Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam khi tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

25 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2020, 15:34

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam khi tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ việc làm rõ cơ sở khoa học trên cả mặt lý luận, thực tiễn đối với phát triển xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam khi tham gia CPTPP. 1 PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài luận án Phát triển xuất hàng dệt may mục tiêu chiến lược phát triển xuất hàng hóa Việt Nam Hàng dệt may khơng có kim ngạch xuất lớn mà mặt hàng có thị trường xuất đến nhiều nước giới Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam phải sản xuất chủ yếu theo phương thức gia công xuất (chiếm tới 70% kim ngạch) Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự (FTA) có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ký kết vào tháng 2/2016 Ngày 9/3/2018 CPTPP (Hiệp định đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương” ký kết thay TPP với 11 nước thành viên sau Hoa Kỳ rút khỏi CPTPP có thêm hai thuật ngữ so với TPP “toàn diện” “tiến bộ” thể CPTPP có tính khả thi toàn diện cao hơn, CPTPP giữ nguyên nội dung TPP cũ cho phép số nước thành viên tạm hoãn nghĩa vụ Quy tắc xuất xứ hàng hóa CPTPP ln thách thức lớn đặt cho ngành dệt may xuất Việt Nam Quy tắc xuất xứ quy định sản phẩm xuất từ thành viên CPTPP sang thành viên khác phải có xuất xứ “nội khối”, sản phẩm sử dụng nguyên liệu nước thứ ba, thành viên CPTPP khơng hưởng ưu đãi thuế suất Ngồi ra, việc thiếu hụt lao động có tay nghề, chuyên môn cao, suất lao động thấp, thiếu vốn đầu tư công nghệ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, lao động thách thức lớn phát triển xuất hàng dệt may Nghiên cứu nội dung, tiêu chí yếu tố tác động đến phát triển xuất hàng dệt may, phân tích thực trạng xuất hàng dệt may Việt Nam, từ đưa giải pháp phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam vấn đề mang tính cấp thiết xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia CPTPP Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất giải pháp nhằm phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ việc làm rõ sở khoa học mặt lý luận, thực tiễn phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia CPTPP Nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ sở lý luận phát triển xuất hàng dệt may; phân tích đánh giá thực trạng phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam, đánh giá thành cơng đạt được, hạn chế tìm nguyên nhân để phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam; phân tích bối cảnh, triển vọng xuất hàng dệt may Việt Nam, từ đưa định hướng giải pháp vi mô, vĩ mô để phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia CPTPP Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu sở lý luận thực tiễn phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam, từ đưa giải pháp phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia CPTPP Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu khái niệm, nội dung phát triển xuất hàng dệt may, đưa hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển xuất hàng dệt may phân tích yếu tố tác động đến phát triển xuất hàng dệt may; Thực trạng xuất hàng dệt may thực trạng yếu tố tác động đến phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam; Đưa giải pháp phát triển xuất dệt may Việt Nam tham gia CPTPP Về không gian: Nghiên cứu xuất dệt may Việt Nam sang nước Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2011-2017, đề xuất giải pháp định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử; Phương pháp thu thập liệu thứ cấp để phân tích đánh giá; Phương pháp điều tra khảo sát: đối tượng điều tra khảo sát doanh nghiệp xuất dệt may; Phương pháp so sánh, tổng hợp dự báo sử dụng nghiên cứu Những đóng góp Luận án Thứ nhất, Luận án hệ thống hóa sở lý luận phát triển xuất hàng dệt may quốc gia; Phân tích yếu tố tác động đến phát triển xuất hàng dệt may quốc gia tham gia Hiệp định thương mại tự khu vực Thứ hai, Vận dụng khung lý thuyết để phân tích thực trạng phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam, có phát triển xuất hàng dệt may vào nước CPTPP yếu tố tác động đến phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia CPTPP; Đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam Thứ ba, Dựa đánh giá thực trạng phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam, khả yếu tố tác động đến phát triển xuất hàng dệt may tham gia CPTPP, luận án đề xuất quan điểm định hướng phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam; đồng thời đề xuất giải pháp vĩ mô vi mô nhằm phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia CPTPP Kết cấu Luận án Ngoài phần theo quy định, luận án gồm nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển xuất hàng dệt may Chương 2: Thực trạng phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGỒI NƯỚC CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước Có nhiều cơng trình nghiên cứu nước ngành dệt may xuất dệt may quốc gia giới, xuất hàng dệt may cam kết xuất hàng hóa có hàng dệt may tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, gồm 07 cơng trình nghiên cứu điển hình Các nghiên cứu nước Đã có số cơng trình nghiên cứu nước ngành dệt may, sản phẩm dệt may xuất điều kiện quy định Hiệp định TPP mặt hàng dệt may xuất khẩu, gồm 18 cơng trình nghiên cứu Khoảng trống nghiên cứu hướng nghiên cứu luận án Nhìn chung, khoảng trống mà Luận án cần nghiên cứu cụ thể sau: - Các cơng trình nghiên cứu trước nghiên cứu số khía cạnh lý thuyết định xuất hàng dệt may Luận án làm rõ khung lý thuyết phát triển xuất hàng dệt may quốc gia - Những cơng trình nghiên cứu trước nghiên cứu thực trạng xuất dệt may Việt Nam số góc độ định Luận án sâu nghiên cứu phát triển xuất mặt hàng dệt may Việt Nam với tiêu chí đánh giá cụ thể phân tích yếu tố tác động tham gia CPTPP, có cam kết mạnh hơn, sâu CPTPP tác động đến phát triển xuất hàng dệt may (quy tắc xuất xứ, mơi trường, lao động, cơng đồn ) - Xu hướng phát triển xuất dệt may diễn biến CPTPP giải pháp phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia CPTPP nghiên cứu cụ thể Luận án Luận án sâu nghiên cứu: hệ thống hóa sở lý luận phát triển xuất hàng dệt may quốc gia; Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam thực trạng yếu tố tác động đến phát triển xuất hàng dệt may tham gia CPTPP Tìm thành cơng, hạn chế nguyên nhân phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam; Đề xuất có khoa học giải pháp vĩ mô vi mô nhằm phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam tham gia CPTPP CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY 1.1 Khái niệm vai trò phát triển xuất hàng dệt may 1.1.1 Khái niệm phát triển xuất 1.1.1.1 Khái niệm xuất Với nhiều khái nhiệm xuất hàng hoá, luận án lựa chọn trình nghiên cứu định nghĩa xuất hàng hố theo Luật Thương mại năm 2005 Việt Nam sau: Xuất hàng hóa việc hàng hóa đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật [8] 1.1.1.2 Khái niệm phát triển xuất Tác giả đề xuất khái niệm phát triển xuất sau: Phát triển xuất trình biến đổi mặt lượng mặt chất xuất Đó tăng lên quy mô xuất khẩu, phát triển thị trường xuất khẩu, sản phẩm xuất gắn với việc cải thiện chất lượng chuyển dịch cấu hợp lý Đẩy mạnh hiệu sản xuất kinh doanh xuất 1.1.2 Đặc điểm xuất hàng dệt may - Xuất hàng dệt may phụ thuộc vào đặc trưng tiêu dùng quốc gia - Xuất hàng dệt may phụ thuộc vào xu hướng thời trang thị trường nước - Xuất hàng dệt may liên quan đến tính thời vụ sản phẩm - Tạo thương hiệu hàng dệt may xuất yếu tố định tới hiệu xuất hàng dệt may quốc gia - Xu hướng tiêu dùng hàng dệt may xuất quốc gia phụ thuộc vào thu nhập bình quân đầu người cấu tiêu dùng cho hàng dệt may người dân quốc gia - Thị trường xuất dệt may rộng nước, khu vực giới nhập hàng dệt may để đáp ứng nhu cầu đa số người dân - Xuất hàng dệt may phụ thuộc vào hàng rào thuế phi thuế nước nhập 1.1.3 Phân loại hàng dệt may Phân loại theo thống kê: Hiện nay, hàng hoá mua bán phạm vi tồn giới có hệ thống mã số áp dụng nhằm điều hoà hệ thống phân loại hàng hoá Với mã số HS dễ dàng tránh nhầm lẫn phân loại Phân loại theo chủng loại sản phẩm hàng may mặc: Ví dụ áo khốc, com - lê quần áo đồng bộ, áo jacket, áo váy dài váy rời, áo sơ mi, quần dài, trang phục jean, áo T-shirt, trang phục trẻ sơ sinh, trang phục thể thao… Phân loại theo kiểu dệt hàng dệt: Dệt kim: Vải dệt kim đan tay hay máy tạo thành liên kết hệ vòng sợi với nhau; Dệt thoi: Vải dệt thoi sử dụng sợi dệt bao gồm sợi dọc sợi ngang kết lại với góc phải để tạo thành mảnh vải 1.1.4 Khái niệm phát triển xuất hàng dệt may Phát triển xuất hàng dệt may trình biến đổi mặt lượng mặt chất xuất dệt may bao gồm gia tăng quy mô xuất khẩu, phát triển sản phẩm xuất khẩu, phát triển thị trường xuất khẩu, phát triển phương thức kinh doanh xuất nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh xuất 1.1.5 Vai trò phát triển xuất hàng dệt may Phát triển xuất hàng dệt may ngày có vai trò quan trọng kinh tế quốc gia Thứ nhất, Phát triển xuất hàng dệt may thu nguồn ngoại tệ cho đất nước, giảm thâm hụt cán cân thương mại, tích lũy phát triển sản xuất, khai thác hiệu nguồn lực quốc gia Thứ hai, phát triển xuất hàng dệt may giúp mở rộng quy mô xuất khẩu, nâng cao hiệu xuất khẩu, trì tốc độ tăng trưởng bền vững giai đoạn định Thứ ba, dệt may ngành sử dụng nhiều lao động nên phát triển xuất hàng dệt may tạo nhiều công ăn việc làm trực tiếp gián tiếp, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người lao động, góp phần ổn định xã hội Thứ tư, phát triển xuất hàng dệt may làm tăng hiệu sử dụng vốn ngành dệt may, có vai trò kích thích, đổi cơng nghệ Thứ năm, phát triển xuất dệt may có vai trò quan trọng việc tận dụng nguồn lực sẵn có quốc gia doanh nghiệp Thứ sáu, phát triển xuất hàng dệt may góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngành, doanh nghiệp sản phẩm Thứ bảy, phát triển xuất hàng dệt may tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, nắm bắt thông tin thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh Thứ tám, phát triển xuất hàng dệt may có vai trò thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế quốc gia, góp phần vào trình hội nhập sâu rộng diễn mạnh mẽ 1.2 Nội dung phát triển xuất hàng dệt may 1.2.1 Phát triển quy mô xuất Quy mô xuất thể qua tổng lượng kim ngạch xuất khẩu, quy mô xuất mở rộng tổng lượng xuất hay kim ngạch xuất tăng lên 1.2.2 Phát triển thị trường xuất Phát triển thị trường xuất phản ánh qua việc chuyển dịch cấu thị trường Sự chuyển dịch cấu thị trường gồm có: Phát triển thị trường Thay đổi thị phần thị trường định Mở rộng quy mô thị trường xuất Khi xác định cấu thị trường xuất tính giá trị xuất tương lai qua việc phân tích thị trường nhân tố tác động đến xuất hàng dệt may sang thị trường Chuyển dịch thị trường xuất cần hướng đến thị trường xuất tiềm năng, có khả tiêu thụ lớn mặt hàng xuất mang lại hiệu tối ưu xuất hàng dệt may 1.2.3 Phát triển sản phẩm xuất Phát triển sản phẩm xuất phản ánh qua việc chuyển dịch cấu hàng xuất bao gồm: - Thay đổi, nâng cao chất lượng sản phẩm - Phát triển sản phẩm - Tạo thương hiệu sản phẩm xuất - Thay đổi cấu số lượng chủng loại mặt hàng có Như vậy, để phát triển xuất hàng dệt may cần phải chuyển dịch cấu sản phẩm cách hợp lý Cần hướng đến sản phẩm dệt may mà quốc gia xuất có lợi thế, mang lại giá trị gia tăng cao xuất khẩu, phát triển sản phẩm thiết kế sản xuất trực tiếp, tạo dựng thương hiệu cho mặt hàng dệt may xuất 1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển xuất hàng dệt may 1.3.1 Phát triển quy mô xuất hàng dệt may - Tổng kim ngạch xuất dệt may Kim ngạch xuất đại lượng đo lường tổng giá trị hàng hóa xuất thống kê theo quý năm Phương pháp xác định: E = P x Q E: Kim ngạch XK; P: Giá bán thị trường XK; Q: Số lượng hàng hóa XK - Tổng kim ngạch xuất hàng dệt may so với tổng kim ngạch xuất nước E D (%)  dm x 100% Ehh Phương pháp xác định: D (%): Tỷ trọng KNXK hàng dệt may so với KNXK hàng hoá; E dm: Tổng KNXK hàng dệt may; Ehh: Tổng KNXK hàng hoá - Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may E  E0 g (%)  t x 100% E Phương pháp xác định: g: Tốc độ tăng trưởng KNXK; Et: KNXK năm t; E0: KNXK năm gốc - Tốc độ tăng trưởng xuất dệt may so với tốc độ tăng trưởng XK nước S f (%) g (%) Phương pháp xác định: S: Chỉ số so sánh tốc độ tăng trưởng KNXK HDM với tốc độ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất nước; f: Tốc độ tăng trưởng KNXK HDM; g: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nước 1.3.2 Phát triển thị trường xuất hàng dệt may - Cơ cấu thị trường thể qua cấu kim ngạch xuất hàng dệt may vào thị trường so với tổng kim ngạch xuất hàng dệt may E T (%)  t 100% ME Phương pháp xác định: T : Tỷ trọng KNXK HDM sang thị trường so với tổng KNXK HDM; Et: Kim ngạch KNXK HDM sang thị trường; ME: Tổng KNXK HDM - Tốc độ tăng trưởng thị trường thể qua tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may vào thị trường so với tốc độ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất hàng dệt may f (%) I n f (%) Phương pháp xác định: I: Chỉ số so sánh tốc độ tăng trưởng KNXK HDM vào thị trường với tốc độ tăng trưởng tổng KNXK HDM; fn: Tốc độ tăng trưởng KNXK HDM vào thị trường; f: Tốc độ tăng trưởng tổng KNXK HDM - Hệ số chuyển dịch cấu thị trường phản ánh thay đổi thị phần thể qua tỷ trọng kim ngạch xuất hàng dệt may sang thị trường cụ thể qua năm hay giai đoạn định T (i ) t (i )  n T0 (i) Phương pháp xác định chuyển dịch cấu thị trường: t(i): Hệ số chuyển dịch cấu thị trường XK HDM; T n(i): Tỷ trọng KNXK HDM vào nước i năm thứ n so với tổng KNXK HDM; T0(i): Tỷ trọng KNXK HDM vào nước i năm gốc so với tổng KNXK HDM 1.3.3 Phát triển mặt hàng dệt may xuất Phát triển mặt hàng dệt may xuất thông qua phát triển cấu mặt hàng, tốc độ tăng trưởng mặt hàng hệ số chuyển dịch cấu mặt hàng dệt may xuất - Cơ cấu mặt hàng thể qua tỉ trọng kim ngạch xuất mặt hàng dệt may so với tổng kim ngạch xuất mặt hàng dệt may E H (%)  h x100% ME Phương pháp xác định: H : Tỷ trọng KNXK mặt hàng dệt may so với tổng KNXK mặt hàng dệt may; Eh: KNXK mặt hàng dệt may; ME: Tổng KNXK mặt hàng dệt may - Tốc độ tăng trưởng mặt hàng thể qua tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất mặt hàng dệt may so với tốc độ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất mặt hàng dệt may N (%)  kh (%) f (%) Phương pháp xác định: N: Chỉ số so sánh tốc độ tăng trưởng KNXK mặt hàng dệt may với tốc độ tăng trưởng tổng KNXK HDM; kh: Tốc độ tăng trưởng KNXK mặt hàng dệt may; f: Tốc độ tăng trưởng tổng KNXK HDM - Chuyển dịch cấu mặt hàng dệt may xuất phản ánh thay đổi tỷ trọng kim ngạch xuất mặt hàng dệt may hay chủng loại hàng dệt may cụ thể qua năm hay giai đoạn định Phương pháp xác định chuyển dịch cấu mặt hàng dệt may xuất khẩu: M ( j) h ( j)  n M ( j) h(j): Hệ số dịch chuyển cấu mặt hàng dệt may xuất khẩu; M n(j): Tỷ trọng KNXK HDM mặt hàng j năm thứ n so với tổng KNXK HDM; M0(j): Tỷ trọng KNXK HDM mặt hàng j năm gốc so với tổng KNXK HDM 1.3.4 Lợi so sánh thể (RCA) Chỉ số RCA đánh giá tiềm xuất hàng dệt may nước Phương pháp xác định (theo nguồn số liệu ITC trademap): RCAij = (xij/Xit)/(xwj/Xwt) xij xwj giá trị xuất hàng hóa j nước i xuất hàng hóa j giới; Xit Xwt tổng xuất quốc gia tổng xuất giới + RCA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam khi tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam khi tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Phương pháp nghiên cứu, Phát triển thị trường xuất khẩu được phản ánh qua việc chuyển dịch cơ cấu thị trường. Sự chuyển dịch cơ cấu thị trường gồm có:, Cơ cấu xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang khối CPTPP trước và hiện nay có sự khác biệt rất lớn kể từ khi Hoa Kỳ rút khỏi và CPTPP được thay thế cho TPP. Có sự dịch chuyển cơ cấu thị trường xuất khẩu một cách rõ rệt khi Hoa Kỳ rút ra khỏi CPTPP, khi có H, Các chính sách khuyến khích mặt hàng và thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu trong đó có xuất khẩu hàng dệt may đã đưa ra định hướng phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, mở rộng quy mô xuất khẩu, , Thị trường các nước CPTPP giữ vai trò rất quan trọng trong xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Khi CPTPP thực thi sẽ mang lại hiệu quả cao trong phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong những năm tới., Yêu cầu về quy tắc xuất xứ hàng dệt may

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm