Tóm tắt luận văn Tiến sĩ Kinh tế: Đánh giá tác động của gia nhập WTO đến kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

27 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2020, 16:06

Mục tiêu của luận án nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu thể hiện mối quan hệ của các nhân tố đến kết quả kinh doanh xuất khẩu; đánh giá tác động của gia nhập WTO đến kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp; đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện để cải thiện kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn gia nhập WTO. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ♦♦♦ TRẦN THANH LONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI MÃ SỐ : 62.34.10.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2010 Cơng trình hồn thành Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Võ Thanh Thu Phản biện 1: GS.TS Hoàng Thị Chỉnh Phản biện 2: PGS.TS Phước Minh Hiệp Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Xuân Quế Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước họp Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh Vào hồi 14 00 ngày 12 tháng 11 năm 2010 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trần Thanh Long (2002), Phân tích tác động đến hoạt động thương mại Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) số giải pháp nâng cao khả hội nhập, năm 2002 Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh Trần Thanh Long (2003), “Solutions to Vietnamese trade on the move to WTO”, Economic Development Review, No.103 Trần Thanh Long (2009), Xuất Việt Nam trước rào cản thương mại quốc tế, tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 45 Trần Thanh Long (2010), Facts of and solutions for Vietnamese enterprises to overcome international trade barrirs, Economic Development Review, No.185 LỜI MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Việt Nam gia nhập WTO mở nhiều hội cho doanh nghiệp mở rộng phát triển hoạt động xuất Tuy nhiên, bên cạnh nhân tố thuận lợi, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ, thách thức,… mà kinh tế doanh nghiệp bộc lộ trình gia nhập WTO Tác giả cho điều cần thiết nhận thức tác động gia nhập WTO đến doanh nghiệp xuất Việt Nam cụ thể kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam Vì vậy, tác giả thực luận án với đề tài: “Đánh giá tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu - Thứ nhất, xây dựng mơ hình nghiên cứu thể mối quan hệ nhân tố đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam tiến trình Việt Nam gia nhập WTO - Thứ hai, đánh giá tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam - Thứ ba, đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện để cải thiện kết kinh doanh xuất doanh nghiệp giai đoạn gia nhập WTO Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các doanh nghiệp Việt Nam có tham gia vào hoạt động xuất Cụ thể xem xét nhận thức doanh nghiệp xuất Việt Nam tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất hoạt động xuất doanh nghiệp - Không gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát doanh nghiệp xuất có trụ sở kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh - Thời gian nghiên cứu: Số liệu thứ cấp thu thập tình hình xuất Việt Nam ngành hàng xuất quan trọng giai đoạn 1995 – 2009 Phương pháp nghiên cứu nguồn thông tin Đề tài nghiên cứu luận án chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp định tính: trao đổi trực tiếp thăm dò chuyên gia nghiên cứu khối doanh nghiệp thang đo mục hỏi Trên sở hình thành thang đo đề tài bảng câu hỏi khảo sát dùng phân tích định lượng - Phương pháp định lượng: tác giả tiến hành 02 đợt khảo sát nhằm làm rõ tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: Nhằm rút nhận xét kết luận kết xuất doanh nghiệp trình Việt Nam gia nhập WTO - Tổng thể mẫu nghiên cứu: Trong khảo sát đợt tác giả tiến hành với mẫu 200 doanh nghiệp Trong đợt khảo sát thứ 2, tác giả lấy mẫu thuận tiện, ngẫu nhiên, số mẫu khảo sát phân tích 239 doanh nghiệp Tính đề tài So với đề tài cơng bố, luận án có số điểm sau: Đề tài làm rõ thực trạng xuất Việt Nam khoảng thời gian từ Việt Nam nộp đơn gia nhập WTO Việt Nam gia nhập năm Đề tài xây dựng mơ hình định lượng để phân tích ảnh hưởng gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp điều kiện gia nhập WTO Đề tài đề xuất hệ thống giải pháp toàn diện đồng từ cấp nhà nước đến doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng để cải thiện kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn gia nhập WTO Bố cục luận án Ngoài phần phụ lục, tài liệu tham khảo, luận án có 153 trang, 32 bảng, 17 đồ thị, sơ đồ có kết cấu sau: Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP Chương 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chương 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN KẾT QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN GIA NHẬP WTO CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vai trò xuất 1.1.1 Khái niệm xuất “Xuất bán hàng hóa, dịch vụ nước ngồi”; “Xuất mang hàng hóa nước ngồi để bán”.;“Xuất hàng hóa việc hàng hố đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật” 1.1.2 Vai trò xuất quốc gia doanh nghiệp Vai trò xuất quốc gia: Thứ nhất, xuất góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia Thứ hai, xuất tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập Thứ ba, xuất góp phần thúc đẩy tiến công nghệ, phát triển nguồn nhân lực nâng cao suất lao động Thứ tư, xuất góp phần giảm đói nghèo, tạo việc làm Thứ năm, xuất sở để mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngọai đất nước Vai trò xuất doanh nghiệp: Thứ nhất, xuất giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường Thứ hai, giúp doanh nghiệp hưởng lợi nhờ tận dụng lợi quy mô Thứ ba, cho phép doanh nghiệp học hỏi tích lũy kinh nghiệm quản lý kinh doanh Thứ tư, xuất giúp doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng thương hiệu mạnh cấp độ quốc tế Thứ năm, xuất cho phép doanh nghiệp giảm thiểu ảnh hưởng xấu thị trường nước có biến động xấu Thứ sáu, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận huy động vốn kinh doanh Thứ bảy, xuất giúp cho doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ cân đối nhu cầu ngoại tệ phục vụ cho nhu cầu nhập 1.2 Kết kinh doanh xuất doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng 1.2.1 Kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Kết kinh doanh xuất doanh nghiệp mục tiêu mà doanh nghiệp đạt xuất sản phẩm thị trường nước ngồi thơng qua việc triển khai thực chiến lược marketing xuất 1.2.2 Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Mơ hình Madsen: Madsen cho kết kinh doanh xuất doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhóm nhân tố: cấu tổ thức, môi trường chiến lược kinh doanh xuất doanh nghiệp Mơ hình Aaby Slater: Theo Aaby Slater, kết kinh doanh xuất doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi: nhân tố bên ngồi, tác giả gọi mơi trường, yếu tố thuộc nội doanh nghiệp: lực doanh nghiệp, chiến lược doanh nghiệp, đặc điểm doanh nghiệp Mơ hình Gemunden: Gemunden cho có nhân tố chủ yếu tác động kết xuất doanh nghiệp, gồm: đặc diểm doanh nghiệp, thị trường nội địa, đặc điểm thị trường xuất khẩu, nhà quản trị, hoạt động khác Mơ hình Zou Stan (1998): Theo Zou Stan, kết xuất doanh nghiệp chịu ảnh hưởng yếu tố bên như: chiến lược marketing xuất doanh nghiệp, nhân tố liên quan đến quan điểm nhận thức doanh nghiệp quản lý, quan điểm đội ngũ quản trị, lực đặc điểm doanh nghiệp, yếu tố bên ngồi, tức mơi trường tác động lớn đến kết xuất doanh nghiệp, gồm : đặc điểm ngành hàng, đặc điểm thị trường nước nước ngồi Mơ hình Leonidou, Katsikeas Samiee: Theo Leonidou, Katsikeas Samiee, kết kinh doanh xuất doanh nghiệp chịu ảnh hưởng yếu tố chiến lược marketing xuất khẩu, đến lượt marketing xuất lại bị ảnh hưởng mục tiêu doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất khẩu, chiến lược xuất lại phụ thuộc vào đặc điểm quản lý khía cạnh chủ quan khách quan, ảnh hưởng nhân tố thuộc doanh nghiệp, đồng thời bị chi phối môi trường doanh nghiệp Mơ hình Liane Voerman: Theo Liane Voerman hoạt động xuất doanh nghiệp vừa nhỏ chịu ảnh hưởng yếu tố: đặc điểm chủ quan nhà quản lý, đặc điểm doanh nghiệp, đặc điểm khách quan quản lý, môi trường hoạt động hoạt động xuất doanh nghiệp Tóm lại, nghiên cứu cơng trình lý thuyết thực nghiệm, đề tài kết luận nhân tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp gồm: Đặc điểm doanh nghiệp, đặc điểm ngành hàng xuất khẩu, đặc điểm môi trường vĩ mô: môi trường nước, môi trường nước xuất khẩu, hoạt động xuất doanh nghiệp 1.3 Ảnh hưởng gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp quốc gia thành viên WTO 1.3.1 Ảnh hưởng WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp quốc gia thành viên Ảnh hưởng WTO đến xuất quốc gia thành viên: Qua nghiên cứu tài liệu công bố, tác giả thấy gia nhập WTO có ý nghĩa lớn xuất quốc gia Tuy nhiên, quốc gia có mức độ hưởng lợi khác tùy thuộc vào linh động tác nhân kinh tế quốc gia phản ứng với thay đổi mơi trường kinh doanh khuôn khổ WTO Đồng thời, mức hưởng lợi nước tùy thuộc vào ngành hàng, mức độ tự hóa ngành hàng tác động GATT/WTO Ảnh hưởng WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp: Thứ nhất, môi trường kinh doanh nước thay đổi Thứ hai, thị trường nước thay đổi Thứ ba, môi trường ngành hàng thay đổi Thứ tư, quan tâm phủ hoạt động xuất thay đổi, thay đổi mơi trường bên ngồi, kéo theo thay đổi tích cực bên doanh nghiệp hướng đến xuất khẩu: doanh nghiệp đầu tư nhiều cho hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp tăng cường lực để tận dụng hội WTO mang lại 10 Quyền lợi Việt Nam: Thứ nhất, doanh nghiệp xuất Việt Nam hưởng ưu đãi từ nước thành viên khác WTO Thứ hai, nước thành viên không phân biệt đối xử hàng hoá nhập từ nước khác (về thuế, phí, thủ tục, quy định…) Thứ ba, nước thành viên WTO không sử dụng rào cản phi thuế trái qui định WTO hàng hóa Việt Nam Thứ tư, nước thành viên phải tuân thủ nguyên tắc chung thủ tục hải quan, trị giá tính thuế, quy tắc xuất xứ, kiểm định hàng hoá, cấp phép nhập Ngoài ra, thủ tục điều kiện nhập Việt Nam gia nhập WTO phải tuân thủ yêu cầu minh bạch, hạn chế biện pháp phi thuế 2.2 Xuất Việt Nam giai đoạn đàm phán gia nhập WTO Qua nghiên cứu xuất tổng thể Việt Nam giai đoạn 1995 – 2009 mặt: qui mô, tốc độ tăng trưởng, cấu mặt hàng, thị trường, mức độ chế biến,… ta thấy gia nhập WTO có ảnh hưởng định đến xuất khẩu, nhiên ảnh hưởng khơng rõ ràng, số ngành hàng có xu hướng tăng trưởng tốt, có số ngành hàng khơng tốt, tăng trưởng thị trường không giống khu vực Tác giả cho rằng: cấu kinh tế Việt Nam nên tốc độ tăng trưởng đột biến, năm nên chưa biểu tác động cách rõ ràng, mặt khác có số hạn chế từ phía doanh nghiệp Chính phủ Việt Nam chủ động nắm bắt hội gia nhập WTO mang lại để đẩy mạnh xuất khẩu, lý ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới diễn diện rộng có phần gay gắt 11 2.3 Ảnh hưởng gia nhập WTO đến hoạt động xuất doanh nghiệp Việt Nam 2.3.1 Ảnh hưởng gia nhập WTO đến môi trường kinh doanh nước Kết khảo sát doanh nghiệp đợt cho thấy, môi trường kinh doanh nước đánh giá có tác động tốt hoạt động xuất doanh nghiệp gia nhập WTO trừ yếu tố khuyến khích xuất nhà nước Khảo sát cho thấy, gia nhập WTO có ảnh hưởng tốt đến môi trường kinh doanh nước, nhiên mức độ thay đổi môi trường kinh doanh nước chưa thực mạnh mẽ, điều ảnh hưởng khơng tốt đến kết kinh doanh nói chung kết kinh doanh xuất doanh nghiệp nói riêng 2.3.2 Ảnh hưởng gia nhập WTO đến đặc điểm doanh nghiệp xuất Theo đánh giá doanh nghiệp xuất Việt Nam thời điểm khảo sát, quy mơ kinh nghiệm xuất doanh nghiệp không chịu tác động nhiều gia nhập WTO, có 90% 89% doanh nghiệp khảo sát cho gia nhập WTO không tác động đến yếu tố doanh nghiệp Điều cho thấy gia nhập WTO không ảnh hưởng nhiều đến kinh nghiệm qui mô doanh nghiệp ngắn hạn Yếu tố chịu ảnh hưởng tích cực lực sản xuất doanh nghiệp, gia nhập WTO, thị trường đầu vào đầu doanh nghiệp ổn định cho phép doanh nghiệp tổ chức tiến hành hoạt động tốt Các yếu tố lại có hướng phát triển tốt ảnh hưởng gia nhập WTO 12 2.3.3 Ảnh hưởng gia nhập WTO đến hoạt động xuất doanh nghiệp Khảo sát yếu tố hoạt động xuất doanh nghiệp khảo sát, có yếu tố có ý kiến đánh giá tích cực doanh nghiệp tác động WTO mức độ chủ động xuất doanh nghiệp (HX1) tiến cận nhà cung ứng nguyên liệu xuất khẩu, có 71% doanh nghiệp cho gia nhập WTO tác động tích cực tính chủ động doanh nghiệp xuất khẩu, 68% doanh nghiệp cho biết gia nhập WTO tác động tích cực đến doanh nghiệp tiếp cận nhà cung ứng nguyên liệu cho hàng xuất Liên quan đến đầu tư nguồn lực cho xuất 56% doanh nghiệp cho gia nhập WTO có tác động tốt, 44% cho chưa thấy tác động Tuy nhiên qua khảo sát, ta thấy doanh nghiệp đánh giá khơng tích cực ảnh hưởng WTO đến việc tiếp cận kênh phân phối hoạt động xuất họ 2.3.4 Ảnh hưởng WTO đến môi trường ngành hàng xuất Liên quan đến kết khảo sát môi trường ngành hàng gia nhập WTO, ta thấy, đa số yếu tố khảo sát cho kết khảo sát tiêu cực Điều thể hiện, gia nhập WTO tác động đến ngành hàng xuất Việt Nam Kết khảo sát cho thấy có gần 80% doanh nghiệp hỏi cho gia nhập WTO khơng có tác động đến cơng nghệ ngành hàng hoạt động tác tiêu cực Khi đánh giá hiệp hội ngành hàng, có khoảng 77,5% doanh nghiệp cho hiệp hội khơng có thay đổi tích cực trình Việt Nam gia nhập WTO Tương tự cho yếu tố bảo hộ ngàng hàng, có 75.5% doanh nghiệp xuất cho khơng có tác 13 động Trong yếu tố khác ngành hàng xuất doanh nghiệp đánh giá cao hơn: thể số thống kê đạt mức đánh giá vào mức khơng có tác động có tác động tích cực, tỉ lệ doanh nghiệp cho gia nhập WTO có tác động tích cực cao 2.3.5 Ảnh hưởng gia nhập WTO đến mơi trường nước ngồi Đa số biến khảo sát có điểm trung bình tính cao (trên 3) Có thể cho gia nhập WTO tác động định đến thị trường xuất doanh nghiệp, hội doanh nghiệp cần nắm bắt Kết khảo sát cho thấy, gia nhập WTO tác động tích cực thuế, nhu cầu nhập nước ngồi, thơng tin thị trường Tuy nhiên, yếu tố khác biệt văn hóa, mức độ cạnh tranh có kết khảo sát không tốt Liên quan đến rào cản thương mại thị trường nước ngồi, doanh nghiệp khảo sát cho gia nhập WTO có tác động tích cực 16.5%, tác động tiêu cực với tỉ lệ cao 30% Đây điểm bật cần lưu ý 2.3.6 Ảnh hưởng gia nhập WTO đến vai trò Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp xuất Nhìn chung, doanh nghiệp đánh giá Chính phủ có bước thích hợp tích cực vai trò người hỗ trợ doanh nghiệp xuất hàng hóa thị trường nước ngồi (điểm trunh bình cao) Vai trò thể chương trình xúc tiến thương mại, cải cách dịch vụ cao, thủ tục xuất nhập khẩu, hồn thiện hệ thống pháp lý, cải cách hành chính, hệ thống giải pháp cấp quốc gia xuất khẩu,…Khảo sát cụ thể nhân tố, cho ta thấy, trợ 14 giúp Chính phủ có tác động không tốt đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Các yếu tố khác có ảnh hưởng tích cực gia nhập WTO Trong đó, doanh nghiệp đánh giá cao Chính phủ đầu tư sở hạ tầng (75,5%), yếu tố khác có ảnh hướng tích cực, tỉ lệ đồng ý tương đối thấp 2.3.7 Ảnh hưởng gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Theo doanh nghiệp, gia nhập WTO có tác động tốt đến kết kinh doanh họ thông qua tiêu tài tiêu chiến lược Kết cho thấy, doanh nghiệp xuất cho tác động gia nhập WTO kết kinh doanh xuất họ tốt Về doanh thu xuất khẩu, có 61% doanh nghiệp cho gia nhập WTO tác động tích cực đến doanh thu xuất họ 51% doanh nghiệp cho WTO có tác động tích cực đến lợi nhận họ Đặc biệt có 80% doanh nghiệp cho gia nhập WTO tác động tích cực đến việc đạt mục tiêu chiến lược hoạt động xuất Liên quan đến mức tăng trưởng doanh thu lợi nhuận với tỉ lệ đánh giá tác động tích cực 80% 50% 2.4 Đánh giá tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam 2.4.1 Mơ hình đánh giá tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam giả thuyết Dựa vào sở lý luận chương thực tiễn Việt Nam gia nhập WTO, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất Việt Nam gồm nhân tố: 15 Môi trường nước ngồi Mơi trường nước Vai trò phủ Đặc điểm doanh nghiệp Kết xuất Đặc điểm ngành hàng Hoạt động xuất Sơ đồ 2.1: Mơ hình đề xuất nghiên cứu tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam 2.4.2 Mẫu nghiên cứu Trong luận án, đơn vị phân tích doanh nghiệp, đợt khảo sát thứ tiến hành vào tháng năm 2010 tác giả lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện Cỡ mẫu 239 doanh nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh 2.4.3 Xây dựng thang đo Thang đo kết kinh doanh xuất doanh nghiệp gồm biến quan sát Thang đo đặc điểm doanh nghiệp xuất gồm có biến quan sát Thang đo đặc điểm ngành hàng xuất gồm có biến quan sát Thang đo hoạt động xuất doanh nghiệp gồm biến quan sát Thang đo môi trường kinh doanh nước gồm biến quan sát Thang đo môi trường kinh doanh 16 nước thể biến quan sát để đo lường khái niệm nghiên cứu Thang đo vai trò Chính phủ gồm có biến quan sát Các biến đo lường thang đo khoảng điểm (từ 1: hồn tồn khơng đồng ý, đến 5: hoàn toàn đồng ý) 2.4.4 Kiểm định thang đo tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam Kết Cronbach Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo nhân tố tác động đến xuất doanh nghiệp Việt Nam cho ta kết luận sau: (1) Thang đo kết kinh doanh xuất doanh nghiệp: Qua kiểm định, kết luận thang đo kết kinh doanh xuất doanh nghiệp (KQ) gồm có biến quan sát từ KQ1, KQ2, KQ3, KQ4, KQ5 (2) Thang đo đặc điểm doanh nghiệp xuất khẩu: Kiểm định loại biến DD2, kết luận thang đo đặc điểm doanh nghiệp đo lường biến: DD1, DD3, DD4, DD5, DD6 (3) Thang đo đặc điểm ngành hàng xuất khẩu: Biến DN1 bị loại, vậy, thang đo đặc điểm doanh nghiệp xuất đo lường biến DN2, DN3, DN4, DN5, DN6 (4) Thang đo hoạt động xuất doanh nghiệp: Thang đo hoạt động xuất doanh nghiệp thức đo lường biến quan sát : HX1, HX2, HX3, HX4, HX5 (5) Thang đo môi trường kinh doanh nước: Biến MN5 bị loại, thang đo thị trường nước đo lường biến sau: MT1, MT2, MT3, MT4, MT6, MT7, MT8, MT9 17 (6) Thang đo mơi trường kinh doanh nước ngồi: Biến MN5, MN6 bị loại, thang đo mơi trường kinh doanh nước đo lường biến sau: MN1, MN2, MN3, MN4, MN7, MN8 (7) Thang đo vai trò phủ: Qua kiểm định, kết luận thang đo vai trò phủ gồm biến, gồm: CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 2.4.5 Phân tích mơ hình hồi qui tuyến tính tác động gia nhập WTO đến kết kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam Phân tích tương quan nhân tố - hệ số Pearson: Qua nghiên cứu cho thấy có tương quan tuyến tính với nhân tố thành phần (1) đặc điểm doanh nghiệp xuất (DD), (2) Đặc điểm ngành hàng xuất khẩu, (3) Hoạt động xuất doanh nghiệp (HX), (4) Môi trường kinh doanh nước (MT), (5) Môi trường kinh doanh nước ngồi (MN), (6) Vai trò phủ (hệ số tương quan r>0 giá trị P
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Tiến sĩ Kinh tế: Đánh giá tác động của gia nhập WTO đến kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, Tóm tắt luận văn Tiến sĩ Kinh tế: Đánh giá tác động của gia nhập WTO đến kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

Từ khóa liên quan