Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán AFA

24 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2019, 11:19

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán AFA tại các công ty khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích tại Công ty AFA. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH THẢO HỒN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 1: PGS.TS Đường Ngyễn Hưng Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thủ tục phân tích có nhiều ưu điểm, đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu kiểm tốn Phân tích thủ tục kiểm tốn có hiệu cao tốn thời gian, chi phí thấp cung cấp chứng đồng bộ, hợp lý chung số liệu, đồng thời giúp cho kiểm toán viên không sa nhiều vào nghiệp vụ cụ thể Thủ tục phân tích áp dụng ba giai đoạn quy trình kiểm tốn nhằm thu thập chứng để đến kết luận hợp lý hay bất thường số liệu Tuy nhiên việc áp dụng thủ tục cơng ty kiểm tốn Việt Nam hạn chế dường trọng sử dụng Khác với cơng ty kiểm tốn Việt Nam, cơng ty kiểm tốn nước ngồi thường xun áp dụng thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài thủ tục bắt buộc Thủ tục phân tích kỹ thuật kiểm tốn cơng ty sử dụng thường xun kiểm tốn báo cáo tài mang lại hiệu cao Nhận thức tầm quan trọng thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài chính, tác giả xin chọn đề tài: “Hồn thiện thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA” để nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA cơng ty khách hàng, từ đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích Công ty AFA Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu việc áp dụng thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC KTV thuộc Cơng ty TNHH Kiểm toán AFA 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC AFA năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, tiến hành qua bước sau: - Phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc phụ trách sốt xét Báo cáo tài loại hình doanh nghiệp, qui mô doanh nghiệp khoản mục thường áp dụng thủ tục phân tích - Lựa chọn hồ sơ kiểm tốn điển hình khảo sát hồ sơ kiểm tốn để tìm hiểu kỹ thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC AFA - Từ kết khảo sát, đề hướng hoàn thiện giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC AFA Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực đề tài này, tài liệu liên quan đến sở lý luận thực tiễn rủi ro kiểm soát mà tác giả tham khảo hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) ban hành ngày 06/12/2012 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014), chương trình kiểm tốn mẫu Hội KTV hành nghề ban hành chương trình kiểm tốn mẫu AFA Ngồi ra, có nhiều nghiên cứu liên quan đến đề thủ tục phân tích Bố cục đề tài Đề tài có kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thủ tục phân tích áp dụng kiểm tốn báo cáo tài Chương 2: Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài áp dụng Cơng ty AFA Chương 3: Hồn thiện thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty AFA CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm kiểm tốn báo cáo tài Kiểm tốn báo cáo tài hoạt động kiểm tốn viên độc lập có lực tiến hành thu thập đánh giá chứng kiểm tốn báo cáo tài kiểm toán nhằm kiểm tra báo cáo mức độ trung thực, hợp lý báo cáo tài kiểm tốn với tiêu chuẩn, chuẩn mực thiết lập 1.1.2 Quy trình kiểm tốn báo cáo tài Đề tài trình bày tóm lược quy trình kiểm tốn báo cáo tài thực qua ba giai đoạn là: giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, giai đoạn thực kiểm toán giai đoạn kết thúc kiểm toán 1.2 THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.1 Định nghĩa thủ tục phân tích Định nghĩa thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài tìm thấy nhiều chuẩn mực, văn hướng dẫn quan chức năng, tổ chức nghề nghiệp nhiều quốc gia khác Đề tài trình bày số định nghĩa thủ tụ phân tích trong kiểm tốn BCTC 5 1.2.2 Vai trò thủ tục phân tích giai đoạn kiểm tốn báo cáo tài Thủ tục phân tích sử dụng cho mục đích sau: − Giúp kiểm toán viên xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm tốn khác − Thủ tục phân tích thực thử nghiệm việc sử dụng thủ tục có hiệu so với kiểm tra chi tiết việc giảm bớt rủi ro phát liên quan đến sở dẫn liệu báo cáo tài - Thủ tục phân tích để kiểm tra tồn báo cáo tài khâu soát xét cuối kiểm toán 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu thủ tục phân tích - Những hiểu biết đơn vị kiểm tốn mơi trường đơn vị - Sự phù hợp thủ tục phân tích cụ thể sở dẫn liệu định - Độ tin cậy liệu - Tính hữu hiệu hoạt động kiểm soát nội 1.2.4 Các thủ tục phân tích áp dụng kiểm tốn Báo cáo tài a Giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Đề tài trình bày thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán như: So sánh số dư bảng cân đối, ước tính tiêu có biến động đáng kể, ước tính tiêu dựa thơng tin tài thơng tin phi tài Trên sở kết phân tích, KTV tập trung kiểm tra khoản mục có biến động bất thường b Giai đoạn thực kiểm tốn Các Cơng ty kiểm tốn khác xây dựng cho quy trình phân tích khác thơng thường KTV sử dụng mơ hình phân tích chung sau: - Xây dựng ước tính kỳ vọng (các ước tính chi phí khấu hao, dự phòng); - Xác định chênh lệch giá trị ước tính kỳ vọng số thực tế; - Nhận biết chênh lệch đáng kể; - Tìm hiểu nguyên nhân gây chênh lệch; - Rút kết luận Đặc biệt, giai đoạn thủ tục phân tích sử dụng quan hệ thơng tin tài phi tài tỏ đặc biệt hữu hiệu Có thể giúp KTV đưa kết luận tính trung thực hợp lý thơng tin tài c Giai đoạn kết thúc kiểm toán Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, kiểm toán viên phải áp dụng thủ tục phân tích để có kết luận tổng quát phù hợp khía cạnh trọng yếu báo cáo tài với hiểu biết tình hình kinh doanh đơn vị Việc phân tích bao gồm tính tốn số, so sánh số thông tin, phân tích kết Ngồi ra, KTV vận dụng thủ tục phân tích để đánh giá khả hoạt động liên tục đơn vị CHƢƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 2.1.1 Các thơng tin chung cơng ty kiểm tốn AFA Tên cơng ty: Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA Tên viết tắt: AFAC Trụ sở chính: 199 Lê Đình Lý, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0236) 3633 333 Fax: (0236) 3633 338 E-maill: info@afac.com.vn Website: afac.com.vn Logo: 2.1.2 Phƣơng châm hoạt động AFA hoạt động theo phương châm “Luôn đồng hành doanh nghiệp" đề cao nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực bí mật số liệu khách hàng 8 2.1.3 Chức lĩnh vực hoạt động 2.1.4 Bộ máy tổ chức Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý AFA 2.1.5 Giới thiệu cấu nhóm kiểm tốn 2.2 HƢỚNG DẪN KIỂM TỐN CỦA CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA LIÊN QUAN ĐẾN VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đề tài trình bày hướng dẫn kiểm toán AFA liên quan đến vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC giai đoạn kiểm toán 2.3 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA 2.3.1 Phỏng vấn sơ việc vận dụng vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC Cơng ty AFA a Mục đích vấn Mục đích việc vấn giúp cho tác giả xác định loại hình cơng ty, qui mơ cơng ty khoản mục cụ thể thường áp dụng thủ tục phân tích Điều giúp cho tác giả lựa chọn hồ sơ kiểm tốn điển hình để khảo sát chi tiết thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn Báo cáo tài AFA b Nội dung kết vấn Đối tượng vấn phần Phó Tổng Giám đốc phụ trách soát xét báo cáo tài cơng tác AFA Cuộc vấn gồm câu hỏi sau: Câu 1: Theo anh, AFA, thủ tục phân tích đƣợc tập trung áp dụng kiểm tốn loại hình doanh nghiệp nào? Trả lời: Tại AFA, thủ tục phân tích gần sử dụng hầu hết tất kiểm toán Nhưng doanh nghiệp sản 10 xuất thương mại KTV trọng áp dụng thủ tục phân tích doanh nghiệp dịch vụ Vì doanh nghiệp sản xuất hay thương mại, số lượng nghiệp vụ xảy tương đối lớn phức tạp doanh nghiệp dịch vụ Lúc này, KTV cần áp dụng thủ tục phân tích để giảm bớt khối lượng công việc cần thực Câu 2: Theo anh, quy mơ doanh nghiệp có ảnh hƣởng đến việc vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn Báo cáo tài khơng? Trả lời: Tại AFA, thủ tục phân tích sử dụng doanh nghiệp có quy mô lớn nhiều doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Vì doanh nghiệp có quy mô lớn, số lượng nghiệp vụ nhiều hơn, phức tạp Lúc vận dụng thủ tục phân tích tỏ hiệu Câu 3: Thời gian hoạt động doanh nghiệp có ảnh hƣởng đến việc áp dụng thủ tục phân tích Kiểm tốn BCTC khơng? Trả lời: Thời gian hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng đến định có nên sử dụng thủ tục phân tích không Bỡi lẽ, doanh nghiệp hoạt động lâu năm có số liệu, thơng tin phong phú hơn, thích hợp cho việc áp dụng thủ tục phân tích Vì vậy, KTV có xu hướng sử dụng thủ tục phân tích nhiều doanh nghiệp hoạt động lâu năm Câu 4: Theo anh, AFA thủ tục phân tích đƣợc áp dụng Giai đoạn chủ yếu? Trả lời: AFA xây dựng chương trình kiểm toán chi tiết nội dung cách thức vận dụng thủ tục phân tích giai 11 đoạn kiểm toán.Tuy nhiên nhiều hạn chế nên KTV thường áp dụng thủ tục phân tích Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán thực kiểm tốn chưa nhiều Các thủ tục phân tích Giai đoạn kết thúc kiểm tốn phụ thuộc nhiều vào xét đoán nghề nghiệp KTV chưa trọng áp dụng theo hệ thống hướng dẫn cụ thể Câu 5: Các khoản mục cụ thể thƣờng đƣợc áp dụng thủ tục phân tích kiểm tốn AFA? Trả lời: KTV tập trung áp dụng thủ tục phân tích với khoản mục doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, phải thu khách hàng, tài sản cố định,… chủ yếu sử dụng kỹ thuật phân tích ngang phân tích dọc chưa trọng vào kỹ thuật tự xây dựng ước tính trường hợp dự liệu sử dụng để ước tính có độ tin cậy cao Loại phân tích này, cung cấp chứng thay số thử nghiệm kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư tài khoản với số sở dẫn liệu định 2.3.2 Khảo sát thực trạng vận dụng thủ tục phân tích qua hồ sơ kiểm toán a Chọn hồ sơ khảo sát điển hình Tác giả chọn hồ sơ đại diện để khảo sát theo tiêu chí xác định từ kết vấn sơ Nếu có vấn đề chưa rõ ràng khảo sát hồ sơ kiểm tốn tác giả tiếp tục vấn KTV liên quan Tác giả chọn hồ sơ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại để khảo sát hồ sơ 12 b Tiến hành khảo sát hồ sơ  Giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Để trình bày thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn AFA, tác giá trình bày ví dụ minh họa khách hàng ABC Trong giai đoạn lập kế hoạch khách hàng ABC, KTV tiến hành lập bảng phân tích sơ Báo cáo tài chính, tính tốn chênh lệch tiêu năm tài giải thích biến động bất thường  Giai đoạn thực kiểm toán Luận văn trình bày số cơng việc thực kiểm toán KTV số phần hành chủ yếu phải thu khách hàng, doanh thu, giá vốn hàng bán hàng tồn kho, chi phí hoạt động, chi phí khấu hao tài sản cố định Cơng ty điển hình ABC XYZ Sau minh họa việc thực thủ tục phân tích khoản mục doanh thu KTV So sánh doanh thu bán hàng doanh thu hàng bán bị trả lại kỳ với kỳ trước, với số kế hoạch nhằm xem xét có biến động bất thường so với hoạt động đơn vị hay không KTV tiến hành lập bảng phân tích biến động doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, tỷ lệ lãi gộp qua năm 2015 2016 sau: Bảng 2.6 Bảng phân tích biến động doanh thu – tỷ lệ lãi gộp Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 Biến động Trƣớc KT Sau KT Doanh thu 197.760.432.416 196.337.177.625 1.423.254.791 Giá vốn hàng bán 189.622.335.334 185.008.147.619 4.614.187.715 VND % 13 Qua bảng phân tích trên, KTV nhận thấy doanh thu, giá vốn hàng bán năm 2016 khơng biến động nhiều so với 2015 Do đó, KTV lưu ý thực thêm thử nghiệm chi tiết để tìm hiểu doanh thu đơn vị Như vậy, q trình kiểm tốn khoản mục doanh thu, KTV Công ty AFA tập trung phân tích biến động doanh thu qua thời kỳ tìm nguyên nhân lý giải cho chênh lệch doanh thu Từ đó, KTV phần giới hạn phạm vi thời gian thực thử nghiệm chi tiết Tuy nhiên, việc so sánh số liệu đơn vị với số liệu số trung bình ngành… chưa áp dụng Công ty AFA  Giai đoạn kết thúc kiểm toán KTV AFA chưa khai thác tỷ suất mà dừng lại việc xem xét biến động bất thường giải thích hợp lý hay chưa Ví dụ minh họa ABC: KTV Công ty tiến hành lập lại Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh đơn vị khách hàng ABC theo bút tốn điều chỉnh kiểm tốn Tiếp đó, KTV tiến hành lập lại bảng so sánh số liệu sau kiểm toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm với năm trước sau 14 2.3.3 Nhận xét thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC AFA a Ưu điểm KTV Công ty AFA vận dụng VSA 520 cách không sa vào rập khn, máy móc KTV ln cân nhắc việc sử dụng thủ tục phân tích kiểm tra chi tiết Các mơ hình ước tính mà KTV đưa dựa sách kế tốn mà đơn vị áp dụng, số liệu KTV dùng để ước tính thường có độ tin cậy cao, số ước tính mà KTV đưa tương đối xác Với kiến thức vững trình độ chuyên môn cao kết hợp với khả xét đoán nghề nghiệp nên việc áp dụng thủ tục phân tích KTV Cơng ty AFA linh hoạt b Nhược điểm - Về việc sử dụng thủ tục phân tích: Mặc dù việc áp dụng thủ tục phân tích kiểm tốn báo tài quy định rõ kế hoạch chương trình kiểm tốn, nhiên thực tế, kiểm tốn viên tiến hành đầy đủ tính chất phức tạp việc phân tích thời gian kiểm tốn hạn chế Phương pháp phân tích chủ yếu tiến hành phân tích xu hướng, kiểm tốn viên xem xét biến động lớn so với năm trước, tiến hành thủ tục kiểm toán bổ sung để giải thích cho biến động chưa vào phân tích chất biến động mối liên hệ với khoản mục khác - Về việc thể việc thực thủ tục phân tích giây tờ làm việc 15 Một số thủ tục phân tích KTV áp dụng khơng lưu trữ hồ sơ kiểm tốn Bên cạnh đó, Cơng ty AFA chưa có biểu mẫu chung cho việc thực thủ tục phân tích, giấy làm việc phục vụ cho việc áp dụng thủ tục phân tích lại khơng thiết kế mẫu sẵn 16 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY AFA 3.1 BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC PHÂN TÍCH CẦN THIẾT 3.1.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Ở giai đoạn lập KHKT, KTV cần áp dụng linh hoạt kỹ thuật phân tích kỹ thuật phân tích xu hướng kỹ thuật phân tích tỷ suất đồng thời bổ sung thêm tiêu phân tích Sự kết hợp khéo léo hai kỹ thuật giúp KTV nâng cao hiệu thủ tục phân tích 3.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán - Sử dụng đồ thị phân tích xu hƣớng khoản mục Khi phân tích xu hướng, KTV sử dụng đồ thị để phân tích kèm theo phân tích bảng biểu ngang thơng thường Qua đồ thị, KTV có nhìn toàn diện xu hướng biến động đối tượng phân tích, từ KTV đưa dự đốn kết luận xác cho đối tượng phân tích - Xây dựng thêm ƣớc tính số khoản mục BCTC + Xây dựng ước tính KTV khoản mục chi phí khấu hao Do q trình tiếp xúc với thực tế, đa số công ty khách hàng sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, giải pháp người viết khoản mục chi phí khấu hao áp dụng cho đơn vị sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Người viết xin đề xuất phương pháp ước tính chi phí khấu hành 17 dựa vào chi phí khấu hao năm trước, mức khấu hao tăng (dựa giá trị tài sản tăng) mức khấu hao giảm (dựa giá trị tài sản giảm) kỳ + Xây dựng quy định việc thực thủ tục phân tích khoản mục nợ phải trả Nợ phải trả khoản mục quan trọng Báo cáo tài đơn vị sử dụng nguồn tài trợ ngồi vốn chủ sở hữu Do đó, người viết xin đưa số giải pháp nhằm nâng cao vai trò thủ tục phân tích nợ phải trả (bao gồm khoản mục yếu nợ phải trả người bán, phải trả người lao động khoản vay) 3.1.3 Giai đoạn kết thúc kiểm tốn Ngồi việc đảm bảo tính hợp lý chung tồn báo cáo tài kiểm tốn, cơng ty đưa số nhìn nhận rủi ro tiềm tàng cần lưu ý cho kiểm toán năm xem xét liệu giả định hoạt động liên tục có bị vi phạm không Các số thông dụng sử dụng giai đoạn kết thúc kiểm toán số toán, tỷ suất lợi nhuận, hệ số Z score 3.2 THU THẬP DỮ LIỆU ĐỂ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH Khi tiến hành phân tích KTV ngồi việc phân tích số liệu doanh nghiệp cần kết hợp so sánh đánh giá số liệu, tiêu doanh nghiệp với số liệu, tiêu trung bình ngành doanh nghiệp khác Hiện nay, có nhiều nguồn liệu hỗ trợ để KTV thu thập thơng tin Ngồi việc sửa dụng thơng tin tham gia kiểm toán đơn vị ngành, KTV thu thập 18 thơng tin qua phương tiện thông tin đại chúng, wedsite điện tử 3.3 TRÌNH BÀY GIẤY TỜ LÀM VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC PHÂN TÍCH KTV Cơng ty AFA cần xây dựng biểu mẫu chung cho việc thực thủ tục phân tích, thiết kế sẵn giấy làm việc phục vụ cho việc áp dụng thủ tục phân tích Ví dụ minh họa: Giấy làm việc phục vụ cho việc áp dụng thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn thiết kế với nội dung sau: (xem trang sau) 19 - Mục tiêu: Xác định khoản mục bất thường, có khả rủi ro cao để tập trung kiểm toán giai đoạn thực kiểm toán - Nguồn gốc số liệu: BCTC năm trước, BCTC trước kiểm toán, Bảng cân đối phát sinh, Sổ tài khoản, Tổng hợp phát sinh cơng nợ - Cách thực kiểm tốn: Phân tích biến động tiêu Báo cáo tài - Kết quả: TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 31/12/2016 31/12/2015 Trƣớc KT Sau KT 34.720.528.972 Biến động VND 23.703.635.373 11.016.893.599 3.485.737.493 1.100.075.952 II Đầu tƣ tài ngắn hạn 116.512.000 305.000.000 Đầu tư tài ngắn han 116.512.000 305.000.000 - - 25.522.434.623 17.597.730.474 Dự phòng giảm giá đầu tư tài Ghi % 46,48 2.385.661.541 216,86 7.924.704.149 45,03 ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn [1] 20 TÀI SẢN 31/12/2016 31/12/2015 Trƣớc KT Sau KT Biến động VND Ghi % Phải thu khách hàng 25.198.675.139 16.655.036.087 8.543.639.052 51,30 [2] Trả trước cho người bán 272.022.218 923.637.084 (651.614.866) (70,5) [3] Các khoản phải thu khác 281.134.386 252.102.934 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (229.397.120) (233.045.631) IV Hàng tồn kho 5.208.927.751 4.326.673.925 882.253.826 20,39 Hàng tồn kho 5.208.927.751 4.326.673.925 882.253.826 20,39 [4] Dự phòng giảm giá HTK - Kết luận: [1] Tiền khoản tương đương tiền năm tăng mạnh so với năm trước Công ty ABC 216,86% tương ứng với mức tăng 2.385.661.541 VND Nguyên nhân sơ tìm hiểu ban đầu doanh thu năm tăng so với năm trước Công ty ABC nhận cổ tức từ khoản đầu tư KTV cần lưu ý để thực kiểm tra tài khoản đặc biệt khoản nhận từ cổ tức chia khoản đầu tư [2] Phải thu khách hàng năm tăng so với năm trước 51,30% tương ứng với số tiền 8.543.639.052 VND Do đó, 21 rủi ro việc doanh thu khoản phải thu bị ghi nhận sớm so với thực tế lớn KTV cần lưu ý kiểm tra thủ tục chia cắt niên độ (cut – off tests) tránh trường hợp khoản phải thu bị ghi nhận sớm [3] Trả trước cho người bán năm giảm so với năm trước 70,55% Qua trao đổi ban đầu với kế tốn trưởng cơng ty, KTV biết ngun nhân khoản biến động Công ty ABC hạn chế toán trước cho người bán [4] Hàng tồn kho năm tăng so với năm trước 20,39% tương ứng với tăng 882.253.826 VND KTV cần lưu ý thủ tục kiểm tra hàng hóa phẩm chất, hư hỏng xem xét việc trích lập dự phòng đồng thời tìm hiểu ngun nhân lí giải cho việc số lượng HTK tồn đọng nhiều 22 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu lý luận thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài chính, tác giả tiến hành nghiên cứu thủ tục phân tích Kiểm tốn BCTC AFA thực thủ tục thực tế Vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC quan trọng góp phần to lớn đến chất lượng, hiệu kiểm toán Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt ngành kiểm tốn nay, cơng ty kiểm tốn phải khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ mình, đảm bảo chất lượng báo cáo kiểm toán, thời gian chi phí kiểm tốn Và thủ tục phân tích chìa khóa giải cho vấn đề Mặc dù nhiều hạn chế nhìn chung, Cơng ty AFA thực tốt thủ tục phân tích kiểm tốn BCTC Do kinh nghiệm thực tế hạn chế nên nhận xét việc trình bày chưa thực xác đáng mang tính chủ quan thiên lý thuyết Tuy nhiên nghiên cứu đề tài này, tác giả nhận thấy thật đề tài hấp dẫn, giải pháp đưa xem vấn đề cốt lõi Chính thế, cơng ty kiểm tốn dựa tảng nhóm giải pháp này, kết hợp với tình hình thực tế cơng ty để xây dựng chiến lược có bước phù hợp nhằm đạt hiệu cao ... lý luận thủ tục phân tích áp dụng kiểm tốn báo cáo tài Chương 2: Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài áp dụng Cơng ty AFA Chương 3: Hồn thiện thủ tục phân tích kiểm tốn báo. .. báo cáo tài Cơng ty AFA CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm kiểm tốn báo cáo tài. .. TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 2.1.1 Các thông tin chung công ty kiểm tốn AFA Tên cơng ty: Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán AFA, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán AFA

Từ khóa liên quan