Phân tích những điểm mới và những khó khăn trong vận dụng các hướng dẫn về công tác lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

129 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2019, 10:53

LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức nào.Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Âu Dương Huy i LỜI CÁM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Đại học Thủy lợi suốt thời gian vừa qua giảng dạy trang bị thêm kiến thức cần thiết vấn đề kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn nhiệt tình cho học viên hồn thiện kiến thức nâng cao trình độ chun mơn Đặc biệt, Học viên xin chân thành cảm ơn tới PGS.TS Lê Văn Hùng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ học viên tận tình suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Do trình độ, kinh nghiệm thời gian học tập nghiên cứu hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, học viên mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô độc giả Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Âu Dương Huy 2 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Dự kiến kết đạt được: .3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan dự án đầu tư xây dựng 1.1.1 Khái niệm dự án .5 dự án đầu tư xây dựng 1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư xây dựng .6 1.1.3 Các giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng .7 1.1.4 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 1.2 Tổng quan cơng tác lập dự tốn quản lý chi phí đầu tư xây dựng .10 1.2.1 Tình hình đầu tư cơng trình xây dựng cơng tác lập dự tốn 10 1.2.2 Vai trò, ý nghĩa, nội dung phương pháp lập dự toán xây dựng .11 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác lập dự tốn quản lý chi phí đầu tư xây dựng .13 1.2.4 Những vấn đề cần phải hồn thiện cơng tác lập dự tốn quản lý chi phí đầu tư xây dựng .16 1.2.5 Kinh nghiệm quản lý định mức giá xây dựng giới .16 Kết luận chương 19 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ TOÁN 21 2.1 Lập dự tốn Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 21 2.1.1 Khái niệm chi phí dự án đầu tư xây dựng 21 3 2.1.2 Khái niệm quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng 21 2.1.3 Khái niệm dự toán quản lý chi phí đầu tư xây dựng 22 4 2.1.4 Định mức xây dựng, hệ thống đơn giá xây dựng, số giá xây dựng 25 2.1.5 Nội dung phương pháp xác định dự toán xây dựng cơng trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng 29 2.1.6 Phương pháp lập dự tốn quản lý chi phí đầu tư xây dựng 30 2.1.7 Cơ sở xác định khối lượng, định mức, đơn giá khoản mục chi phí khác dự tốn xây dựng 41 2.1.8 Một số khái niệm 45 dự tốn gói thầu xây dựng 2.1.9 Nhiệm vụ lập dự toán quản lý chi phí đầu tư xây dựng 48 2.2 Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng chủ đầu tư 49 2.2.1 Nội dung quản lý 49 chi phí 2.2.2 Quản lý tổng mức 50 đầu đầu tư tư 2.2.3 Quản lý dự toán 53 2.2.4 Quản lý định mức .54 xây dựng giá xây xây cơng xây dựng dựng dựng trình cơng trình 2.3 Những qui định thay đổi gần lập dự tốn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình .56 2.3.1 Hệ thống văn luật (Đầu tư, Đấu thầu, Xây dựng, Đất đai) 56 2.3.2 Các Nghị định, thông tư, Quyết định 56 2.3.3 Hệ thống định mức đơn giá, số giá xây dựng, định mức tỷ lệ… 57 2.3.4 Những điểm thay đổi điểm lập dự toán quản lý chi phí đầu tư xây dựng .58 Kết luận chương 63 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC LẬP DỰ TỐN VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 64 3.1 Thực trạng, vướng mắc, khó khăn cơng tác lập dự tốn xây dựng Trung tâm thời gian qua .64 5 3.1.1 Thực trạng công tác 64 lập dự tốn Trung tâm 3.1.2 Những khó khăn cơng tác lập dự tốn xây dựng Trung tâm 65 3.2 Ví dụ dự án cụ thể “Trường trung học sở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” .66 3.2.1 Thơng tin chung cơng trình 66 3.2.2 Quy mô giải 66 pháp thiết kế chủ yếu cơng trình: 3.2.3 Nội dung lập dự tốn cơng trình “Trường trung học sở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” 75 3.2.4 Những khó khăn, bất cập áp dụng, vận dụng quy định 77 3.2.5 Những điểm thay đổi cơng tác lập dự tốn theo hướng dẫn Thông tư 06/2016/TTBXD với Thông tư 04/2010/TT-BXD 79 3.3 Một số kiến nghị quan quản lý Nhà nước 81 3.3.1 Sửa đổi, bổ sung hệ thống suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng 81 3.3.2 Xây dựng ngân hàng liệu giá vật liệu, ca máy, nhân công 81 3.3.3 Bổ sung định mức 82 3.3.4 Một số kiến nghị khác 82 Kết luận chương 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84 Kết luận 84 Kiến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 PHỤ LỤC SỐ .88 PHỤ LỤC SỐ .95 7 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: ĐỊNH MỨC TỶ LỆ (%) CHI PHÍ CHUNG 31 Bảng 2.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNG .33 Bảng 2.3 ĐỊNH MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC .34 Bảng 2.4 HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CƠNG, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG 37 Bảng 2.5 TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, CHI PHÍ NHÂN CƠNG, CHI PHÍ MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CƠNG TRONG CHI PHÍ TRỰC TIẾP 38 Bảng 3.1 BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC 88 Bảng 3.2 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG 89 Bảng 3.3 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG 91 Bảng 3.4 TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH .92 8 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐTXD: Đầu tư xây dựng CTXD: Cơng trình xây dựng CĐT: Chủ đầu tư QLDA: Quản lý dự án QĐ: Quyết định QLCP: Quản lý chi phí QLCPĐT: Quản lý chi phí đầu tư HMC: Hạng mục chung CP: Chi phí TT: Thơng tư NĐ: Nghị Định 9 Bảng 0.2 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU HẠNG MỤC: NHÀ HIỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU, NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ TẦNG KỸ THUẬT) Đơn vị tính : đồng S Ố T [1] K C H O Á C N h Pà h ầ P h ầ N h 1 2 2 2 3 P h ầ P h Pầ S u Dm ự , , D ự , S u 6, D ự , D ự , h Dự ầ t n o đN S h u D N ự h àD N ự hà c D N ự h SàD â n H ệ th G I Á , , 9 3 ự , D C ự â y S u , m T G K H I Ý U Á H [8 [ 5, G 16 X D 2, 2, G 16 X D 4, 2, G 99 X D 7, 1, 18, G X 08 D 7 7, 78 2, 9, 13 9, G , 1, 16 3, 58 5, 03 G , , , , 6 1, 02 6, 5, 90 8, 1, 01 3, 6, 44 8, G X D G X D X D G X D X D G X D G X D G X D G X D G X D 90 90 Sa D n ự n , 4, G 63 x 3, d 91 91 tiế 9 10 10 10 10 11 11 P D h ự tiế ầ P h ầ Bả n ng tổ đ CngS h u ố Dm N ự tiế h D N ự tiế h D N ự tiế h P S h u D H ự tiế ệ thH D 9 9 , G xd , 8 9 , 8 , , , , G xd G , 8 1, 02 X D G XD10.1 G XD10.2 G XD10.3 G X D 4 G 8 , G 11 ệ ự tiế 4 XD 4 11 , + C 58 4, 45, T hi + 1, 19 D p 0 6,7 T hí 8, 19, Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, trăm chín mươi sáu triệu, bẩy XD11.1 90 Bảng 0.3 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG TỔNG HỢP DỰ TỐN CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU HẠNG MỤC: NHÀ HHỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU, NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ TẦNG KỸ THUẬT) Đơn vị tính : đồng S K G T G K CÁC T H T V S H T O H R A A IỆ TÍNH Ư T U U Ả [1 [ Ớ [5 [ ] A P H C hi 4 G I ph G XD í 1 N x xâ , TI 1% y , , dự C h G XD x 1, G I i KK 2,5% I p 2, LI 1,027,198 h 9, í T ,170 1, 1, G I 4 H Ổ 3, MC 91 Bảng 0.4 TỔNG HỢP DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TỔNG HỢP DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU HẠNG MỤC: NHÀ HiỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU, NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ TẦNG KỸ THUẬT) Đơn vị tính : đồng 92 S K Ố H T O [ I C H I C I H C h C h C I H I I I C I H V I C h i C h i C hi p G T H Á U T 4, g 1 3 6 B 2 t 9 T 7 d , G K I Ý ÁH [ G X 5, DG T B G t G t % 8 ( 0 , T 2 , 6 9 7 , 5 , , 5 , , 8 , , , , G Q LD G T V G T V G T V G T V 93 C h i C h i pC h i C h i p Ch i phC h i C h i C h i C h i V C I H Ch i P h í P h í t 1, , G T V , 1, , G T V , 90 9, 0, 91 G , T V 90 9, 0, 91 G , T V 0 T t t T t t 4 , 2, 44 %*2 G 1,05 52 , T ổ , , , , 4 , 4 , , , , G T V G T V G T V G T V G T V G K G K 2 , , 2 , G 2 , , 2 , G K K 94 Ph í th P h í Pt h í 65 P h C h i 85 C h C h i V C II H T Ổ N L À 0 30 90 9, 0, 91 , G 90 9, 0, 91 , G ,1 ,1 G 20 23 ,3 %*1 * % 2 * , G X D 54 1 , K K K G K G K G K G K G D P T 4, D T L 4, T Bằn g PHỤ LỤC SỐ (Các công tác cần bổ sung, điều chỉnh làm rõ) Các công tác nhóm AA + Bổ sung cơng tác phá dỡ máy đào có gắn búa thủy lực + Bổ sung công tác phá dỡ bê tông máy đào đầu gắn tay bóp + Bổ sung cơng tác phá tường gạch máy đào + Bổ sung công tác phá dỡ gạch tự chèn + Làm rõ thuyết minh cho công tác phá dỡ cao bao gồm công việc vận chuyển xuống theo chiều cao chưa + Làm rõ khái niệm hàng rào đơn giản hàng rào phức tạp công tác phá dỡ + Bổ sung công tác phá gạch granit lát làm rõ công tác phá gạch lát có bao gồm phá vữa lót khơng + Các cơng tác AA.31xxx đến AA.34xxx chưa có thuyết minh, chưa có cho cơng tác >16m + Bổ sung công tác tháo dỡ thiết bị điện, dây điện + Bổ sung công tác cắt bê tông Các cơng tác nhóm AB + Bổ sung thuyết minh hệ số mua đất để đắp + Công tác vận chuyển tiếp thủ cơng phạm vi ngồi 300m chưa có + Bổ sung cơng tác đào máy có gầu nhỏ hơn, phù hợp với thực tế đào + Bổ sung thuyết minh làm rõ công tác đắp cát mã AB.66000 có cơng đổ đất vào hố móng chưa Các cơng tác nhóm AC 95 95 + Bổ sung cơng tác ép, đóng cọc ống ứng lực trước cạn 96 96 + Bổ sung công tác nối cọc ống + Bổ sung công tác cắt cọc ly tâm + Bổ sung công tác ép cọc robot Các cơng tác nhóm AD + Bổ sung thuyết minh cho tất mã hiệu chưa có thuyết minh + Bổ sung cơng tác lu đầm đất dính + Bổ sung thuyết minh tính cho chiều dày lớp bê tơng nhựa khác định mức (đối với bê tông cacboncor, bê tông nhựa rỗng) + Bổ sung công tác sơn gờ giảm tốc có chiều dày lớn 2,5cm + Bổ sung công tác lát rãnh biên loại vật liệu Các cơng tác nhóm AE + Bổ sung định mức xây loại gạch kích thước khác tiêu chuẩn (ví dụ gạch xi măng KT220x105x100mm, KT390x170x130mm, KT 390x100x130mm…) + Làm rõ công tác xây phận kết cấu phức tạp + Làm rõ vật liệu khác, máy khác công tác + Làm rõ mác vữa cơng tác xây gạch khí trưng áp vữa thông thường + Làm rõ khái niệm tường trụ công tác xây (1 dài rộng coi trụ, tường + Làm rõ khái niệm móng khơng phải móng + Tương quan giá công tác xây rãnh xây tường chưa phù hợp Các cơng tác nhóm AF + Làm rõ công tác bê tông bể, hố van, hố ga, rãnh có bao gồm phận ( có đủ đáy, thành nắp khơng) + Bổ sung cơng tác sản xuất, lắp đặt thang khỉ 97 97 + Bổ sung cơng tác đổ bê tơng bơm có chiều cao > 16m (thực tế nhiều cơng trình bơm cao 16m) + Bổ sung công tác bơm bê tông bơm tĩnh + Bổ sung công tác đổ bê tông cột bơm bê tông + Làm rõ phạm vi áp dụng dùng phương pháp đổ bê tông thủ công đổ bê tông máy + Thiếu công tác thi công bê tông thủ công chiều cao >16m + Bổ sung công tác thi công bê tông thủ công, vữa bê tông thương phẩm trạm trộn trường + Bổ sung định mức vữa bê tông nhiều loại mác mác 100 đá 2x4, mác 100, đá 1x2 + Công tác bê tông nền, sân cần nêu rõ trường hợp có cắt khe co giãn + Bổ sung công tác thi công bê tông cống hộp lớn, đổ chỗ + Làm rõ khái niệm móng cơng tác bê tông, cốt thép, ván khuôn + Làm rõ cơng tác ván khn cấu kiện khác (vì cao) + Bổ sung tất thuyết minh thành phần công việc cơng tác chưa có + Làm rõ thuyết minh cơng tác AF.88240 (chưa tính thu hồi vật liệu chính) + Làm rõ kích thước tơn tráng kẽm cơng tác AF.88250 (chưa tính thu hồi vật liệu chính) Các cơng tác nhóm AG + Làm rõ công tác ván khuôn cấu kiện khác công tác bê tông đúc săn + Làm rõ vật liệu luân chuyển vật liệu làm biện pháp công tác AG.3000 + Bổ sung công tác ván khuôn mái vát, mái vòm 98 98 + Những cơng việc có chiều cao thơng tầng, sảnh cao vượt giáo điều chỉnh + Cơng tác lắp thủ công đến khối lượng Các công tác nhóm AH + Bổ sung cơng tác sản xuất, lắp dựng lan can tiện, trụ cầu thang Các cơng tác nhóm AI + Làm rõ nội dung vận chuyển phạm vi 30m có bao gồm vận chuyển lên cao hay không + Bổ sung công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện inox + Công tác sản xuất hang rào lưới thép, cửa lưới thép, hang rào song sắt nên tính theo đơn vị 10 Các cơng tác AK + Bổ sung tồn thuyết minh thành phần cơng việc cho cơng tác chưa có thuyết minh + Bổ sung công tác kẻ lõm + Bổ sung cơng tác đánh bóng mặt sân bê tơng + Bổ sung cơng tác lợp ngói mũi hài 40v/m2 + Bổ sung công tác ốp aluminium tường, cột + Bổ sung công tác ốp gạch thẻ + Bổ sung cơng tác lát gạch chống nóng loại gạch lỗ kích thước khác + Chưa có cơng tác sơn cửa sơn PU + Công tác sơn sơn epoxy đơn giá chưa rõ ràng, chưa phù hợp thực tế + Bổ sung công tác sơn giả đá, giả gỗ + Bổ sung cơng tác dán kính 99 99 + Bổ sung cơng tác lợp mái kính + Bổ sung định mức chống thấm sàn mái, sê nô, vệ sinh + Đơn giá công tác đánh véc ni chưa phù hợp thực tế (thấp nhiều) + Bổ sung công tác rải cỏ nhân tạo sân bóng + Bổ sung định mức làm mặt sân tennis + Làm rõ thành phần trát granite cầu thang (lớp vữa lót nào) + Cơng tác qt flinkote định mức nhân công chưa phù hợp thực tế + Bổ sung công tác thi công chống thấm cổ ống loại + Bổ sung công tác trát rãnh, hố ga 11 Các cơng tác nhóm AL + Bổ sung thuyết minh thành phần công việc tất công tác chưa ghi rõ thuyết minh + Bổ sung công tác bốc xếp phế thải từ xuống + Làm rõ thuyết minh công tác cắt khe 1x4 2x4 + Bổ sung công tác hàn màng HDPE + Bổ sung công tác xử lý chống thấm khe lún đơn nguyên nhà 12 Các công tác BA + Làm rõ công tác lắp ống nhựa ống cứng hay mềm + Công tác lắp đặt dây dẫn cần làm rõ dây ống gen chìm, nổi, cứng, mềm khơng nằm ống gen + Bổ sung công tác lắp thang cáp, máng cáp + Làm rõ công tác lắp đèn ống, hộp âm trần + Bổ sung công tác lắp đặt điều hòa kiểu VRV (1 cục nóng, nhiều cục lạnh) 100 100 + Bổ sung công tác lắp đặt ông gió mềm + Bổ sung cơng tác bảo ơn cho ống nước ngưng + Bổ sung cơng tác lắp đặt tủ điện + Làm rõ công tác khái niệm cửa phân phối khí + Bổ sung cơng tác lắp đặt biến dòng cường độ >200/5A + Bổ sung công tác lắp đặt đèn LED dây kiểu + Bổ sung cơng tác thí nghiệm điện trở đất (trong công tác xây dựng) + Bổ sung công tác lắp đặt hệ thống chống sét tiên đạo sớm 13 Các công tác BB + Bổ sung công tác lắp đặt máy bơm phổ thông + Bổ sung công tác lắp đặt ống dẫn nước inox + Bổ sung cơng tác lắp đặt phụ kiện có ren cho đường ống + Bổ sung công tác lắp đặt đường ống phụ kiện D > 250mm + Làm rõ thành phần công việc lắp đặt chậu rửa, tiểu nam, tiểu nữ, xí (đã bao gồm cơng tác lắp xiphong, vòi chậu hay chưa) + Làm rõ cơng tác lắp ống HDPE gân xoăn lớp, lớp + Bổ sung công tác lắp ống cống bê tông máy xúc + Bổ sung công tác lắp măng sông đường kính >75mm + Bổ sung cơng tác lắp đặt đai khởi thủy đường kính từ 32->50mm + Bổ sung cơng tác lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính từ 15->40mm + Bổ sung công tác xúc xả đường ống + Điều chỉnh đường kính ống cơng tác cho phù hợp với thực tế 101 101 + Bổ sung cơng tác lắp đặt cống hộp kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những điểm mới và những khó khăn trong vận dụng các hướng dẫn về công tác lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng , Phân tích những điểm mới và những khó khăn trong vận dụng các hướng dẫn về công tác lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Từ khóa liên quan