04 de kiem tra chuong i so hoc 6 co ma tran dap an bieu diem

7 51 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2019, 21:40

TRƯỜNG THCS Văn Tự ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Toán Năm học: 2017 - 2018(Thời gian 45’) Họ tên: A.MA TRẬN ĐỀ Cấp độ Chủ đề Thứ tự thực phép tính Số câu hỏi Số điểm Tính chất chia hết tổng Các dấu hiệu chia hết cho , , , Nhận biêt TNKQ TL Thông hiểu TNKQ TL Thực phép tính đơn giản, lũy thừa 0,25 Nhận biêt Nắm tổng , số tính chất chia chia hết cho 2, hết cho 5, cho 3, cho tổng Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 0,25 Nhận biết Biết phân tích số nguyên tố số thừa số nguyên tố Số câu hỏi Số điểm Ước bội Số nguyên tố , hợp số Phân tích số thừa số nguyên tố Số câu hỏi Số điểm Ước chung – Bội chung ƯCLN BCNN Số câu hỏi Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm % Vận dung Cấp độ Thấp Cấp độ Cao TNKQ TL TNKQ TL Biết vận dụng phép tính lũy thừa thứ tự thực phép tính 0,25 3.5 Nắm dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 0,75 0,5 5% 0.75 0,25 Biết tìm ƯC – BC ; ƯCLN BCNN 0.5 0,25 Cộng 1,25 12,5% Vận dụng thành thạo việc giải toán thực tế 3.5 7,75 77,5% 0,5 Tìm a , b biết BCNN ƯCLN a b 0.5 4.75 16 0.5 10 5% 100% Họ tên: ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Mơn: Tốn 6- Đề Năm học: 2017 - 2018 (Thời gian 45’) I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Em khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời 1) Kết phép tính 210 : 25 bằng: A) 14 B) 22 C) 25 D) 15 2) Tìm số tự nhiên x biết 8.( x – ) = A) B) C) 10 D) 11 3) Các cặp số sau nguyên tố A B C D 12 4) Trong số sau số chia hết cho A 323 B 246 C 7421 D 7853 5) Kết phân tích số 420 thừa số nguyên tố là: A 22.3.7 B 22.5.7 C 22.3.5.7 D 22.32.5 6) ƯCLN ( 18 ; 36 ) : A 36 B C 18 D 30 7) BCNN ( 10; 20; 30 ) : A 24 B C 24 D 22.3.5 8) Cho hai tập hợp: Ư(10) Ư(15) giao hai tập hợp là: A = { 0; 1; 2; 3; } B = { 1; } C = { 0; 1; } D={5} II TỰ LUẬN : (8 điểm) Bài 1.(2 điểm) a) Những số chia hết cho 3, cho số sau: 3241, 645, 2133, 4578 b) Thực phép tính sau: 28 76 + 28 24 c) Tìm ƯCLN(24,36) d) Tìm BCNN(30,40) Bài 2: (2 điểm) Tìm xN biết: a) x + = 10 b ( 3x – ) 23 = 64 c) 6x + x = 511 : 59 + 31 Bài 4: (2 điểm) Số học sinh khối trường khoảng từ 200 đến 400 Khi xếp hàng 12, hàng 15 , hàng 18 thừa học sinh Tính số học sinh khối Bài 5: (0.5 điểm)Tìm số tự nhiên a b biết: a.b = 36 ƯCLN(a,b) = Bài 6: (0.5 điểm) Tìm số tự nhiên n cho 2n+5 chia hết cho 2n -1 Họ tên: ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Mơn: Tốn 6- Đề Năm học: 2017 - 2018 (Thời gian 45’) I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Em khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời 1) Kết phép tính 28 : 25 = ? A 14 B 23 C 25 D 15 2) Tìm số tự nhiên x biết 5.( x -7 ) = A B C 10 D 3) Các cặp số sau nguyên tố A 11 B C D 12 4) Trong số sau số chia hết cho A 323 B 246 C 7421 D 7850 5) Kết phân tích số 280 thừa số nguyên tố là: A 23.5.7 B 22.5.7 C 22.3.5.7 D 22.32.5 6) ƯCLN ( 12 ; 60 ) : A 36 B C 12 D 30 7) BCNN ( 10; 14; 140 ) : A 24 B 22 C 24 D 8) Cho hai tập hợp: Ư(12) Ư(15) giao hai tập hợp là: A = { 0; 1; 2; 3; } B = { 1; } C = { 0; 1; } D={5} II TỰ LUẬN : (8 điểm) Bài 1.(2 điểm) a) Những số chia hết cho 2, cho số sau: 3240, 454, 2133, 4578 b) Thực phép tính sau: 25 76 + 25 24 c) Tìm ƯCLN(24,64) d) Tìm BCNN(20,40) Bài 2: (2 điểm) Tìm xN biết: a) x - = 17 b) ( 2x – ) 23 = 40 Bài (1 điểm) Tìm xN biết: 36 x ; 45 x ; 18 x x lớn Bài 4: (3 điểm) Số học sinh khối trường khoảng từ 150 đến 200 Khi xếp hàng 6, hàng , hàng thừa học sinh Tính số học sinh khối Bài 5: (0.5 điểm)Tìm số tự nhiên a b biết: a.b = 48 ƯCLN(a,b) = Bài 6: (0.5 điểm) Tìm số tự nhiên n cho 2n+3 chia hết cho 2n -1 Họ tên: ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Mơn: Tốn 6- Đề Năm học: 2017 - 2018 (Thời gian 45’) I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Em khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời 1) Kết phép tính 310 : 35 = ? A 14 B 32 C 35 D 15 2) Tìm số tự nhiên x biết 9.( x -6 ) = A B C 10 D 3) Các cặp số sau nguyên tố A B 13 C D 12 4) Trong số sau số chia hết cho A 323 B 246 C 7421 D 7852 5) Kết phân tích số 120 thừa số nguyên tố là: A 22.3.7 B 22.5.7 C 22.3.5.7 D 23.3.5 6) ƯCLN ( 28 ; 42 ) : A 36 B C 12 D 30 7) BCNN ( 12; 24; 48 ) : A 24 B C 24 D 8) Cho hai tập hợp: Ư(8) Ư(16) giao hai tập hợp là: A = { 1; 2; 4; } B = { 1; } C = { 0; 1; } D={5} II TỰ LUẬN : (8 điểm) Bài 1.(2 điểm) a) Những số chia hết cho số sau: 3249, 6450, 2133, 4780 b)Thực phép tính sau: 25 75 + 25 25 c) Tìm ƯCLN(12,36) d) Tìm BCNN(30,90) Bài 2: (2 điểm) Tìm xN biết: a) x = 45 b ( 5.x – ) 23 = 200 c) 4x + 2x = 68 – 219 : 216 Bài (1 điểm) Tìm xN biết: 91 x ; 26 x 10 < x < 30 Bài 4: (2 điểm) Số học sinh lớp 6A trường khoảng từ 50 đến 70 Khi xếp hàng 4, hàng , hàng thiếu học sinh Tính số học sinh 6A Bài 5: (0.5 điểm)Tìm số tự nhiên a b biết: a.b = 45 ƯCLN(a,b) = Bài 6: (0.5 điểm) Tìm số tự nhiên n cho 3.n+5 chia hết cho 3.n -1 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Họ tên: Mơn: Tốn 6- Đề Năm học: 2017 - 2018 (Thời gian 45’) I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Em khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời 1) Kết phép tính 710 : 75 = ? A 14 B 72 C 75 D 15 2) Tìm số tự nhiên x biết 9.( x –9) = A B C 10 D 3) Các cặp số sau nguyên tố A B C D 12 4) Trong số sau số chia hết cho A 323 B 245 C 7420 D 7853 5) Kết phân tích số 200 thừa số nguyên tố là: A 23.52 B 22.5 C 22.3.5 D 22.32.5 6) ƯCLN ( 30 ; 60 ) : A 36 B C 12 D 30 7) BCNN ( 15; 30; 60 ) : A 24 B 22 C 24 D 8) Cho hai tập hợp: Ư(9) Ư(15) giao hai tập hợp là: A = { 0; 1; 2; 3; } B = { 1; } C = { 0; 1; } D={5} II TỰ LUẬN : (8 điểm) Bài 1.(2 điểm) a) Những số chia hết cho 3, cho số sau: 3240, 645, 2133, 4578 b) Thực phép tính sau: 86 79 + 86 21 c) Tìm ƯCLN(25,150) d) Tìm BCNN(40,50) Bài 2: (2 điểm) Tìm xN biết: b) x -15 = 18 b) ( 9.x – 18 ) 32 = 34 Bài (1 điểm) Tìm xN biết c) 5x + 2x = 62 - 50 150 x; 84 x ; 30 x < x < 16 Bài 4: (2 điểm) Số học sinh lớp 6B trường khoảng từ 40 đến 50 Khi xếp hàng 2, hàng , hàng thừa học sinh Tính số học sinh B Bài 5: (0.5 điểm)Tìm số tự nhiên a b biết: a.b = 50 ƯCLN(a,b) = Bài 6: (0.5 điểm) Tìm số tự nhiên n cho n+5 chia hết cho n -1 C- HƯỚNG DẪN CHẤM: I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Câu 1: (2điểm) Mỗi câu trả lời cho 0,25điểm Câu Đáp C A B B C án D A B II TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu Đáp án a) Số chia hết cho là: 645, 2133, 4578 Số chia hết cho là: 2133 b) 28 76 + 28 24 = 28.(76 + 24) = 28 100 = 2800 c) 12 d)120 a x = b ( 3x – ) 23 = 64 � 3x – = � 3x = � x= + Gọi a số học sinh khối Khi a – �BC(12,15,18) 200  a  400 + BCNN(12,15,18) = 180 � a – 7�BC(12,15,18) =  0;180;360;540;  � a � 7;187;367;547;  Biểu điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 + Trả lời : a = 367 0,5 + a.b = 3750 ƯCLN(a,b) = 25 � a = 25.x ; b = 25.y ( x,y �N ƯCLN(x,y) = ) Ta có: a.b = 3750 � x.y = + Nếu x = , , , � y = , , 2, Nên a = 25.1 = 25 b = 25.6 = 150 a = 25.2 = 50 b = 25.3 = 75 a = 25.3 = 75 b = 25.2 = 50 a = 25.6 = 150 b = 25.1 = 25 Tách 2n-1 +6 chia hết cho 2n-1 => chia hêt cho 2n-1…… 0,25 0,25 ... số học sinh kh i B i 5: (0.5 i m)Tìm số tự nhiên a b biết: a.b = 36 ƯCLN(a,b) = B i 6: (0.5 i m) Tìm số tự nhiên n cho 2n+5 chia hết cho 2n -1 Họ tên: ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Mơn: Tốn 6- Đề Năm học:... 68 – 219 : 2 16 B i (1 i m) Tìm xN biết: 91 x ; 26 x 10 < x < 30 B i 4: (2 i m) Số học sinh lớp 6A trường khoảng từ 50 đến 70 Khi xếp hàng 4, hàng , hàng thiếu học sinh Tính số học sinh 6A... B i 6: (0.5 i m) Tìm số tự nhiên n cho n+5 chia hết cho n -1 C- HƯỚNG DẪN CHẤM: I TRẮC NGHIỆM: (2 i m) Câu 1: (2 i m) M i câu trả l i cho 0,25 i m Câu Đáp C A B B C án D A B II TỰ LUẬN: (8 i m)
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 de kiem tra chuong i so hoc 6 co ma tran dap an bieu diem, 04 de kiem tra chuong i so hoc 6 co ma tran dap an bieu diem

Từ khóa liên quan