất, phản biện để thấy bất cập q trình hoạch định thực thi sách CCHC Nếu quan tâm theo dõi đảm bảo chế tiếp nhận xử lý thông tin từ kênh phản hồi trợ giúp đắc lực cho quan chức Nhà nước quyền địa phương định hướng quản lý tốt trình thực thi sách CCHC 3.2.3 Đổi mới, tăng cường cơng tác lãnh đạo, đạo, điều hành, phân công phối hợp thực sách CCHC; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu Trước hết, cần rà soát sách CCHC huyện ban hành sở tham khảo nhu cầu, ý kiến nguyện vọng đáng người dân cộng đồng doanh nghiệp địa bàn nhằm kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn tình hình huyện Sơn Tây Dựa vào Kế hoạch triển khai thực sách CCHC duyệt, cơng tác thực sách CCHC lãnh đạo, đạo, điều hành cần tập trung trọng vào tổ chức cho quan thực sử dụng “đầu vào” cách có hiệu lực để đạt “đầu ra” cuối đạt kết đầu CCHC Các tiêu cụ thể CCHC cần thiết lập theo phương tiện cách thức thực tiềm có, để tiêu nỗ lực chuyển lộ trình vạch sẵn nhằm đạt kết đầu CCHC Vì vậy, kế hoạch công tác cụ thể hàng quý/ hàng năm cần đảm bảo thực có lộ trình để giúp đạt tiêu kết Hoạt động phân công, phối hợp diễn cần chủ động sáng tạo theo tiến trình thực sách CCHC nhiệm vụ then chốt để ln trì sách CCHC ổn định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu sách Nên từ ban đầu, cần tập trung hướng vào đổi để tăng cường hiệu lực, hiệu công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức điều hành phối hợp chặt chẽ đồng trình hoạt động tổ chức, cá nhân thực sách CCHC Do đó, u cầu: (i) Cần xem xét kỹ để nắm tình hình chuẩn bị phối hợp, đạo thực sách CCHC quan quản lý nhà nước: tình hình giao nhiệm vụ cho quan thực thi sách liệu có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định khơng (theo phải tăng cường rà sốt để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ quan chuyên môn trực thuộc khối UBND huyện thu gọn tổ chức máy tinh giản biên chế); mối quan hệ phối hợp quan chủ trì với quan thành viên tham gia thực hiện; tình hình chuẩn bị tổ chức, nhân nguồn lực khác cho việc thực sách CCHC quan nhà nước; mức độ đón nhận sách cơng tầng lớp nhân dân đối tượng thụ hưởng Nếu nắm tình hình chuẩn bị triển khai sách CCHC khơng sở cho việc hồn thiện cơng tác tun truyền, mà quan trọng hỗ trợ tích cực tổ chức phối hợp thực thi sách CCHC giúp cho quan nhà nước tiếp tục trì sách CCHC thực tiễn đời sống địa phương; (ii) Phải phân công trách nhiệm cách cụ thể cho tổ chức, cá nhân có liên quan thực sách CCHC sở quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan (cần đặc biệt ý đến khả năng, trình độ lực chun mơn mạnh tổ chức, cá nhân để phân công nhiệm vụ); xác định rõ tổ chức cá nhân chủ trì chịu trách nhiệm chính, tổ chức cá nhân tham gia phối hợp trình thực sách nhằm khắc phục giảm thiểu tối đa để hạn chế tình trạng khơng rõ trách nhiệm/ chồng chéo nhiệm vụ Trong đó, Thủ trưởng quan, đơn vị sở nhiệm vụ phân công triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, cụ thể: Văn phòng HĐND&UBND: Cải cách thủ tục hành Phòng Nội vụ: Cải cách tổ chức máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức Phòng Tư pháp: Cải cách thể chế Nâng cao hiệu công tác xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật địa bàn Phòng Văn hóa thơng tin: thực ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hành nhà nước, tun truyền cơng tác CCHC Phòng Tài - Kế hoạch: Cải cách tài cơng; (iii) Tăng cường hồn thiện sở trọng tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để ban hành thống khung thể chế, quy tắc liên quan đến tồn q trình thực thi sách CCHC có hiệu lực đủ mạnh Khơng để áp lực can thiệp (kể áp lực cấp trên, người có địa vị quyền lực) tác động ảnh hưởng đến tiến trình thực thi sách CCHC quan nhà nước; (iv) Trong tổ chức thực sách CCHC, cần hồn thiện việc thiết lập đồng chế phối hợp đề cao chế phối hợp có trách nhiệm tổ chức quan liên quan (dù quan, tổ chức có hoạt động độc lập) đối tượng thực thi sách việc chia sẻ thông tin kết thực hiện, đặc biệt trường hợp cần thiết phải phát triển quan hệ đối tác để đạt tiêu kết cụ thể Hoạt động phân cơng, phối hợp thực sách cần lấy mẫu số chung tạo lập tập trung thống việc thực mục tiêu sách CCHC Thông qua việc phân công cách khoa học chế phối hợp hợp lý thực sách CCHC phát huy tốt nhân tố tích cực, đóng góp vào nâng cao hiệu thực thi sách CCHC (v) Tập trung đạo thống hệ thống quản lý, điều hành thực sách CCHC từ xuống; gắn liền với việc đẩy mạnh phân cấp theo hệ thống ngành dọc trung ương, cấp tỉnh địa phương huyện Đồng thời, thiết lập bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, liên tục q trình trì sách CCHC Bảo đảm phân bổ khung thời gian cần thiết cho chương trình/ dự án/ kế hoạch thực mục tiêu phận sách CCHC Về việc điều chỉnh sách CCHC, nên tập trung điều chỉnh biện pháp, chế thực mục tiêu sách bổ sung hồn chỉnh mục tiêu CCHC theo yêu cầu thực tiễn đặt ra, không làm thay đổi mục tiêu dù trường hợp Theo đó, tăng cường thực chế thực hành dân chủ để chủ thể người dân mạnh dạn tham gia quản lý xã hội, cán cơng chức doanh nghiệp tự giác chấp hành sách CCHC tham gia tìm kiếm, đề xuất chế, biện pháp thực mục tiêu CCHC Chú ý kết điều chỉnh sách CCHC cần thống quan hoạch định thực thi để phối hợp hành động có hiệu - Trong đổi để tăng cường hiệu lực, hiệu công tác lãnh đạo, đạo, điều hành thực sách CCHC địa phương, cần trọng việc kiện toàn cấu tổ chức máy quyền địa phương đội ngũ nhân lực lượng cán công chức cần hình thành qua chọn lọc đáp ứng tính chuyên nghiệp am tường kỹ nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt cho công tác dự báo, đánh giá phân tích xu thế, diễn biến thời nước; phục vụ tốt tư vấn, tham vấn, dự báo hoạch định thực thi sách CCHC - Tạo lập môi trường thuận lợi công cụ quản lý vĩ mô để đảm bảo việc thực thi sách CCHC theo mục tiêu Đồng thời, cần sớm hồn thiện khung khổ quy định pháp lý có hiệu lực đủ mạnh giai đoạn thực sách cơng nói chung, điều chỉnh gồm q trình thực thi sách CCHC nhằm đề cao trách nhiệm giải trình quan chủ trì người đứng đầu đạo, điều hành trình thực thi sách quy trách nhiệm cụ thể tổ chức, phận cá nhân cán cơng chức tổ chức thực sách CCHC 3.2.4 Tuân thủ thực bước/giai đoạn quy trình thực sách CCHC; trọng cơng tác đơn đốc, kiểm tra giám sát quy trình thực sách này; xử lý kịp thời vấn đề phát sinh Để thuận lợi cho giai đoạn thực sách CCHC, trước hết sớm hồn thiện quy trình sách theo hướng sát thực, tích hợp với quy trình xây dựng quy phạm pháp luật nay, gắn trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan giai đoạn, chu trình “vòng đời” sách Chính sách khơng đơn văn hành Nhà nước, nên quy trình hoạch định sách CCHC cần thiết với tham gia tất chủ thể, bên liên quan, bao gồm: Chính phủ, doanh nghiệp, đại diện nhóm dân cư/ tộc người, người nước ngồi, nhà tài trợ, nhà khoa học, chuyên gia Để phát kịp thời tồn quản lý điều hành thực sách CCHC, cần tập trung trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực sách CCHC để bám sát diễn biến trình thực thi nhằm kịp thời phát thiếu sót, đánh giá khách quan, xác điểm mạnh điểm yếu cơng tác thực thi sách Vì tồn nảy sinh thuộc thân chương trình/ kế hoạch tổ chức thực sách CCHC nhà lãnh đạo có thẩm quyền dự kiến, điều hành, phối hợp nhà quản lý Thiết lập hệ thống giám sát thực sách CCHC ( giám sát thực giám sát kết quả) cần phải tuân thủ nguyên tắc quan trọng, là: (1) Phải thu thập thông tin kết cấp dự án chương trình CCHC sách nó; (2) Thông tin kết phải theo chiều dọc chiều ngang theo tổ chức; (3) Phải xác định rõ nhu cầu thông tin kết cấp; (4) Trách nhiệm cấp phải làm rõ thông tin liệu CCHC: nguồn thu thập, tần suất thu thập, phương pháp thu thập, chủ thể thu thập, chủ thể báo cáo liệu thu thập phục vụ CCHC Vì dòng liệu liên tục CCHC cung cấp thông tin có ý nghĩa xu hướng phương diện theo thời gian Càng nhiều điểm liệu cho phép quyền quan quản lý Nhà nước theo dõi xu hướng hiểu động lực can thiệp sách CCHC Do vậy, hệ thống giám sát thực sách CCHC cần có kế hoạch thu thập phân tích liệu rõ ràng cần thiết lập tốt quan hệ đối tác để đạt kết đầu chung Khi thiết lập hệ thống giám sát thực sách CCHC cần đo lường đầu đạt CCHC thông qua việc sử dụng “ đầu vào” hoạt động tốt nào, gắn khung ngân sách theo kết thực Song song với việc giám sát kết thực sách, cần tăng cường trọng theo dõi giám sát đôn đốc thực phương tiện sử dụng cách thức thực sách CCHC để đạt kết đầu xác định Và qua kênh theo dõi giám sát đôn đốc thực phương tiện sử dụng cách thức thực sách CCHC kịp thời thu thập chứng vấn đề phát sinh suốt trình thực hiện, tạo hội cải thiện sách CCHC thực Các phương tiện cách thức thực cần hỗ trợ điều kiện cần việc sử dụng công cụ (nguồn lực ngân sách, bố trí nhân thiết lập kế hoạch hoạt động) Ở khía cạnh tổng thể, cần lưu ý tương tác phương tiện cách thức thực (đầu vào, hoạt động đầu ra) tiêu kết đầu CCHC Chính phát kết thực sách CCHC sử dụng để giúp cải thiện can thiệp sách CCHC Yêu cầu cần đặt thiết lập hệ thống giám sát thực sách CCHC phải gắn với chế trách nhiệm giải trình cấp hệ thống giám sát 3.2.5 Tăng cường đầu tư điều kiện đảm bảo cho thực sách CCHC, đại hố hành Nhà nước - Chú trọng đầu tư phân bổ tương thích nguồn lực tài chính, nhân để thực thi công tác CCHC, cấp xã để đảm bảo trang bị sở vật chất, phương tiện điều kiện làm việc phục vụ cho công tác CCHC có hiệu - Tăng cường đầu tư hỗ trợ trang thiết bị đại phần mềm hỗ trợ trình giải TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận Trả kết cấp địa bàn huyện Sơn Tây; đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin thực công tác CCHC 3.2.6 Tiếp tục đẩy mạnh giải thủ tục hành theo chế “một cửa, cửa liên thông” từ huyện đến xã Thực sách CCHC hành làm phát sinh vấn đề cần giải sách mới, nên phải có sáng kiến sách CCHC với phủ Do đó, cần tổ chức giải sáng kiến sách CCHC mơ hình/ khung thực thi sách CCHC từ kết nghiên cứu khảo sát điều tra đầy đủ khách quan thực trạng thực sách nước ta thơng qua hệ chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Cần tạo lập môi trường thu hút gói dự án/ chương trình nghiên cứu hỗ trợ CCHC từ tổ chức quốc tế, tổ chức nghiên cứu nhiều quốc gia phát triển có kinh nghiệm tính chun mơn cao liên quan sách CCHC nội dung vận dụng vào thực tiễn địa phương nước ta nhằm nâng cao lực hoạch định quản lý thực thi sách CCHC nước ta, góp phần mở đường triển khai giải sáng kiến sách CCHC, mơ hình/ khung thực thi sách CCHC 3.3 Một số kiến nghị Để triển khai thuận lợi đồng giải pháp nêu trên, tác giả xin đề xuất số kiến nghị đây: * Đối với quan Trung ương: - Hoàn thiện hệ thống thể chế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cần tăng cường thể chế hóa vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng quyền địa phương việc ban hành điều hành thực thi sách CCHC - Tăng cường đẩy mạnh việc hoàn thiện quy chế, chế mang tính pháp lý phân công, phối hợp tổ chức điều hành thực sách CCHC - Cần trọng thiết lập văn hóa trách nhiệm đạo đức cơng vụ lãnh đạo quản lý để đề cao chế giải trình trách nhiệm Xây dựng văn hóa dân chủ, văn hóa dân luật đôi tăng cường kỷ luật kỷ cương * Đối với chính quyền địa phương: - Tăng cường đẩy mạnh cơng tác rà sốt, hồn thiện Đề án vị trí việc làm tái xếp tinh gọn cấu tổ chức máy quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện cấp xã sở điều chỉnh phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo tinh thần Nghị 18 19 Trung ương - Chú trọng đầu tư cấp thiết hồn thiện mơ hình chế “một cửa, cửa liên thông” tổ chức giải TTHC từ cấp tỉnh đến cấp huyện cấp xã - Cần định kỳ tổ chức thường niên 02 năm/ đợt khảo sát lấy ý kiến đánh giá người dân, doanh nghiệp đối tượng hưởng lợi từ sách CCHC nhằm khơng ngừng cập nhật, điều chỉnh đổi sách để đáp ứng Tiểu kết chương Trên sở trình bày định hướng thực sách CCHC huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, chương tập trung đề xuất giải pháp chủ yếu để góp phần thực có hiệu quả, là: (1) Đẩy mạnh cơng tác thơng tin, tun truyền sách CCHC địa phương; (2) Tiếp tục kiện toàn, nâng cao lực tổ chức thực sách CCHC chủ thể; (3) Đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, điều hành, phân công phối hợp thực sách CCHC; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; (4) Tuân thủ thực bước quy trình thực sách trọng đơn đốc, kiểm tra giám sát quy trình thực sách này; xử lý kịp thời vấn đề phát sinh; (5) Tăng cường đầu tư điều kiện đảm bảo cho thực sách CCHC; (6) Đẩy mạnh giải thủ tục hành theo chế “một cửa, cửa liên thơng” từ huyện đến xã Ngồi ra, chương đề xuất sáu kiến nghị nêu KẾT LUẬN Cải cách hành hướng tới việc nâng cao khả hoạt động máy hành để giúp cho q trình quản lý xã hội Nhà nước tốt Cho nên thực thi sách CCHC khâu vơ quan trọng quy trình sách Đây hoạt động cụ thể quan nhà nước nhằm đưa sách CCHC vào sống Việc thực thi sách CCHC khơng góp phần thực thắng lợi mục tiêu sách này, mà khẳng định tính đắn sách, vai trò chủ thể việc thực thi sách CCHC, góp phần nâng cao niềm tin đối tượng quản lý chủ thể sách niềm tin nhân dân cấp ủy Đảng quyền lĩnh vực CCHC Việc hoạch định sách cho phù hợp thực tiễn khó, việc thực khó Do đòi hỏi cán cơng chức thực thi sách phải có lực, trình độ thật để triển khai thực theo kế hoạch đề ra, sẵn sàng ứng phó với thay đổi, dự phòng tình bất ngờ Đòi hỏi điều chỉnh, đổi quyền khắc phục hạn chế tồn q trình thực thi sách, đảm bảo việc thực thi sách cơng hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội, ổn định trị đất nước Từ việc hệ thống hóa số sở lý luận thực CCHC thông qua việc làm rõ: Khái niệm, vai trò thực sách CCHC; Nội dung u cầu thực sách CCHC; Điều kiện khách quan chủ quan để thực sách CCHC Đây chỗ dựa để luận văn vào tìm hiểu đánh giá thực trạng thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2018, tập trung làm rõ: Kết đạt hạn chế đặt thực sách CCHC địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, với việc xác định làm rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng nêu luận văn Ngày nay, môi trường không ngừng biến đổi, với giải pháp đề xuất với việc thỏa mãn điều kiện tối thiểu để triển khai, hy vọng góp phần đảm bảo q trình thực sách CCHC, tạo lập sở vững cho phát triển quản lý nhà nước địa bàn cấp huyện nói riêng cấp địa phương nói chung giai đoạn tiếp theo, hướng đến Nhà nước thực nhân dân, nhân dân nhân dân./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2011), Nghị 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 Lê Vinh Danh, Chính sách công Hoa Kỳ: Giai đoạn 1935-2001, Nxb, Thống kê, Hà Nội, 2001 HĐND tỉnh Quảng Ngãi (2016), Nghị số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Đề án cải cách hành chính, là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 HĐND huyện Sơn Tây (2016), Đề án 15/ĐA-HĐND ngày 31/5/2016 việc Đẩy mạnh cải cách hành chính hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 - 2020 địa bàn huyện Sơn Tây Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề chính sách và quy trình chính sách, Nhà xuất Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Lê Như Thanh, Lê Văn Hòa (2016), Hoạch định và thực thi chính sách cơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2013), Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22-5-2013 đẩy mạnh thực Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2011), Kết luận số 135-KL/TU ngày 08/12/2011 tăng cường lãnh đạo Đảng đối với công tác cải cách hành chính nhà nước địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 10 Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2016), Nghị số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ khóa XIX cải cách hành chính, là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 11 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2012), Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2012 – 2015 12 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2017), Quyết định 173/QĐ-UBND 24 tháng 02 năm 2017 phê duyệt Đề án cải cách hành chính, là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 13 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2017), Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 việc ban hành Kế hoạch triển khai thực Nghị số 05NQ/TU ngày 05/12/2016 hội nghị Tỉnh ủy lần thứ khóa XIX cải cách hành chính, là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 14 UBND huyện Sơn Tây (2012), Quyết định 1736/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Sơn Tây giai đoạn 20122015 15 UBND huyện Sơn Tây (2015), Báo cáo số /BC-UBND tháng năm 2015 Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn (2016-2020) 16 UBND huyện Sơn Tây (2016), Đề án số 524/ĐA-UBND ngày 31/5/2016 việc Đẩy mạnh CCHC hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 - 2020 địa bàn huyện Sơn Tây 17 UBND huyện Sơn Tây (2016), Quyết định 2224/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020; 18 UBND huyện Sơn Tây (2017), Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 10/02/2017 Kế hoạch cải cách hành chính địa bàn huyện Sơn Tây năm 2017 19 UBND huyện Sơn Tây (2017), Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 07/02/2017 việc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 địa bàn huyện Sơn Tây 20 UBND huyện Sơn Tây (2017), Kế hoạch 214/KH-UBND ngày 15/02/2017 việc rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND huyện Sơn Tây năm 2017 21 UBND huyện Sơn Tây (2018), Báo cáo số /BC-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 Sơ kết 02 năm thực Nghị 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ khóa XIX cải cách hành chính, là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 20162020 22 UBND huyện Sơn Tây (2018), Công văn số 1749/ UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 việc Chấm điểm số cải cách hành huyện Sơn Tây năm 2018 23 UBND huyện Sơn Tây (2018), Kế hoạch 397/KH-UBND ngày 26/3/2018 rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 địa bàn huyện; 24 UBND huyện Sơn Tây (2018), Kế hoạch 241/KH-UBND ngày 05/3/2018 theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý hành chính năm 2018 địa bàn huyện Sơn Tây 25 UBND huyện Sơn Tây (2018), Quyết định 197/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính địa bàn huyện Sơn Tây năm 2018 26 http://www1.napa.vn/blog/chinh-sach-cong-o-viet-nam-ly-luan-va-thuctien.htm 27.http://tcnn.vn/news/detail/32094/Nang_luc_thuc_hien_chinh_sach_cong_ nhung_van_de_ly_luan_va_thuc_tienall.html 28.https://www.quangngai.gov.vn/userfiles/file/dudiachiquangngai/PHANV/ HuyenSonTay.htm 29 http://baoquangngai.vn/channel/2024/201801/cai-cach-hanh-chinh-phaidi-vao-thuc-chat-2879358/ 30 https://sontay.quangngai.gov.vn/i2710-ban-chap-hanh-dang-bo-huyenson-tay-hoi-nghi-lan-thu-15-danh-gia-ket-qua-hoat-dong-nam-2018.aspx 31 https://sontay.quangngai.gov.vn/i2647-kiem-tra-dot-xuat-ve-thuc-hiencong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018-tai-xa-son-long-va-son-lien.aspx 32 IMF (2011), The Policy Orientation, The Policy Sciences, Revenue Mobilization in Developing Countries, Hà Nội 33 James E Anderson Public Policy Making Holt-Rinehart & Winston USA.1979 34 Wayne Hayes The Public Policy Web, 2001, pp.1 35 William I Jenkins, Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective (London: Martin Robertson, 1978) ... cao hiệu thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm, vai trò thực sách cải cách hành 1.1.1... khảo, kết cấu nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực sách cải cách hành chính; Chương 2: Thực trạng thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2018;... trạng thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2018 - Đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách cải cách hành huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Qua góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách cải cách hành chính ở huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi , Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách cải cách hành chính ở huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi , Tình hình nghiên cứu đề tài, Kết cấu của luận văn, Tiểu kết chương 1, Bảng 2.1: Phân bố dân số cụ thể ở các xã (2005), Tiểu kết chương 2, Tiểu kết chương 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm