Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách hỗ trợ xuất khẩu cá Tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

26 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2020, 16:33

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách hỗ trợ xuất khẩu cá Tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tập trung tập trung nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu cá Tra từ khâu sản xuất (nuôi cá Tra) đến khâu chế biến xuất khẩu cá Tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong khuôn khổ những cam kết về nông nghiệp khi Việt Nam gia nhập WTO. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG BẢO TRUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2013 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Bảo Phản biện 1: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 2: TS Hồ Đình Bảo Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng ngày tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cá Tra mặt hàng xuất Thuỷ sản Trà Vinh Nhìn chung năm qua, xuất cá Tra tăng Tuy nhiên, năm 2012 xuất cá Tra có nhiều thách thức thách thức dự báo diễn biến phức tạp năm sau Một yêu cầu đặt tỉnh cần có Giải pháp đẩy mạnh xuất cá Tra mang tính ổn định để vượt qua thách thức trước mắt phát triển lâu dài góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh, giải pháp cần có sách hỗ trợ cho ngành Đề tài: “Chính sách hỗ trợ xuất cá Tra địa bàn tỉnh Trà Vinh” chọn nghiên cứu luận văn để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh Mục tiêu nghiên cứu luận văn - Hệ thống hóa vấn đề lí luận sách hỗ trợ xuất cá Tra điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Nghiên cứu sách hỗ trợ xuất cá Tra (từ khâu nuôi đến khâu chế biến xuất khẩu) phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành đánh giá thực trạng vào thực tiễn (kết quả) sách địa bàn tỉnh Trà Vinh năm qua - Đề xuất hoàn thiện sách hỗ trợ xuất Cá Tra địa bàn tỉnh Trà Vinh cho năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Trong khuôn khỗ luận văn thạc sĩ điều kiện thực tế tỉnh Trà Vinh, đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến sách hỗ trợ xuất cá Tra địa bàn tỉnh Trà Vinh - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu số sách hỗ trợ cho hoạt động xuất cá Tra từ khâu sản xuất (nuôi cá Tra) đến khâu chế biến xuất cá Tra địa bàn tỉnh Trà Vinh khuôn khỗ cam kết nông nghiệp Việt Nam gia nhập WTO + Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung nói tỉnh Trà Vinh + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2007 - 2012 Các đề xuất hồn thiện sách hỗ trợ xuất cá Tra luận văn có ý nghĩa năm trước mắt Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp sau: thống kê phân tích, phân tích tổng hợp, phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Thực trạng sách hỗ trợ xuất cá Tra địa bàn tỉnh Trà Vinh Chương 3: Hồn thiện sách hỗ trợ xuất cá Tra địa bàn tỉnh Trà Vinh Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong thời gian qua, có nhiều cơng trình khoa học, nghiên cứu, hội thảo, viết phát triển ngành thủy sản, đáng ý số cơng trình sau: ”TS Lâm Minh Châu: Xuất thủy sản miền Trung - Những lợi giải pháp phát triển - Tạp chí kinh tế phát triển, số 91, tháng 01/2005, TS Lê Bảo: Nghiên cứu sách tài hỗ trợ phát triển bền vững ngành nuôi tôm tỉnh duyên hải Miền Trung - kỷ yếu hội thảo khoa học - trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng 06/2005, PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng Tổng Thư ký VASEP WTO, Thách thức hội với thuỷ sản - Tạp chí Thương mại Thuỷ Sản ” CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XUẤT KHẨU 1.1.1 Khái niệm sách Chính sách hệ thống hoạt động có tính tốn mục tiêu quyền 1.1.2 Khái niệm sách hỗ trợ xuất Chính sách hỗ trợ xuất hệ thống nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành pháp luật thích hợp mà Nhà nước áp dụng nhằm tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp thơng qua sách trợ giúp mặt tài hỗ trợ khác để thực mục tiêu xác định lĩnh vực xuất nước thời kì định 1.1.3 Tổ chức thương mại giới WTO cam kết nông nghiệp Việt Nam gia nhập WTO Theo cam kết gia nhập WTO Việt Nam cần phải đưa cam kết lĩnh vực nơng nghiệp đàm phán khía cạnh tiếp cận thị trường, hỗ trợ nước trợ cấp xuất Hiện tại, ngành liên quan xây dựng chương trình cải cách nước lĩnh vực nơng nghiệp Hỗ trợ nước phân thành dạng: dạng hộp xanh (green box), hộp xanh lam(blue box) hộp hổ phách (amber box) 1.1.4 Vai trò ngành hàng xuất cá Tra - Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, nâng cao kim ngạch xuất Việt Nam, góp phần cân cán cân thương mại - Giải công ăn việc làm nâng cao thu nhập quốc nội, khai thác hiệu nguồn lực có hạn - Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp dịch vụ - Là tiền đề để ngành công nghiệp phụ trợ phát triển như: bao bì, đóng gói, in ngành dịch vụ: vận chuyển, môi giới… 1.1.5 Đặc điểm hoạt động nuôi cá Tra xuất a Thủy vực tư liệu sản xuất thay b Đối tượng hoạt động nuôi cá Tra sinh vật thủy sinh c Ni cá tra mang tính thời vụ d Ni cá Tra mang tính vùng rõ rệt 1.2 NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRONG KHUÔN KHỔ CAM KẾT GIA NHẬP WTO VỀ NƠNG NGHIỆP 1.2.1 Chính sách nghiên cứu, chuyển giao tiến kỹ thuật Nâng cao tỷ lệ thu hồi hay nói cách khác giảm hao hụt đòi hỏi người ni nhà chế biến xuất cá Tra phải sử dụng công nghệ, kỹ thuật định sản xuất Dưới tốc độ tiến khoa học kỹ thuật để theo kịp ngồi khả nhà sản xuất Do cần có sách nghiên cứu, chuyển giao tiến kỹ thuật nhà nước để hỗ trợ ngành cá Tra phát triền nói chung hỗ trợ xuất cá Tra nói riêng 1.2.2 Chính sách phát triển nguồn nhân lực Trong nuôi chế biến xuất cá Tra phát triển nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng, đặt biệt nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao Vì trình độ lao động lĩnh vực nhân tố ảnh hưởng đến trình phát triển xuất 1.2.3 Chính sách đầu tư phát triển sản xuất Trong nuôi chế biến cá Tra xuất phải đầu tư vào hệ thống giống, hệ thống ao nuôi, nhà máy chế biến cá chế biến thức ăn công nghiệp Thời gian qua việc đầu tư sở hạ tầng hệ thống thủy lợi quy hoạch đất đai nuôi cá chế biến thức ăn, chế biến cá tốt, thời gian tới cần phải cải tạo hệ thống ao ni, nguồn cá giống phải thích hợp với thay đổi điều kiện tự nhiên khu ương giống, đầu tư phải đồng khâu 1.2.4 Chính sách tín dụng Trong ni chế biến xuất cá Tra sách tín dụng nhằm cung cấp vốn cho trình sản xuất như: mua giống, mua thức ăn, mua nguyên liệu cho chế biến, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất … Thanh toán xuất cá Tra toán chậm toán có kỳ hạn việc thiếu vốn trình hoạt động sản xuất kinh doanh việc thường xuyên xảy sở chế biến cá Tra xuất Chính sách tín dụng cho chế biến biến xuất cá Tra cần phải thỏa mản yêu cầu về: nhu cầu vay vốn sở, khả toán nợ sở, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay… 1.2.5 Chính sách giá a Đối với người nuôi Cá Tra cần phải có quy định giá thu mua để đảm bao người ni có lãi sau q trình sản xuất, quy định tạm gọi giá sàn thu mua nguyên liệu b Đối với nhà xuất Phong trào ạt xây dựng nhà máy chế biến cá Tra kéo dài năm qua, vượt lực nuôi cá, dẫn tới hậu xấu lúc tranh mua đẩy giá cá lên cao, lúc tranh bán với khách hàng nước ngồi đẩy giá xuất xuống thấp, sau quay lại kéo giá mua cá nông dân rớt xuống thê thảm Từ thực tế quy định giá sàn xuất cá Tra cần thiết cấp thiết vào lúc 1.2.6 Chính sách bảo hiểm a Đối với người nuôi Để bù đắp lại rủi ro mà người ni cá phải chịu bảo hiểm nông nghiệp cá Tra cần thiết b Đối với người xuất Các doanh nghiệp xuất phải bán hàng trước rủi ro không thu tiền Vì BHTDXK cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất bù đắp lại phần rủi ro 1.2.7 Chính sách phát triển thị trường xuất xúc tiến thương mại Trong giai đoạn khó khăn ngành cá Tra sách phát triển thị trường xuất xúc tiến thương mại cần thiết cấp thiết để cứu ngành khỏi bờ vực Chính sách phát triển thị trường xuất xúc tiến thương mại giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ xuất cá Tra làm giảm lượng hàng tồn kho nước kích thích sản xuất, giúp cân cấn cân thương mại cách tăng xuất khẩu, khơi thông dùng tín dụng bị bế tắt, 1.2.8 Chính sách bảo vệ môi trường Nhằm bảo vệ môi trường hạn chế nhiểm mơi trường cần phải có bảo vệ mơi trường để bảo vệ sức khỏe người, sinh vật khu vực nuôi chế biến cá Tra xuất 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên Để xuất cá Tra mang lại hiệu cao người ni, nhà chế biến phải biết nắm bắt đặc tính sinh học để khai thác, sử dụng chúng cách phù hợp hạn chế hậu tượng thiên tai, bên cạnh tận dụng thuận lợi điều kiện thời tiết khí hậu, nâng cao hiệu hoạt động kinh tế 1.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế Hiện nay, nhiều địa phương nước tiến hành xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng nhằm thu hút vốn đầu tư ngồi nước Điều làm góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế địa phương 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc xã hội Đặc biệt đặc tính lao động vùng yếu tố định nên chất lượng sản lượng sản phẩm Như vùng lao động có đặt tính khéo tay, cần cù sản lượng, chất lượng sản phẩm nâng cao 10 Quyết định số 2033/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2009 thủ Tướng Chính Phủ, Quyết định số 438/QĐ/TTg ngày 24/03/2011 Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Cơng nghiệp Bộ Cơng Thương có thị số 08/CT-BCN ngày 10 tháng năm 2007, b Thực trạng nghiên cứu, chuyển giao tiến kỹ thuật nuôi, chế biến xuất cá Tra + Trong hoạt động nuôi cá Tra Sở Công Thương tổ chức nhiều lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức sản xuất công nghiệp” Sở Nông nghiệp Phát triển nông tỉnh Trà Vinh, trung tâm khuyến ngư kết hợp với Đài phát truyền hình Trà Vinh tổ chức nhiều tọa đàm tivi với chủ đề khuyến ngư có học giả đến từ Trường Đại học Cần thơ, Trường Đại học Trà Vinh, viện, trung tâm ngun cứu có uy tín khu vực, ngồi cử cán xuống huyện có ni cá Tra tổ chức hướng dẫn người ni quy trình sản xuất cá giống, cá thương phẩm với kỹ thuật nuôi mang lại hiệu chăn nuôi cá Tra Các doanh nghiệp chế biến cá Tra xuất khẩu, nhà cung cấp thuốc phòng trị bệnh cho cá, nhà máy chế biến thức ăn cá Tra hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho người ni mang lại hiệu cao phòng tránh phần lớn thường gặp cá Tra + Trong hoạt động chế biến xuất cá Tra Cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất vượt qua giai đoạn khó khăn, sách hỗ trợ kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật yếu tố quan trọng để giúp doanh nghiệp nhằm sản xuất thành phẩm với giá thành thấp có thể, giảm thiểu hao hụt trình sản xuất, nâng cao tay nghề người 11 lao động tạo sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường… 2.2.2 Chính sách phát triển nguồn nhân lực nuôi chế biến xuất cá Tra a Các sách phát triển nguồn nhân lực nuôi chế biến xuất cá Tra ban hành Các cơng văn thể sách phát triển nguồn nhân lực nuôi cá Tra xuất chế biến cá Tra xuất gồm có: - Quyết định số 2033/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2009 thủ Tướng Chính Phủ việc Phê duyệt đề án phát triển sản xuất tiêu thụ cá Tra vùng đồng sông Cửu Long đến năm 2020 - Quyết định số 438/QĐ/TTg ngày 24/03/2011 Thủ Tướng Chính Phủ việc “Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh trà vinh đến 2020” - Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh b Thực trạng phát triển nguồn lao động nuôi chế biến xuất cá Tra Có thể nói nguồn cung ứng lao động cho ngành cá Tra dồi giàu từ nguồn lực chỗ, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành cá Tra Lao động nuôi trồng thủy sản trang trại vùng từ 190 lao động vào năm 2002 đến 2006 số 430 lao động, năm 2010 2.300 người Dự báo nhu cầu đến năm 2015 khoảng 3.600 người đến năm 2020 thu hút khoảng 4.860 người (trong GĐ 2010 – 2020: lao động sản xuất cá bột ương dưỡng cá giống chiếm khoản 10% tổng số lao động (300-500 người); lao động dịch vụ chiếm khoản 6% tổng nhu cầu lao động; lao động kỹ thuật từ trung cấp đến đại học (50-80 người) 12 Lao động tham gia ngành chế biến cá Tra xuất Trà Vinh tăng qua năm từ 567 người vào năm 2007 đến năm 2012 số 1.598 người tăng gần gấp ba lần năm, song song để lao động tăng thu nhập từ nghề tăng gần gấp đôi từ 1.7 triệu đồng/người/tháng tăng lên 3.2 triệu động/người/tháng 2.2.3 Chính sách đầu tư phát triển nuôi chế biến xuất cá Tra a Các sách đầu tư phát triển nuôi chế biến xuất cá Tra ban hành Quyết định số 2033/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2009 thủ Tướng Chính Phủ, định số 1450/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 UBND tỉnh Trà Vinh b Thực trạng vốn đầu tư phát triển nuôi chế biến xuất cá Tra b1) Vốn đầu tư phát triển nuôi cá Tra Để nuôi cá Tra người nuôi cần phải đầu tư: ao ni có độ sâu từ 1,5 - 2m, hệ thống kinh nước cấp nước thải cá lồi khơng thích hợp với nguồn nước dơ nên phải thưởng xuyên thay nước vệ sinh đáy ao chi phí đầu tư nuôi cá Tra cao so với loại thủy sản khác, theo quy hoạch tỉnh diện tích ni sản lượng cá Tra tỉnh tăng qua chu kì 05 năm Về diện tích ni trồng tăng 1.000ha chu kì sản lượng tăng 100% chu kì quy hoạch b2) Vốn đầu tư phát triển sản xuất thức ăn chế biến cá Tra xuất Để đáp ứng nhu cầu thức ăn cho nuôi cá tiêu thụ hết sản lượng cá nuôi tỉnh nhằm giải công ăn việc 13 làm, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nên tỉnh có nhiều sách kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất cá Tra, theo chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế xã hội tỉnh có kêu gọi xây dựng nhà máy chế biến cá Tra, nhà máy thức ăn cá Tra khu cơng nghiệp tỉnh 2.2.4 Chính sách tín dụng sở nuôi chế biến xuất cá Tra a Các sách tín dụng sở nuôi chế biến xuất cá Tra ban hành Về sách tín dụng sở nuôi chế biến xuất cá Tra phủ ban hành nhiều công văn, (chỉ thị, nghị định, định, đề án.v.v ) nhằm hỗ trợ người nuôi cá sở chế biến cá Tra xuất b Thực trạng tín dụng sở ni chế biến xuất cá Tra - Đối với người nuôi cá: việc tiếp cận nguồn vốn vay nuôi cá từ ngân hàng khó ngân hàng đánh giá ngành nuôi tiềm ẩn nhiều rũi ro, tài sản cá sống ao ni, tài sản cố định chấp khơng đủ cho chi phí thức ăn thuốc thủy sản nên nguồn vốn nuôi chủ yếu vốn tự có, liên kết với nguồn cung cấp thức ăn Các doanh nghiệp dùng vốn vay sản xuất thức ăn để phục vụ cho nuôi cá, lãi suất mặt chung nên có lợi việc nuôi cá với sản lượng lớn - Đối với nhà xuất khẩu: hàng tồn kho cao phải bán với mức giá giá thành sản xuất dẩn đến thua lỗ khả khoản nên ngân hàng khơng cho vay khó thêm khó 14 2.2.5 Chính sách giá cá Tra ngun liệu giá xuất a Giá sàn nguyên liệu Chính sách quy định giá sàn cá nguyên liệu vượt khả tỉnh mà cần cấp cao hơn: cấp Bộ, cấp Trung Ương Chính sách ban hành sớm người ni có lợi nhiều, nhiều địa phương nước tỉnh chưa quy định giá sàn ngun liệu cho người ni có lãi sau khu trừ chi phí như: cá giống, nhân cơng, thức ăn, thuốc phòng trừ dịch bệnh hao hụt q trình ni, trường hợp tương tự cá giống; Để ban hành sách giá sàn cá Tra nguyên liệu cần hiểu rõ cấu giá thành hình thành nên 1kg cá nguyên liệu - Lượng thức ăn: Thức ăn nuôi cá Tra thịt chiếm tỷ trọng cao yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến suất cá Tra thịt - Chi phí giống: chiếm tỷ trọng nhỏ chuỗi giá trị sản xuất (khoảng - 8% cấu giá thành) có ảnh hưởng lớn đến suất, sản lượng ni - Chi phí thuốc hóa chất: tất hộ nuôi sử dụng thuốc, hố chất q trình ni với nhiều chủng loại khác Chính việc gia tăng mật độ ni cao làm cho chất lượng nước môi trường ni khó kiểm sốt, hội để mầm bệnh xâm nhập vật nuôi hệ nhu cầu sử dụng thuốc hóa chất ngày gia tăng - Tóm lại giá trị chi phí sản xuất cá Tra tăng giai đoạn 2007– 2012: + Giá thành sx tăng 1,77 lần, trung bình 9,5%/năm, đó: 15 + Chi phí thức ăn tăng 1,7 lần, tb năm tăng 9,8%, + Chi phí giống tăng 1,59 lần, tb 9,9%/năm; + Chi phí thuốc hóa chất tăng 1,67 lần, tb 10%/năm; + Chi phí cho lãi vay ngân hàng tăng 3,76 lần, tb 4,4%/năm + Chi phí khác tăng 1,71 lần, tb 9,7%/năm Giá bán yếu tố quan trọng định đến kết việc sản xuất cá Tra, qua bảng số liệu cho thấy nghề nuôi cá Tra nghề có nhiều rủi ro dể bị thua lỗ Từ đòi hỏi có sách giá cần thiết cho ngành Giá sàn xuất cá Tra có hiệu lực có can thiệp nhà nước - Sự cần thiết giá sản xuất khẩu: Cạnh tranh quy luật tất yếu thị trường, nay, DN thủy sản nói chung, DN xuất cá Tra nói riêng, cạnh tranh chủ yếu giá Để giảm bớt hậu việc cạnh tranh giá gây DN nên cạnh tranh chất lượng, thay cạnh tranh giá, mà áp giá sàn xuất giải pháp - Cần ý đến vướng mắc áp dụng giá sàn xuất cá Tra: không vi phạm luật định nước cam kết quốc tế, ban hành sách giá sàn cá Tra nên lưu ý lượng cung cầu thị trường để khơng làm giảm tính cạnh tranh 2.2.6 Chính sách bảo hiểm a Các sách bảo hiểm ni xuất cá Tra ban hành Quyết định số 2033/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2009 thủ Tướng Chính Phủ, định số 2011/QĐ-TTg ngày 05/11/2010 Thủ Tướng Chính Phủ việc thực thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, định số 315/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ việc thực thí điểm BHNN 2011 -2013 16 b Thực trạng bảo hiểm nuôi xuất cá Tra + Trong khâu nuôi cá Tra: Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Trà Vinh chi 45,5 triệu đồng để bồi thường thiệt hại 69 ao nuôi thủy sản tham gia bảo hiểm nơng nghiệp; đó, có 40 ao ni cá Tra diện tích 11,08 bị thiệt hại, với số tiền bồi thường lên đến 44 tỷ 850 triệu đồng; 29 ao nuôi tôm sú tôm thẻ chân trắng, với số tiền bồi thường 900 triệu đồng Riêng ao bị thiệt hại lại với số tiền bồi thường tỷ 900 triệu đồng giai đoạn hoàn tất thủ tục để tiến hành bồi thường, có 102 ao ni thủy sản tham gia bảo hiểm nơng nghiệp bị thiệt hại; đó, có 45 ao ni cá Tra, với diện tích 14, 28 ha; 47 ao nuôi tôm thẻ chân trắng, với diện tích 18,53 10 ni tơm sú, với diện tích 4,45 + Trong khâu xuất cá Tra: Hiện đại bàn tỉnh Trà Vinh doanh nghiệp xuất cá Tra chưa thực hợp đồng BHTDXK 2.2.7 Thực trạng Chính sách phát triển thị trường xuất xúc tiến thương mại a Các sách phát triển thị trường xuất xúc tiến thương mại ban hành Các sách phát triển thị trường xuất xúc tiến thương mại ban hành: Quyết định số 72/2012/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ ngày 15/11/2011, thơng tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011của Bộ Tài Chính, Quyết định số 2383 /QĐ-BCT ngày 15 tháng năm 2013 Bộ Công Thương, Quyết định số 1450/QĐUBND ngày 01/10/2008 b Thực trạng hoạt động phát triển thị trường xuất xúc tiến thương mại - Trà Vinh tổ chức nhiều hội chợ lễ, 17 tết để quảng bá sản phẩm tỉnh Các doanh nghiệp xuất cá Tra địa bàn tỉnh mời tham dự hội chợ với kinh phí tham gia hội hỗ trợ phần toàn diện - Website thương mại điện tử Trà Vinh vào hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh cho khách hàng tỉnh, tỉnh quốc tế có mặt hàng cá Tra, cá Basa 2.2.8 Thực trạng sách bảo vệ mơi trường a Các sách bảo vệ môi trường ban hành Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH Quốc Hội ban hành ngày 29.11.2005, Chính phủ ban hành số nghị bảo vệ môi trường như: Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009, nghị định 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005, nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007, nghị định 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007, nghị định 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 b Thực trạng bảo vệ môi trường hoạt động nuôi chế biến xuất Đối với sở nuôi: Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 02 doanh nghiệp thực thực biện pháp giám sát vùng nuôi để bảo vệ mơi trường, quy trình xử lý nước thải xử lí cách chặt chẽ Đối với sở chế biến: Xây dựng hệ thống xử lí nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định quan chức năng, quan chức thường xuyên đến kiểm tra mở nhiều lớp tập huấn vận hành hệ thống xử lí nước thải, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường 18 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 2.3.1 Những mặt thành công - Nhìn chung Kim ngạch xuất tỉnh mặt hàng cá Tra tăng theo thời gian, giúp tăng GDP tỉnh - Giúp chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp dịch vụ, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Nhờ sách kêu gọi đầu tư nên có thêm doanh nghiệp vào hoạt động lĩnh vực chế biến xuất cá Tra Giải hàng ngàn công ăn việc làm làm tăng trưởng kinh tế tỉnh - Thực theo chủ trương Đảng nhà nước sách bảo hiểm nơng nghiệp nhằm làm giải thiểu rủi ro cho người nuôi cá Nơng dân bớt thiệt hại có dịch khuyến khích nơng dân tham giai sản xuất làm tăng trưởng kinh tế ổn xã hội 2.3.2 Những mặt hạn chế - Chưa có sách tháo gỡ vướng mắc thuế, đặc biệt thuế chống bán phá phủ nước nhập thường áp đặc mặt hàng Thủy sản Việt Nam đặc biệt cá Tra, gói bảo hiểm ni trồng chưa phát huy hết tác dụng - Hệ thống pháp luật kinh tế chưa chặt chẽ khơng bảo vệ người, có q nhiều sách để bảo hộ cho ngành cá Tra nên bị khách hàng nước kiện áp thuế chống bán phá giá (đặc biệt thị trường Hoa Kỳ) - Thường xuyên xảy tình trạng tranh mua tranh bán doanh nghiệp, thiếu sách hỗ trợ liên kết doanh nghiệp xuất khẩu, người nuôi cá doanh nghiệp cung cấp thức ăn cho cá nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng mua nợ nên khơng cần phải có vốn q lớn tiến hành sản xuất 19 CHƯƠNG HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 3.1.1 Chủ trương, đường lối Đảng nhà nước xuất cá Tra Định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Trong có bước xây dựng phát triển ngành thủy sản 3.1.2 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nuôi chế biến xuất cá Tra tỉnh Trà Vinh - Tổ chức cộng đồng ni cá hình thức hội, tổ hợp tác nuôi, công ty nuôi nhằm hỗ trợ sản xuất vấn đề vốn kỹ thuật Quản lý tốt môi trường nguồn nước khu vực, phối hợp tốt khâu khâu quan lý ao nuôi thu hoạch tiêu thu sản phẩm - Khuyến khích kêu gọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống, thuốc, thức ăn nuôi thương phẩm với quy mô, thực quản lý vùng ni theo tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm, sạch, thực quy hoạch ni có hiệu phải thực phương án sau: 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc sách hỗ trợ xuất cá Tra Đa dạng hóa thị trường chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường hoạt động xúc tiến xuất vào thị trường EU, nâng cao sức cạnh tranh chất lượng mặt hàng thuỷ sản, tăng cường hợp tác, liên kết doanh nghiệp chế biến, xuất 20 thuỷ sản nước với với doanh nghiệp nước ngoài, tăng cường hỗ trợ từ phía Nhà nước 3.2 HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 3.2.1 Hồn thiện sách nghiên cứu, chuyển giao tiến kỹ thuật nuôi, chế biến xuất cá Tra - Thường xuyên tổ chức trao đổi, hội thảo chuyên đề, phổ biến thông tin, tham quan mơ hình sản xuất có hiệu quả, xây dựng mơ hình ni sản xuất có hiệu quả, tương tự giống, thông qua tiến khoa học kỹ thuật để tác động trực tiếp đến sản xuất kết sản xuất để kiểm chứng khẳng định lại thành qua nghiên cứu khoa học; bổ sung, hồn thiện cơng trình nghiên cứu khoa học từ phỗ biến triển khai phạm vi rộng hơn, bồi dưỡng tập huấn để đem tiến khoa học kỹ thuất đến với người ni nhà máy chế biến, hồn thiện khâu quy trình sản xuất cá Tra xuất khẩu, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng khâu chuổi sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn nước vá quốc tế 3.2.2 Hoàn thiện sách phát triển nguồn nhân lực ni chế biến xuất cá Tra Tổ chức lớp học, hội thảo chuyên đề quy trình kỹ thuật nuôi sản xuất giống cá Tra, tác động môi trường dịch bệnh đến sản xuất để người nuôi thảo luận trao đổi kinh nghiệm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung cho cộng đồng Các nhà máy chế biến tổ chức thi tay nghề, lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm nước nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động, tay nghề lao động sản xuất nâng cao định mức sản xuất sẻ nâng cao hiệu có 21 Cần có hoạt động tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng chất lượng giống cá nuôi, thông tin thị trường, giá mặt hàng cá Tra cho người sản xuất 3.2.3 Hoàn thiện sách đầu tư phát triển sản xuất ni chế biến xuất cá Tra Thu hút, mời gọi tối đa thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư nuôi cá thương phẩm, sản xuất giống, xây dựng nhà máy thức ăn, nhà máy chế biến cá fille triển khai thực tiến độ đầu tư xây dựng phục vụ quy hoạch nuôi cá 3.2.4 Hồn thiện sách tín dụng sở nuôi chế biến xuất cá Tra Thực giản nợ cấu lại nợ cho doanh nghiệp cá Tra, chuyển đổi vốn vay ngắn hạn sử dụng đầu tư vào nuôi cá sang trung hạn; Cơ cấu lại nguồn vay để tăng phân bổ cho vay trung hạn cho mục đích ni cá Tra; Tăng cường hỗ trợ vốn tín dụng ngắn hạn, tăng hạn mức tiếp tục cho vay theo nhu cầu doanh nghiệp để trì ni chế biến xuất cá Tra 3.2.5 Hồn thiện sách giá Giá sàn nguyên liệu cấp bách cần thiết, để đảm bảo người ni có tỉ lệ lợi nhuận định khuyến khích người ni tham gia từ sản lượng ngun liệu cung cấp cho nhà máy ổn định được, giá sàn xuất nhân tố quan trọng sách hỗ trợ xuất cá Tra, giúp tránh tình trạng doanh nghiệp thi hạ giá bán giá thành sản xuất cần vốn làm giảm chất lượng cá Tra, uy tín thương hiệu cá Tra trường quốc tế, cần có quy định rõ ràng doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp không xuất cá Tra như: doanh nghiệp thành viên hiệp hội cá Tra, doanh 22 nghiệp có nhà máy chế biến … khơng chấp nhập cho doanh nghiệp mua bán lại khơng nằm hiệp hội để kiểm sốt tình trạng cá Tra (bán đỗ bán tháo) 3.2.6 Hồn thiện Chính sách Bảo hiểm Xây dựng tỷ lệ hỗ trợ phí bảo hiểm cách hợp lí, tăng cường kiểm tra, kiểm sốt tránh tình trạng trục lợi bảo hiểm 3.2.7 Hồn thiện Chính sách phát triển thị trường xuất xúc tiến thương mại - Tăng giá xuất trung bình cá Tra Việt Nam, sản lượng nguyên liệu đảm bảo cung cầu, tăng cường quản lý chất lượng nuôi trồng chế biến xuất khẩu, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại cá Tra Việt Nam, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tìm kiếm thị trường khai thác chúng 3.2.8 Hồn thiện sách bảo vệ mơi trường - Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, triển khai quy định pháp luật, chương trình bảo vệ mơi trường, khai thác hợp lý, sử dụng có hiệu tài nguyên đất tài nguyên nước Đồng thời có biện pháp bảo vệ môi trường vùng nuôi chuyên canh đặc biệt nhà máy chế biến giảm thiểu ô nhiểm môi trường khu vực đô thị đông dân cư; - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ mơi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cá nhân nuôi đơn lẻ, tập trung, tích cực phong chống giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu 23 KẾT LUẬN - Để xuất cá Tra phát triển cần nhiều sách để hỗ trợ Việc lựa chọn sách phù hợp với cam kết gia nhập WTO tránh bị kiện chống bán phá giá sách thiết thực giúp phát triển xuất cá Tra chuyện đơn giản Cá Tra mặt hàng thủy sản xuất lớn nước ta, năm đem lại hàng triệu USD cho đất nước Để trì phát triển ngành cá Tra hỗ trợ từ phía nhà nước sách cần thiết vào thời điểm (2013) Như phân tích ngành cá Tra nước nói chung Trà Vinh nói riêng rơi vào giai đoạn khó khăn, có nhiều ngun nhân khiến xuất cá Tra rơi vào tình trạng như: phát triển ạt khơng kiểm sốt làm tăng sản lượng nhanh, giá bán khơng kiểm sốt, tình hình dịch bệnh xảy thường xuyên … - Khắc phục tình trạng có số sách sau: + Quy hoạch sách đầu tư phát triển từ khâu nuôi đến số lượng nhà máy chế biến xuất nhằm ổn định sản lượng kiểm soát sản lượng đầu vào đầu cách nghiêm túc + Để người nuôi theo tiếp tục giữ nghề cần phải có sách ưu đãi vốn, song song nhà máy tiếp tục hoạt động có vốn nên sách tín dụng cần thiết + Để nuôi đạt hiệu với giá thành thấp nhất, hao hụt thấp Trong sản xuất chế biến cá Tra xuất sử dụng quy sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đại nhằm giảm giá thành sản xuất cần có sách nghiên cứu, chuyển giao tiến kỹ thuật nuôi, chế biến xuất + Do ngành có nhiều rủi ro từ khâu nuôi đến chế biến 24 xuất nên cần có sách bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro + Để hỗ trợ xuất cá Tra cần phải có sách nhân lực cho khâu nuôi chế biến xuất + Để hàng hóa bán hàng nhiều nước với giá hợp lý đảm bảo lợi ích hài hòa khâu chuổi cấu thành sản phẩm cần phải có sách giá sách phát triển triển thị trường, xúc tiến thương mại + Cuối phải có quy định mà vừa phát triển sản xuất phải bảo vệ môi trường sinh thái ... hành sản xuất 19 CHƯƠNG HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 3.1.1... chuẩn tắc Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Thực trạng sách hỗ trợ xuất cá Tra địa bàn tỉnh Trà Vinh Chương 3: Hồn thiện sách hỗ trợ xuất cá Tra địa bàn tỉnh Trà Vinh Tổng quan... THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TỈNH TRÀ VINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH HỔ TRỢ XUẤT KHẨU CÁ TRA 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách hỗ trợ xuất khẩu cá Tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách hỗ trợ xuất khẩu cá Tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Từ khóa liên quan