Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty CP Thương mại tổng hợp Kon Tum

26 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2020, 09:14

Đề tài nghiên cứu nhằm: Hệ thống lý luận và thực tiễn về đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp; đánh giá thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty CPTMTH Kon Tum; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty CPTMTH Kon Tum. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI LÂM SƠN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM TÓT TÁT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Huy Phản biện TS NGUYỄN XUÂN LÃN Phản biện 2: PGS.TS ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đa Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực: vốn, sở vật chất, tiến khoa học kỹ thuật, người lao động, yếu tố có mối quan hệ mật thiết với tác động qua lại với Trong đó, người đóng vai trò quan trọng tất hoạt động tổ chức Là yếu tố định cho thành công tổ chức hình thức để tạo lực cạnh tranh doanh nghiệp Tuy nhiên vấn đề đặt là: Làm để phát huy hiệu nguồn lực này? Một câu trả lời quan trọng cần phải giải đáp đánh giá thành tích nhân viên để giúp cho họ trở thành nguồn lực bản, điều ngày khó khăn, phức tạp Do vậy, để đánh giá thực trạng đội ngũ CBCNV Công ty CPTMTH Kon Tum, đưa giải pháp hữu hiệu, tạo đột phá công việc tác giả chọn chủ đề nghiên cứu: “Đánh giá thành tích nhân viên cơng ty CP Thương mại tổng hợp Kon Tum” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài + Hệ thống lý luận thực tiễn đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp + Đánh giá thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty CPTMTH Kon Tum + Đề uất giải pháp nh m hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty CPTMTH Kon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu : - Phạm vi không gian: Nghiên cứu tập trung khảo sát lấy mẫu đối tượng liên quan việc đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty CPTMTH Kon Tum - Phạm vi thời gian: đề tài nghiên cứu dựa liệu thông tin thu thập việc đánh giá thành tích nhân viên từ năm 2015 đến năm 2017 chiến lược phát triển nguồn nhân lực Công ty CPTMTH Kon Tum đến năm 2020 Đối tựng nghiên cứu : - Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại Cơng ty CPTMTH Kon Tum - Đối tượng khảo sát: đội ngũ nhân viên trực tiếp làm việc tại Công ty CPTMTH Kon Tum Phƣơng pháp nghiên cứu : Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp lý luận thực tiễn - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc; - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia; - Phương pháp phân tích, so sánh, khái qt hóa; nghĩa đề tài : Luận văn phân tích rõ số sở lý luận thực tiễn đánh giá thành tích nhân viên cơng ty Đánh giá thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty CPTMTH Kon Tum năm qua Trên sở đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nh m hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty CPTMTH Kon Tum đến năm 2020 Kết luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty CPTMTH Kon Tum doanh nghiệp khác có điều kiện tương tự Bố cục đề tài - Phần mở đầu - Chương 1: Những vấn đề lý luận đánh giá thành tích nhân viên - Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty CPTMTH Kon Tum - Chương 3: Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty CPTMTH Kon Tum CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Tầm quan trọng quản trị Nguồn nhân lực Trọng tâm Quản trị nguồn nhân lực (HRM) giải mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động trình thực mục tiêu kinh doanh tổ chức giúp thỏa mãn nhu cầu người lao động 1.1.2 Chức Quản trị Nguồn nhân lực Tất hoạt động HRM nh m thực chức là: Thu hút – Phát triển – Khen thưởng, động viên – Duy trì nguồn nhân lực tổ chức 1.1.3 Tầm quan trọng Đánh giá thành tích quản trị nguồn nhân lực a Sự quán hành vi công việc chiến lược tổ chức b Sự quán hành vi công việc giá trị tổ chức 1.2 ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 1.2.1 Mục tiêu đánh giá thành tích Đánh giá thành tích sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau: - Mục tiêu phát triển nhân viên: - Đánh giá thành tích cơng cụ hành 1.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá Các tiêu chuẩn thành tích ác định từ thơng tin phân tích cơng việc Dựa vào thơng tin này, cấp độ thành tích từ mức thấp đến mức cao xây dựng 1.2.3 Thời gian đánh giá Người tiến hành đánh giá phải thiết lập sách người đánh giá, thời gian mức độ thường xuyên Thời gian đánh giá tùy thuộc nhiều vào tình định hướng quản trị tổ chức 1.2.4 Phƣơng pháp đánh giá a Phân loại thành tích b Phân loại đánh giá c Các phương pháp đánh giá 1.2.5 Đối tƣợng đánh giá a Tự đánh giá b Cấp trực tiếp c Cấp d Đồng nghiệp e Khách hàng đánh giá f Đánh giá 3600 1.2.6 Sử dụng kết sau đánh giá a Phản hồi thông tin sau đánh giá b Sử dụng kết đánh giá c Đào tạo người đánh giá d Yêu cầu cấp lãnh đạo 1.2.7 Loại bỏ lỗi đánh giá 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.3.1 Văn hóa doanh nghiệp 1.3.2 Trình độ ngƣời đánh giá 1.3.3 Nhận thức, thái độ cán quản lý nhân viên công tác đánh giá thực cơng việc TĨM TẮT CHƢƠNG Đánh giá thành tích nhân viên cho phép xem xét kết thực người lao động đồng thời lên kế hoạch cho hoạt động tương lai Đây hệ thống động với yếu tố quan trọng như: khả phát triển cá nhân, thiết lập tiêu chuẩn thực xây dựng hệ thống phản hồi hiệu Đây hệ thống giành cho tất cấp quản lý khơng đơn hệ thống quản lý phòng nhân sự, đồng thời hệ thống công cụ quan trọng việc tạo động lực phát triển nhân viên Phòng nhân trình triển khai đánh giá phải đảm bảo r ng nhà quản lý cấp hiểu rõ mục tiêu, chiến lược kinh doanh công ty thông qua việc hồn thành tiêu cá nhân góp phần đạt mục tiêu chung CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty CPTMTH Kon Tum có tên giao dịch Kon Tum Genneral Trading Joint - stock Company thành lập cở sở Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Thương mại Tổng hợp Kon Tum) theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Kon Tum Với truyền thống lâu đời nhà phân phối thức hàng đầu sản phẩm dầu ăn, bột ngọt, sữa, bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, phân bón, … Cơng ty có uy tín Cơng ty TNHH Unilever Quốc tế Việt Nam, Công ty CPHH Vedan Việt Nam, Tập đồn Nước giải khát Number One, Cơng ty thuốc Sài Gòn, Cơng ty thuốc Khatoco, Cơng ty Dầu ăn Golden hope Nhà bè, Công ty CP Bột giặt Li 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, tầm nhìn, sứ mệnh Công ty Sứ mệnh mong ước công ty trở thành phần quan trọng đời sống hàng ngày quý khách hàng Với mục tiêu phục vụ, đem đến tiện lợi đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng, cửa hàng thiết kế xây dựng với phong cách trẻ trung, đại với phương châm “Tiện lợi cho bạn” đặt lên hàng đầu Ngoài ra, cửa hàng liên kết cơng ty có mơ hình Tạp hóa mang đậm nét truyền thống văn hóa mua sắm tiêu dùng người Việt, nh m phục vụ thói quen sở thích đa dạng quý khách hàng mua sắm 2.1.3 Mơ hình máy quản lý tổ chức Cơng ty Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Giám đốc P giám đốc BP quản lý tổ chức Phòng kinh doanh Tổ KD No1 P.Tài kế tốn Comcome Tổ sữa Unilever Tổ KD tổng hợp Chú thích: : Quan hệ lãnh đạo : Quan hệ đạo chuyên môn : Quan hệ tương hỗ chun mơn Hình 2.1 Mơ hình máy quản lý tổ chức Công ty Tổ kinh doanh phân bón 10 86.3% Đặc thù Ngành trước chủ yếu tuyển dụng nhân viên, cần học Trung cấp, sơ cấp đảm nhiệm cơng việc Bảng 2.2 Cơ cấu theo độ tuổi Năm 2013 Độ tuổi 2014 Tỷ SL trọng 2015 Tỷ SL trọng 2016 Tỷ SL trọng 2017 Tỷ SL trọng Tỷ SL trọng 18-30 66 72.00% 83 78.00% 98 75.00% 100 74.00% 101 71.00% 31-40 15 16.00% 11 10.00% 20 15.00% 22 16.00% 23 16.00% 41-50 10.00% 8.00% 7.00% 7.00% 11 8.00% >50 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 5.00% Tổng 92 107 131 135 142 Nguồn: Số liệu từ Phòng Tổ chức Hành Công ty CPTMTH Kon Tum Đối với độ tuổi CNV công ty, lực lượng lao động trẻ 30 lớn, chiếm 71%, Do đặc thù công ty phần lớn nhân viên bán hàng nên đa phần trẻ tuổi Từ năm 2013 đến năm 2017 , CNV 30 tuổi tăng dần theo quy mô công ty giữ tỷ lệ ổn định 2.1.5 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh thương mại dịch vụ 11 Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh: bao gồm hàng hóa loại như: Unilever, dầu Golden hope nhà bè, bột Vedan, bột giặc Lix, dòng sản phẩm nước Tân Hiệp Phát, bia Sài gòn loại, thuốc loại, phân bón Lio Thái, phân đạm Phú Mỹ, … Đặc điểm hệ thống phân phối: Hệ thống phân phối gồm bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua chuỗi cửa hàng Comcome kênh bán hàng lưu động cho đại lý Chích sách bán hàng: Nh m hướng tới phục vụ khách hàng ngày tốt chuyên nghiệp hơn, Cơng ty CPTMTH Kon Tum ln hồn thiện cơng tác bán hàng với sách như: + Bán hàng giá, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng + Đội ngũ bán hàng vận chuyển đảm bảo giao hàng đến khách hàng thời gian sớm + Cam kết đổi hàng sản phẩm bị lỗi sản xuất + Các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ mua hàng, chiết khấu tốn ln thơng báo kịp thời đến khách hàng toán cho khách hàng đầy đủ 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Qua Bảng 2.4, kết hoạt động kinh doanh công ty tăng trưởng tốt , doanh thu bán hàng tăng qua năm Năm 2017 doanh thu tăng 499.635 triệu đồng lên 575.213 triệu đồng, tức tăng 75.578 triệu đồng hay tăng 15,13% Sự tăng doanh thu bán hàng công ty tăng giá vốn hàng bán Lợi nhuận sau thuế công ty tăng trưởng tốt h ng năm Năm 2017 tăng so với 2016 788 triệu đồng hay tăng 39% so với năm 2016 Tuy nhiên mức tăng trưởng chưa đáp ứng kỳ vọng chủ công ty, công ty mong muốn 12 đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thông qua chất lượng làm việc công nhân viên Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2013- 2017 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu STT 2013 2014 2015 2016 2017 Doanh thu bán hàng: 184,528 305,196 404,146 499,635 575,213 Giá vốn 178,289 292,912 391,837 483,407 554,685 Lãi gộp 6,239 12,284 12,309 16,228 20,528 DT tài 180 237 398 1,636 2,163 DT khác 799 1,488 2,395 2,205 6,978 Chi phí khác 100 138 314 135 4,384 Chi phí tài 999 2,551 1,875 5,834 6,930 CP bán hàng 2,700 5,281 6,694 7,609 11,199 CP Quản lý 2,094 3,260 3,651 3,850 4,255 10 LN trước thuế 1,325 2,779 2,568 2,641 2,901 11 Thuế TNDN 372 1,032 727 621 93 12 LN sau thuế 953 1,747 1,841 2,020 2,808 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 2.2.1 Mục tiêu đánh giá thành tích Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty chủ yếu nh m mục tiêu ban hành định hành chính, cụ thể đánh giá thành tích làm sở để trả lương, thưởng đánh giá thành tích làm sở để nâng ngạch, bậc lương Chưa trọng đến mục tiêu phát triển nhân viên * Đánh giá thành tích làm sở để trả lương – thưởng 13 Hàng tháng, Công ty thực đánh giá thành tích nhân viên để ác định hệ số thành tích nhân viên làm sở cho việc trả lương, thưởng Việc thực lương chức danh (Lcd) hệ số thành tích (K) để tính mức độ đóng góp vào kết sản uất kinh doanh người lao động Công ty Cơng thức tính lương hàng tháng Cơng ty: Lth = Lcd x K Trong đó: + Lth : lương thực hàng tháng người lao động + Lcd : lương chức danh người lao động Công ty quy định + K : Là hệ số thành tích * Đánh giá thành tích làm sở để nâng ngạch, bậc lương Dựa kết đánh giá, Công ty thực chế độ nâng bậc lương cho nhân viên Để ét nâng bậc lương hàng năm người lao động cần phải đáp ứng điều kiện Cơng ty bao gồm: thường xun hồn thành nhiệm vụ giao số lượng, doanh số bán hàng Thời gian ét lương: Là phải có thời gian giữ bậc lương có đủ năm (36 tháng) trở lên trình độ cao đẳng đại học, năm trình độ trung cấp 2.2.2 Về thực phân tích cơng việc xây dựng mô tả công việc Công ty bước đầu xây dựng mô tả công việc, chưa thật quan tâm mức đến công tác nên hiệu chưa cao Có mơ tả cơng việc chi tiết nhiệm vụ nhân viên bên cạnh nhiều mơ tả cơng việc dừng lại mức hình thức hóa chức năng, nhiệm vụ, vị trí Sau kết điều tra ý kiến nhân viên tầm quan trọng việc xây dựng mơ tả cơng việc 14 2.2.3 Tiêu chí đánh giá thành tích Theo quy chế phân phối tiền lương Cơng ty, thành tích nhân viên chia thành ba mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ Chưa hoàn thành nhiệm vụ Hệ số thành tích tương ứng với ba mức 1,2; 1,0 0,7 2.2.4 Phƣơng pháp đánh giá thành tích Để đánh giá thành tích nhân viên, trưởng phòng, người quản lý trực tiếp thường sử dụng phương pháp quan sát hành vi, phương pháp phê bình lưu giữ phương pháp thang đo đồ họa để em ét, ếp loại A, B, C ác định hệ số thành tích tháng cho nhân viên Ngồi ra, Công ty sử dụng phương pháp báo cáo biểu bình ý kiến để đánh giá thành tích cuối năm 2.2.5 Đối tƣợng thực đánh giá thành tích nhân viên Tại Cơng ty, người thực đánh giá thành tích bao gồm nhân viên tự đánh giá, cấp trực tiếp giám đốc 2.2.6 Thời điểm đánh giá thành tích Với mục đích đánh giá thành tích để trả lương thưởng hàng tháng cho nhân viên chủ yếu nên chu kỳ đánh giá Công ty ngắn, thực theo hàng tháng Đó vào thời điểm cuối tháng 2.2.7 Tiến trình đánh giá thành tích Bước 1: Cuối tháng, nhân viên tự đánh giá theo mẫu báo cáo kết thực công việc tự xếp loại theo A, B, C dựa ba nội dung chủ yếu: mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành giấc làm việc chấp hành nội quy, quy định Công ty Bản tự đánh giá chuyển đến cấp trực tiếp Bước 2: Cấp trực tiếp nhận ét đánh giá, ếp loại theo tiêu chí thống dựa vào việc theo dõi nhân viên, 15 thơng báo phòng Tổ chức hành việc vi phạm nội quy, quy định ngồi phạm vi quản lý phòng ban sở tham khảo ý kiến tự đánh giá nhân viên, đồng thời lấy ý kiến đồng nghiệp thấy cần thiết Ý kiến cấp trực tiếp chủ đạo có tính định, ý kiến khác để tham khảo Bước 3: Nộp báo cáo phòng Tổ chức hành Phòng Tổ chức hành có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo đánh giá trưởng phòng khác thực báo cáo cho Ban giám đốc phê duyệt Bước 4: Ban giám đốc kiểm tra, phê duyệt kết dựa báo cáo trưởng phòng ban Kết đánh giá gửi phòng Tổ chức hành Bước 5: Phòng Tổ chức hành tổng hợp kết thơng báo hệ số thành tích hàng tháng cho đơn vị, phòng ban b ng văn 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY 2.3.1 Những ƣu điểm đạt đƣợc - Công ty quan tâm tổ chức đánh giá định kỳ hàng tháng - Cơng ty áp dụng hình thức đánh giá đơn giản nên nhân viên dễ dàng nắm bắt thực mà không cần hướng dẫn cụ thể Nó giúp Cơng ty tiết kiệm chi phí thời gian dành cho công tác đánh giá - Cùng với đánh giá thành tích nhân viên, Cơng ty áp dụng hệ số thành tích tính lương tính thưởng, khuyến khích nhân viên hồn thành tốt nhiệm vụ - Đánh giá có tác dụng trì nề nếp, kỷ luật, chấp hành nội quy trình làm việc 16 2.3.2 Những hạn chế tồn - Mục tiêu đánh giá chủ yếu làm sở để trả lương, thưởng định kỳ, chưa trọng đến mục tiêu phát triển nhân viên Đánh giá mang tính bình qn cao, tập trung nhiều vào kết quả, chưa thể lực nhân viên tạo động lực, kích thích nhân viên làm việc hiệu quả, sáng tạo - Công tác đánh giá mang tính hình thức, kết đánh giá chưa ác - Chưa có biểu mẫu thống đánh giá thành tích Cơng ty, đồng thời việc hướng dẫn cho nhân viên hiểu mục đích ý nghĩa cơng tác đánh giá chưa phổ biến coi trọng Đánh giá thành tích dựa việc xếp loại A, B, C chưa ác, cơng b ng, thường cấp quản lý xếp loại A nhân viên xếp loại B, C - Nhân viên chưa có tiếng nói đánh giá, Công ty đánh giá dựa ý kiến chủ quan người lãnh đạo trực tiếp mà có buổi trao đổi trực tiếp với nhân viên để giải khó khăn thắc mắc nhân viên - Các tiêu chuẩn đánh giá chung chung, khơng nêu bật tầm quan trọng công việc không khai thác hết khả làm việc nhân viên - Kết đánh giá hầu hết không áp dụng vào hoạt động quản trị nhân lực khác mà đánh giá theo hình thức Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên tiến hành đặn thực tế cán có trách nhiệm đánh giá làm việc sơ sài Họ thực cơng tác để hồn tất nhiệm vụ giao để có báo cáo xét duyệt 17 Vì vậy, Cơng ty cần thực tốt cơng tác đánh giá thành tích nhân viên để đánh giá lực nhân viên, để động viên, khuyến khích, tạo động lực làm việc, giúp nhân viên phát triển, phục vụ tốt cho việc đánh giá đào tạo nhân viên 18 TÓM TẮT CHƢƠNG Trong chương trình bày tổng quan cơng ty CPTMTH Kon Tum, lịch sử hình thành, cấu tổ chức, tình hình lao động, kết hoạt động kinh doanh cách tổng quan Bên cạnh cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cơng ty Các ưu điểm hạn chế công tác đánh giá thành tích nhân viên cơng ty 19 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 3.1 CĂN CỨ ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 3.1.1 Mục Tiêu phát triển công ty thời gian tới với mục tiêu đơn vị giữ vững vị cạnh tranh địa bàn, ổn định kinh doanh với doanh thu năm sau cao năm trước, đơn vị phân phối hàng tiêu dùng n m tốp dẫn đầu ngành thương mại tỉnh, để đạt mục tiêu nh m đem lại hiệu kinh doanh với doanh thu đạt cao hiệu sách phát triển đơn vị khơng thể thiếu sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công ty Trong chuổi phát triển nguồn nhân lực nhân tố then chốt việc đánh giá thành tích nhân viên, việc đánh giá thành tích nhân viên tốt cần có hệ thống đánh giá phù hợp việc phát triển nguồn nhân lực cần tiếp tục phát triển, để nâng cao lực cạnh tranh phát triển nguồn nhân lực đủ số lượng, cao trình độ chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường Trên sở đơn vị đề hai phương châm, là: • Lấy phát triển nguồn nhân lực có trình độ chất lượng cao làm khâu đột phá; • Lấy việc làm chủ thị trường để mở rộng thị phần, xây dựng đơn vị phát triển ổn định 20 Mục tiêu định hướng nguồn nhân lực “Chiến lược phát triển Công ty” giai đoạn 2018 – 2020 Nguồn nhân lực đạt trình độ chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý, kinh doanh, dịch vụ; ….vì Cơng ty CP thương mại tổng hợp Kon Tum cần có đội ngũ cán đủ trình độ, lực thực nhiệm vụ đưa đơn vị phát triển lên, đơn vị cần thực số sách cụ thể sau: Làm tốt yếu tố đầu vào sách tuyển dụng, đãi ngộ thu hút người tài, người có trình độ vào cơng tác đơn vị Xây dựng đội ngũ cán có lực, có trách nhiệm cao có tâm huyết yêu ngành, yêu nghề để đưa đơn vị ngày phát triển lên Có sách đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quan nói chung cán có triển vọng nói riêng, để quan có đủ đội ngũ cán đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ dài hạn Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nâng cao trình độ cho cán cơng chức, đặc biệt nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty cổ Phần Thƣơng Mại Tổng Hợp Kon Tum Tiếp tục thực đánh giá thành tích nhân viên hàng tháng, đánh giá em ét đề bạt, thuyên chuyển, đánh giá khen thưởng, kỷ luật nhân viên, đánh giá để đào tạo phát triển, hoạch định nguồn nhân lực cho Công ty 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 3.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích Cơng ty 21 3.2.2 Thảo luận, đồng thuận thành tích làm sở triển khai cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 3.2.3 Hồn thiện việc xác định tiêu chí đánh giá 3.2.3.1 Tiêu chí đánh giá yêu cầu trách nhiệm kết thực 3.2.3.2 Tiêu chí đánh giá lực 3.2.4 Hoàn thiện việc xác định phƣơng pháp đánh giá Bước 1: Xác định yêu cầu chủ yếu thực công việc Bước 2: Phân loại chấm điểm mức độ thoả mãn yêu cầu thực công việc Bước 3: Đánh giá tầm quan trọng nhóm yêu cầu hiệu thực công việc nhân viên Bước 4: Đánh giá tổng hợp mức độ hoàn thành hay lực thực nhân viên 3.2.5 Hoàn thiện việc xác định đối tƣợng đánh giá 3.2.6 Hoàn thiện việc xác định thời điểm đánh giá 3.2.7 Hoàn thiện tiến trình thực đánh giá thành tích nhân viên 3.2.7.1 Hồn thành biểu mẫu đánh giá thành tích nhân viên 3.2.7.2 Hồn thiện việc thu thập thơng tin 3.2.7.3 Phỏng vấn đánh giá 3.2.7.4 Phản hồi thông tin 3.2.7.5 Ứng dụng kết đánh giá 22 TÓM TẮT CHƢƠNG Ở chương tác giả trình bày mục tiêu giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cơng ty thời gian tới 23 KẾT LUẬN Đánh giá ác hiệu công việc việc đơn giản khơng có nghĩa khơng thể thực Việc đánh giá nhân viên nhân tố then chốt định hưng thịnh hay trì trệ quan, lãnh đạo cần ác định tầm quan trọng mức độ ảnh hưởng việc đánh giá nhân viên để có giải pháp thích hợp, quan tâm mức đến công tác đánh giá, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt khách quan, đảm bảo tính xác, cơng minh người việc, đảm bảo công b ng công tâm nhân viên, từ hiệu cơng tác đánh giá phát huy tác dụng Từ tiêu chuẩn đến phương pháp, đối tượng thời gian thực đánh giá cần đồng thuận nhân viên lãnh đạo Lãnh đạo cần chấm dứt hình thức đánh giá theo kiểu “bỏ phiếu” cổ điển, không hiệu trước cách để né tránh trách nhiệm đánh giá nhân viên người lãnh đạo Lãnh đạo người giao việc, phân công công việc cho nhân viên - phải quản lý nội dung cách thức xử lý công việc nhân viên để đưa nhận định đánh giá hợp tình, hợp lý Tiêu chuẩn đánh giá cần giải thích, hướng dẫn cho nhân viên nhân viên nhân tố tiến trình đánh giá Lãnh đạo nên lơi nhân viên vào tiến trình đánh giá, vậy, nhân viên dễ chấp nhận kết đánh giá tạo cho nhân viên cảm nhận cơng b ng đánh giá Từ cơng tác đánh giá tạo đồng thuận cao phát huy hiệu hoạt động kinh doanh đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị Cơng ty CP TMTH Kon Tum phát triển vững mạnh Với kiến thức em tiếp thu từ Thầy Cô giáo thực tế làm việc đơn vị em viết Luận Văn: “ Đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Thƣơng Mại Tổng Hợp Kon 24 Tum” Đề tài Luận văn tốt nghiệp em hoàn thành nhờ quan tâm giúp đỡ nhiệt tình Thầy Cơ giáo, đặc biệt hướng dẫn trực tiếp Thầy giáo PGS.TS Lê Văn Huy, đồng thời quan tâm giúp đỡ Ban Giám đốc, anh chị Công ty CPTM TH Kon Tum Tất tận tình kể em xin gửi lời tri ân chân thành cảm tạ./ ... 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CP THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 2.2.1 Mục tiêu đánh giá thành tích Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty chủ yếu nh m... TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty CPTMTH... lý luận đánh giá thành tích nhân viên - Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty CPTMTH Kon Tum - Chương 3: Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty CPTMTH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty CP Thương mại tổng hợp Kon Tum, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty CP Thương mại tổng hợp Kon Tum