Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý các dự án ODA ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hà tĩnh

140 49 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2019, 09:47

LỜI CAM ĐOAN Tên đề tài luận văn: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án ODA ngành NN&PTNT Hà Tĩnh” Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực không chép từ nguồn thông tin khác Nếu vi phạm tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm, chịu hình thức kỷ luật Nhà trường Tác giả luận văn Trần Thị Thơ i LỜI CẢM ƠN Với giúp đỡ phòng Đào tạo Đại học Sau Đại học, Khoa Cơng trình trường Đại học Thủy lợi thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp gia đình đến Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý xây dựng với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án ODA ngành NN&PTNT Hà Tĩnh” hoàn thành Đặc biệt tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Ngô Thị Thanh Vân người cô tận tâm bảo, hướng dẫn suốt trình thực luận văn Với thời gian trình độ hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận bảo đóng góp ý kiến thầy, cô giáo, nhà khoa học đồng nghiệp gần xa để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn ! TÁC GIẢ LUẬN VĂN TRẦN THỊ THƠ 2 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 1.1.1 Dự án đầu tư xây dựng 1.1.2 Nhiệm vụ tổ chức máy Chủ đầu tư hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng 1.1.3 Quản lý chi chí nội dung quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình.11 1.2 Tình hình chung quản lý chi phí đầu tư xây dựng 12 1.3 Thực trạng chung công tác lập TMĐT Chủ đầu tư 13 1.4 Tổng quan kinh nghiệm, nghiên cứu liên quan đến đề tài 13 1.4.1 Kinh nghiệm học rút từ số Chủ đầu tư nước ngồi nước quản lý chi phí lập TMĐT 13 1.4.2 Tổng quan tình hình sử dụng vốn nước ngồi, vốn ODA cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 16 KẾT LUẬN 22 CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TRÌNH .23 3 XÂY DỰNG CÔNG 2.1 Quy định lập TMĐT xây dựng giai đoạn chuẩn bị dự án 23 2.1.1 Văn quy định nhà nước 23 2.1.2 Nội dung sơ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 24 2.1.3 Phương pháp xác 27 định Tổng mức đầu tư 2.1.4 Thẩm định, phê duyệt Tổng mức đầu tư 33 2.1.5 Điều chỉnh Tổng mức đầu tư .35 2.2 Chất lượng Tổng mức đầu tư 36 2.2.1 Khái 36 2.2.2 Các đặc tính .36 Tổng mức niệm đầu tư 2.2.3 Vai trò ý nghĩa TMĐT nâng cao chất lượng TMĐT 37 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình giai đoạn chuẩn bị dự án 38 2.3.1 Giai đoạn khảo sát địa hình địa chất 38 2.3.2 Giai đoạn thiết kế lập dự án 40 2.3.3 Các công cụ phương pháp quản lý .40 2.3.4 Cơ chế sách Nhà nước 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ TẠI BAN QLDA ODA NGÀNH NN&PTNT HÀ TĨNH 43 3.1 Tổng quan Ban quản lý dự án ODA ngành Nông nghiệp PTNT Hà Tĩnh 43 3.1.1 Quá trình hình thành 43 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 45 3.1.3 Chức năng, nhiệm 47 vụ, lực phòng ban 3.2 Thực trạng cơng tác lập TMĐT cơng trình Ban QLDA ODA ngành NN&PTNT Hà Tĩnh thực 52 3.2.1 Tình hình thực lập Tổng mức đầu tư dự án thực 52 5 3.2.2 Đánh giá chất lượng công tác lập Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án ODA ngành Nông nghiệp PTNT Hà Tĩnh 54 6 3.3 Phân tích nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế công tác lập TMĐT Ban QLDA ODA ngành NN&PTNT Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2015 65 3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 65 3.3.2 Nguyên nhân khách quan 68 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình BQLDA ODA ngành NN&PTNT Hà Tĩnh 73 3.4.1 Giải pháp nâng cao cơng tác kiểm sốt chất lượng cơng tác khảo sát, thiết kế sở 73 3.4.2 Giải pháp xây dựng thiết kế mẫu định hình 76 3.4.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống liệu định mức sử dụng 85 3.4.4 Giải pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm nội .87 3.4.5 Giải pháp nâng cao tổ chức quản lý 88 3.4.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực 90 3.4.7 Giải pháp nâng cao tăng cường sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin vào cơng tác lập TMĐT xây dựng cơng trình 92 3.4.8 Một số giải pháp khác 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: .95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 7 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Ban QLDA ODA ngành NN&PTNT Hà Tĩnh 48 Hình 3.2 Bản vẽ thiết kễ mẫu kênh định hình kênh bê tơng 81 Hình 3.3 Bản vẽ thiết kễ mẫu kênh định hình kênh bê tơng diện 50x50 (cm) .82 Hình 3.4 Bản vẽ thiết kễ mẫu kênh định hình kênh bê tơng diện 100x120 (cm) 83 Hình 3.5 Bản vẽ thiết kễ mẫu kênh định hình kênh xây gạch diện 60x70 (cm) 84 Hình 3.6 Sơ đồ quy trình đánh giá hệ thống chất lượng nội .88 8 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tiến độ thực chương trình, dự án so với kế hoạch 19 Bảng 3.1 Thực trạng nhân lực Ban quản lý dự án ODA ngành Nông nghiệp PTNT Hà Tĩnh năm 52 2016 Bảng 3.2 Thực trạng vật lực Ban quản lý dự án ODA ngành Nông nghiệp PTNT Hà Tĩnh 53 Bảng 3.3 Bảng so sánh TMĐT lập theo phương pháp giá trị phê duyệt toán số dự án Ban quản lý dự án ODA ngành Nông nghiệp PTNT Hà Tĩnh thực .55 Bảng 3.4 Bảng giá trị TMĐT qua điều chỉnh phê duyệt Dự án Nạo vét chỉnh trị luồng vào cảng neo đậu tránh trú bão Cửa Sót 60 Bảng 3.5 So sánh giá trị TMĐT phê duyệt, điều chỉnh lần Dự án Nạo vét chỉnh trị luồng vào cảng neo đậu tránh trú bão Cửa Sót 61 Bảng 3.6 So sánh giá trị TMĐT điều chỉnh lần lần Dự án Nạo vét chỉnh trị luồng vào cảng neo đậu tránh trú bão Cửa Sót 62 Bảng 3.7 So sánh giá trị TMĐT điều chỉnh lần phê duyệt toán Dự án Nạo vét chỉnh trị luồng vào cảng neo đậu tránh trú bão Cửa Sót 64 Bảng 3.8 Bảng tính tốn cấp phối vật liệu kênh bê tơng theo thiết kế mẫu định hình 78 Bảng 3.9 Bảng tính tốn cấp phối vật liệu kênh gạch xây theo thiết kế mẫu định hình.79 9 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý BQLDA Ban quản lý dự án CĐT Chủ đầu tư CTXD: Cơng trình xây dựng DADT Dự án đầu tư ĐTXDCT Đầu tư xây dựng cơng trình GPMB Giải phóng mặt QLDA Quản lý dự án TKBVTC Thiết kế vẽ thi công TKCS Thiết kế sở QLCLCTXD Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng TKKT Thiết kế kỹ thuật TVQLDA Tư vấn quản lý dự án PCCC Phòng cháy chữa cháy TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam viii án chuyên nghiệp Ban QLDA người đại diện cho chủ đầu tư làm việc trực tiếp với tư vấn đối tác nước, nước ngoài; cần nhận thức rõ ràng trách nhiệm phải đảm bảo thực đầy đủ nhiệm vụ chủ đầu tư giao quyền hạn chủ đầu tư ủy quyền, khơng ngồi thân Ban QLDA thực nhiệm vụ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt mục tiêu thực nhiệm vụ cách tối ưu thái độ Ban QLDA - Ban QLDA cần có nhìn xuyên suốt dự án cách tổng hợp tư trước, thấy trước - Ban QLDA dự án cần có kế hoạch làm việc cụ thể với tư vấn, thường xuyên đôn đốc tư vấn thực tiến độ bám sát công việc, thực yêu cầu đề điều khoản giao việc hợp đồng - Trong trường hợp có thay đổi số khoản mục điều khoản tham chiếu hợp đồng để phù hợp với tình hình thực tế, chủ đầu tư Ban QLDA cần chủ động thương thảo với nhà tư vấn Những thay đổi phải thống bên cần phải cụ thể hóa văn để có sở pháp lý đánh giá nghiệm thu sau 3.4.5.2 Cơ cấu phân chia công việc quản lý rủi ro Cơ cấu phân chia công việc hệ thống thứ bậc mà phần tử lớn phân chia thành phần tử nhỏ - Mục đích cấu phân chia công việc làm giảm trình thực phức tạp thành chuỗi nhiệm vụ hoạch định; trình bày q trình thực dạng thức thứ bậc theo mục đích, mục tiêu cơng tác khác; tảng để định nghĩa, hoạch định tổ chức kiểm sốt q trình thực Sự phân chia công việc tiếp tục khơng chồng chéo cơng việc 90 90 Phân chia công việc tầng, lớp cho chi tiết công việc cách rõ ràng 91 91 dẫn đến cán QLDA khơng bị sót việc làm chậm trễ cơng việc sau Có thời gian hồn thành cụ thể thời điểm bắt đầu thời điểm kết thúc Cơ cấu phân chia công việc mang lại thuận lợi sau: dễ dàng ước lượng chi phí thời gian thực hiện, có mục đích rõ ràng với đối tượng có liên quan, trách nhiệm cho hồn thành công tác phân công rõ ràng Do đó, trước triển khai dự án, Ban QLDA phải có nhìn nhận tổng thể, xun suốt dự án, để có cấu phân chia cơng việc cách hợp lý thành gói cơng việc kèm với cấu phân chia trách nhiệm giao cho cá nhân có đủ lực thực gói cơng việc Cơ cấu phân chia cơng việc cần thiết tiết đến phân chia gói cơng việc nhỏ Với cách phân chia vậy, đảm bảo đầy đủ công việc (tránh trường hợp sót việc, đến cần giải gây nên chậm tiến độ cơng việc) dễ dàng đưa tiến độ công việc cá nhân phụ trách Từ đưa tiến độ tổng thể sát với thực tế dự án 3.4.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực - Tổ chức nâng cao kiến thức Ban QLDA đào tạo dài hạn hay ngắn hạn Đào tạo dài hạn mang tính chất quy, đào tạo nhà quản lý dự án tương lai, có chun mơn sâu kỹ quản lý dự án số kiến thức liên ngành Các khóa đào tạo ngắn hạn bổ sung kiến thức kỹ cho Ban QLDA hành nghiệp Thơng qua hình thức đào tạo ngắn hạn, cần lồng ghép chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm cán trực tiếp tham gia công tác liên quan Đây hội để Ban QLDA cập nhật thông tin nhất, trao đổi vướng mắc xảy xác định phương án xử lý tối ưu Đặc biệt, để triển khai dự án nguồn vốn nước ngoài, Ban QLDA cần có kế hoạch tuyển chọn nhân có khả ngoại ngữ, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia quản lý nâng cao trình độ ngoại ngữ để chủ động cơng tác điều hành dự án - Tổ chức thi đua, khuyến khích cán Ban tìm tòi, nghiên cứu biện pháp cải thiện 92 92 suất, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn người cán kỹ sư định giá trước thách thức hội nhập kinh tế giới Để lập tổng mức đầu tư thấp mà đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tiến độ thi cơng hồn thành đòi hỏi người lập cán thẩm tra, thẩm định có kiến thức tổng hợp kinh nghiệm cần thiết nhiều lĩnh vực: thi cơng, thiết bị, kết cấu,…Vì cần thiết xây dựng tiêu chuẩn kỹ sư định giá, người kỹ sư kinh tế xây dựng thời buổi công nghệ thi công công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ ngày kỹ cần phải có như: + Có kiến thức vững vàng trình tự biện pháp thi cơng cơng trình, loại nguyên vật liệu xây dựng, kinh nghiệm thực tế thi công xây dựng Đặc biệt xây dựng cơng trình thủy lợi cần nghiên cứu kĩ chế độ mùa khơ mùa mưa, dẫn dòng thi cơng, xử lý nền, chống thấm việc tận dụng loại vật liệu địa phương để tiết kiệm chi phí xây dựng cơng trình, chi phí chung, rủi ro phát sinh q trình triển khai thi cơng thi cơng cơng trình thủy lợi điều kiện thời tiết, địa chất bất lợi định + Nắm bắt kịp thời quy định Nhà nước quản lý chi phí đầu tư xây dựng, văn quy phạm pháp luật hướng dẫn quy định có liên quan đến cơng tác lập chi phí xây dựng cơng trình, cập nhật thường xuyên điều chỉnh giá nhiên liệu, biến động giá vật liệu thị trường, suất loại máy móc, thiết bị Đồng thời nắm vững đơn giá xây dựng, chiết tính định mức xây dựng hạng mục cơng việc chưa có Định mức theo quy định Bộ Xây dựng + Kỹ làm việc độc lập làm việc nhóm Làm việc độc lập thể cơng trình quy mơ nhỏ, tổng mức đầu tư nhỏ phải độc lập tác chiến làm việc mình, với cơng trình phức tạp số liệu nhiều phải có làm việc nhóm, phối hợp nhóm thật hiệu đáp ứng tiến độ chất lượng dự án + Kỹ tổng hợp số liệu, thu thập số liệu bổ sung vào thư viện tài liệu Ban, xây dựng định mức, đơn giá tổng hợp 91 91 Ngồi ra, cơng trình xây dựng nói chung cơng trình thủy lợi nói riêng thường có quy mơ lớn, phức tạp có khối lượng liệu tính tốn lớn, đòi hỏi áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin nhiều phần mềm, chương trình tiện ích khác kết hợp lúc dự án yêu cầu người kỹ sư lập chi phí xây dựng phải cập nhật công nghệ, thông thạo nhuần nhuyễn nhiều loại phần mềm (như phần mềm lập kế hoạch tiến độ Microsoft Project, phần mềm dự toán GXD, ETA, Excel,…) Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao hiệu kinh tế đầu tư nghiên cứu giải pháp kết cấu mới, vật liệu công nghệ biện pháp thi công mới, người kỹ sư định giá cần chủ động đề xuất nhiều giải pháp vật liệu mới, biện pháp thi công mới, giải pháp kết cấu qua đối chiếu so chọn phương án có giá trị hiệu kinh tế mà đảm bảo yếu tố kỹ thuật giải pháp, tiến độ hoàn thành thi công 3.4.7 Giải pháp nâng cao tăng cường sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin vào cơng tác lập TMĐT xây dựng cơng trình Trong bối cảnh, công nghệ thông tin phát triển vũ bão phương tiện hữu hiệu ứng dụng gần vào ngõ ngách lĩnh vực Với nguồn nhân lực có chất lượng, với phương thức điều hành, quản lý khoa học hiệu khơng có phương tiện cơng nghệ thơng tin, thiết bị sở vật chất phục vụ cơng việc khơng thể đưa dự án hiệu quả, kinh tế đạt tiến độ Đầu tư đổi công nghệ, tăng suất nâng cao chất lượng sản phẩm để từ tăng lực Ban Vì Ban ln cần phải mạnh dạn đầu tư đổi công nghệ, tổ chức cử cán đào tạo cập nhật kiến thức, công nghệ tiên tiến Để làm việc cần thực giải pháp sau: - Hàng năm Ban nên trích từ quỹ mua sắm để đầu tư công nghệ, thiết bị máy móc mới, cập nhật cơng nghệ xây dựng đưa vào thiết kế (VD: vật liệu, kết cấu,… ) - Hiện đại hoá trang thiết bị, phần mềm ứng dụng; nghiên cứu cải tiến máy móc, phần mềm, phương pháp tư vấn thiết kế, đóng gói hồ sơ 92 92 - Tận dụng máy móc, trang thiết bị hợp lý, điều chuyển linh hoạt để giảm bớt chi phí mua - Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán - công nhân viên đủ lực thực chiến lược Một số giải pháp thực gồm: - Cử người đào tạo, tiếp thu công nghệ theo chuyên đề nước ngồi theo chương trình đổi cơng nghệ, đầu tư chiều sâu Viện - Hợp tác chặt chẽ với viện khoa học, trung tâm nghiên cứu ứng dụng, trường đại học để nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất, thử nghiệm sản phẩm - Tổ chức tốt công tác thông tin cần cập nhật nhanh thơng tin tình hình phát triển khoa học công nghệ tư vấn xây dựng nước nước ngoài, cung cấp kịp thời cho cán nhân viên Ban Vì chế thị trường cho thấy đơn vị nắm bắt thông tin sớm hơn, nhiều có nhiều hội thắng lợi - Tăng cường kinh phí cho hoạt động nghiêncứu - Mở thi sáng tạo - Khuyến khích nhân viên tìm tòi, nghiên cứu biện pháp cải thiện suất, khắc phục khó khăn lập chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 3.4.8 Một số giải pháp khác 3.4.8.1 Tăng cường công tác trao đổi thông tin nội phòng ban Cơng tác trao đổi thơng tin nội phòng ban cần thiết Việc trao đổi thông tin nhằm chia sẻ kinh nghiệm phòng ban Tổ chức họp hay hội thảo chuyên đề có tham gia thành viên kế hoạch, kỹ thuật phòng ban, đưa 93 93 vấn đề tranh luận để thành viên trao đổi thảo luận Từ đưa cách thức tối ưu nhất, quy trình lập TMĐT hợp lý xác Đồng thời loại 94 94 bỏ phương thức cũ theo kiểu lối mòn, cập nhật phương thức mới, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định lĩnh vực kinh tế xây dựng Bên cạnh hoạt động tạo điều kiện cho thành viên quan có hội giao lưu tạo gần gũi gắn bó lẫn đơn vị Khi có dự án lớn mà phòng đội không đủ nhân chuyên môn để làm, cần kết hợp nhiều thành viên phòng ban kết hợp ăn ý hài hòa cơng việc dễ dàng 3.4.8.2 Tổ chức tốt hoạt động thu thập thông tin thị trường Trong thời buổi kinh tế biến động nay, giá nhiên, nguyên vật liệu thay đổi ngày, việc tính tốn chi phí xây dựng cơng trình ngồi phụ thuộc nhiều vào chế sách nhà nước, cần nhanh nhạy việc nắm vững thông tin thị trường để kịp thời có phương án dự phòng Thơng tin sai lệch, chậm trễ không đầy đủ dẫn đến tình trạng tốn chi phí, thời gian, cơng sức không đạt kết mong muốn Do khơng có thơng tin đầy đủ thị trường, cơng tác thu thập thơng tin thị trường yếu, chưa phát huy mạnh lực sở trường Ban kinh tế thị trường Để khắc phục điểm yếu vận dụng tối đa hội môi trường, Ban cần phải thực theo số giải pháp sau: - Đầu tư, phát huy cao lực chuyên môn công tác nghiên cứu thị trường, công tác đấu thầu, tiếp cận nguồn việc phận Kế hoạch để từ có thông tin khách quan thị trường đồng thời có khả kiểm sốt, khống chế chi phí xây dựng cơng trình dự án xây dựng tỉnh khu vực lân cận với chất lượng cao - Củng cố phát triển lực lượng làm công tác định giá xây dựng, lập chi phí xây dựng cơng trình đảm bảo đủ số lượng mạnh chất lượng - Tăng cường khả nghiên cứu nắm bắt thông tin nhanh nhạy thị trường 95 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Trên sở phân tích thực trạng quản lý, kiểm sốt chất lượng lập Tổng mức đầu tư xây dựng chương Căn vào đặc điểm tình hình nhu cầu công việc giai đoạn tới, xác định mục tiêu, chiến lược Ban để từ tiến hành phân tích lựa chọn đưa giải pháp nâng cao công tác lập TMĐT Ban quản lý dự án ODA ngành Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Hà Tĩnh Qua việc nâng cao kiểm sốt chất lượng đầu vào (khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế sở), quy trình kiểm sốt chất lượng nội bộ, xây dựng thiết kế mẫu định hình làm sở đề xuất dự án đầu tư giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vật lực, tổ chức quản lý số giải pháp khác, từ tạo tiền đề vững để nâng cao kiểm soát chất lượng hồ sơ Tổng mức đầu tư Ban thời gian tới, qua tạo uy tín, tin tưởng Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, UBND tỉnh 96 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Cơng tác lập Tổng mức đầu tư cơng trình giai đoạn chuẩn bị dự án có vai trò vơ quan trọng quản lý chi phí dự án kiểm sốt chi phí dự án Tổng mức đầu tư chi phí tối đa mà chủ đầu tư phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình sở lập kế hoạch quản lý vốn thực đầu tư xây dựng công trình Do vậy, từ bước lập TMĐT việc kiểm sốt chi phí nhiệm vụ hàng đầu Tuy nhiên thực tế dự án bị vượt phạm vi ngân sách kế hoạch thường trải qua nhiều lần điều chỉnh tổng mức đầu tư Để không hội thu lợi từ giai đoạn chuẩn bị dự án, nâng cao chất lượng lập tổng mức đầu tư công tác cần thiết cho chủ đầu tư nhằm nâng cao hiệu kinh tế đầu tư Dù khiếm khuyết định, luận văn giải đầy đủ mục tiêu luận văn đặt ra, là: - Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận tổng mức đầu tư xây dựng công trình nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác - Phân tích thực trạng cơng tác lập TMĐT dự án (chủ yếu cơng trình thủy lợi như: đê, kè, hồ chứa, kênh mương) thực Ban QL dự án ODA ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Tĩnh - Nghiên cứu đề xuất giải pháp có sở khoa học thực tiễn, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng lập TMĐT cho dự án xây dựng cơng trình áp dụng riêng cho Ban QLDA ODA ngành NN PTNT Hà Tĩnh Các giải pháp trên, đưa áp dụng vào thực tế, kỳ vọng Ban quản lý dự án ODA ngành Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn nâng cao chất lượng 97 97 công tác lập TMĐT dự án xây dựng cơng trình thủy lợi, từ nâng cao hiệu đầu tư quản lý chi phí dự án 98 98 KIẾN NGHỊ Luận văn phần đạt mục tiêu đề ra, song kết nghiên cứu dừng lại phạm vi Ban cụ thể, với giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác lập TMĐT cho mơn Ban Để áp dụng rộng rãi giải pháp này, cần phải có nghiên cứu sâu hơn, khái quát sở liệu dự án tương tự Ban khác Ngoài ra, quản lý chi phí đầu tư xây dựng nước ta bước đầu trọng, phát triển, chưa đạt chuyên nghiệp bối cảnh công nghệ thi công công, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, yêu cầu quản lý chi phí, nâng cao hiệu kinh tế dự án quan trọng Trong đó, việc xây dựng sở liệu thiết kế định hình, suất vốn đầu tư, số giá xây dựng quan chức năng, tổ chức thực có lực nhằm cơng bố rộng rãi, thuận tiện cho việc lập chi phí xây dựng cơng trình chủ đầu tư Sau nghiên cứu đề xuất xây dựng thiết kế mẫu định hình cơng trình kênh mương, tác giả đề xuất xây dựng thiết kế mẫu định hình cho cơng trình thủy lợi dạng tuyến khác như: đê làm sở liệu cho cơng trình Ban làm chủ đầu tư Thiết kế mẫu định hình sử dụng chủ đầu tư khác chủ yếu địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Với trình độ, kinh nghiệm thời gian thực đề tài có hạn, tác giả cố gắng thực mục tiêu đề nhiên luận văn không tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ phía thầy cơ, nhà quản lý để tác giả hồn thiện luận văn 99 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội khóa 13 (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Chính phủ (2015), Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng, Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Bộ Xây dựng, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng Chính phủ, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Chính phủ Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Bộ Xây dựng, Quyết định 957/QĐ/BXD ngày 29 tháng năm 2009 Bộ xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình 10 Bộ Xây dựng, Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 Bộ Xây dựng công bố định mức giá ca máy thiết bị thi công xây dựng 11 Bộ Xây dựng, Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần xây dựng 98 98 12 PGS.TS Nguyễn Bá n - ĐH Thủy Lợi, giáo trình mơn học: “Quản lý dự án” 99 99 13 PGS.TS Đinh Tuấn Hải (2008), Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, giáo trình mơn học “Quản lý dự án xây dựng” 14 Ngô Văn Dũng, Phan Hồng Sáng (2008), Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng, giáo trình mơn học “Thi cơng cơng trình thủy lợi” 15 PGS.TS Đinh Tuấn Hải (2011), Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Tài liệu giảng dạy môn học Quản lý dự án, Chuyên ngành quản lý đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 16 Huỳnh Văn Giao (2015), Giải pháp hạn chế thay đổi tổng mức đầu tư cho dự án xây dựng thủy lợi địa bàn tỉnh Bình Dương, Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý xây dựng, Trường Đại học Thủy lợi 17 SXD-KTXD, Quyết định số 41 ngày 10/05/2016 Sở Xây dựng Hà Tĩnh việc cơng bố Đơn giá Xây dựng cơng trình tỉnh Hà Tĩnh 18 Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 kèm theo Công văn số 892/SXD-KTXD ngày 27/6/2016 19 Ban QLDA ODA ngành NN-PTNT Hà Tĩnh, Hồ sơ lực báo cáo tài năm 2015 20 Các định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh Internet 21 http://vi.wikipedia.org 22 http://google.com.vn/ 23 http://giaxaydung.vn 24 www.vncold.vn/web 10 10 ... tư xây dựng gồm quản lý tổng mức đầu tư xây dựng, dự tốn xây dựng, dự tốn gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, số giá xây dựng, chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng, toán... TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 1.1.1 Dự án đầu tư xây dựng Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13... MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý BQLDA Ban quản lý dự án CĐT Chủ đầu tư CTXD: Cơng trình xây dựng DADT Dự án đầu tư ĐTXDCT Đầu tư xây dựng cơng trình GPMB Giải phóng mặt QLDA Quản lý dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý các dự án ODA ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hà tĩnh , Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý các dự án ODA ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hà tĩnh

Từ khóa liên quan