Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát

100 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2019, 14:13

Khóa luận của gồm 3 phần: Phần 1 - Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần 2 - Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Thị Thanh Hằng Giảng viên hướng dẫn : ThS Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TÂN PHÁT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Thị Thanh Hằng Giảng viên hướng dẫn : ThS Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng Mã SV: 1412401200 Lớp: QT1803K Ngành: Kế Toán - Kiểm Tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp(về lý luận,thực tiễn,các số liệu tính tốn vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mơ tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát - Đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát Các số liệu cần thiết để thiết kế,tính tốn - Sử dụng số liệu kế tốn năm 2016 Công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên : Lê Thị Nam Phương Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 08 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 03tháng 11 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Phạm Thị Thanh Hằng ThS Lê Thị Nam Phương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: ThS Lê Thị Nam Phương Đơn vị cơng tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng Chuyên ngành: Kế tốn-Kiểm tốn Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty CP thiết bị đo lường Tân Phát Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Có ý thức tự giác cơng việc, nghiêm túc thẳng thắn có khả tiếp cận với thực tiễn doanh nghiệp - Chịu khó, học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho trình thực đề tài nghiên cứu - Đảm bảo tiến độ viết theo quy định Nhà trường, Khoa giáo viên hướng dẫn Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề - nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Về mặt lý luận: Tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận đối tượng nghiên cứu Về mặt thực tế: Tác giả mơ tả phân tích thực trạng đối tượng nghiên cứu theo trạng chế độ chuẩn mực kế tốn Khóa luận chia thành chương có bố cục kết cấu rõ ràng, hợp lý Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp - Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Nhiệm vụ của công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3 Các khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3.1 Doanh thu 1.1.3.2 Chi phí 1.1.3.3 Xác định kết kinh doanh 1.2 NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 12 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 13 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 13 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 15 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 17 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 17 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 17 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 18 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 20 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 20 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 20 1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 20 1.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 22 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 22 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 22 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 22 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 24 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 24 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 24 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 25 1.3 MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC VÀ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QD-BTC 27 1.3.1 Về chứng từ sổ kế toán: 27 1.3.2 Nguyên tắc kế toán bút toán định khoản 27 1.4 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TỐN VÀO CƠNG TÁC KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 28 1.4.1 Hình thức kế tốn nhật ký chung 29 1.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ 30 1.4.3 Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 32 1.4.4 Hình thức kế tốn máy vi tính 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TÂN PHÁT 36 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TÂN PHÁT 36 2.1.1Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 36 2.1.3.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát 38 2.1.3.1- Tổ chức máy kế tốn cơng ty CP thiết bị đo lường Tân Phát 38 2.1.3.2 Hình thức chế độ kế toán áp dụng 40 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TÂN PHÁT 42 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty 42 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng 42 2.2.2 Kế toán giá vốn bán hàng 48 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán 48 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 48 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 48 2.2.2.4 Quy trình hạch toán 49 2.2.2.5 Ví dụ minh họa 50 2.2.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài 55 2.2.3.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chi phí tài 55 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng 55 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 55 2.2.3.4 Quy trình hạch tốn 56 2.2.3.5 Ví dụ minh họa 56 2.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 62 2.2.4.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 62 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng 62 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng 62 2.2.4 Quy trình hạch tốn 62 2.2.4.5 Ví dụ minh họa 63 2.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 67 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 67 2.2.6.1 Chứng từ sử dụng 67 2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 67 2.2.6.3 Quy trình hạch tốn 68 2.2.6.5 Ví dụ minh họa 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TÂN PHÁT 76 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TÂN PHÁT 76 3.1.1 Ưu điểm 76 3.1.2 Những mặt hạn chế cơng tác kế tốn Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát 78 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát 79 3.2.1 Tầm quan trọng việc hoàn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 79 3.2.2 Yêu cầu việc hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát 79 3.2.3 Nguyên tắc việc hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh 80 3.2.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 80 3.2.4.1 Hiện đại hóa cơng tác kế tốn 81 3.2.4.2 Một số giải pháp hồn thiện hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty 83 3.2.4.3 : Áp dụng sách chiết khấu toán 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TÂN PHÁT 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TÂN PHÁT Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát, em có hội học tập hiểu biết thêm công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp, so sánh đối chiếu kiến thức học trường với thực tế doanh nghiệp Trong trình thực tập cơng ty, em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp có ưu điểm, hạn chế sau: 3.1.1 Ưu điểm  Về máy quản lý:  Tổ chức máy quản lý công ty tương đối phù hợp, gọn nhẹ đảm bảo quản lý chặt chẽ Mỗi phận có chức năng, nhiệm vụ riêng liên hệ mật thiết với nhau, đảm bảo cung cấp thông tin xác nhanh chóng cung cấp kịp thời góp phần nâng cao hiệu quản lý Ban lãnh đạo công ty  Về tổ chức máy kế toán:  Kế toán phận cấu thành lên hệ thống quản lý kế tốn cơng ty phận quan định thành bại kinh doanh Vì cơng ty sớm nhận thấy vai trò máy kế tốn việc quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, kế toán thường xuyên kiểm tra chi phí phát sinh phát nghiệp vụ bất thường cần điều chỉnh lại cho biết nguồn tài cơng ty, phản ánh lên sổ sách nơi lưu trữ thơng tin tài quan trọng Đối tác cơng ty nhiều Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 76 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng việc lập báo cáo tài cách khoa học chặt chẽ mang lại ý nghĩa lớn  Các chứng từ sử dụng:  Các chứng từ sử dụng q trình hạch tốn phù hợp với yêu cầu kế toán pháp lý nghiệp vụ Các chứng từ sử dụng theo mẫu tài ban hành, thơng tin ghi chép đầy đủ xác với nghiệp vụ kế toán phát sinh Các chứng từ tổng hợp lưu trữ, bảo quản cẩn thận Quá trình luân chuyển cách hợp lý  Về hệ thống chứng từ, sổ sách:  Hệ thống sổ sách kế toán công ty tương đối phù hợp với quy định Bộ Tài Chính Hình thức Nhật ký chung sử dụng phù hợp với trình độ nhân viên kế tốn cơng ty Các chứng từ sử dụng công ty theo quy định, hướng dẫn Bộ Tài Chính, tuân thủ nội dung, thực rõ ràng, chi tiết, trung thực đầy đủ Sự luân chuyển chứng từ xếp hợp lý nội bộ, tạo hoạt động nhịp nhàng góp phần đạt hiệu chất lượng cơng việc  Về tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh: - Về tổ chức kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng kế tốn ghi nhận doanh thu mội cách xác, kịp thời đầy đủ sở quan trọng để bước xác định kết hoạt động kinh doanh, đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp để từ có kế hoạch đắn hoạt động kinh doanh - Về tổ chức kế toán chi phí : Chi phí vấn đề mà nhà quản lí ln quan tâm tìm cách để quản lí nhằm tránh lãng phí Vì vậy, cơng tác hạch tốn chi phí cơng ty bước đầu đảm bảo tính đầy đủ kịp thời phát sinh - Về tổ chức kế toán xác định kết kinh doanh: Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh công ty phần đáp ứng yêu cầu ban lãnh đạo công ty việc cung cấp thong tin cách kịp thời xác tình hình kinh doanh cơng ty Việc ghi chép dựa chế độ kế toán Bộ tài ban hành tình hình thực tế công ty Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 77 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.1.2 Những mặt hạn chế cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát Ngoài ưu điểm kể số hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh  Về việc ứng dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn: cơng ty chưa sử dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn hàng ngày mà sử dụng cơng cụ tính tốn bảng tính Excel Việc tính tốn lỗi thời, dẫn đến việc đối chiếu số liệu trở nên rườm rà phức tạp,hiệu suất làm việc trở nên chậm chạp  Về việc luân chuyển chứng từ: Chứng từ kế toán đến cơng tác quản lý tài nói chung cơng tác tập hợp chi phí nới riêng.Việc lập phiếu xuất kho công ty chưa kịp thời nhanh gọn, luân chuyển chứng từ chậm, khơng đảm bảo thời hạn quy định Việc tập hợp luân chuyển chứng từ khơng có quy định cụ thể thời gian giao nộp chứng từ cuả phận nên gây tình trạng chậm trễ trình đưa chứng từ đến phòng tài kế tốn để xử lý làm cho chứng từ bị ứ đọng, kỳ sau xử lý gây nên tình trạng tài chứng từ lúc  Việc áp dụng sách thu hồi nợ Cơng ty chưa trọng đến sách thu hồi nợ, lượng nợ phải thu công ty tương đối lớn so với tổng tài sản cơng ty gây chủ động vấn đề sử dụng vốn, vòng qua vốn khơng hiệu quả, ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp  Việc áp dụng sách chiết khấu tốn: Hiện cơng ty khơng có sách chiết khấu tốn cho khách hàng hưởng chiết khấu chiết khấu thương mại chiết khấu tốn Đối với việc khơng áp dụng chiết khấu tốn gây khó khăn việc thu hồi nợ cơng ty  Trích lập nợ phải thu khó đòi: có nhiều khách hàng đến hạn toán hạn toán mà doanh nghiệp chưa thu hồi nợ doanh nghiệp lại chưa trích lập dự phòng Điều dẫn đến việc cơng ty khơng có khoản dự phòng để bù đắp rủi ro xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính, gây thiếu vốn kinh doanh Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 78 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Về sổ sách kế tốn sử dụng: Cơng ty chưa hạch tốn chi tiết doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán xác định kết kinh doanh theo loại mặt hàng Công ty hạch tốn doanh thu, chi phí chung cho tất mặt hàng, điều khiến cho việc theo dõi thơng tin liên quan đến tình hình kinh doanh mặt hàng trở nên khó khăn hơn, công tác quản lý kinh doanh nhiều thời gian hơn, không hiệu 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát 3.2.1 Tầm quan trọng việc hoàn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Trong xu phát triển giới với q trình hội nhập quốc tế hóa, mở nhiều hội cho doanh nghiệp nước giao lưu, buôn bán trao đổi với doanh nghiệp nước ngồi Khơng tạo áp lực thách thức doanh nghiệp nước, để tồn phát triển doanh nghiệp phải không ngừng vận động, mở rộng thị trường việc hoàn thiện công tác quản lý sản xuất kinh doanh – yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt công tác kế tốn doanh nghiệp Vì doanh nghiệp nên có giải pháp giải hạn chế tồn cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh nói riêng Những mặt hạn chế liên quan đến cơng tác tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cơng ty ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh doanh nghiệp 3.2.2 Yêu cầu việc hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát Ngày nay, việc hoàn thiện phần hành kế tốn, tiến tới hồn thiện tồn bộ máy kế toán để đáp ứng yêu cầu đổi đạt hiệu hoạt động kinh doanh quản lý kinh doanh vấn đề đặt lên hàng đầu nhà quản lý kinh tế Xuất phát từ nhu cầu này, Công ty Cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát đề cao, coi trọng cơng tác hồn thiện máy kế tốn mình, đặc biệt hồn thiện phần hành kế tốn doanh thu, chi phí xác Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 79 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng định kết kinh doanh Việc hồn thiện phần hành kế tốn phải dựa quy tắc chuẩn mực kế toán Bộ Tài ban hành phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết qủa kinh doanh thì cần đáp ứng yêu cầu sau: - Cung cấp số liệu, thông tin doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cách trung thực, khách quan dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi công tác kiểm tra - Số liệu kế tốn phải phản ánh cách kịp thời, xác Việc phản ánh cách kịp thời, xác điều quan trọng cần thiết quan chức năng, cụ thể như: + Đối với quan thuế: giúp cho việc tính tốn thuế khoản phải nộp ngân sách nhà nước + Đối với ngân hàng: giúp cho việc thu hồi vốn lãi + Đối với khách hàng: thể lực doanh nghiệp tạo uy tín khách hàng + Đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp: giúp cho việc quản lý, điều hành, đưa phương hướng kế hoạch cho kỳ kinh doanh Phát huy mạnh khắc phục điểm yếu để ngày hoàn thiện phát triển - Số liệu phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch công khai Đây điều đặc biệt quan tâm doanh nghiệp bên liên quan 3.2.3 Nguyên tắc việc hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Việc hoàn thiện hạn chế cần dựa vào nguyên tắc sau: Nguyên tắc thống Đảm bảo thống từ trung ương đến sở Đảm bảo thống tiêu mà kế toán phản ánh Đảm bảo thống chứng từ, tài khoản, sổ sách phương thức hạch toán  Thực chế dộ nhà nước  Tiếp cận chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện doanh nghiệp  Đảm bảo cung cấp xác, kịp thời mặt hoạt động tài doanh nghiệp, phục vụ cho cơng tác quản trị doanh nghiệp 3.2.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 80 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát em có hội tiếp cận đối chiếu công tác kế toán thực tế với lý thuyết học trường Em xin đưa số đê xuất hoàn thiện hạn chế tồn cơng ty sau: 3.2.4.1 Hiện đại hóa cơng tác kế tốn  Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn để tạo điều kiện tốt cho kế toán viên hồn thành nhiệm vụ đưa thơng tin kế tốn xác kịp thời Trên thị trường ngày có nhiều phần mềm kế toán như: * Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Công ty thực chế độ kế toán theo Quyết định 48 ban hành ngày 14/9/2006 Từ 2017 chuyển sang thơng tư 133/2016/TTBTC, phần mềm kế tốn Misa 2017 có hỗ trợ doanh nghiệp làm theo thơng tư 133/2016/TT-BTC MISA SME.NET 2017 phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đày đủ nghiệp vụ kế toán: quỹ, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, quản lý hóa đơn, thuế, kho,…phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 81 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Các phân hệ MISA: MISA SME.NET 2017 không hướng đến việc giải nghiệp vụ, thiết kế xây dựng phần mềm trọng đến việc làm sản phẩm đẹp giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 có giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo luồng quy trình cơng việc thực tế doanh nghiệp trực quan dễ hiểu cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 có nhiều gói sản phẩm khác để phù hợp với quy mô nhu cầu doanh nghiệp Chỉ cần mua giấy phép doanh nghiệp cài nhiều máy tính với chi phí hợp lý * Phần mềm kế toán FAST Accounting 11 Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 82 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Giá: 6.000.000 - 8.000.000 Chức năng: Phần mềm Fast accounting ( phiên 11) mang tính trội chạy mạng nhiều người sử dụng máy đơn lẻ, tự động hóa xử lý số liệu ( tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo sản phẩm ), quản lý số liệu liên năm giúp thuận lợi so sánh số liệu kỳ kế toán, quản lý số liệu nhiều sở, tiện ích nhập số liệu ( chuyển từ hình nhập số liệu sang hình nhập số liệu khác bẳng thao tác kích chuột phải, xem báo cáo nhập liệu, giao diện hai ngôn ngữ Anh Việt ) Đây dòng sản phẩm truyền thống Fast dòng sản phẩm doanh nghiệp dùng nhiều 3.2.4.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty Qua thời gian thực tập để tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát em nhận thấy công tác kế tốn cơng ty tn thủ thủ tục chế độ kế toán Nhà nước Bộ Tài ban hành, đồng thời phù hợp với tình hình kinh doanh cơng ty Bên cạnh cơng ty hạn chế thiếu sót cần khắc phục Em xin đưa Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 83 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh sau: -Công ty nên mở thêm sổ chi tiết bán hàng giá vốn cho loại hình kinh doanh để giúp cơng ty theo dõi cụ thể rõ ràng Dưới mẫu sổ chi tiết bán hàng sổ chi tiết giá vốn: Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 84 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH dân lập Hải Phòng Biểu số 3.1 : Sổ chi tiết bán hàng Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát ĐC: Số 89A, ngõ 649, Đ Lĩnh Nam , Q Hoàng Mai, Hà Nội Mẫu số S17-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 Bộ trởng BTC) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm( hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Máy in Canon Năm: 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A 3/10 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C HĐ 0000244 3/10 Diễn giải D … Máy in Canon … Cộng số phát sinh -Doanh thu -Giá vốn hàng bán -Lãi gộp - Sổ có…trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ Người ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K TKĐƯ E 131 Số lượng Doanh thu Đơn Thành tiền giá 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác (5212.5231) 23.400.000 3.843.777.000 3.843.777.000 3.514.987 222 328.789.778 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế tốn trưởng (ký, ghi rõ họ tên) 85 Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.2: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát ĐC: Số 89A, ngõ 649, Đ Lĩnh Nam , Q Hoàng Mai, Hà Nội SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tên sản phẩm: Máy in canon Năm: 2016 Giá vốn Chứng từ NTGS SH NT A B C 3/10 HĐ 0000814 3/10 - Ngày mở sổ Diễn giải TKĐƯ D … Bán máy in canon cho ông Trần Quang Thái … Cộng SPS E 156 Người ghi sổ (ký, hộ tên) Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K Đơn giá 7.000.000 SL Thành tiền 21.000.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế tốn trưởng (ký, họ tên) 86 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.4.3 : Áp dụng sách chiết khấu tốn Việc cơng ty áp dụng sách chiết khấu toán tạo động lực cho khách hàng toán tiền hàng trước thời hạn tránh tình trạng nguồn vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng lớn khó đòi Mức chiết khấu tốn cơng ty xây dựng dựa theo chiến lược tình hình thực tế cơng ty, doanh nghiệp tham khảo sách chiết khấu tốn số doanh nghiệp ngành tương đồng quy mơ Khoản chiết khấu tốn hạch tốn vào tài khoản 635 – Chi phí tài Phương pháp hạch toán, vào phiếu chi Nợ TK 635: Chi phí tài Có TK 131: Nếu bù trừ ln vào khoản phải thu Có TK 111, 112: Nếu trả tiền mặt chuyển khoản Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài sang TK 911 Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Có TK 635: Chi phí tài Căn vào tình hình thực tế nay, em xin đề xuất tỷ lệ chiết khấu toán sau: + Khách hàng toán trước hạn từ đến 15 ngày: 0,6%/tháng + Khách hàng toán trước hạn từ 16 đến 30 ngày: 0,8%/tháng + Khách hàng toán trước hạn 30 ngày 1%/tháng Ví dụ: Ngày 05/09 cơng ty bán cân cho Công ty Cổ phần vận tải Á Đông với số tiền 122.040.100 ( Cả VAT) Hạn tốn 10/10 Đến ngày 30/09 Cơng ty Cổ phần vận tải Á Đơng tốn hết chuyển khoản Công ty Cổ phần vận tải Á Đơng tốn sớm trước 10 ngày, khách hàng hưởng mức chiết khấu toán 0,6%, công ty viết phiếu chi cho khoản chiết khấu toán 0.6%*10  Số tiền chiết khấu = * 122.040.100 = 236.207 đồng 31 Định khoản: Kết chuyển: Nợ TK 635: Có TK 111: Nợ TK 911: Có TK 635: 236.207 236.207 236.207 236.207 Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 87 Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.6: Phiếu chi Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân phát Mẫu số 02 – TT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 30 tháng 09 năm 2016 Số: 206 Nợ TK 635: 236.207 Có TK 111: 236.207 Họ tên người nhận tiền: Đinh Huy Hùng Địa chỉ: Công ty Cổ phần vận tải Á Đông Lý chi: chiết khấu toán Số tiền: 236.207đ Viết chữ: Hai trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm lẻ bảy đồng/ Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 30 tháng 09 năm 2016 Giám đốc Thủquỹ Kế toán Người lập Người nhận trưởng phiếu tiền (Ký, họ tên, (Ký, họ đóngdấu) (Ký, họ tên) tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Bốn trăm nghìn tám trăm mười đồng/ + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: (Liên gửi ngồi phải đóng dấu) Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 88 Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập Cơng ty bảo tận tình giáo viên hướng dẫn ban lãnh đạo tập thể Công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát tạo điều kiện tốt cho em tiếp cận cơng tác quản lý hạch tốn kế tốn tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty Trong thời gian em có hội thực hành kiến thức học vào cơng việc kế tốn cơng ty Từ em thấy cơng việc kế tốn doanh nghiệp dựa hình thức máy kế tốn tùy loại doanh nghiệp cơng ty hạch tốn kế tốn doanh nghiệp lại có đặc thù riêng Cuối em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Trên sở phân tích q trình vận dụng kiến thức học vào thực tế, em mạnh dạn đề xuất kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Nội dung đề tài khóa luận rộng phức tạp, đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tiễn Với trình độ có hạn, thời gian thực tập nghiên cứu hạn chế làm em khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp cảm thơng từ phía thầy, Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo ban lãnh đạo tập thể Công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình giáo Th.S Lê Thị Nam Phương tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành báo cáo Sinh viên Phạm Thị Thanh Hằng Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 89 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài , 333 sơ đồ kế tốn danh nghiệp , Nhà xuất tài chính(2012) Bộ tài chính, hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp theo định 48(2006) Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán – TS Nghiêm Văn Lợi Sổ sách,tài liệu công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát Sinh viên: Phạm Thị Thanh Hằng - QT1803K 90 ... tác kế tốn doanh thu ,chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Phần 2: Thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát. .. “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát ” Ngoài phần mở đầu kết luận, khóa luận em gồm phần: Phần 1: Lý luận chung cơng tác. .. kế tốn doanh thu ,chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu ,chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP thiết bị đo lường Tân Phát - Đề xuất số ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát, Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát

Từ khóa liên quan