Đánh giá năng lực thpt quốc gia Sinh học

100 115 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2019, 19:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ KỲ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MƠN THI: SINH HỌC Hình thức làm bài: Trắc nghiệm Số câu hỏi: 70 câu Thời gian làm bài: 90 phút MỤC LỤC CHƯƠNG I HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Phần I TẾ BÀO HỌC .4 I Nhân tế bào II Thành tế bào vi khuẩn III Ribôxôm IV Nhiễm sắc thể gì? Trình bày cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể .4 V Lục lạp .5 VI Lƣới nội chất .5 VII Bộ máy Gôngi VIII Pha sáng quang hợp Phần II THỰC VẬT HỌC I Hấp thụ ion khoáng rễ II Thành phần dịch mạch gỗ III Dòng mạch gỗ IV Dòng mạch rây V Hƣớng động .7 VI Ứng động: VII Pha sáng trình quang hợp: VIII Quang hợp định suất trồng: IX Nuôi cấy tế bào mô thực vật: .9 X Hô hấp thực vật: Phần III ĐỘNG VẬT HỌC 11 I Tiêu hóa động vật .11 II Hô hấp động vật 11 III Hệ tuần hoàn .13 IV Hệ thần kinh 13 V Sinh trƣởng phát triển động vật 14 Phần IV SINH HỌC PHÂN TỬ 17 A LÍ THUYẾT .17 I Mã di truyền 17 II Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ 18 III Các loại chức ARN .19 IV Quá trình phiên mã (sao mã) 20 V Cấu trúc prôtêin 21 VI Quá trình dịch mã .21 VII Điều hòa hoạt động gen 24 VIII Đột biến gen 26 IX Đại cƣơng nhiễm sắc thể 27 B CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI 28 Phần V QUY LUẬT DI TRUYỀN 41 A Lí thuyết .41 I Quy luật phân li 41 II Quy luật phân li độc lập 42 III Tƣơng tác gen tác động đa hiệu gen 44 IV Quy luật liên kết gen 46 V Quy luật hoán vị gen 47 VI Di truyền giới tính liên kết với giới tính 48 VII Di truyền nhân 50 VIII Ảnh hƣởng môi trƣờng lên biểu gen 51 B PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 52 Phần VI DI TRUYỀN QUẦN THỂ 64 I Khái niệm quần thể 64 II Tần số tƣơng đối alen kiểu gen .64 III Quần thể tự phối .64 IV Quần thể giao phối ngẫu nhiên 65 V Định luật Hacđi-Vanbec 65 VI Điều kiện nghiệm định luật Hacđi-Vanbec .65 VII Ý nghĩa định luật Hacđi-Vanbec 65 Phần VII DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG 66 I Giới thiệu nguồn gen tự nhiên nhân tạo 66 II Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp 66 Phần VIII TIẾN HOÁ 68 I Tiến hóa lớn vấn đề phân loại giới sống 68 II Một số nghiên cứu thực nghiệm tiến hóa 68 III Nguồn gốc chung chiều hƣớng tiến hóa sinh giới 68 Phần IX SINH THÁI HỌC 70 I Khái niệm 70 II Các thành phần cấu trúc hệ sinh thái 70 III Các kiểu hệ sinh thái 70 CHƯƠNG II GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ THI 71 CHƯƠNG III ĐỀ THI MẪU 72 CHƯƠNG IV ĐÁP ÁN ĐỀ THI MẪU 89 CHƯƠNG I HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Phần I TẾ BÀO HỌC I Nhân tế bào I.1 Vùng nhân tế bào nhân sơ Vùng nhân tế bào nhân sơ không đƣợc bao bọc lớp màng chứa phân tử ADN dạng vòng Vì thế, tế bào loại đƣợc gọi tế bào nhân sơ (chƣa có nhân hồn chỉnh với lớp màng bao bọc nhƣ tế bào nhân thực) Ngoài ADN vùng nhân, số tế bào vi khuẩn có thêm nhiều phân tử ADN dạng vòng nhỏ khác đƣợc gọi plasmit Tuy nhiên, plasmit vật chất di truyền tối cần thiết tế bào nhân sơ thiếu chúng tế bào sinh trƣởng bình thƣờng I.2 Nhân tế bào nhân thực Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đƣờng kính khoảng µm, đƣợc bao bọc lớp màng, bên dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) nhân II Thành tế bào vi khuẩn Phần lớn tế bào nhân sơ có thành tế bào Thành phần hóa học quan trọng cấu tạo nên thành tế bào loài vi khuẩn peptiđôglican (cấu tạo từ chuỗi cacbohiđrat liên kết với đoạn pôlipeptit ngắn) Thành tế bào quy định hình dạng tế bào Dựa vào cấu trúc thành phần hóa học thành tế bào, vi khuẩn đƣợc chia thành loại: Gram dƣơng Gram âm Khi nhuộm phƣơng pháp nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dƣơng có màu tím, vi khuẩn Gram âm có màu đỏ Biết đƣợc khác biệt sử dụng loại thuốc kháng sinh đặc hiệu để tiêu diệt loại vi khuẩn gây bệnh III Ribôxôm Ribôxôm bào quan màng bao bọc Nó có cấu tạo gồm số loại rARN nhiều prôtêin khác Ribôxôm bào quan chuyên tổng hợp prôtêin tế bào Số lƣợng ribơxơm tế bào lên tới vài triệu IV Nhiễm sắc thể gì? Trình bày cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể - Nhiễm sắc thể (NST) cấu trúc mang gen tế bào quan sát thấy chúng dƣới kính hiển vi - Cấu trúc siêu hiển vi NST: + NST đƣợc cấu tạo thành phần: ADN + prôtêin loại histon + Phân tử ADN có đƣờng kính 2nm, gồm 146 cặp nuclêơtit quấn quanh khối prơtêin (8 phân tử histon) 7/4 vòng  nuclêơxơm + Nhiều nuclêôxôm liên kết với (mức xoắn 1) sợi (chiều ngang 11nm) (Giữa nuclêôxôm liên tiếp đoạn ADN phân tử prôtêin histon) + Sợi cuộn xoắn bậc  sợi nhiễm sắc (30nm) + Sợi nhiễm sắc cuộn xoắn bậc  sợi siêu xoắn (300nm) + Sợi siêu xoắn kết đặc  crômatit (700nm) V Lục lạp Lục lạp bào quan có tế bào thực vật Lục lạp có lớp màng bao bọc Bên lục lạp chứa chất hệ thống túi dẹt đƣợc gọi tilacôit Các tilacôit xếp chồng lên tạo thành cấu trúc gọi grana Các grana lục lạp đƣợc nối với hệ thống màng Trên màng tilacôit chứa nhiều chất diệp lục enzim quang hợp Trong chất lục lạp có ADN ribơxơm Lục lạp chứa chất diệp lục có khả chuyển đổi lƣợng ánh sáng thành lƣợng hóa học VI Lưới nội chất Lƣới nội chất hệ thống màng bên tế bào tạo nên hệ thống ống xoang dẹp thông với Ngƣời ta chia lƣới nội chất thành loại lƣới nội chất trơn lƣới nội chất hạt Lƣới nội chất hạt có đính hạt ribơxơm lƣới nội chất trơn khơng có gắn ribơxơm Lƣới nội chất hạt có đầu đƣợc liên kết với màng nhân, đầu nối với hệ thống lƣới nội chất trơn Chức lƣới nội chất hạt tổng hợp prôtêin tiết ngồi tế bào nhƣ prơtêin cấu tạo nên màng tế bào Lƣới nội chất trơn có đính nhiều loại enzim tham gia vào q trình tổng hợp lipit, chuyển hóa đƣờng phân hủy chất độc hại thể VII Bộ máy Gôngi Bộ máy Gôngi chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhƣng tách biệt với Bộ máy Gơngi đƣợc ví nhƣ phân xƣởng lắp ráp, đóng gói phân phối sản phẩm tế bào Prôtêin đƣợc tổng hợp từ ribôxôm lƣới nội chất đƣợc bao bọc túi tiết đƣợc vận chuyển đến máy Gôngi Tại đây, chúng liên kết với số chất khác, đƣợc đóng gói chuyển đến màng sinh chất, túi tiết nhập với màng sinh chất để giải phóng prơtêin khỏi tế bào VIII Pha sáng quang hợp Trong pha sáng, lƣợng sánh sáng đƣợc hấp thụ chuyển thành dạng lƣợng liên kết hóa học ATP NADPH Vì vậy, pha đƣợc gọi giai đoạn chuyển hóa lƣợng ánh sáng Quá trình hấp thụ lƣợng ánh sáng thực đƣợc nhờ hoạt động phân tử sắc tố quang hợp Sau đƣợc sắc tố quang hợp hấp thụ, lƣợng đƣợc chuyển vào loạt phản ứng ơxi hóa khử chuỗi chuyền êlectron quang hợp Chính nhờ hoạt động chuỗi chuyền êlectron quang hợp mà ATP NADPH đƣợc tổng hợp Các sắc tố quang hợp thành phần chuỗi chuyền êlectron quang hợp đƣợc định vị màng tilacôit lục lạp Chúng đƣợc xếp thành phức hệ có tổ chức, nhờ trình hấp thụ chuyển hóa lƣợng ánh sáng xảy có hiệu O2 đƣợc tạo pha sáng có nguồn gốc từ phân tử nƣớc Pha sáng quang hợp đƣợc tóm tắt sơ đồ dƣới đây: Năng lƣợng ánh sáng đƣợc hấp thụ nhờ sắc tố quang hợp + H2O + NADP+ + ADP + Pi NADPH + ATP + O2 Ví dụ: Cấu trúc dƣới khơng có nhân tế bào là: A Chất dịch nhân B Nhân C Bộ máy Gôngi D Nhiễm sắc thể Đáp án (C) Cấu trúc khơng có nhân tế bào máy Gơngi nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đƣờng kính khoảng µm, đƣợc bao bọc lớp màng, bên dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) nhân Bộ máy Gôngi nằm tế bào chất Bộ máy Gôngi chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhƣng tách biệt với Bộ máy Gơngi đƣợc ví nhƣ phân xƣởng lắp ráp, đóng gói phân phối sản phẩm tế bào Prôtêin đƣợc tổng hợp từ ribôxôm lƣới nội chất đƣợc bao bọc túi tiết đƣợc vận chuyển đến máy Gôngi Tại đây, chúng liên kết với số chất khác, đƣợc đóng gói chuyển đến màng sinh chất, túi tiết nhập với màng sinh chất để giải phóng prơtêin khỏi tế bào Phần II THỰC VẬT HỌC I Hấp thụ ion khoáng rễ Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ theo hai chế: thụ động chủ động - Cơ chế thụ động: Một số ion khoáng xâm nhập theo chế thụ động: từ đất (nơi có nồng độ ion cao) vào tế bào lơng hút (nơi nồng độ ion thấp hơn) - Cơ chế chủ động: Một số ion khoáng mà có nhu cầu cao, ví dụ, ion kali, di chuyển ngƣợc chiều građien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo chế chủ động, đòi hỏi phải tiêu tốn lƣợng ATP từ hô hấp II Thành phần dịch mạch gỗ Dịch mạch gỗ gồm chủ yếu nƣớc, ion khống, ngồi có chất hữu (axit amin, amit, vitamin, hoocmôn nhƣ xitôkinin, ancalơit…) đƣợc tổng hợp rễ III Dòng mạch gỗ Động lực đẩy dòng mạch gỗ + Lực đẩy (áp suất rễ) + Lực hút thoát nƣớc lá: nƣớc vào khơng khí, tế bào khí khổng bị nƣớc hút nƣớc từ tế bào nhu mơ bên cạnh Đến lƣợt mình, tế bào nhu mô lại hút nƣớc từ mạch gỗ Cứ nhƣ vậy, xuất lực hút từ đến tận rễ + Lực liên kết phân tử nƣớc với với thành mạch gỗ: nhờ có lực liên kết đảm bảo dòng mạch gỗ liên tục IV Dòng mạch rây - Cấu tạo mạch rây: gồm tế bào sống ống rây (tế bào hình rây) tế bào kèm - Thành phần dịch mạch rây: gồm chủ yếu saccarôzơ, axit amin, vitamin, hoocmôn thực vật, số hợp chất hữu khác (nhƣ ATP…), số ion khoáng đƣợc sử dụng lại, đặc biệt nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8,0 – 8,5 - Động lực dòng mạch rây: Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp vào ống rây từ ống rây vào ống rây khác qua lỗ rây Động lực dòng mạch rây chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (nơi saccarơzơ đƣợc tạo thành) có áp suất thẩm thấu cao quan chứa (nơi saccarôzơ đƣợc sử dụng hay đƣợc dự trữ) có áp suất thẩm thấu thấp Mạch rây nối tế bào quan nguồn với tế bào quan chứa giúp dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp V Hướng động - Hƣớng động: hình thức phản ứng quan thực vật tác nhân kích thích từ hƣớng xác định Hƣớng phản ứng đƣợc xác định hƣớng tác nhân kích thích Có hai loại hƣớng động chính: hƣớng động dƣơng (sinh trƣởng hƣớng tới nguồn kích thích) hƣớng động âm (sinh trƣởng theo hƣớng tránh xa nguồn kích thích) Hƣớng động dƣơng xảy tế bào phía khơng đƣợc kích thích sinh trƣởng nhanh so với tế bào phía đƣợc kích thích Nhờ đó, phía khơng đƣợc kích thích quan sinh trƣởng dài làm cho quan uốn cong phía nguồn kích thích Còn hƣớng động âm, trình xảy theo hƣớng ngƣợc lại - Các kiểu hƣớng động: + Hướng sáng: hƣớng sáng thân sinh trƣởng thân (cành) hƣớng phía ánh sáng: thân uốn cong phía nguồn sáng Nhƣ vậy, thân có hƣớng sáng dƣơng Rễ uốn cong theo hƣớng ngƣợc lại Rễ có hƣớng sáng âm + Hướng trọng lực: phản ứng trọng lực gọi hƣớng trọng lực Đỉnh rễ sinh trƣởng hƣớng theo hƣớng trọng lực gọi hƣớng trọng lực dƣơng Đỉnh thân sinh trƣởng theo hƣớng ngƣợc lại hƣớng trọng lực gọi hƣớng trọng lực âm Phản ứng kích thích từ phía trọng lực phản ứng sinh trƣởng uốn cong xảy miền sinh trƣởng dãn dài tế bào thân rễ Thân rễ đƣợc đặt nằm ngang máy hồi chuyển uốn cong hƣớng động mà tiếp tục sinh trƣởng theo hƣớng nằm ngang + Hướng hóa: phản ứng sinh trƣởng hợp chất hóa học gọi hƣớng hóa Vận động hƣớng hóa đƣợc phát rễ, ống phấn, lơng tuyến gọng vó ăn trùng khác Các hóa chất axit, kiềm, muối khống, chất hữu cơ, hoocmôn, chất dẫn dụ hợp chất khác Hƣớng hóa dƣơng quan sinh trƣởng hƣớng tới nguồn hóa chất Hƣớng hóa âm quan sinh trƣởng theo hƣớng ngƣợc lại, nghĩa tránh xa nguồn hóa chất + Hướng nước: sinh trƣởng rễ hƣớng tới nguồn nƣớc Hƣớng hóa hƣớng nƣớc xác định sinh trƣởng rễ hƣớng tới nguồn nƣớc phân bón + Hướng tiếp xúc: phản ứng sinh trƣởng tiếp xúc Phần lớn lồi dây leo nhƣ nho, bầu, bí,…có tua quấn Tua quấn (thực chất bị biến dạng) vƣơn thẳng tiếp xúc với giá thể Sự tiếp xúc kích thích sinh trƣởng kéo dài tế bào phía ngƣợc lại (phía khơng tiếp xúc) tua làm cho quấn quanh giá thể Các lồi dùng tua quấn để quấn lấy vật cứng tiếp xúc VI Ứng động: hình thức phản ứng trƣớc tác nhân kích thích khơng định hƣớng VII Pha sáng trình quang hợp:là pha chuyển hóa lƣợng ánh sáng đƣợc diệp lục hấp thụ thành lƣợng liên kết hóa học ATP NADPH VIII Quang hợp định suất trồng:quang hợp định khoảng 90 – 95% suất trồng, phần lại – 10 % chất dinh dƣỡng khoáng Một số khái niệm liên quan đến suất trồng: + Năng suất sinh học tổng lƣợng chất khô tích lũy đƣợc ngày gieo trồng suốt thời gian sinh trƣởng + Năng suất kinh tế phần suất sinh học đƣợc tích lũy quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa sản phẩm có giá trị kinh tế ngƣời lồi Ví dụ, lồi trồng họ Hòa thảo, phần vật chất khô hạt tổng khối lƣợng khô quan mặt đất vào thời điểm thu hoạch biến động giới hạn từ 25% (các giống ngô, lúa mì đen) đến 50% (cây lúa), họ Đậu: khoảng từ 30% (cây đậu tƣơng) đến 60% (đậu cô ve) Bằng đƣờng chọn lọc phân bố chất đồng hóa vào hạt, ngƣời ta thành công việc nâng cao phần khối lƣợng hạt tổng khối lƣợng ngô từ 24% đến 47%, lúa từ 43% đến 57% IX Ni cấy tế bào mơ thực vật: Đó nuôi cấy tế bào lấy từ phần khác thể thực vật nhƣ củ, lá, đỉnh sinh trƣởng, bao phấn, hạt phấn, túi phôi…trên môi trƣờng dinh dƣỡng thích hợp dụng cụ thủy tinh để tạo Tất thao tác phải đƣợc thực điều kiện vô trùng Sau đó, đƣợc chuyển trồng đất Cơ sở sinh lí cơng nghệ ni cấy tế bào mơ thực vật tính tồn tế bào (là khả tế bào đơn lẻ phát triển thành nguyên vẹn hoa kết hạt bình thƣờng) X Hơ hấp thực vật: trình chuyển đổi lƣợng tế bào sống Trong đó, phân tử cacbohiđrat bị phân giải đến CO2 H2O, đồng thời lƣợng đƣợc giải phóng phần lƣợng đƣợc tích lũy ATP - Phƣơng trình tổng quát: C6H12O6 + 6O2 CO2+ lƣợng (nhiệt + ATP) - Vai trò hô hấp thể thực vật: + Năng lƣợng đƣợc thải dạng nhiệt cần thiết để trì nhiệt độ thuận lợi cho hoạt động sống thể + Năng lƣợng đƣợc tích lũy ATP đƣợc dùng để: vận chuyển vật chất cây, sinh trƣởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa hƣ hại tế bào… - Con đƣờng hô hấp thực vật Phân giải kị khí (đƣờng phân lên men) - Xảy rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nƣớc hay điều kiện thiếu O2 - Diễn tế bào chất gồm hai trình: + Đƣờng phân q trình phân giải glucơzơ  axit piruvic ATP + Lên men axit piruvic lên men tạo thành rƣợu êtilic CO2 tạo thành axit lactic Phân giải hiếu khí (đƣờng phân hơ hấp hiếu khí) - Xảy mạnh mơ, quan hoạt động sinh lí mạnh nhƣ: hạt nảy mầm, hoa nở… - Hơ hấp hiếu khí diễn chất ti thể gồm hai q trình: + Chu trình Crep: có ơxi, axit piruvic từ tế bào chất vào ti thể, axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep bị ơxi hóa hồn tồn + Chuỗi chuyền êlectron: hiđrơ tách từ axit piruvic chu trình Crep đƣợc chuyển đến chuỗi chuyền êlectron, đến ơxi tạo thành nƣớc tích lũy đƣợc 36 ATP - Từ phân tử glucôzơ qua phân giải hiếu khí giải phóng 38 ATP nhiệt lƣợng So sánh hiệu lƣợng hô hấp hiếu khí so với phân giải kị khí Hơ hấp hiếu khí tích lũy đƣợc nhiều lƣợng Từ phân tử glucôzơ đƣợc sử dụng hô hấp: qua phân giải hiếu khí thu đƣợc 38 ATP, qua phân giải kị khí thu đƣợc ATP Vậy, hơ hấp hiếu khí hiệu hơ hấp kị khí 19 lần mặt lƣợng Q trình lên men thể thực vật diễn nào? A Thuốc diệt muỗi loại tác nhân gây đột biến, làm xuất alen kháng thuốc quần thể muỗi B Thuốc diệt muỗi tạo điều kiện cho đột biến phát sinh đƣợc tích lũy, làm tăng tần số alen kháng thuốc quần thể C Thuốc diệt muỗi gây đột biến đa hiệu vừa có khả kháng thuốc, vừa làm tăng sức sinh sản muỗi D Thuốc diệt muỗi làm tăng tần số alen kháng thuốc vốn xuất từ trƣớc quần thể muỗi SINH THÁI CÂU Câu 59 Bảo tồn đa dạng sinh học cần thiết lý sau đây: 1) Phục vụ cho nhu cầu sử dụng loài ngƣời nhƣ thực phẩm, dƣợc phẩm v.v 2) Đảm bảo nguồn gen quan trọng cho tiến hóa lồi ngƣời 3) Duy trì sinh trạng thái hỗ trợ cho sống ngƣời; 4) Đảm bảo đa dạng hệ sinh thái đảm bảo phát triển bền vững A B C D 1, 3, 1, 2, 2, 3, 3, Câu 60 Phytophthora ramorum ký sinh gây bệnh sồi Ngƣời ta thấy sinh vật di chuyển 650 km vòng 10 năm Virus West Nile lây lan từ New Yorl tới 46 bang khác toàn nƣớc Mỹ vòng năm Tốc độ di cƣ khác thể gây bệnh liên quan đến: A mức độ gây bệnh loài B di chuyển vật chủ C kích thƣớc nhỏ virus D miễn dich tự nhiên PHẦN IV – SUY LUẬN TỔNG HỢP CAO THỰC VẬT CÂU Câu 61 Nội dung sau sai? A Thực vật C4 có hai loại lục lạp: Lục lạp tế bào mô giậu lục lạp tế bào bao bó mạch B Hiệu quang hợp nhóm thực vật đƣợc xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM C Ở nhóm thực vật khác nhau, pha tối diễn khác chất nhận CO2 sản phẩm cố định CO2 D Ở thực vật CAM giai đoạn đầu cố định CO2 thực vào ban đêm Giai đoạn cố định CO2 theo chu trình Canvin thực vào ban ngày 85 ĐỘNG VẬT CÂU Câu 62 Theo chế trì cân nội mơi trình tự sau hợp lí? A Kích thích tiếp nhận điều khiển trả lời liên hệ ngƣợc tiếp nhận B Kích thích tiếp nhận trả lời điều khiển liên hệ ngƣợc tiếp nhận C Kích thích tiếp nhận liên hệ ngƣợc tiếp nhận điều khiển trả lời D Kích thích tiếp nhận liên hệ ngƣợc điều khiển trả lời tiếp nhận SHPT CÂU Câu 63 Ngƣời ta mang tế bào E coli từ môi trƣờng nuôi cấy chứa đồng vị phóng xạ P32 sang ni mơi trƣờng bình thƣờng Giả thiết tế bào phân chia nhau, thời điểm, sau thời gian, ngƣời ta tách chiết ADN nhân các phân tử ADN đƣợc tách chiết nguyên vẹn Kết cho thấy tỉ lệ số phân tử ADN chứa P32 3,125% Vậy tổng số tế bào đƣợc tách chiết ADN số lần phân chia tế bào ban đầu tƣơng ứng là: A 576; B 288; C 288; D 576; QUY LUẬT DI TRUYỀN CÂU Câu 64 Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ cánh hoa loài xảy theo sơ đồ sau: Enzym A Chất có màu trắng Enzym B Sắc tố xanh Sắc tố đỏ Để chất màu trắng chuyển đổi thành sắc tố xanh cần có enzim A gen A qui định, alen a khơng có khả tạo enzim có hoạt tính Để chuyển sắc tố xanh thành sắc tố đỏ cần có alen qui định enzim B có chức năng, alen b khơng tạo đƣợc enzim có hoạt tính Gen A, B thuộc nhiễm sắc thể khác Cho hoa xanh chủng lai với hoa trắng chủng có kiểu gen aa đƣợc F1 Sau cho F1 tự thụ phấn tạo F2 Nếu lấy ngẫu nhiên F2 non để trồng xác suất để cho hoa trắng bao nhiêu: A B C D 0,4375 0,250 0,650 0,1875 DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÂU Câu 65 Trong quần thể lồi động vật, xét lơcut gen có hai alen A a Ở hệ xuất phát P: Giới đực có 860 cá thể, có 301 cá thể có kiểu gen AA; 129 cá thể có kiểu gen aa 86 Các cá thể đực giao phối ngẫu nhiên với cá thể quần thể Khi quần thể đạt tới trạng thái cân thành phần kiểu gen quần thể 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Biết rằng, tỉ lệ đực quần thể : Nhận định sau nói quần thể trên? A Quần thể đạt tới trạng thái cân hệ F1 B Ở hệ (P), tần số alen a giới chiếm tỉ lệ 20% C Ở F1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 9% D Ở F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 46% TIẾN H A CÂU Câu 66 Một số cá thể lồi thực vật quang hợp có tính kháng thuốc diệt cỏ đặc tính di truyền đƣợc, số cá thể khác loài không kháng với thuốc diệt cỏ Kết hợp cách dƣới hiệu việc thay cá thể không kháng thuốc diệt cỏ cá thể kháng thuốc diệt cỏ: có mặt thuốc diệt cỏ môi trƣờng trì điều kiện thích hợp hệ khơng có mặt thuốc diệt cỏ mơi trƣờng trì điều kiện thích hợp nhiều hệ A B C D và 3 SINH THÁI CÂU Câu 67 Những câu nói chu trình sinh địa hóa bao gồm : Một chu trình sinh địa hố gồm có phần: tổng hợp chất, tuần hồn vật chất tự nhiên, phân giải lắng đọng phần vật chất đất, nƣớc Chu trình sinh địa hố chu trình trao đổi chất hệ sinh thái Cacbon vào chu trình sinh địa hóa dƣới dạng CO2, thơng qua quang hợp Ni-tơ vào chu trình sinh địa hóa dƣới dạng N2 Chu trình sinh địa hóa nƣớc phụ thuộc vào thảm thực vật A B C D 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 87 PHẦN V - KHĨ SHPT CÂU Câu 68 Giảm phân hình thức phân bào xảy loại tế bào sau đây? A Tế bào sinh dƣỡng B Tế bào sinh dục chín C Tế bào sinh dục sơ khai D Tế bào xôma QLDT CÂU Câu 69 Ở loài thực vật, ba gen a, b, c liên kết với NST thƣờng Phân tích tỉ lệ giao tử cá thể dị hợp tử cặp gen (AaBbCc) ghi nhận đƣợc: ABC: 530; ABc: 2; Abc: 90; AbC:30 abc: 525; abC:3; aBC: 98; aBc: 45 Nhƣ trình tự xếp gen NST đƣợc xác định A Chƣa xác định đƣợc B abc C acb D bac SINH THÁI CÂU Câu 70 Các nhà sinh thái học đặc biệt quan tâm tới sinh vật gây bệnh vì: A hoạt động ngƣời vận chuyển sinh vật gây bệnh vòng quanh giới với tốc độ báo động B sinh vật gây bệnh tiến hóa nhanh chƣa thấy lịch sử C sinh vật chủ khơng thích ứng kịp để phản ứng lại sinh vật gây bệnh D công nghệ cho ph p nhà vi sinh vật học phát nhiều vi sinh bệnh 88 CHƯƠNG IV ĐÁP ÁN ĐỀ THI MẪU PHẦN I – DỄ NHẬN BIẾT KIẾN THỨC TẾ BÀO CÂU Câu Đáp án C: Nhân chứa ADN- ARN ; Ti thể : ADN- ARN ; Ribosom : ARN Câu Đáp án D Q trình tự nhân đơi ADN xảy kì trung gian, pha S Tất kiện lại xảy phân chia nhân THỰC VẬT CÂU Câu Đáp án C Nhiệt độ mơi trường cao, gió mạnh, độ ẩm thấp q trình nước mạnh Câu Đáp án B Diễn hoạt động tầng sinh bần → mô phân sinh bên thực hiện.Mô phân sinh bên mô phân sinh thứ cấp đảm nhận sinh trưởng thứ cấp làm tăng đường kính thân, cành, rễ Các đặc điểm lại sinh trưởng sơ cấp mô phân sinh sơ cấp (đỉnh, chồi đỉnh) thực để làm cho thực vật tăng chiều dài thân, cành, rễ ĐỘNG VẬT CÂU Câu Đáp án D: Xinap diện tiếp xúc tế bào thần kinh với hay với tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến…) Câu Đáp án C Sinh trưởng phát triển động vật gồm dạng:   Phát triển khơng qua biến thái: non có cấu tạo giống trưởng thành( có động vật có xương sống số động vật không xương sống) Phát triển có qua biến thái: - Biến thái hồn tồn: non có cấu tạo đặc điểm sinh lí khác hoàn toàn so với trưởng thành - Biến thái khơng hồn tồn: non có cấu tạo giống trưởng thành phải qua nhiều lần lột xác 89 SHPT câu Câu Đáp án D: Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, liên quan đến vài cặp nuclêơtít → Gây nên biến đổi nhỏ cấu trúc gen Đột biến nhiễm sắc thể gây hậu di truyền lớn Câu 8: Đáp án D:Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5’  3’ phân tử mARN mạch gốc phân tử ADN Câu Đáp án C gen điều hoà mang thơng tin mã hố protein điều hồ có chức kiểm soát hoạt động gen cấu trúc ; gen cấu trúc mang thơng tin mã hố loại protein tham gia vào chức sinh lí thể Câu 10 Đáp án B Gen bình thường : N=1800→A= 270; G = 630; Gen đột biến có: A/G = 0,4218 giảm so với A/G gen bình thường, chiều dài khơng đổi → Đột biến thay : thay x cặp A - T = x G - X → x =3 →A= 267 G = 633 →H = 2433 Câu 11 Đáp án A Tác nhân gây đột biến Acridin chèn vào mạch khn q trình nhân đơi ADN gây đột biến thêm cặp nuclêơtít, chèn vào mạch tổng hợp q trình nhân đơi ADN gây đột biến cặp nuclêơtít Câu 12 Đáp án B: Trong nhân lên ADN sinh vật cần đoạn mồi làm từ ribonucleotit ngắn ARN polimeraza tạo nên để tạo đầu 3’OH tự cho ADN polimeraza tiếp tục xúc tác tạo chuỗi polinucleotit QUY LUẬT DI TRUYỀN 10 CÂU Câu 13 Đáp án A: Sản phẩm gen cấu trúc chuỗi polypéptít, chuỗi polypéptít cấu trúc thành phân tử prôtêin, phân tử prôtêin qui định tính trạng thể sinh vật Trong tượng tương tác gen hoạt động tương tác, phối hợp phân tử protein qui định tính trạng thể sinh vật Câu 14 Đáp án B: 90 - Phép lai phương án b cho kết đời với tỉ lệ mắt đỏ : mắt trắng P: XAXa XAY × GP: XA, Xa F1: XAXA : XAXa : XAY : XaY ruồi mắt đỏ XA, Y ruồi mắt trắng Câu 15 Đáp án B: Menden đưa giả thuyết nhân tố di truyền cặp phân li giao tử với xác suất nhau, nên giao tử chứa hai nhân tố di truyền (alen) bố mẹ Menden gọi giao tử khiết Câu 16 Đáp án B: 1,4,6, 7, 8, 10, 11  bệnh, tật di truyền phân tử liên quan đến đột biến gen gen 2, 3, 5, 12→các bệnh tật liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể →bệnh vi rut Câu 17 Đáp án C Đặc trưng sinh sản hữu có giảm phân tạo giao tử có thụ tinh tạo hợp tử.Bố mẹ khơng truyền cho tính trạng có sẵn mà di truyền kiểu gen →biểu kiểu hình Câu 18 Đáp án B Sự tiếp hợp nhiễm sắc thể dẫn đến trao đổi chéo xảy giảm phân chế tượng hốn vị gen Điều khơng phản ánh tần số hốn vị gen khơng vượt q 50% Câu 19 Đáp án D: khơng thể có nhóm máu O (IOIO), người vợ khơng thể cho giao tử IO Câu 20 Đáp án C: Cùng đồng hợp tử giao cho kiểu hình đời con, cặp gen dị hợp tử phân ly độc lập tạo hai kiểu hình đời con, tổ hợp cặp phân li độc lập dẫn tới tổ hợp kiểu hình khác Như kết là:2x2x1x2xx1x2= 16 Câu 21 Đáp án A Dùng phép lai thuận nghịch để phát quy luật di truyền: kết lai thuận nghịch khác nhau, tỉ lệ kiểu hình đực khơng giống nhau; nhiễm sắc thể giới tính giới tính ngồi việc mang gen quy định giới tính mang gen quy định tính trạng thường liên kết với giới tính 91 Câu 22 Đáp án B Các tế bào giảm phân bình thường tạo hai loại giao tử là: X, Y.- Các tế bào giảm phân bất thường kỳ sau giảm phân I tạo hai loại giao tử là: XY, O DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÂU Câu 23 Đáp án D: Quần thể tự phối có cấu trúc di truyền thay đổi theo hướng tần số kiểu gen dị hợp giảm dần, tần số kiểu gen đồng hợp tăng dần Do tần số kiểu gen đồng hợp tăng làm phân hóa thành dòng có kiểu gen khác DI TRUYỀN CHON GIỐNG CÂU Câu 24 Đáp án C: - Hiện tượng ưu lai giải thích giả thuyết siêu trội: Cá thể lai dị hợp nhiều cặp gen ưu lai cao - Khi lai dòng khác lai F1 thường có kiểu gen dị hợp nhiều cặp gen (ưu lai cao nhất) sau giảm dần hệ F2, F3… Câu 25 Đáp án B Vì AaBbDdEe → 2n loại giao tử , đa bội hố →16 dòng AaBBDdEe → AabbDDEE →2 AAbbDdEe→4 TIẾN HÓA CÂU Câu 26 Đáp án A: - Trong kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh, khí hậu khơ, biển thu hẹp dẫn đến tuyệt diệt khủng long cuối kỷ Thực vật tiến hóa theo hướng thích nghi với khí hậu khơ cách xuất thực vật hạt kín (thực vật có hoa) Câu 27 Đáp án C Các đáp án (a, b, d) chứng sinh học phân tử: - Vật chất mang thơng tin di truyền lồi sinh vật axit nucleic( ADN hay ARN; cấu tạo từ 4loại đơn phân A,T,G,X hay A,T,G,X) - Protein cấu tạo từ 20 loại axit amin - Hầu hết loài sử dụng chung mã di truyền… Câu 28 Đáp án D Đấu tranh sinh tồn động lực q trình tiến hóa 92 Câu 29 Đáp án C: Đơn vị tiến hóa sở quần thể đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản loài tự nhiên, đa hình kiểu gen kiểu hình, cấu trúc di truyền ổn định, cách ly tương quần thể khác lồi, có khả biến đổi vốn gen tác dụng nhân tố tiến hoá SINH THÁI CÂU Câu 30 Đáp án A : môi trường vô sinh bao gồm yếu tố vật lý hóa học ánh sáng, nhiệt độ, độ pH, đất, nước Câu 31 Đáp án C : tháp số lượng tháp sinh thái xây dựng nên dựa vào số lượng cá thể bậc sinh thái Tháp số lượng có nhiều hình dạng khác nhau, đỉnh nhỏ, đỉnh lớn tùy vào cấu trúc quần xã Câu 32 Đáp án B: Quần xã có độ đa dạng cao, số lượng loài nhiều, mối quan hệ lồi chặt chẽ cấu trúc ổn định Câu 33 Đáp án B Hệ sinh thái nhân tạo có số lồi ít, độ đa dạng hệ sih thái tự nhiên → chuỗi thức ăn ngắn lưới thức ăn đơn giản Câu 34 Đáp án C: Giun đất phân giải thu nhận lượng từ mùn đất chất hữu có sẵn thành chất vô Câu 35 Đáp án B, việc tăng hay giảm số lượng di cư làm giảm giữ nguyên số lượng cá thể trưởng thành không làm tăng giá trị Tăng tỉ lệ sinh làm tăng tổng số thể quần thể nói chung iệc tăng nhập cư làm tăng số cá thể trưởng thành quần thể PHẦN II- SUY LUẬN TỔNG HỢP TẾ BÀO CÂU Câu 36 Đáp án B Kháng nguyên chất lạ, thường protein, xâm nhập vào thể kích thích thể tạo đáp ứng miễn dịch (kháng thể →thực chất có chất protein sản xuất để đáp lại xâm nhập kháng nguyên( vi rút hay vi khuẩn…) 93 Câu 37 Đáp án B Trong tế bào thể sinh vật nước chiếm tỉ lệ cao; có vai trò quan trọng: dung môi, môi trường khuyếch tán môi trường phản ứng, nguyên liệu cho phản ứng THỰC VẬT CÂU Câu 38 Đáp án A: Tất trình khác bị ảnh hưởng rõ nét ánh sáng- tác động tới trình quang hợp- tổng hợp dự trữ chất sống cần thiết cho hoạt động ĐỘNG VẬT CÂU Câu 39 Đáp án D Phổi loài thú có nhiều phế nang nên tỉ lệ diện tích bề mặt trao đổi khí/thể tích thể lơn → Hiệu trao đổi khí cao SHPH CÂU Câu 40 Đáp án A (1) Sai (sinh vật nhân thực); (4) sai( NST nhân đôi→NST kép, gồm cromatit dính tâm động… ) Câu 41 Đáp án B Vùng khởi động trình tự nucleotit đặc biệt giúp enzym ARN – polymeraza nhận biết, khởi động điều hòa q trình phiên mã - Nếu vùng P bị đột biến dẫn đến việc enzym ARN – polymeraza khơng nhận biết, khởi động điều hòa q trình phiên mã QLDT CÂU Câu 42 Đáp án C - Kết thu 100% ruồi mắt đỏ, cánh bình thường; 50% ruồi đực mắt đỏ, cánh bình thường : 50% ruồi đực mắt trắng, cánh xẻ → Tính trạng mắt đỏ ln di truyền tính trạng cánh bình thường; tính trạng mắt trắng ln di truyền tính trạng cánh xẻ - Tỉ lệ phân ly kiểu hình hai giới khơng đồng → có di truyền liên kết với giới tính → Phương án c hợp lý Câu 43 Đáp án D F1: XXX : XXY : XO : OY (chết) 94 DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÂU Câu 44 Đáp án C - Khi quần thể trạng thái cân bằng: 2pq = 8q2 → p - 4q = P + q =1 → q = 0,2 DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG CÂU Câu 45 Đáp án C 1- Sai ADN tái tổ hợp từ gen cần chuyển plasmit chuyển vào tế bào vi khuẩn phương pháp biến nạp 3- Sai gen tổng hợp insulin lây từ TB người 5- Sai thể truyền thể thực khuẩn phage TIẾN HÓA CÂU Câu 46 Đáp án A: Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sinh sản quần thể, khả để lại gen cho đời sau Câu 47 Đáp án A: loài hình thành gian đoạn muộn sau q trình tiến hóa chúng có quan hệ gần với nhau, chúng có khả cao hình thành từ lồi cũ q trình tiến hóa Gen lồi truyền sang qu gen lồi thơng qua giao phối khác lồi Sự cách ly sinh sản khơng hồn tồn SINH THÁI CÂU Câu 48 Đáp án A : lồi có giớ hạn sinh thái rộng nhân tố sinh thái nói chung thường thích ứng với nhiều điều kiện môi trường khác nhau, chúng sinh trưởng sinh sản tốt điều kiện khác nhau, phân bố rộng kích thước quần thể thường lớn Câu 49 Đáp án B: cào cào chuỗi thức ăn cạn sinh vật tiêu thụ bậc 1, chúng ăn thực vật hay sinh vật tự dư ng Trong chuỗi thức ăn nước, động vật phù du sinh vật tiêu thụ bậc 1, chúng ăn thực vật phù du, vi sinh vật Do lồi có mức dinh dư ng ngang PHẦN III – SUY LUẬN TỔNG HỢP TƯƠNG ĐỐI CAO THỰC VẬT CÂU 95 Câu 50 Đáp án A Do phân bố không đồng hoocmôn sinh trưởng dẫn đến sinh trưởng không tế bào hai phía quan Các tế bào phía khơng tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc ĐỘNG VẬT CÂU Câu 51 Đáp án C: - Chuỗi phản xạ mối liên hệ thiết lập nơron thần kinh - Chuỗi phản xạ có điều kiện hình thành thơng qua q trình học tập rút kinh nghiệm có nên không rèn luyện SHPT CÂU Câu 52 Đáp án B Đây trình sinh tổng hợp protein tế bào nhân sơ,gồm phiên mã dịch mã: - Phiên mã: tổng hợp mARN: emzimARN polimeaza gắn vào điểm khởi đầu gen để tháo xoắn, lộ mạch khuôn… → lắp ráp nucleotit theo NTBS để tạo mạch mới.ARN tổng hợp tới đâu tham gia dịch mã - Giai đoạn cắt bỏ đoạn intron có tế bào nhân thực(gen phân mảnh), gen sinh vật nhân sơ gen mã hoá liên tục Câu 53 Đáp án B - Phân tử ADN mạch kép gồm mạch song song ngược chiều, cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung - Do có loại nucleotit A, T, G nên phân tử ADN có hai loại nucleotit A T Vì G khơng có X để bắt cặp bổ sung → Phân tử mARN có loại nucleotit A U → Số mã di truyền là: 23 = QLDT CÂU Câu 54 Đáp án D: Các đỏ có kiểu gen: AA; Aa ; Aa1 Cây vàng có kiểu gen: aa , aa1 Có phép lai sau: AA x (aa , aa1) = 100% Đỏ (1) Aa x aa ; Aa x aa1 ; Aa1 x aa = 50% Đỏ: 50% vàng (2) Aa1 x aa1 = 50% đỏ: 25% vàng : 25% trắng (5) 96 Câu 55 Đáp án D A- B- D- = 50,73% →A- B- = 67,64%→aaB- = A- bb = 7,36%; →Tỉ lệ KH mang tính trạng lặn = A-B-dd + A-bbD- + aaB-D- =27,95% DTQT CÂU Câu 56 Đáp án A - Tỉ lệ kiểu gen P: + Giới đực có: 200AA; 300Aa → 0,4AA : 0,6Aa → PA = 0,7; q = 0,3 + Giới có 100 aa → qa = 1  0,3 - Xét chung tần số alen giới: q = = 0,6, p = 0,35 → Cấu trúc di truyền quần thể đạt rạng thái cân là: 0,1225AA : 0,455Aa : 0,4225aa Câu 57 Đáp án C Aa = 0,06 → sinh bệnh nên KH vợ chồng Aa →Chồng Aa = 0,06; Vợ có da bình thường có em bệnh →Ông bà ngoại Aa → ợ Aa = 2/3 Xác suất sinh trai bệnh = 6/100 x 2/3 x ẳ x ẵ = 0,5% TIN HểA CÂU Câu 58 Đáp án D Thuốc diệt muỗi nhân tố gây nên chọn lọc, nguyên nhân làm xuất alen đột biến kháng thuốc SINH THÁI CÂU Câu 59 Đáp án A: bảo tồn đa dạng sinh học nhằm trì đa dạng chung loài sinh vật sinh việc bảo tồn đa dạng khơng nhằm mục đích đảm bảo nguồn gen cho tiến hóa lồi người Câu 60 Đáp án B: thể gây bệnh sinh trưởng phát triển vật chủ định (cây sồi muỗi) vật chủ di chuyển chúng di chuyển Do di chuyển chúng liên quan mật thiết với di chuyển vật chủ 97 PHẦN IV – SUY LUẬN TỔNG HỢP CAO THỰC VẬT CÂU Câu 61 Đáp án B Thực vật C3 có hơ hấp sáng nên suất giảm so với C4 Các đáp án a,c, d ĐỘNG VẬT CÂU Câu 62 Đáp án A Dựa vào chê cân nội môi SHPT CÂU Câu 63 Đáp án D: 3.125% tương ứng với tỉ lệ 1/ 32 Ở tế bào, số phân tử ADN chứa P32 sau q trình phân chia Như 1/32 tương ứng với 2/64 hay 2/2^6 Như , số lần phân chia số tế bào 64x 9= 576 tế bào QUY LUẬT DI TRUYỀN CÂU Câu 64 Đáp án B - Cây hoa xanh chủng có kiểu gen AAbb Phép lai P: AAbb x aaBB F1: AaBb (100% hoa đỏ) F2: 9A-B- : hoa đỏ 3A-bb: hoa xanh 3aaB-: hoa trắng 1aabb: hoa trắng - Xác suất lấy ngẫu nhiên hoa trắng F2 4/16 = 0.25 DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÂU Câu 65 Đáp án B: Ở P: giới đực có 301AA: 430Aa: 129aa →PA = 0,6 , qa = 0,4 QTCB F2 có : Pcb= 0,7 ; qcb =0,3 Giới có PA = 0,8 ; qa = 0,2 →B a) Sai đến F2 qt CB c) Sai F1 KG aa = 0,4 x 0,2 = 0,08 d) Sai F1 KG Aa = 0,44 98 TIẾN H A CÂU Câu 66 Đáp án B: Thuốc diệt cỏ tác nhân chọn lọc quần thể Khi tác nhân chọn lọc trì quần thể, điều kiện mơi trường khác trì qua nhiều hệ, cá thể có kiểu gen kiểu hình thích nghi với điều kiện chọn lọc giữ lại, kiểu gen kiểu hình khác khơng thích nghi bị đào thải Khi dùng thuốc diệt cỏ lâu dài, cá thể có kiểu gen kháng thuốc thay cá thể khơng có kiểu gen SINH THÁI CÂU Câu 67 Đáp án A: ý phát biểu chưa đủ, chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi chất tự nhiên qua tầng: sinh học(các thể sinh học) phi sinh học (thạch quyển, khí quyển, thủy quyển) trái đất PHẦN V - KHÓ SHPT CÂU Câu 68 Đáp án B: Giảm phân xảy tế bào sinh dục chin, tế bào sinh dục sơ khai tế bào khác xảy nguyên phân QLDT CÂU Câu 69 Đáp án C: ABC/ abc giao tử liên kết, giao tử lại giao tử hoán vị; tỉ lệ hoán vị xảy trao đổi gen nằm hai gen giữ lại hai gen liên kết nằm hai bên trường hợp giao tử ABc abC; gen c phải gen nằm hai gen lại SINH THÁI CÂU Câu 70 Đáp án A: góc độ sinh thái học, tập tính di chuyển sinh vật gây bệnh thay đổi khu vực cư trú chúng, dẫn đến mở rộng khả ảnh hưởng tới quần thể vật chủ khác 99 ... Hướng trọng lực: phản ứng trọng lực gọi hƣớng trọng lực Đỉnh rễ sinh trƣởng hƣớng theo hƣớng trọng lực gọi hƣớng trọng lực dƣơng Đỉnh thân sinh trƣởng theo hƣớng ngƣợc lại hƣớng trọng lực gọi hƣớng... tích lũy đƣợc ngày gieo trồng suốt thời gian sinh trƣởng + Năng suất kinh tế phần suất sinh học đƣợc tích lũy quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa sản phẩm có giá trị kinh tế ngƣời lồi Ví dụ, lồi trồng... hoocmơn sinh trƣởng q vào giai đoạn trẻ em - Ngƣời khổng lồ: tuyến yên tiết lƣợng hoocmôn sinh trƣởng nhiều vào giai đoạn trẻ em  Giải thích: - Do lƣợng hoocmôn sinh trƣởng đƣợc tiết nhiều vào giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực thpt quốc gia Sinh học, Đánh giá năng lực thpt quốc gia Sinh học

Từ khóa liên quan